Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-07-24
Data orzeczenia:
24 lipca 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
24 lipca 2013
Sygnatura:
IV Ka 357/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Ewa Rusin
Sędziowie:
Krzysztof Płudowski
Adam Pietrzak
Protokolant:
Marta Synowiec
Hasła tematyczne:
Oszustwo
Podstawa prawna:
art. 437 § 1 k.p.k.
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygnatura akt IV Ka 357/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2013 roku.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący :

SSO Ewa Rusin (spr.)

Sędziowie :

SO Krzysztof Płudowski

SO Adam Pietrzak

Protokolant :

Marta Synowiec

przy udziale Julity Podlewskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 roku

sprawy R. L.

oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270- § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 64 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

D. S.

oskarżonego z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

A. M.

oskarżonej z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

R. M.

oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora, oskarżonego R. L., obrońcy oskarżonej A. M.i obrońcy oskarżonego R. M.

od wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

z dnia 13 sierpnia 2012 roku, sygnatura akt II K 1202/10

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego D. S.w ten sposób, że:

1)  w punkcie XX jego części dyspozytywnej za podstawę warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności przyjmuje przepisy art. 69 § 1 i 3 kk i art. 70 § 2 kk,

2)  w punkcie XXI jego części dyspozytywnej za podstawę orzeczenia dozoru kuratorskiego przyjmuje przepis art. 73 § 2 kk,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Z. G.z Kancelarii Adwokackiej w Ś., adw. A. K.z Kancelarii Adwokackiej w Ś., adw. A. L.z Kancelarii Adwokackiej w W.i adw. P. K.z Kancelarii Adwokackiej w M.po 516,60 złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonym R. L., D. S., A. M.i R. M.z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia oskarżonego D. S.od ponoszenia wydatków w postępowaniu odwoławczym zaś oskarżonych R. L., R. M.i A. M.zwalnia od ponoszenia kosztów sądowych postępowania odwoławczego zaliczając wszystkie wydatki tego postępowania na rachunek Skarbu Państwa.

Sygnatura akt IV Ka 357/13

UZASADNIENIE

R. L. został oskarżony o to, że:

I.  w dniu 5 sierpnia 2005 roku w D.w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. O., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zatrudnienia i zamiaru J. O.wywiązania się z umowy, uprawnionego pracownika(...) Salonu (...)w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione zaświadczenie o jego zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)z siedzibą w G.i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z J. O. umowy numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano im 2 aparaty telefoniczne marki S. (...)i wyłudzili usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 3858,51 złotych, czym działał na szkodą (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw i będąc uprzednio skazanym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 14 lipca 2003 roku sygn. akt II K 29/03, obejmującym wyrok Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 31 października 2002 r., którym skazany został za przestępstwa z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i inne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w ramach wyżej wskazanego wyroku łącznego, wymierzającego karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 18 kwietnia 2001 roku do 29 czerwca 2005 roku, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k.,

II.  w dniu 8 sierpnia 2005 roku w B., w województwie (...), działającwspólnie i w porozumieniu z J. O.w celu osiągnięcia korzyścimajątkowej, wprowadził w błąd co do jego zdolności kredytowej i zamiaruwywiązania się z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...), w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione zaświadczenieo zatrudnieniu J. O.w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)z siedzibą w G.i doprowadził tego pracownika do niekorzystnegorozporządzenia mieniem przez zawarcie z J. O.umowy kredytu (...) na zakup komputera w wysokości 6118,20 złotych, czym działał naszkodę (...) Banku Spółki Akcyjnejz siedzibą w W., przy czym czynu tegodopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działającw zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jesto przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

III.  w dniu 16 sierpnia 2005 roku w D.w województwie (...),działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zamiaruwywiązania się z umowy uprawnionego pracownika(...)Sprzedaży Sieci (...)w ten sposób, że nie mając zamiaru wywiązywać sięz jej warunków przedłożył jako autentyczne podrobione zaświadczenie o zatrudnieniuw spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)z siedzibą w L.i doprowadziłgo do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z nim umowynr(...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydanomu dwa telefony komórkowe marki S. (...)oraz wyłudził usługitelekomunikacyjne o łącznej wartości 3659,78 zł, czym działał na szkodę (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w W., przyczym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanegow punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianieprzestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64§ 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

IV.  w dniu 25 sierpnia 2005 roku w Ś., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. O.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pracownika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąco do zatrudnienia i zamiaru J. O.wywiązania się z umowy, ten sposób, że przedłożył w (...) salonie sieci (...)Spółki Akcyjnej jako autentyczne podrobione zaświadczenie o jego zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)z siedzibą w L.i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąprzez zawarcie z J. O. umów numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie których wydano im aparaty telefoniczne marki N. (...)i S. (...)i wyłudził usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 3150,02 złotych, czym działał na szkodę (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art.286 §1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

V.  w dniu 29 sierpnia 2005 roku w Ś., w województwie (...), działającw celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował dokonaniem przezJ. O.czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu przez niego w błądco do zdolności kredytowej i zamiaru J. O.wywiązania się z umowyuprawnionego pracownika komisu samochodowego (...)spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Ś., w ten sposób, że złożył on nierzetelne,niezgodne z rzeczywistością oświadczenie o swoim zatrudnieniu i osiąganychzarobkach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)z siedzibąw D.i doprowadził tego pracownika do zawarcia zJ. O.kredytu numer (...)na zakup samochodu marki F. (...)nadwozia (...)w wysokości 14035,09 złotych, czymdoprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...)siedzibą w K., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotudo przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającejna celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 §1k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

VI.  w dniu 6 września 2005 roku w D.w województwie (...),w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zamiaruwywiązania się z umowy uprawnionego pracownika(...) Sprzedaży Sieci(...)i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzeniamieniem w ten sposób, że nie mając zamiaru wywiązywać się z jej warunków, zawarłumowę nr 1.(...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie którejwydano mu trzy telefony komórkowe marki S. (...)oraz wyłudził usługitelekomunikacyjne o łącznej wartości 3760,68 zł, czym działał na szkodę (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w W.,przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanegow punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianieprzestępstw, to jest o występek z art.286 §1 k.k. w zw. z art.64 §1 k.k. i art.65 §1 k.k.,

