Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-03-05
Data orzeczenia:
5 marca 2013
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
7 maja 2013
Sygnatura:
VII U 679/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Izabela Głowacka-Damaszko
Protokolant:
Rafał Wyrwa
Hasła tematyczne:
Okresy Składkowe I Nieskładkowe
Podstawa prawna:
art. 6 i art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygnatura akt VII U 679/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: SSO Izabela Głowacka-Damaszko

Protokolant:Rafał Wyrwa

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2013 r. w J.

odwołania J. Ż.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 10 kwietnia 2012 r., znak: E1 (...)

w sprawie J. Ż.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o przeliczenie świadczenia emerytalnego

odwołanie oddala.

Sygn. akt VII U 679/12

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 10.04.2012 r. (znak: E1 (...)) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) przeliczył wnioskodawczyni J. Ż. emeryturę od dnia 01.12.2011 r. Do ustalenia wysokości emerytury uwzględniono 26 lat, 11 miesięcy okresów składkowych oraz 1 rok i 8 miesięcy okresów nieskładkowych, w tym doliczony na podstawie decyzji okres działalności gospodarczej od 10.08.1962 r. do 01.12.1962 r. Jednocześnie organ rentowy poinformował, że nie uwzględniono okresu od 1958 r. do 20.07.1962 r., ponieważ przedłożone zaświadczenie nie spełnia wymogów formalnych, tj. brak pieczątki imiennej osoby wystawiającej ww. zaświadczenie.

J. Ż. wniosła od powyższej decyzji odwołanie nie godząc się z zawartym w niej wyliczeniem stażu pracy i domagając się zaliczenia do niego okresu od 1958 r. do 20.07.1962 r. na podstawie dostarczonego zaświadczenia z dnia 20.07.1962 r., a także okresu nauki w szkole medycznej od 1965 r. do 10.02.1968 r.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podnosząc, że wysokość świadczenia ustalona została prawidłowo przy uwzględnieniu art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 ze zm.).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni J. Ż. urodzona (...) jest od dnia 16.02.2000 r. uprawniona do emerytury.

W dniu 16.12.2011 r. wnioskodawczyni dostarczyła do organu rentowego zaświadczenie z dnia 20.07.1962 r. Prezydium Grodzkiej Rady Narodowej H. wskazujące, że po ukończeniu szkoły od 1958 r. prowadziła do dnia wystawienia zaświadczenia krawiectwo damskie – szyła w domu do potrzeb swojej rodziny. Wnioskodawczyni przedłożyła również zaświadczenie z dnia 23.11.2011 r. Cechu (...) w Ż., w którym podano, że wnioskodawczyni była członkiem cechu i prowadziła zakład rzemieślniczy w zakresie krawiectwa damskiego od dnia 10.08.1962 r. do 01.12.1962 r.

W piśmie z dnia 12.03.2012 r. wnioskodawczyni domagała się zaliczenia do stażu pracy okresu nauki w Szkole Medycznej (...) w B.od 01.09.1965 r. do 10.02.1968 r.

Decyzją z dnia 10.04.2012 r. (znak: E1 (...)) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) przeliczył wnioskodawczyni J. Ż. emeryturę od dnia 01.12.2011 r. Do ustalenia wysokości emerytury uwzględniono 26 lat, 11 miesięcy okresów składkowych oraz 1 rok i 8 miesięcy okresów nieskładkowych, w tym doliczony na podstawie decyzji okres działalności gospodarczej od 10.08.1962 r. do 01.12.1962 r. Jednocześnie organ rentowy poinformował, że nie uwzględniono okresu od 1958 r. do 20.07.1962 r., ponieważ przedłożone zaświadczenie nie spełnia wymogów formalnych, tj. brak pieczątki imiennej osoby wystawiającej ww. zaświadczenie.

W piśmie z dnia 12.04.2012 r. organ rentowy poinformował dodatkowo, że okresy zatrudnienia młodocianych pracowników winny zostać udokumentowane świadectwem pracy i stosowną umową o naukę zawodu lub przyuczenie. Ponieważ wnioskodawczyni nie dostarczyła żadnych dokumentów na okoliczność nauki w Szkole Medycznej od 1965 r. do 10.02.1968 r. okres ten nie został uwzględniony w wymiarze emerytury.

