Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2016-03-23
Data orzeczenia:
23 marca 2016
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
XIII C 549/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział:
XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Małgorzata Sadowska
Protokolant:
st. prot. sąd. Karolina Mitrus
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 300 ksh w zw. z art. 471 kc i 415 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygnatura akt XIII C 549/14/2

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek (...) w L. XIII Wydział Cywilny z siedzibą w L. w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Sadowska

Protokolant: st. prot. sąd. Karolina Mitrus

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w L.

na rozprawie

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko R. K.

o zapłatę

1.  Powództwo oddala.

2.  Kosztami procesu obciąża powoda.

3.  Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Małgorzata Sadowska

Sygn. akt XIII C 549/14/2

UZASADNIENIE

Powód J. J. wystąpił przeciwko pozwanemu R. K. z powództwem o zapłatę kwoty 76.000 zł tytułem częściowego odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lipca 2013r. do dnia zapłaty.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

J. J. był wspólnikiem R. K. i F. T. w spółce (...) spółce z o.o. w G.. Umowa spółki została zawarta w dniu 28 maja 2010r. w Kancelarii Notarialnej notariusza E. S.. Członkami zarządu spółki byli wszyscy udziałowcy od dnia jej powstania do dnia 15 lutego 2012r. kiedy to rezygnację z funkcji członka zarządu złożył F. T., który jednocześnie sprzedał swoje udziały w spółce pozwanemu R. K. i od tego czasu pozwany stał się posiadaczem 2/3 udziałów w spółce. W dalszym ciągu członkami zarządu pozostawali J. J. i R. K.. W okresie tworzenia spółki i w początkowym okresie jej istnienia wspólnicy będący jednocześnie członkami zarządu, wspólnie zajmowali się sprawami spółki. Przedmiot działalności spółki został bardzo szeroko określony w umowie spółki przy czym między innymi strony w ramach spółki zamierzały prowadzić dom seniora i z tego powodu spółka kupiła od pozwanego nieruchomość stanowiącą jego własność a mianowicie zespół pałacowo – parkowy w K.. Wspólnicy rozpoczęli prace związane z remontem budynku istniejącego na nieruchomości. Prace budowlane prowadziła firma żony pozwanego R. K.. Ponadto wspólnicy podjęli decyzję o zaciągnięciu kredytu na tą inwestycję oraz o zakupie dodatkowego gruntu, a mianowicie w dniu 1 czerwca 2010r. zgromadzenie wspólników spółki (...) podjęło uchwałę o nabyciu do majątku spółki nieruchomości położonej w K.przy ul. (...) za kwotę 1.500.000 zł, a w pkt. 3 uchwalono, że J. J. zostaje powołany na pełnomocnika spółki uprawnionego do zawarcia w imieniu spółki umowy sprzedaży tej nieruchomości od członka zarządu spółki (...), przy czym uchwałą z dnia 18.06.2010r. pkt. 3 uchwały z dnia 1.06.2010r. został skreślony. Ponadto tego samego dnia wspólnicy podjęli uchwałę o zaciągnięciu kredytu w Banku (...) S.A. w W. Oddział w R. w kwocie 5.600.000 zł na warunkach określonych w umowie o kredyt i o przeznaczeniu środków z kredytu na remont budynku położonego w K. przy ul. (...). Uchwałą z dnia 16 listopada 2011r. wspólników (...) spółka z o.o. postanowiono o nabyciu do majątku spółki nieruchomości położonej w M. stanowiącą działkę nr (...) za cenę 5.400.000 zł. Uchwała została podpisana przez wszystkich wspólników.

W dniu 21 maja 2012r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa radcy prawnemu L. G. (1), będącemu jednocześnie pełnomocnikiem spółki (...), której wspólnikami byli J. J. i F. T., jednocześnie do reprezentowania spółki (...) przy zawarciu z członkami zarządu spółki (...) umów kupna – sprzedaży nieruchomości za cenę i na warunkach określonych przez pełnomocnika i w tym samym dniu R. K. sprzedał spółce grunt o pow. 3,30 ha położony w miejscowości M. stanowiący działkę nr (...) za cenę określoną w uchwale z dnia 16 listopada 2011r. a spółkę przy tej czynności reprezentował pełnomocnik L. G. (1). Spółka miała dokonać zapłaty za ten grunt pozwanemu do dnia 15 czerwca 2012r. Tego samego dnia Zgromadzenie wspólników (...) podjęto szereg innych uchwał m.in. o udzieleniu absolutorium zarządowi, o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2011. Ponadto uchwała nr 5 z dnia 21.05.2012r. odwołano zarząd spółki i powołano nowy zarząd, tym razem jednoosobowy w osobie R. K.. Wszystkie uchwały zostały podpisane przez powoda i pozwanego k. 216-219 akt.