VII.  w dniu 2 listopada 2005 roku w W., w województwie (...),działając wspólnie i w porozumieniu z B. K.i D. S. celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zatrudnienia i zamiaru B. K.wywiązania się z umowy, uprawnionego pracownikaP.H.Z. (...), w ten sposób, że przedłożył jako autentycznepodrobione zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)z siedzibą w L.i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie przez nią umowy numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny N. (...)oraz usługę telekomunikacyjną o łącznej wartości 1871,25 złotych, czym działał na szkodę (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

VIII.  w dniu 2 listopada 2005 roku w Ś., w województwie (...)wspólnie i w porozumieniu z B. K.i D. S.celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co zdolnościk.i zamiaru wywiązania się przez nią z umowy, uprawnionegopracownika sklepu (...) spółki cywilnejw ten sposób, że przedłożył jakoautentyczne podrobione zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)z siedzibąw L.i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przezzawarcie z nią umowy kredytu numer (...)w wysokości 4589,04 złotychna zakup notebooka A.i drukarki, czym działał na szkodę (...) Banku (...)spółkiakcyjnej z siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkachpowrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupiemającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

IX.  w dniu 2 listopada 2005 roku w Ś., w województwie (...)działającwspólnie i w porozumieniu z B. K.i D. S., w celuosiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 4316,24 złotych nazakup notebooka marki A.i urządzenia wielofunkcyjnego, wprowadził w błąd co dozdolności kredytowej B. K.i zamiaru wywiązania się przez nią z umowyuprawnionego pracownika sklepu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąw tensposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione zaświadczenie o jej zatrudnieniuna czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z ograniczonąodpowiedzialnością „(...)z siedzibą w L.oraz podrobioną legitymacjęubezpieczeniową wraz wnioskiem nr (...)o udzielenie tego kredytu,lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniemnie osiągnął z uwagi na czynności weryfikacyjne pracowników banku, skutkująceodmową udzielenia kredytu, czym działał na szkodę (...) Banku spółki akcyjnejz siedzibą w G., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu doprzestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającejna celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw.z art.286 §1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw.z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

X.  w dniu 3 listopada 2005 roku we W., w województwie (...),działając wspólnie i w porozumieniu z B. K.i D. S.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 4994,44 złotych na zakup notebooka marki A.i głośników L., wprowadził w błąd uprawnionego pracownika sklepu (...)co do zdolności kredytowej B. K.i zamiaru wywiązania się przez nią z umowy w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)z siedzibą w L.oraz podrobioną legitymację ubezpieczeniową wraz wnioskiem nr (...)o udzielenie tego kredytu, lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnął, z uwagi na czynności weryfikacyjne pracowników banku skutkujące odmową udzielenia kredytu, czym działał na szkodę (...) Banku Spółki Akcyjnejz siedzibą w G., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k, i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XI.  w dniu 3 listopada 2005 roku we W., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. K.i D. S.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co zdolności kredytowej B. K.i zamiaru wywiązania się przez nią z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...)w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)' z siedzibą w L.oraz podrobioną legitymację ubezpieczeniową i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z nią umowy kredytu numer (...)w wysokości 2908,96 złotych na zakup notebooka A., czym działał na szkodę (...) Banku Spółki Akcyjnejz siedzibą we W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 297 §1 k.k. i art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

XII.  w dniu 7 listopada 2005 roku w W., woj. (...)działając wspólnie i w porozumieniu z B. K.i D. S.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zamiaru B. K.wywiązania się z umowy, uprawnionego pracownika salon, firmowego sieci (...)w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z o.o. (...)z/s w L.legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z nią umowy świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...)wyłudzając w ten sposób aparat: telefoniczny marki S. (...)i usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 499 zł, czym działał na szkodę (...) S.A.z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k,k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw.z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

XIII.  w dniu 14 listopada 2005 roku w W.w woj. (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd uprawnionego pracownika firmy (...)- przedstawiciela D., (...) Sp. z o.o., w ten sposób, że posłużył się danymi personalnymi D. S.i podał nieprawdziwe dane co do faktu jego zatrudnienia i osiąganych przez niego dochodów w spółce z o.o. (...)złożył wniosek o udzielenie mu kredytu gotówkowego numer (...)w wysokości 3011,03 złotych przez (...)Bank w celu doprowadzenia pracownika banku do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, jednakże zamierzonego skutku nie osiągnął, z uwagi na anulowanie wniosku na prośbę pośrednika, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw i w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I, to jest o przestępstwo z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

XIV.  w dniu 30 listopada 2005 roku w W., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. S.i M. D., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej M. D.i jego zamiaru wywiązania się z umowy uprawnionego pracownika sklepu spółki cywilnej (...), w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne, podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o jego zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)z siedzibą w G.i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. D.umowy kredytu o numerze (...)na zakup komputera(...)w wysokości 3091,03 złotych, czym działał na szkodę (...) Banku Spółki Akcyjnejz siedzibą we W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającejna celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 §1 k.k. i art. 270 §1k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,;