/dowód: decyzja z dnia 14.02.2000 r. – k.64 akt emerytalnych;

zaświadczenie z dnia 20.07.1962 r. – k.144 akt emerytalnych;

zaświadczenie z dnia 23.11.2011 r. – k.145 akt emerytalnych;

pismo z dnia 12.03.2012 r. – k.163 akt emerytalnych;

decyzja z dnia 10.04.2012 r. – k.166-167 akt emerytalnych;

pismo z dnia 12.04.2012 r. – k.168 akt emerytalnych/

W okresie od 01.03.1968 r. do 31.10.1986 r. J. Ż.była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w Wojewódzkim Szpitalu (...)w S..

W okresie od 01.11.1986 r. do 18.05.1988 r. wnioskodawczyni była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w Zespole (...)w B., następnie w okresie od 19.05.1988 r. do 29.07.1996 r. w Wojewódzkim Szpitalu (...) w S.. Dodatkowo w okresie od 25.11.1986 r. do 30.04.1994 r. wnioskodawczyni pracowała w wymiarze 2 godzin dziennie w Wojewódzkim Szpitalu (...) w S.jako pracownik obsługujący EEG.

/dowód: świadectwa pracy z dnia: 31.10.1986 r., 18.05.1988 r., 01.07.1996 r., 25.06.1996

r. – k.5, 7, 8, 10 akt emerytalnych;

zaświadczenie z dnia 13.01.2012 r. – k.150 akt emerytalnych/

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Decyzją z dnia 10.04.2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.przeliczył wnioskodawczyni J. Ż.emeryturę od dnia 01.12.2011 r. Do ustalenia wysokości emerytury uwzględniono 26 lat, 11 miesięcy okresów składkowych oraz 1 rok i 8 miesięcy okresów nieskładkowych, w tym doliczony okres działalności gospodarczej od 10.08.1962 r. do 01.12.1962 r. Organ rentowy poinformował, że nie uwzględniono okresu od 1958 r. do 20.07.1962 r., ponieważ przedłożone zaświadczenie nie spełnia wymogów formalnych, tj. brak pieczątki imiennej osoby wystawiającej ww. zaświadczenie. Ponadto organ rentowy nie uwzględnił w wymiarze emerytury okresu nauki w Szkole Medycznej (...) w B.od 01.09.1965 r. do 10.02.1968 r., jak również nie brał pod uwagę okresu od 25.11.1986 r. do 30.04.1994 r. z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin w Wojewódzkim Szpitalu (...)w S..

Dokonując oceny zaskarżonej decyzji w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy Sąd uznał, że decyzja organu rentowego z dnia 10.04.2012 r. o przeliczeniu emerytury jest prawidłowa.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do żądania wnioskodawczyni doliczenia do stażu ubezpieczeniowego okresu od 1958 r. do 20.07.1962 r. z tytułu prowadzenia krawiectwa damskiego Sąd zważył, że wnioskodawczyni przestawiła na tę okoliczność zaświadczenie z dnia 20.07.1962 r. wystawione przez Prezydium Grodzkiej Rady Narodowej H. wskazujące, że po ukończeniu szkoły od 1958 r. prowadziła do dnia wystawienia zaświadczenia krawiectwo damskie szyjąc w domu do potrzeb swojej rodziny. Wnioskodawczyni przedłożyła również zaświadczenie z dnia 23.11.2011 r. Cechu (...) w Ż., w którym podano, że wnioskodawczyni była członkiem cechu i prowadziła zakład rzemieślniczy w zakresie krawiectwa damskiego od dnia 10.08.1962 r. do 01.12.1962 r. Ten drugi okres został przez organ rentowy uwzględniony na podstawie art.6 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym za okresy składkowe uważa się przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:

a)objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki,

b) prowadzonej przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tego tytułu, jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej odpowiadało warunkom ubezpieczenia.