Skoro pozwany sprzedał spółce zespół pałacowo – parkowy w K.i cenę za tą nieruchomość spółka miała uiścić do dnia 15.06.2012r. , w dniu 28 maja 2012r. zarząd spółki podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację zobowiązań (...) spółki z o.o. wobec R. K. na wskazany przez niego rachunek bankowy także za pośrednictwem zobowiązanych wobec spółki. Uchwałę tą podpisał zarówno powód jak i pozwany k.220.

Jednakże J. J. i F. T. ostatecznie nie stawili się w banku celem sfinalizowania kredytu i spółka nie posiadała środków na kontynuowanie inwestycji – wyremontowanie zespołu pałacowego. Z tego powodu wspólnicy podjęli decyzję o sprzedaży majątku spółki tj. nieruchomości stanowiącej zespół parkowo – pałacowy i w dniu 22 czerwca 2012r. została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży. Zaliczkę w kwocie 3.000.000 zł kupujący nieruchomość (...) wpłacił na konto pozwanego zgodnie z treścią umowy i zgodnie z uchwałą z dnia 28.05.2012r. Do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży doszło w dniu 27 czerwca 2012r. Ponadto dnia 28 czerwca 2012r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...) podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki z dniem 30 czerwca 2012r. Likwidatorem został pozwany R. K.. Podjęto również uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż przez spółkę nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr (...) o pow. (...)ha położonej w M. za kwotę 1.000.000 zł na rzecz K. K. – syna pozwanego. Tego samego dnia doszło do zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości w formie aktu notarialnego i na konto spółki wpłynęła kwota 1.000.000 zł. Jeszcze tego samego dnia w siedzibie spółki pojawił się pozwany i polecił M. M. (1) prowadzącej sprawy (...) spółki (...) (będącej jednocześnie księgową w spółce prowadzonej przez powoda i F. T.) aby przelała na konto jego żony kwotę 400.000,00 zł i na jego konto kwotę 400.000 zł, tj. brakującą kwotę z tytułu sprzedaży spółce nieruchomości w M..

Od 7 lutego 2012r do 7 sierpnia 2012r. powód przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu urazu – złamania z przemieszczeniem obu kości piętowych. Początkowo po wypadku poruszał się na wózku inwalidzkim, z czasem chodził przy pomocy kul. Uczestniczył we wszystkich zgromadzeniach wspólników spółki, podpisywał listę obecności oraz podjęte uchwały.

Po zakończeniu procesu likwidacji spółki powodowi została wypłacona kwota 21.222,11 zł.

Dowód: - umowa spółki z dnia 28.05.2010r. k. 16-19,

- uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) z

dnia 28 czerwca 2012r. o rozwiązaniu spółki k. 20-21 i 307-310;

- umowa sprzedaży nieruchomości w M. zawarta pomiędzy spółką a

K. K. w dniu 28 czerwca 2012r. k. 22-24,

- odpisy ksiąg wieczystych nieruchomości nabywanych i zbywanych przez spółkę k.

25- 33, 55-69,

- umowa sprzedaży nieruchomości w M. z dnia 28.05.2012r. k. 34-38,

- karta leczenia szpitalnego powoda w okresie od 7.02.2012r. do dnia 10.02.2012r.

k. 46,

- zaświadczenia o stanie zdrowia powoda i niezdolności do pracy k. 47-54,

- Uchwała nr (...) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.05.2012r. o

udzieleniu pełnomocnictwa L. G. (1) k. 70-71,

- Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości położonej w K.– zespołu

pałacowo –parkowego z dnia 22.06.2012r. k. 72-75,

- zawiadomienie powoda o terminie zwołania Zgromadzenia Wspólników z dnia

13.06.2012r. na dzień 28.06.2012r. k. 76,

- pismo powoda o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia

12.02.2013r. k. 77,

- Protokół zgromadzenia wspólników z dnia 26.03.2013r. k. 78-81,

- dowód przelania powodowi zapłaty z sumy likwidacyjnej k. 82,

- lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „ (...)