XV.  w dniu 30 listopada 2005 roku w W., woj. (...)działając wspólnie i w porozumieniu z D. S.i M. D., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy przez M. D.uprawnionego pracownika (...)przedstawiciela sieci (...), w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o jego zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z o.o. (...)z/s w G.i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. D. umowy o numerze (...)o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wyłudził aparat telefoniczny marki S. (...)i usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1710,68 złotych, czym działał na szkodę (...) S.A.z/s w W., przyj czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celuj popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw.żart. 64§lk.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XVI.  w dniu 1 grudnia 2005 roku we W., w województwie (...)działając wspólnie i w porozumieniu z D. S.i M. D.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zdolności kredytowej M. D., uprawnionego pracownika centrum handlowego (...), w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o jego zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)z siedzibą w G.i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. D.umowy kredytu w kwocie 5195,08 złotych na zakup zestawu komputerowego numer (...), czym działał na szkodę (...) Banku S.A.z/s w G., przy czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XVII.  w dniu 12 grudnia 2005 roku w K., woj. (...)działając celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierował dokonaniem zabronionego przez działających wspólnie i w porozumieniu M., M. D.i J. O., w ten sposób, że przekazał im podrobione dokumenty wystawione na osobę M. D.w postaci zaświadczenia o jego zatrudnieniu i zarobkach osiąganych w spółce z o.o. (...)z/s w W.i legitymacji ubezpieczeniowej, które następnie przedłożyli oni jako autentyczne, wprowadzając w błąd, co do zatrudnienia i zamiaru wywiązania sią przez M. D.z zawieranej umowy, uprawnionego pracownika salonu sieci (...)i doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. D. umowy numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano im aparat telefoniczny marki S. (...)i wyłudzili usługę telekomunikacyjną o łącznej wartości 1 498,68 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o.z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XVIII.  w dniu 13 grudnia 2005 roku w W.woj. (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki w wysokości 2600,00 złotych, kierował dokonaniem przez działających wspólnie i w porozumieniu A. M., M. M., J. O.i inną osobę czynu zabronionego, polegającego na wprowadzeniu w błąd, co do zatrudnienia M. M.i zamiaru wywiązania się przez nią z umowy, uprawnionego pracownika (...)poprzez przedłożenie mu podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu M. M.i wysokości zarobków osiąganych przez nią w spółce z o.o. (...)datowanego na 8 grudnia 2005 roku oraz legitymacji ubezpieczeniowej serii (...) numer (...)zawierającej nieprawdziwe w treści zapisy o zatrudnieniu M. M.w spółce z o.o. (...)i złożeniu wniosku o udzielenie tej pożyczki, jednak zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli (...) BANK (...) SA. w W.skutkujące odmową jej udzielenia, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XIX.  w dniu 13 grudnia 2005 roku we W., woj. (...)działając w celuosiągnięcia korzyści majątkowej, kierował dokonaniem czynu zabronionego przezdziałających wspólnie i w porozumieniu A. M., R. D.i inną osobę,polegającego na tym że, wprowadzili oni w błąd co do zamiaru wywiązania się R. D.z umowy, uprawnionego pracownika sklepu (...)s.c, w tensposób, że przedłożyli jako autentyczne podrobione dokumenty wystawione na jejnazwisko w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w spółce z o.o. (...)z/sw W.i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadzili go do niekorzystnegorozporządzenia mieniem, przez zawarcie z R. D.umowy numer (...) o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie którejwydano jej aparat telefoniczny N. (...)Oi oraz wyłudzili usługę telekomunikacyjnąo łącznej wartości 1.343,76 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o.z/s w W., przy czym czynu tego dopuściłsię w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działającw zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, tj. o przestępstwoz art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art.64 §1 k.k. iart.65§lk.k.,

XX.  w dniu 13 grudnia 2005 roku we W., woj. (...)działając w celuosiągnięcia korzyści majątkowej kierował dokonaniem czynu zabronionego przezdziałających wspólnie i w porozumieniu A. M., R. D.i inną osobępolegającego na tym że, wprowadzili oni w błąd co do zamiaru wywiązania się R. D.z umowy, uprawnionego pracownika sklepu (...)s.c, w tensposób, że przedłożyli jako autentyczne podrobione dokumenty wystawione na jejnazwisko, w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w spółce z o.o. (...)z/sw W. i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadzili go do niekorzystnegorozporządzenia mieniem, przez zawarcie z R. D. umowy numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano jej aparattelefoniczny S. (...)oraz wyłudzili usługą telekomunikacyjną o łącznejwartości 1.968,38 złotych, czym działał na szkodę (...). z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotudo przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającejna celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 §1k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXI.  w dniu 14 grudnia 2005 roku w W., woj. (...)działając w celuosiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu na zakup notebooka A. (...)wysokości 3738,90 zł, kierował dokonaniem czynu zabronionego przez działającychw krótkim odstępie czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu A. M., R. D.i inną osobę, polegającego nadoprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem po uprzednim wprowadzeniu w błąd, co do zdolności kredytowej R. D., uprawnionego pracownika sklepu (...)poprzez przedłożenie jako autentycznych, wraz z wnioskami nr (...)i (...)o udzielenie jej tego kredytu, podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z o.o. (...)z/s w Ś.i podrobionej legitymacji ubezpieczeniowej wystawionych na nazwisko R. D., lecz zamierzonego skutku nie osiągnęli z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A.z/s w G., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art.l3§l k.k. w zw. z art.286§l k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXII.  w dniu 15 grudnia 2005 roku w W., woj. (...) działają celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierowa/ dokonaniem zabronionego przez działających wspólnie i w porozumieniu M. i inną osobę, polegającego na tym, że wprowadzili oni w błąd co do zamiaru wywiązania się przez tą osobę z umów, uprawnionego pracownika sklepu (...), w ten sposób, że przedłożyła ona autentyczny podrobiony dokument wystawiony na jej nazwisko w zaświadczenia o jej zatrudnieniu w spółce z o.o. (...) z/s w W. doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez z tą osobą umów numer (...) o świadczenie telekomunikacyjnych, na podstawie których wydano im 2 telefoniczne marki N. (...) oraz wyłudzili usługi telekomunikacyjne łącznej wartości 3259,92 zł, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działają zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

