Czwartek 23 maja 2019 Wydanie nr 4105
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-10-24
Data orzeczenia:
24 października 2014
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
24 kwietnia 2015
Sygnatura:
IV U 1409/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Witkowski
Protokolant:
stażysta Renata Olędzka
Hasła tematyczne:
Okresy Składkowe I Nieskładkowe
Podstawa prawna:
art. 57 i 58 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Teza:
ubezpieczony nie wykazał 5 letniego okresu składkowego i nieskładkowego w ostatnim 10-leciu przed powstaniem niezdolności do pracy
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 1409/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

stażysta Renata Olędzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2014r. w S.

odwołania K. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 13 listopada 2013 r. Nr (...)

w sprawie K. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 1409/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia (...). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.57 i art.58 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) odmówił K. G. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wskazując, że w 10-leciu przed powstaniem częściowej niezdolności do pracy brak u ubezpieczonego okresów składkowych, zaś okresy nieskładkowe występujące w tych dziesięcioleciach nie mogą być uwzględnione do ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Odwołanie od w/w decyzji złożył K. G. wnosząc o jej zmianę i przyznanie mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W uzasadnieniu podnosił, że posiada okresy składkowe w KRUS i ZUS od 1 stycznia 1991r. do 30 września 2009r. Wskazał, że po 30 czerwca 2000r. do 2 września 2011r. sprawował opiekę nad matką, która posiadała I grupę inwalidzką i zrezygnował z pracy. Jego zdaniem okres sprawowania opieki nad matką powinien zostać zaliczony w wymiarze 6 lat jako okres nieskładkowy. Do odwołania załączył kopie świadectw pracy, zaświadczenie KRUS, decyzję (...) z 4 marca 2010r. o przyznaniu K. G. świadczenia w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad matką H. G., kopię aktu zgonu H. G., dokumenty z KRUS i ZUS (k. 2-3 a.s.).

W piśmie procesowym z 20 listopada 2013r. ubezpieczony wnosił o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków na okoliczność sprawowania przez niego opieki nad matką (k. 5 a.s.).

Do akt sprawy ubezpieczony załączył kopię zaświadczenia lekarskiego z 21 listopada 2013r., z którego wynika, że opiekował się on obłożnie i przewlekle chorą matką H. G. od 17 listopada 1997r. do 2 września 2011r. (zgon).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując na przepisy prawa i argumentację zawartą w uzasadnieniu zawartym w zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k. 37-38 a.s.).

Na rozprawie w dniu 24 października 2014r. K. G. domagał się zaliczenia do okresu nieskładkowego okresu sprawowania przez niego osobistej opieki nad matką H. G. od 2005r. do 2 września 2011r. w rozmiarze 6 lat i ustalenia prawa do renty.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczony K. G. w dniu 19 września 2013r. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (k.1 a.r.). Rozpoznając wniosek organ rentowy skierował ubezpieczonego na badanie przez Lekarza Orzecznika ZUS, który w orzeczeniu z dnia 29 października 2013r. ustalił, że ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy do 30 kwietnia 2014r., a datę powstania częściowej niezdolności do pracy określił na 2 września 2013r. (k.29 a.r. za wnioskiem z 11.10.2013r.).

Od powyższego orzeczenia ubezpieczony nie wniósł sprzeciwu do Komisji Lekarskiej ZUS. Przyjmując datę powstania częściowej niezdolności do pracy stwierdzoną przez Lekarza Orzecznika organ rentowy ustalił, że w dziesięcioleciu przed powstaniem niezdolności do pracy, czyli w okresie od 2 września 2003r. do 1 września 2013r. ubezpieczony udowodnił okres nieskładkowy w rozmiarze: 2 lata, 9 miesięcy i 29 dni, a w dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku o rentę, czyli w okresie od 19 września 2003r. do 18 września 2013r. ubezpieczony udowodnił okres nieskładkowy w rozmiarze: 2 lata, 9 miesięcy i 12 dni, zamiast wymaganych przez ustawę co najmniej 5 lat okresu ubezpieczenia. Powyższe ustalenia dały podstawę do wydania decyzji odmownej z dnia 13 listopada 2013r. (k.37 a.r. za wnioskiem z 11.10.2013r.).

Bezspornym w sprawie jest, że K. G., ur. (...) jest częściowo niezdolny do pracy, i niezdolność ta powstała u niego z dniem (...)

Odwołanie ubezpieczonego K. G. podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art.57 ust.1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia, przy czym ostatniego wymogu nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy. W myśl art.58 ust.1 pkt 5 i ust.2 ustawy warunek posiadania okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, przy czym ów 5-letni okres ubezpieczenia powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. W myśl ust.4 art.58 ustawy spełnienie tego ostatniego warunku nie jest wymagane, jeżeli ubezpieczony osiągnął okres składkowy wynoszący w przypadku mężczyzny co najmniej 30 lat oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

K. G. nie spełnia wszystkich przesłanek, które powinny być spełnione łącznie, do ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Okolicznością niesporną jest, że ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy, przy czym niezdolność ta powstała 2 września 2013r. W tym miejscu wskazać należy, że K. G. nie wniósł sprzeciwu od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS.

Ubezpieczony nie kwestionował ustaleń lekarza orzecznika ZUS, że jest on częściowo, a nie całkowicie niezdolny do pracy.

Stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe, przy czym, przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Ponieważ w dziesięcioleciu przed złożeniem wniosku o ustalenie prawa do renty, jak również w dziesięcioleciu przed powstaniem niezdolności do pracy, ubezpieczony udowodnił jedynie okresy nieskładkowe, nie można zaliczyć ich do okresu ubezpieczenia.

Spełnienie warunku posiadania okresu składkowego i nieskładkowego nie jest wymagany, jeżeli ubezpieczony osiągnął okres składkowy wynoszący 30 lat i jest całkowicie niezdolny do pracy. Jak już wskazano, u ubezpieczonego ustalono istnienie jedynie częściowej niezdolności do pracy.

Reasumując powyższe rozważania uznać należy, że K. G. nie spełnia ustawowych przesłanek do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Nawet, gdyby zaliczyć ubezpieczonemu do okresu nieskładkowego, jak chce wnioskodawca, okres 6 lat sprawowania opieki nad matką, nie dałoby to podstaw do ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, bowiem z braku okresów składkowych, nie można do okresu ubezpieczenia zaliczyć okresów nieskładkowych.

Na marginesie wypada zauważyć, że ubezpieczony nie spełnia też kolejnego warunku ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, tj. niezdolność do pracy nie powstała u niego w czasie zatrudnienia ani nie później niż 18 miesięcy od ustania zatrudnienia.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art.477 14 § 1 kpc, odwołanie oddalił.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.