Kotlin” sp. z o.o. z dnia 28.06.2012r. k. 83a,

- oryginał protokołu zgromadzenia wspólników z dnia spółki z dnia 28.06.2012r. i

lista obecności wspólników ( kserokopie) k. 130-131,

- sprawozdanie likwidatora z działalności spółki k.160-180,

- uchwała zgromadzenia wspólników z dnia 16 listopada 2011r. k. 189,

- Uchwały wspólników z dnia 1.06.2010r., 18.06.2010r., 16.09.2010r. i 4.10.2010r.

k. 208-213,

- protokół posiedzenia Zarządu Spółki (...) z dnia 14.05.2012r. k.

214-215,

- Protokół Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.05.2012r. wraz z listą obecności k.

216-219,

- Uchwała Zarządu Spółki (...) z dnia 28.05.2012r. k. 220,

- zgoda powoda na odbycie Zgromadzenia Wspólników w P. w Kancelarii

notarialnej notariusza E. Ś. k. 246,

- postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko R. K. k. 248-249,

- zeznania świadków : L. G. (1) k.195-196, F. T.

k.191-193, E. Ś. k.252-253, M. M. (1) k. 193-195,

- zeznania stron k. 132-137, 276-280,

- opinie biegłych z dziedziny wyceny nieruchomości, grafologii, rachunkowości

zawarte w aktach postępowania karnego (...)k. 114, 518-525, 534-546,

- postanowienie Sądu Okręgowego w K. z dnia 4 grudnia 2015r. o utrzymaniu

w mocy postanowienia o umorzeniu śledztwa k. 92-95 akt Sądu okręgowego w

K. – Sygn. akt (...)

Oceniając materiał dowodowy należy stwierdzić, iż wartość dowodowa dokumentów w postaci wszystkich uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Wspólników (...) spółki z o.o. w G. sporządzonych zarówno w formie pisemnej jak i w formie aktów notarialnych nie budzi wątpliwości. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż podpisy pod kwestionowanymi uchwałami, czy podpisami na listach obecności zgromadzeń wspólników przez powoda zostały nakreślone jego ręką co jednoznacznie wynika z opinii biegłego grafologa sporządzonymi na potrzeby postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w O. W.. w sprawie (...)

Opinia biegłego z dziedziny rolnictwa zawarta w aktach postępowania karnego, w której biegły wycenił kupowaną od pozwanego przez spółkę nieruchomość w M. za kwotę 5.400.000,00 zł nie mogła mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie z uwagi na wspólną decyzję wspólników dotyczącą zakupu tej nieruchomości i warunków na jakich miało dojść do zawarcia transakcji. Świadczy choćby o tym treść uchwały zgromadzenia wspólników z dnia 16 listopada 2011r. - k. 189 akt. Opinia grafologiczna sporządzona na potrzeby postępowania karnego okazała się przydatna do rozstrzygnięcia, została sporządzona w sposób rzetelny a nadto nie została zakwestionowana przez strony procesu, a sam powód wnosił o przeprowadzenie dowodu z tej opinii cofając jednocześnie wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii grafologa zgłoszony w niniejszym postępowaniu. Natomiast opinia biegłego z zakresu rachunkowości sporządzona również na potrzeby postępowania karnego, z której sąd przeprowadził dowód nie mogła stanowić podstawy do rozstrzygnięcia w niniejszym procesie z uwagi na treść uchwał podejmowanych przez powoda i pozwanego w sprawach majątkowych dotyczących spółki.

Za wiarygodne sąd uznał zeznania świadka L. G. (1), który opisał w jaki sposób doszło do udzielenia mu pełnomocnictwa (k. 70-71) w dniu 21.05.2012r. do reprezentowania spółki przy zawarciu z członkami zarządu spółki (...) umów kupna – sprzedaży nieruchomości, jego relacji z powodem i pozwanym oraz podejmowanych przez strony decyzji w sprawach dotyczących spółki i jego zeznania są zgodne z zeznaniami pozwanego oraz dołączonych do akt sprawy dokumentów. Ponadto za wiarygodne należało uznać zeznania świadka E. Ś. – notariusza w którego kancelarii doszło do zawarcia umowy sprzedaży z dnia 28.05.2012r. nieruchomości o pow. (...)ha położonej w M. przez spółkę (...), a następnie sprzedaży tej nieruchomości przez spółkę (...) za kwotę 1000000,00 zł. Umowy te były poprzedzone podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników uchwał (k. 130) o wyrażeniu zgody na dokonanie tych czynności. Na uchwałach tych widnieją podpisy zarówno powoda jak i pozwanego.