XXIII.  w dniu 15 grudnia 2005 roku w W., woj. (...), w celuosiągnięcia korzyści majątkowej kierował dokonaniem zabronionego przez działających wspólnie i w porozumieniu A. M.i inną osobę, polegającegona wprowadzeniu uprawnionego pracownika(...)sieci (...)- salonu (...)w błąd co do zamiaru wywiązania się przez tą osobęz umów, w ten sposób, że przedłożyli jako autentyczne podrobione dokumentywystawione nazwisko w postaci zaświadczenia o jego zatrudnieniu w spółce (...) z/s w W.i podrobioną legitymację ubezpieczeń doprowadziligo do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez zawarcie z tą osobą umównumer(...)oświadczenie telekomunikacyjnych, na podstawie którejwydano im 2 aparaty telefoniczne marki N. (...)oraz wyłudzili usługitelekomunikacyjne o łącznej wartości 1749,77 zł, czym działał na szkodę (...)z/s w W.przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotudo przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającejna celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 §1k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXIV.  w dniu 22 grudnia 2005 roku w W., woj. (...), działającw celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu na zakup zestawu komputerowego w wysokości 3937,60 zł, kierował dokonaniem czynu zabronionego przez działających wspólnie i w porozumieniu A. M., R. D.i inną osobę, polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem po uprzednim wprowadzeniu w błąd, co do zdolności kredytowej R. D.uprawnionego pracownika sklepu (...), poprzez przedłożenie jako autentycznych, wraz z wnioskiem o udzielenie jej tego kredytu nr (...), podrobionych dokumentów w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z o.o. (...)z/s w Ś.i legitymacji ubezpieczeniowej wystawionych na nazwisko R. D., lecz zamierzonego skutku nie osiągnęli z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A.z/s w G., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art.297 §1 k.k. i art.l3§l k.k. w zw. z art.286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k.w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXV.  w dniu 22 grudnia 2005 roku w W., woj. (...)działając w celuosiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przezdziałających wspólnie i w porozumieniu A. M.i inną osobę, polegającegona wprowadzeniu w błąd pracownika sklepu (...)co do zdolnościkredytowej tej osoby i jej zamiaru wywiązania się z umowy, w ten sposób, żepo przekazaniu jej podrobionych dokumentów w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu osiąganych przez nią zarobkach w firmie (...) Sp. z o.o.z/s w Ś.na dzień 21 grudnia 2005 roku oraz legitymacji ubezpieczeniowej seria (...), doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przezzawarcie z tą osobą umowy kredytu nr (...)w wysokości 5242,69 złotych nazakup notebooka, czym działał na szkodę (...) Banku S.A.z/s w G.,przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanegow punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianieprzestępstw, to jest o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k, i art. 297 § 1 k.k. i art.286 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XXVI.  w dniu 22 grudnia 2005 roku w Ś., woj. (...), działającw celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował dokonaniem przez działającychwspólnie i w porozumieniuP. N., J. O.i inną osobę,czynu zabronionego polegającego na podrobieniu zaświadczenia o zatrudnieniui zarobkach osiąganych przez P. N.w spółce z o.o. (...)z/sw Ś., a następnie wprowadzeniu w błąd, co do zamiaru P. N.się z umowy, uprawnionego pracownika salonu (...)"poprzez przedłożenie tego dokumentu jako autentycznego i doprowadzeniugo do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z/s w W.przez zawarcie z P. N.umowy numer (...) świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano im aparattelefoniczny marki S. (...)oraz wyłudził usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1720,15 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkachpowrotu do przestępstwa opisanego w punkcie Ii działając w zorganizowanej grupiemającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXVII.  w dniu 30 grudnia 2005 roku w K.w woj. (...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował dokonaniem przezdziałających wspólnie i w porozumieniu A. M., M. M. O.i inną osobę czynu zabronionego polegającegona wprowadzeniu w błąd, co do zdolności kredytowejM. M.zamiaru wywiązania się przez nią z umowy, uprawnionego pracownika sklepufirmowego nr (...) (...)s.j. poprzez przedłożenie jakoautentycznych, podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu M. M.wysokości zarobków osiąganych przez nią w spółce z o.o. (...)datowanego nadzień 13 grudnia 2005 roku oraz podrobionej legitymacji ubezpieczeniowej serii (...) zawierającej nieprawdziwe w treści zapisy o jej zatrudnieniu w spółcez o.o. (...)i doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przezzawarcie z M. M.umowy kredytu numer(...)wysokości 1889,59 złotych na zakup wieży stereofonicznej marki S. (...)oraz odtwarzacza DVD marki V. (...), czym działał na (...) Banku SAz/s we W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkachpowrotu do przestępstwa opisanego w punkcie Ii działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXVIII.  w dniu 2 stycznia 2006 roku we W.w woj. (...), działającw celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował dokonaniem przez A. M.zabronionego polegającego na wprowadzeniu w błąd co do jej zdolnościkredytowej uprawnionego pracownika sklepu (...)w ten sposób,że przekazał jej podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniui wysokości zarobków osiąganych przez nią w (...) sp. z o.o. z/s w Ś.i legitymacji ubezpieczeniowej serii/numer (...), którezłożyła ona jako autentyczne z wnioskiem nr (...)o udzielenie jej kredytu nazakup komputera w wysokości 3.528,00 złotych, jednak zamierzonego skutkudoprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnęli, z uwagi nadziałania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli (...) Banku S.A.z/sw Gdańsku skutkujące odmówieniem udzielenia kredytu, przy czym czynu tegodopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działającw zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jesto przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art.297 §1 k.k. i art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XXIX.  w dniu 10 stycznia 2006 roku w W., woj. (...)działającw celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierował dokonaniem przez działającychwspólnie i w porozumieniu A. M.i inną osobę, czynu zabronionego,polegającego na wprowadzeniu w błąd, co do zdolności kredytowej i zamiaruwywiązania się z umowy przez tą osobę pracownika sklepu (...), w ten sposób,że przedłożyli oni jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczeniao zatrudnieniu i osiąganych przez tą osobę zarobkach w (...) Sp. z o.o.z/swŚ.datowanego na dzień 5 stycznia 2006 roku oraz legitymacjiubezpieczeniowej seria/nr (...)i doprowadzili do niekorzystnegorozporządzenia mieniem przez zawarcie z tą osobą umowy kredytu nr (...)w wysokości 727,27 złotych na zakup pralki (...)i mikrowieży (...), czym działał na szkodę (...) Banku SA, z/s we W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XXX.  w dniu 11 stycznia 2006 roku w W., woj. (...)działającw celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierował dokonaniem przez działającychwspólnie i w porozumieniu A. M.i inną osobę czynu zabronionegopolegającego na wprowadzeniu w błąd co do zdolności kredytowej i zamiaru tej osobywywiązania się z umowy, pracownika sklepu „(...)", poprzez przedłożenie jakoautentycznych podrobionych dokumentów w postaci zaświadczenia o zatrudnieniui osiąganych przez tą osobę zarobkach w (...) Sp. z o.o.z/s w Ś.na dzień 10 stycznia 2006 roku oraz legitymacji ubezpieczeniowejseria/nr (...)i doprowadzeniu go do niekorzystnego rozporządzeniamieniem przez zawarcie z tą osobą umowy kredytu nr (...)wysokości 848,10 złotych na zakup kina domowego (...)i kabla euro,czym działał ha szkodę (...) Banku S.A.z/s w G., przy czym czynutego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie Ii działając zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jesto przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i art. 297 §1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. w zw. z art, 65 § 1 k.k.,