Brak było jednak podstaw do uwzględnienia okresu od 1958 r. do 20.07.1962 r., ponieważ nie można było potraktować tego okresu (szycia dla potrzeb rodziny) jako działalności gospodarczej. W tym zakresie zwrócić można było także uwagę, że zgodnie z art.6 ust.2 pkt 1 lit.a za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. okresy zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo rentę chorobową. Wnioskodawczyni nie wykazała jednak, aby w okresie po ukończeniu 15 lat życia, a tym bardziej od 1958 r. do 20.07.1962 r. pobierała wynagrodzenie lub jakiekolwiek zasiłki z ubezpieczenia społecznego, czy rentę chorobową. Stosownie natomiast do art.6 ust.2 pkt 3 za okresy składkowe można również przyjmować okresy zatrudnienia młodocianych na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1.01.1975 r. Zgodnie z owymi przepisami podstawą zaliczenia okresów zatrudnienia młodocianego do okresów składkowych jest wykazanie, że nawiązany został stosunek pracy na podstawie umowy o naukę zawodu lub w celu przygotowania zawodowego pomiędzy pracodawcą i młodocianym. W rozpoznawanej sprawie wnioskodawczyni nie wykazała w żaden sposób, że w spornym okresie wiązał ją jakikolwiek stosunek pracy, nie przedstawiła ani umowy o naukę zawodu ani w celu przygotowania zawodowego, stąd też nie było podstaw, aby powyższy okres zaliczyć do okresów składkowych.

Odnosząc się w dalszym ciągu rozważań do żądania wnioskodawczyni zaliczenia do stażu ubezpieczenia okresu nauki w Szkole Medycznej (...) w B.od 01.09.1965 r. do 10.02.1968 r. Sąd zważył, że jedyną możliwość zaliczenia okresu nauki przewiduje art.7 ust.9 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym jako okres nieskładkowy może zostać przyjęty okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w wymiarze studiów. Należy jednak podkreślić, że ww. przepis dotyczy jedynie nauki w szkole wyższej, zaś Szkoła Medyczna (...), którą ukończyła wnioskodawczyni nie była szkołą wyższą. Rozpatrując natomiast kwestię, czy wnioskodawczyni w trakcie nauki w szkole po ukończeniu 18. roku życia pracowała jednocześnie w Wojewódzkim Szpitalu (...)w S.stwierdzić należało, że nie ma podstaw do uznania tego okresu za okres zatrudnienia, skoro sam pracodawca wystawił świadectwo pracy obejmujący okres dopiero od 01.03.1968 r., a zatem już po ukończeniu przez wnioskodawczynię Szkoły Medycznej. Biorąc więc pod uwagę jednoznaczną treść świadectwa pracy, nie podważoną jakimikolwiek innymi dowodami, nie można było przyjmować, że wnioskodawczyni była zatrudniona w Szpitalu w S.i że były za nią odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne także we wcześniejszym okresie niż określone w przedmiotowym świadectwie. Przedłożone przez wnioskodawczynię świadectwo ukończenia Szkoły w żadnym wypadku nie stanowi bowiem podstawy do zaliczenia danego okresu do okresu ubezpieczenia.

Za bezzasadne należało uznać również żądanie wnioskodawczyni zaliczenia do okresu ubezpieczenia okresu zatrudnienia od 25.11.1986 r. do 30.04.1994 r., kiedy to wnioskodawczyni pracowała w wymiarze 2 godzin dziennie w Wojewódzkim Szpitalu (...) w S.jako pracownik obsługujący EEG. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art.11 ustawy emerytalnej jeżeli okresy składkowe lub nieskładkowe zbiegają się w czasie, przy ustalaniu prawa do świadczeń określonych w ustawie uwzględnia się okres korzystniejszy. W niniejszej sprawie poza sporem pozostawało, że w okresie od 01.11.1986 r. do 18.05.1988 r. wnioskodawczyni była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w Zespole (...)w B., a następnie w okresie od 19.05.1988 r. do 29.07.1996 r. w Wojewódzkim Szpitalu (...) w S.. Żądany przez wnioskodawczynię okres pracy na dodatkowym etacie zawiera się w powyższych okresach zatrudnienia, które jako dłuższe, a zatem i korzystniejsze zostały przez organ rentowy uwzględnione do stażu ubezpieczeniowego wnioskodawczyni na podstawie art.11 ustawy emerytalnej zamiast krótszego okresu pracy w latach 1986-1994.

Mając na uwadze powyższe organ rentowy prawidłowo na podstawie posiadanej dokumentacji ustalił wymiar okresów składkowych i nieskładkowych przy ustalaniu wysokości świadczenia emerytalnego należnego wnioskodawczyni, co skutkowało oddaleniem odwołania na podstawie art.477 14 § 1 k.p.c. jako bezzasadnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.