Zeznania świadka M. M. (1) niewiele wniosły do sprawy albowiem świadek jedynie opisała sytuację związaną z poleceniem wydanym przez pozwanego a dotyczącym przelania środków pieniężnych z konta spółki na konta pozwanego i jego żony ale również potwierdziła, iż porozumiewała się bez żadnych przeszkód z powodem nawet w okresie jego choroby. Podobnie zeznania świadka F. T. niewiele wniosły do sprawy albowiem świadek ten po sprzedaży w lutym 2012r. swoich udziałów w spółce pozwanemu, nie uczestniczył już w podejmowaniu żadnych decyzji dotyczących majątku spółki i nie był zorientowany w przeprowadzanych transakcjach. Natomiast na okazanej mu uchwale z dnia 16.11.2011r.dotyczącej wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w M. wskazał, iż podpis na tej uchwale jest podobny do tego jakim on się posługuje. Natomiast biegły grafolog w postępowaniu karnym potwierdził autentyczność podpisu F. T. na tej uchwale.

Jeśli chodzi o zeznania powoda J. J. należało je uznać za niewiarygodne albowiem kwestionował swój udział w zgromadzeniach wspólników, twierdził, że nic nie wiedział o podpisanych przez siebie uchwałach, a nawet początkowo kwestionował własnoręczne podpisy. Powód twierdził, że nie uczestniczył w Zgromadzeniach Wspólników spółki albowiem chorował, był unieruchomiony z uwagi na obrażenia jakich doznał w wypadku tj. złamanie kości piętowych z przemieszczeniem i miał utrudniony kontakt z pozwanym, który rzekomo unikał go w okresie podejmowania niekorzystnych, zdaniem pozwanego, uchwał dla spółki. Jednak zeznania te są sprzeczne zarówno z zeznaniami pozwanego jak i świadków L. G. (1) i E. Ś., którzy zeznali, że powód uczestniczył w Zgromadzeniach Wspólników skoro są jego podpisy, których autentyczności powód skutecznie nie zakwestionował. Powód twierdził, że nie pamięta ażeby uczestniczył w zgromadzeniach w dniu 16 listopada 2011r czy 28 czerwca 2012r. a nadto nie pamiętał treści podejmowanych uchwał i wskazywał, że chorując zażywał silne leki, które mogły zaburzać jego świadomość co do podejmowania decyzji, jednakże okoliczności tej w żaden sposób nie udowodnił, a świadek M. M. (1) zeznała, że nie miała żadnych problemów z porozumiewaniem się z powodem nawet w okresie jego choroby. Ponadto uchwała o wyrażeniu przez spółkę zgody na zakup nieruchomości w M. została podjęta w dniu 16 listopada 2011r., natomiast wypadek jakiemu uległ powód miał miejsce w lutym 2012r.

Zeznania pozwanego należy uznać za wiarygodne z uwagi na ich spójność z zeznaniami świadków L. G. (1) i E. Ś. oraz treścią dokumentów przedłożonych do akt sprawy. Należy również podkreślić, iż prowadzone na podstawie zawiadomienia powoda postępowanie karne przeciwko pozwanemu zostało umorzone przez Prokuraturę Okręgową w O. W.i postanowienie to zostało utrzymane w mocy decyzją Sądu Okręgowego w K..

Sąd oddalił wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości uznając, iż prowadzenie tego dowodu w świetle zgromadzonego materiału dowodowego jest zbędne, tym bardziej, iż powód nie uprawdopodobnił istnienia szkody po jego stronie. Wystąpił z powództwem o zasądzenie kwoty 76.000 zł a podczas składania zeznań informacyjnych wskazał, iż jego odszkodowanie winno wynosić co najmniej 1.400.000 zł nie przedstawiając żadnych dowodów świadczących o wysokości szkody. Należy w tym miejscu wskazać, iż to na powodzie ciąży obowiązek wykazania szkody i jej wysokości i nie może tego za niego uczynić biegły w toku prowadzonego postępowania dowodowego. Podobnie orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie I ACa 938/12 rozpoznając apelację od wyroku tutejszego sądu w sprawie XIII C 270/10/2.