XXXI.  w dniu 19 stycznia 2006 roku w K.w woj.(...)celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował dokonaniem przezdziałających wspólnie i w porozumieniu A. M., M. M., J. O.i inną osobę czynu zabronionego polegającego nawprowadzeniu w błąd, co do zdolności kredytowej M. M.i zamiaruwywiązania się przez nią z umowy, uprawnionego pracownika sklepu firmy handlowej (...)poprzez przedłożenie jako autentycznych podrobionych dokumentóww postaci zaświadczenia o zatrudnieniu M. M.i wysokościosiąganych przez nią zarobków w (...) sp. z o.o.oraz legitymacjiubezpieczeniowej serii (...)numer (...)zawierającej nieprawdziwe w treści zapisy o jej zatrudnieniu w spółce z o.o. (...)i na podstawie tych dokumentówdoprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z niąumowy kredytu numer (...)w wysokości 2730,28 złotych na zakup kamerycyfrowej S. (...)czym działał na szkodę (...) Banku (...)siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu doprzestępstwa opisanego w punkcie Ii działając zorganizowanej grupie mającej na celupopełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXXII.  w okresie od 2 maja 2006 roku do 11 maja 2006r. w W.,w województwie (...), działając w krótkim odstępie czasu, w wykonaniuz góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z T. J., w celuosiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 5.000 zł. Wprowadził pracowników „(...) ” S.A. z/s w W.w błąd co do swojej zdolności kredytowej, w ten sposób, że w dniu 2 maja 2006 r. złożył wraz ze wstępnym wnioskiem o udzielenie tego kredytu w rozmowie telefonicznej nieprawdziwą informację o osiąganych dochodach ,a następnie w dniu 11 maja 2006r, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu przedłożył w Oddziale „(...) Banku SAjako autentyczne podrobione przez siebie i T. J.zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w sp. z o.o. (...)z/s w P., a T. J.w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Banku potwierdziła dane zawarte w tym zaświadczeniu, lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnął, z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez pracowników banku, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, opisanego w punkcie I, to jest o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11§ 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 64§ 1 k.k.,

XXXIII.  w okresie od 17 maja 2006r. do 24 maja 2006r. we W.w województwie (...), działając w krótkim odstępie czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z T. J., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził pracowników (...) sp. z o.o.z/s w B.w błąd co do swojej zdolności kredytowej, w ten sposób, że złożył w Biurze Regionalnym wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki odnawialnej jako autentyczne podrobione przez siebie i T. J.zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów pracownika opatrzone pieczątką (...) sp. z o.o.z/s w P., a następnie T. J.w rozmowie telefonicznej z pracownikiem (...) sp. z o.o.potwierdziła dane zawarte w tym zaświadczeniu, w wyniku czego doprowadził pracownika tej spółki do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem poprzez zawarcie z nim umowy pożyczki odnawialnej nr (...)w wysokości 8426 zł, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, opisanego w punkcie I, to jest o przestępstwo z art. 297 §1 k.k. i art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 64 § 1 k.k.,

XXXIV.  w dniu 26 czerwca 2006 r. w D., w województwie (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 24.000 zł. na zakup samochodu D. (...), kierował dokonaniem przez D. Z.czynu zabronionego, polegającego na doprowadzeniu pracownika (...) Banku S.A.z/s w K.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem po uprzednim wprowadzeniu przedstawiciela handlowego spółki z o.o. (...)z/s w W.w błąd, co do zdolności kredytowej i zamiaru D. Z.wywiązania się z umowy, poprzez złożenie wraz z wnioskiem o udzielenie tego kredytu nierzetelnego pisemnego oświadczenia o jego rzekomym zatrudnieniu w (...) Sp. z o.o.z/s w L.i osiąganych z tego tytułu dochodach, jednak zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I, to jest o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 §1 k.k. zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

XXXV.  w dniu 28 czerwca 2006 roku we W., woj. (...)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował dokonaniem przez D. Z.czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu w błąd co do jego zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy uprawnionego przedstawiciela firmy (...) S.A.z/s w L.poprzez złożenie wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu na zakup notebooka A. (...) nierzetelnego oświadczenia o jego rzekomym zatrudnieniu i wysokości osiąganych zarobków w (...) Sp. z o.o.z/s w L.i doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A.z/s w W.poprzez zawarcie z D. Z.umowy kredytu nr (...)w wysokości 2751,69 zł., przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1k.k.,

XXXVI.  w dniu 14 lipca 2006 roku w D.w województwie (...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kierował dokonaniem przez M. S.czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu w błąd co do jego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika salonu sieci (...), poprzez przedłożenie jako autentycznego podrobionego zaświadczenia rzekomym zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w firmie „(...)" Sp. z o.o. z/s w L.datowanego na dzień 10 lipca 2006 roku, wystawionego uprzednio przez niego i doprowadzeniu tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez zawarcie z M. S. umowy numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych i wydanie im telefonu komórkowego marki S. (...), w wyniku czego wyłudzili usługi telekomunikacyjne, powodując stratyw łącznej wysokości 1419,57 złotych na szkodę (...) Sp. z o.o.z siedzibąw W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu doprzestępstwa opisanego w punkcie I, to jest o przestępstwo z art.286 §1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

XXXVII.  w dniu 21 lipca 2006 roku w nie ustalonym miejscu, działając w celuosiągnięcia korzyści majątkowej kierował dokonaniem przez D. Z.zabronionego polegającego na doprowadzeniu pracowników (...) S.A.z/s w W.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, pouprzednim wprowadzeniu w błąd uprawnionego pracownika tego banku co dozdolności kredytowej i zamiaru D. Z.wywiązania się z umowypoprzez złożenie wniosku nr (...)o udzielenie mu kredytu gotówkowegow kwocie 10500 zł, jednak zamierzonego skutku nie osiągnął, z uwagi na działaniaweryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Bank (...) S.A.z/s w W.,przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanegow punkcie I, to jest o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw.z art.64 § 1 k.k.,

XXXVIII.  w dniu 22 lipca 2006 roku wN., w województwie (...),działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował dokonaniem przez D. Z.czynu zabronionego, polegającego na doprowadzeniu (...) Bank (...) S.A.z/s w W.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do zdolności kredytowej i zamiaru D. Z.wywiązania się z umowy uprawnionego przedstawiciela Towarzystwa (...), poprzez złożenie wniosku o udzielenie mu kredytu gotówkowego w wysokości 5750 zł i przedłożenie jako autentycznego, podrobionego zaświadczenia jego o zatrudnieniu i wysokości osiąganych zarobków w firmie (...) sp. z o.o.z/s w L., jednak zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników(...) Bank (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie I, to jest o przestępstwo z art.13 §1 k.k. i art.286 §1 k.k. i art.297 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

Sad Rejonowy w Wałbrzychu wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2012 roku sygn. akt II K 1202/10:

I.  oskarżonego R. L.uznał za winnego czynów opisanych jak w punktach : I, III,IV, VII, XII, XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXIII i XXVI części wstępnej wyroku,to jest za winnego popełnienia dwunastu występków z art.286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. i za to -przyjmując, że zostały popełnione ciągiem - na podstawie art.286 §1 k.k. w zw.z art. 11 §3 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art.91 § 1 k.k, wymierzył mu karę (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego R. L.uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach: II, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX i XXXI części wstępnej wyroku, przy czym każdorazowo przyjmując, że przedkładany dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, to jest za winnego popełnienia dziesięciu występków z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. oraz siedmiu występków z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to — przyjmując, że zostały popełnione ciągiem - na podstawie art.286 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art.91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego R. L.uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie V części wstępnej wyroku, przy czym przyjął, że złożone oświadczenie było pisemnym i miało istotny wpływ na udzielenie wsparcia finansowego, to jest za winnego popełnienia występku art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  oskarżonego R. L.uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie VI części wstępnej wyroku, to jest za winnego popełnienia występku art. 286 § 1 k.k. w zw.z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw.z art. 65 § 1 k.k. wymierza mu karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  oskarżonego R. L.uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach: XXXII, XXXIII, XXXIV i XXXVIII części wstępnej wyroku, to jest za winnego popełnienia jednego występku z art. 13 §1 k.k. w zw. z art.286§l k.k. i art.297§l k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art.12 k.k. w zw. z art.64 §1 k.k., jednego występkuz art.297§l k.k. i art.286§l k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art.12 k.k. w zw.z art.64 §1 k.k., jednego występku z art.297§l k.k. i art.286§l k.k. w zw. z art.11 §2k.k. w zw. z art.64 §1 k.k. i jednego występku z art. 13 §1 k.k. w zw. z art.297§l k.k. i art.286 §1 k.k. w zw. z art.11 §2 k.k. w zw. z art.64 §1 k.k. i za to - przyjmując,że zostały popełnione ciągiem - na podstawie art.286 §1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art.91 §1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

Va. oskarżonego R. L.uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach: XXXV i XXXVII części wstępnej wyroku, to jest za winnego popełnienia występku z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz występku z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to - przyjmując, że zostały popełnione ciągiem - na podstawie art.286 §1 k.k. w zw. z art.91 §1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

VI.  oskarżonego R. L.uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXXVI części wstępnej wyroku, to jest za winnego popełnienia występku art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawieart. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcypozbawienia wolności;

VII.  na podstawie art.91 §2 k.k. połączył kary pozbawienia wolnościw. L. w punktach: I, II, III, IV, V, Va i VI części dyspozytywnej wyrokui wymierzył mu karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności.

Tym samym wyrokiem w odniesieniu do D. S. , oskarżonego o to, że:

LV.  w dniu 2 listopada 2005 roku w W., w województwie (...)działając wspólnie i w porozumieniu z B. K.i R. L.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zatrudnienia i zamiaru B. K.wywiązania się z umowy, uprawnionego pracownika P.H.Z. (...)", w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z o.o. (...)z/s w L.i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie przez nią umowy numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny N. (...)oraz usługę telekomunikacyjną o łącznej wartości 1.871,25 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o.z siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw i będąc skazanym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kłodzku 30.12.2002r. sygn. akt II K 619/02 obejmującym wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 5.01.2001 r. w sprawie II K 1257/99 za czyny m. In. z art.280 §1 k.k., za które wymierzono kary po 2 lata i 6 miesięcy po wolności i karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, która odbył w od 11.04.1999 r. do 28.07.1999 r., od 20.08.1999 r. do 24.10.200 2.09.2001 r. do 29.03.2002 r. i od 29.09.2002r. do 13.03.2005r., to jest o przestępstwo z art.286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

LVI.  w dniu 2 listopada 2005 roku w Ś., w województwie (...), wspólnie i w porozumieniu z B. K.i R. L.osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zdolności kredytowej B. K.i zamiaru wywiązania się przez nią z uprawnionego pracownika sklepu (...) s.c.w ten sposób, że jako autentyczne podrobione zaświadczenie o jej zatrudnieniu nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z o.o. (...)z siedzibą w doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez z nią umowy kredytu numer (...)w wysokości 4.589.0 na zakup notebooka A.i drukarki, czym działał na szkodę (...) S.A.z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LV i zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw to jest o przestępstwo z art.297 §1 k.k. i art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LVII.  w dniu 2 listopada 2005 roku w Ś., w województwie (...)wspólnie i w porozumieniu z B. K.i R. L.osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 4316,24 złotych na zakup notebooka marki A.i urządzenia wielofunkcyjnego wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej B. K.wywiązania się przez nią z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...) sp. z o.o.w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z o.o. (...)z/s w L.oraz podrobioną legitymację ubezpieczeniową wraz wnioskiem nr (...)o udzielenie tego kredytu, lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnął, z uwagi na czynności weryfikacyjne pracowników banku skutkujące odmową udzielenia kredytu, czym działał na szkodę (...) Banku S.A.z/s w G., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LV i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art.13 §1 k.k. w zw. z art.286 §1 k.k. i art.297 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LVIII.  w dniu 3 listopada 2005 roku we W., w województwie (...)działając wspólnie i w porozumieniu z B. K.i R. L.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 4994,44 złotych na zakup notebooka marki A.i głośników L., wprowadził w błąd uprawnionego pracownika sklepu (...)co do zdolności kredytowej B. K.i zamiaru wywiązania się przez nią z umowy w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z o.o. (...)z/s w L.oraz podrobioną legitymację ubezpieczeniową wraz wnioskiem nr (...)o udzielenie tego kredytu, lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnął z uwagi na czynności weryfikacyjne pracowników banku skutkujące odmową udzielenia kredytu, czym działał na szkodę (...) Banku S.A.z/s w G., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LV i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art.13 §1 k.k. w zw. z art.286 §1 k.k. i art.297 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LIX.  w dniu 3 listopada 2005 roku we W., woj. (...)działając wspólnie i w porozumieniu z B. K.i R. L.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co zdolności kredytowej B. K.i zamiaru wywiązania się przez nią z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...)w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z o.o. (...)z/s w L.oraz podrobioną legitymację ubezpieczeniową i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z nią umowy kredytu numer (...)w wysokości 2.908,96 złotych na zakup notebooka A., czym działał na szkodę (...) Banku S.A.z/s we W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LV i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k. k. i art. 65 § 1 k.k.,