Sąd zważył, co następuje:

Powód domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty dochodzonej pozwem tytułem części odszkodowania za szkodę wyrządzoną powodowi przez zawinione działania pozwanego, które doprowadziły do zmniejszenia się (...) Spółki (...) a tym samym do zmniejszenia kwoty, która przypadła na rzecz powoda z majątku spółki po jej likwidacji. A nadto wskazał, iż pozwem powód dochodzi od pozwanego roszczeń na podstawie przepisów ogólnych poprzez odesłanie z art. 300 k.s.h. Zdaniem powoda w wyniku działań pozwanego polegających na nabyciu do majątku spółki nieruchomości rolnej położonej w M. z majątku pozwanego za abstrakcyjną kwotę 5.400.000,00 zł, zbycie z majątku spółki nieruchomości -zespołu pałacowego- położonej w K. na rzecz powiatu J. za cenę 5.000.000 zł, rozliczeniu na rzecz pozwanego ceny nabycia nieruchomości w M. przez spółkę z ceny sprzedaży nieruchomości – zespołu pałacowego, a następnie zbyciu nieruchomości rolnej położonej w M. za cenę pięciokrotnie niższą. Zdaniem powoda poniósł on szkodę polegającą na tym, że wartość (...) spółka z o.o. drastycznie spadła, zatem przypadająca na rzecz powoda część majątku spółki po jej likwidacji była znacznie niższa niż byłaby w sytuacji, gdyby pozwany nie wyprowadził w opisany wyżej sposób ze spółki majątku na swoją rzecz. Ponadto zdaniem powoda poprzez celowe zabiegi pozwanego został pozbawiony kontroli nad funkcjonowaniem spółki a dokonane przez pozwanego czynności prawne zostały dokonane bez jego wiedzy lub świadomie wyrażonej przez niego woli. Jak wynika z wyrażonego przez powoda stanowiska w powołanych wyżej transakcjach sprzedaży nieruchomości powód upatruje przyczynę otrzymania o wiele mniejszej niż spodziewana kwoty tytułem majątku spółki pozostałego do podziału pomiędzy wspólników po jej likwidacji, a nadto uważał, że powinien otrzymać odpowiednią w stosunku do liczby udziałów część ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej zespół pałacowy. Zdaniem powoda suma ta nie stanowiła aktywów spółki w momencie zakończenia (...) spółki (...), ponieważ w całości została przekazana pozwanemu aby zaspokoić jego osobistą wierzytelność wobec spółki z umowy sprzedaży z dnia 28 maja 2012r. Powód twierdzi, że wierzytelność ta została przez pozwanego wygenerowana wyłącznie po to, by dzięki niej dokonać „wyprowadzenia” znacznego majątku ze spółki.