LX.  w dniu 7 listopada 2005 roku w W., w województwie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. K.i R. L.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zamiaru B. K.wywiązania się z umowy uprawnionego pracownika salonu firmowego sieci (...)w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony i zarobkach osiąganych w spółce z o.o. (...)z/s w L.i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z nią umowy oświadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...)wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny marki S. (...)i usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 499 zł, czym działał na szkodę (...) S.A.z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LV i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXI.  w dniu 30 listopada 2005 roku w W., woj. (...)działając wspólnie i w porozumieniu z R. L.i M. D.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej M. D.i jego zamiaru wywiązania się z umowy uprawnionego pracownika sklepu s.c. (...), w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne, podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o jego zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z o.o. (...)z/s w G.i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z nim umowy kredytu o numerze (...)na zakup komputera (...)w wysokości 3.091,03 złotych, czym działał na szkodę (...) Banku S.A.z/s we W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LV i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. i art.65 § 1 k.k.,

LXII.  w dniu 30 listopada 2005 roku w W., w województwie (...)działając wspólnie i w porozumieniu z R. L.i M. D.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd, co do zamiaru wywiązania się z umowy przez M. D., uprawnionego pracownika (...) przedstawiciela (...), w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o jego zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z o.o. (...)z/s w G.i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. D. umowy o numerze (...)o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wyłudził aparat telefoniczny marki S. (...)i usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1710,68 złotych, czym działał na szkodę (...) S.A.z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LV i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64§lk.k.iart. 65 § 1 k.k.,

LXIII.  w dniu 1 grudnia 2005 roku we W., w województwie (...)działając wspólnie i w porozumieniu z R. L.i M. D.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd, co do zdolności kredytowej M. D., uprawnionego pracownika centrum handlowego (...), w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o jego zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z o.o. (...)z/s w G.i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. D.umowy kredytu w wysokości 5.195,08 złotych na zakup zestawu komputerowego numer (...), czym działał na szkodę (...) Banku S.A.z/s w G., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LV i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 286 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

LXIV.  w dniu 14 kwietnia 2006 roku w W.w województwie (...)działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, pracownika sklepu (...), co do zatrudnienia i zamiaru tej osoby wywiązania się z umowy, w ten sposób, że po przedłożył jako autentyczny podrobiony przez siebie dokument w postaci poświadczenia o zatrudnieniu tej osoby w firmie „(...)" z datą 14 kwietnia 2006 roku i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z tą osobą umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny S. (...)o nr (...)oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 2.070,28 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o.z /s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LV i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art.286 §1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

LXV.  w dniu 20 kwietnia 2006 roku w W. w woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z P. P. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i doprowadzenia pracowników (...) Banku (...) S.A. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, poprzez udzielenie P. P. kredytu w wysokości 1534,05 zł na zakup kamery cyfrowej, wprowadził w błąd co do jego zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika firmy (...) pośredniczącej w udzieleniu kredytu, w ten sposób, że wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu nr (...) przedłożył jako autentyczne podrobione zaświadczenie o zatrudnieniu i przerobioną książeczkę wojskową, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na czynności weryfikacyjne pracowników banku, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LV i działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, to jest o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art.286 §1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu orzekł co następuje:

XVII. oskarżonego D. S.uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach: LV, LX, LXII i LXIV, to jest za winnego popełnienia czterech występków z art.286§l k.k. i art.270§l k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art.64§l k.k. i art. 65 §1 k.k. i za to - przyjmując, że zostały popełnione ciągiem - na podstawieart. 286 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art.91 §1 k.k. wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XVIII. oskarżonego D. S.uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach: LVI, LVII, LVIII, LIX, LXI, LXIII i LXV części wstępnej wyroku, przy czym każdorazowo przyjął, że przedkładany dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, to jest za winnego popełnienia czterech występków z art.286 §1 k.k. i art.297 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. i art. 65 §1 k.k. oraz trzech występków z art. 13§ 1 k.k. w zw.z art.286 §1 k.k. i art.297 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw.z art. 64 §1 k.k. i art. 65 §1 k.k. i za to - przyjmując, że zostały popełnione ciągiem -na podstawie art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw.z art.91 §1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XIX. na podstawie art.91 §2 k.k. wymierzone D. S.w punktach:XVII i XVIII kary pozbawienia wolności połączył i wymierzył mu karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

XX. na podstawie art.69 §1 k.k. w zw. z art.70 §1 p.l k.k. wykonanie kary łącznejwymierzonej D. S.warunkowo zawiesił na okres próby 5 (pięciu)lat;

XXI. na podstawie art.73 §1 k.k. oddał D. S.w okresie próby pod dozórkuratora sądowego;

Nadto w odniesieniu do A. M. oskarżonej o to, że:

LXX.  w dniu 13 października 2005 roku w W., w województwie (...)działając na polecenie R. L.wspólnie i w porozumieniu z A. B.i R. M.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd co do jej zamiaru wywiązania się z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...), w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w spółce z o.o. (...)z/s w L.i legitymacji ubezpieczeniowej wystawione na nazwisko A. B.i doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcia z A. B. umowy numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano jej aparat telefoniczny marki S. (...)oraz wyłudziła usługę telekomunikacyjną o łącznej wartości 1995,32 złotych, czym działała na szkodę (...) sp. z o.o.z/s w W., to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

LXXI.  w dniu 13 października 2005 roku w W.w woj, (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z R. M.i A. B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do jej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...) sp. z o.o.w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w spółce (...)z/s w L.i legitymacji ubezpieczeniowej wystawione na nazwisko A. B.i doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z A. B.umowy kredytu numer (...)w wysokości 3.780,12 złotych na zakup laptopa A., czym działała na szkodę (...) Banku S.A.z/s w G., to jest o przestępstwo z art.297§l k.k. i art.286§l k.k. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art.11 §2 k.k.,