Przepis art. 300 k.s.h,. na który powołuje się powód, ma zakres bardzo szeroki albowiem obejmuje roszczenia odszkodowawcze przysługujące tak wspólnikom, jak wierzycielom i innym osobom, które łączą ze spółką jakiekolwiek stosunki prawne. Dochodzenie tych roszczeń następuje na zasadach ogólnych. Przepis ten nie dotyczy natomiast odpowiedzialności członków organów w ramach stosunków wewnętrznych spółki. A zatem roszczenia odszkodowawcze dochodzone na podstawie art.300 k.s.h. muszą znajdować oparcie w przepisach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej – art. 471 k.c. oraz deliktowej – art. 415 k.c. Powód jednak nie podał konkretnego przepisu, na którym oparł dochodzone roszczenie o zapłatę, wskazując możliwość oparcia się zarówno na normach regulujących odpowiedzialność kontraktową jak i z czynów niedozwolonych. Niezależnie od tego na jakiej podstawie powód dochodziłby swojego roszczenia, to jednak w obydwu przypadkach na powodzie ciąży obowiązek określenia wysokości szkody. Jednak powód w toku procesu nie potrafił określić wysokości doznanej przez niego szkody. Powód od początku był reprezentowany przez fachowego pełnomocnika ale wskazywał, iż domaga się częściowego odszkodowania, gdyż sam nie jest w stanie określić szkody i dopiero po przeprowadzeniu w toku procesu dowodu z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości będzie w stanie określić jaką szkodę poniósł i odpowiednio rozszerzyć żądanie. Nie potrafił również podać w jaki sposób dokonał obliczenia wysokości szkody na kwotę dochodzoną pozwem. Zdaniem sądu, rolą biegłego nie jest wskazywanie powodowi czego się może domagać, a jedynie wyjaśnienie okoliczności wymagających wiadomości specjalnych w celu zweryfikowania stanowisk stron. Skoro powód domagał się zasądzenia kwoty dochodzonej pozwem tytułem odszkodowania winien wykazać związek przyczynowy pomiędzy działaniem pozwanego a szkodą. Powód powinien wykazać, że konkretne czynności prawne, w których uczestniczył pozwany doprowadziły do powstania po jego stronie uszczerbku majątkowego. Na zawarcie kwestionowanych przez powoda umów wymagana była zgoda zgromadzenia wspólników i to wyrażona pod rygorem nieważności na piśmie. Taka zgoda wyrażona na piśmie przez powoda dotyczyła wszystkich czynności dokonywanych przez spółkę. Powód jako członek zarządu spółki głosował za przyjęciem uchwał zarówno w przedmiocie sprzedaży jak i kupna nieruchomości. A zatem twierdzenia powoda, że nie wiedział nic o dokonywanych transakcjach są niewiarygodne. Ponadto gdyby, jak twierdzi powód, w okresie zawierania kwestionowanych umów jak i w okresie podejmowania uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie tych umów, był nieświadomy z uwagi na zażywane leki, okoliczność tę winien udowodnić. Powód jednak oprócz przedstawienia zaświadczeń o niezdolności do pracy w okresie od 7.02.2012r. do 7.08.2012r. nie przedstawił żadnych dowodów, które potwierdziłyby, że był w stanie wyłączającym świadome podejmowanie decyzji. Reprezentowany przez fachowego pełnomocnika powód nie złożył jednak wniosku o powołanie biegłego odpowiedniej specjalności, który mógłby taki brak świadomości powoda potwierdzić. Ponadto przesłuchani w sprawie świadkowie L. G. i M. M. jednoznacznie zeznali, że wskutek wypadku jakiemu uległ powód nie doznał on żadnych ograniczeń zdolności poznawczych czy też w zakresie możliwości pokierowania swoim postępowaniem lub świadomego podejmowania decyzji. Ponadto kontaktował się z innymi osobami związanymi ze spółką a mianowicie z mecenasem G. i księgową. Opinia grafologiczna sporządzona w postępowaniu karnym (...)jednoznacznie wskazała, iż to od powoda pochodzi podpis w protokole zgromadzenia wspólników z dnia 28.06.2012r. zawierającym uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości w M. na rzecz K. K. oraz w protokole z dnia 16.11.2011r. zawierającym uchwałę o wyrażeniu zgody na zakup przez spółkę nieruchomości położonej wK.. A skoro tak, to twierdzenia powoda, że nie brał udziału w tych zgromadzeniach wspólników są niewiarygodne i gołosłowne. Powód nie zakwestionował tej opinii, a nawet wnosił o przeprowadzenie z niej dowodu, cofając jednocześnie wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii grafologicznej zgłoszony w toku niniejszego procesu. Po wydaniu opinii grafologicznej w postępowaniu karnym powód zaczął twierdzić, że jeżeli nawet wyraził zgodę na zawarcie przez spółkę określonych umów, to członek zarządu powinien powstrzymać się od ich wykonania z uwagi na interes ekonomiczny spółki. Ale przecież powód na zgromadzeniu wspólników w dniu 21 maja 2012r., był wybrany nawet na przewodniczącego zgromadzenia, a zatem doskonale się orientował co do zakresu pełnomocnictwa udzielonego L. G. (1). Uczestnicząc we wszystkich zgromadzeniach wspólników, podczas których podejmowano uchwały dla ważnego i skutecznego zawarcia umów sprzedaży nieruchomości tj. w dniach 21.05.2012r i 28.06.2012r. powód przewodniczył posiedzeniom i głosował za wyrażeniem zgody na dokonanie określonych czynności przez spółkę czyli posiadał pełną wiedzę na temat czynności dotyczących aktywów spółki i aprobował ich dokonanie. Wprawdzie decyzje te, zdaniem sądu, nie były zrozumiałe np. z uwagi na znaczną różnicę w cenie zakupu gruntu położonego w M. i jego ceny przy sprzedaży, to jednak były one dokonane za zgodą zgromadzenia wspólników, wyrażonego w prawidłowej formie.

Z tego powodu należy uznać twierdzenia powoda za nie udowodnione i powództwo należało oddalić o czym sąd orzekł w pkt. 1 wyroku. Z uwagi na treść art. 98§1 k.p.c. kosztami procesu został obciążony powód i sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

L. dnia 12 maja 2016r. Małgorzata Sadowska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.