LXXII.  w dniu 14 października 2005 roku we W.w woj. (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z A. B.i R. M., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do jej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...)w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w spółce (...)z/s w L.i legitymacji ubezpieczeniowej wystawione na nazwisko A. B.i doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z A. B.umowy kredytu numer (...)w wysokości 5.684,43 złotych na zakup zestawu komputerowego (...), czym działała na szkodę (...) Banku (...) S.A.z/s w W., to jest o przestępstwo z art. 297 §1 k.k. i art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.,

LXXIII.  w dniu 18 października 2005 roku w W.w województwie (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z A. B.i R. M., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do jej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...)w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w spółce (...)z/s w L.i legitymacji ubezpieczeniowej wystawione na nazwisko A. B.w celu doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z A. B.umowy kredytu w wysokości 4.886,10 złotych na zakup zestawu komputerowego, lecz zamierzonego skutku nie osiągnęła z uwagi na czynności weryfikacyjne pracowników banku, czym działała na szkodę (...) Banku S.A.z/s w G., to jest o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art.286 §1 k.k. i art.297 §1 k.k. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.,

LXXIV.  w dniu 12 grudnia 2005 roku w K., w województwie (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z M. D.i J. O.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zatrudnienia i zamiaru wywiązania się przez M. D.z zawieranej umowy uprawnionego pracownika salonu (...), w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o jego zatrudnieniu i zarobkach osiąganych w spółce z o.o. (...)z/s w W.i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. D.umowy numer (...) o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano im aparat telefoniczny marki S. (...)i wyłudzili usługę telekomunikacyjną o łącznej wartości 1 498,68 złotych, czym działali na szkodę (...) sp. z o.o.z/s w W., to jest o przestępstwo z art. 286 §1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

LXXV.  w dniu 13 grudnia 2005 roku we W., woj. (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z R. D.i inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego pracownika sklepu (...)s.c, w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczne podrobione przez siebie dokumenty wystawione na nazwisko R. D.w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w spółce z o.o, (...)z/s w W.legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez zawarcie z R. D.umowy numer(...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano jej aparat telefoniczny N. (...) oraz wyłudziła usługę telekomunikacyjną o łącznej wartości 1.343,76 złotych, czym działała na szkodą (...) sp. z o.o.z/s w W., to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. żart. 11 §2k.k;

LXXVI.  w dniu 13 grudnia 2005 roku we W., w województwie (...), działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z R. D.i inną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy R. D.uprawnionego pracownika sklepu (...)s.c, w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczne podrobione przez siebie dokumenty wystawione na nazwisko R. D.w postaci zaświadczenia o jej zatrudnieniu w spółce z o.o. (...)z/s w W.i legitymacji ubezpieczeniowej i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez zawarcie z R. D. umowy numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano jej aparat telefoniczny S. (...)oraz wyłudziła usługę telekomunikacyjną o łącznej wartości 1968,38 złotych, czym działała na szkodę (...) sp. z o.o.z/s w W., to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. żart. 11 §2 k.k.,

LXXVII.  w dniu 14 grudnia 2005 roku w W., w województwie (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z R. D.i inną osobą, w krótkim odstępie czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu na zakup notebooka A. (...)w wysokości 3738,90 zł i wprowadzenia w błąd co do zdolności kredytowej R. D.uprawnionego pracownika sklepu (...), przedłożyła wraz z wnioskami o udzielenie jej tego kredytu nr (...)i (...), jako autentyczne, podrobione przez siebie zaświadczenia o zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z o.o. (...)" z/s w Ś.i podrobioną legitymację ubezpieczeniową wystawione na nazwisko R. D., lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnęła z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A.z/s w G., to jest o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 §1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

LXXVIII.  w dniu 15 grudnia 2005 roku w W., w województwie (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów przez tą osobę uprawnionego pracownika sklepu (...), w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczny podrobiony przez siebie dokument wystawiony na nazwisko tej osoby w postaci zaświadczenia o jej zatrudnieniu w spółce z o.o. (...)z/s w W.i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez zawarcie z tą osobą umów numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano jej 2 aparaty telefoniczne marki N. (...)oraz wyłudziła usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 3259,92 zł, czym działała na szkodę (...) sp. z o.o.z/s w W., to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. żart. 11 §2k.k.,

LXXIX.  w dniu 15 grudnia 2005 roku w W., w województwie (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z inna. osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów przez tą osobę uprawnionego pracownica (...)przedstawiciela sieci (...)- salonu (...)w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczne podrobiony przez siebie dokument wystawiony na nazwisko tej osoby w postaci zaświadczenia zatrudnieniu w spółce z o.o. (...)z/s w W.i legitymację ubezpieczeniową i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez zawarcie z tą osobą umów numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawę której wydano jej 2 aparaty telefoniczne marki N. (...)oraz wyłudziła usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1749,77 zł, czym działała na szkodę (...) S.A .z/s w W., to jest o przestępstwo z art. 286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2k.k.,

LXXX.  w dniu 22 grudnia 2005 roku w W., w województwie (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z R. D.i inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu na zakup zestawu komputerowego w wysokości 3937,60 zł i wprowadzenia w błąd co do zdolności kredytowej R. D.uprawnionego pracownika sklepu (...), przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie tego kredytu nr (...), jako autentyczne, podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z o.o. (...)z/s w Ś.i podrobioną legitymację ubezpieczeniową wystawione na nazwisko R. D., lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnęła z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A.z/s w G., to jest o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art.286 §1 k.k. 1 art.297§l k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

LXXXI.  w dniu 22 grudnia 2005 roku w W., w województwie (...)działając na plecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zdolności kredytowej tej osoby i jego zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika sklepu (...), w ten sposób, że po przedłożyła jako autentyczne, podrobione uprzednio przez siebie i R. L.dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych przez tą osobę zarobkach w firmie (...) Sp. z o.o.z/s w Ś.datowanego na dzień 21 grudnia 2005 roku oraz legitymacji ubezpieczeniowej seria/nr (...)wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu na zakup notebooka i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z tą osobą umowy kredytu nr (...)w wysokości 5242,69 złotych, czym działała na szkodę (...) Banku S.A.z/s w G., to jest o przestępstwo z art.270 §1 k.k. i art.297§l k.k. i art.286 §1 k.k. w zw. z art.l 1 §2 k.k.,

LXXXII.  w dniu 2 stycznia 2006 roku we W.w województwie (...)działając na polecenie R. L., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu na zakup komputera w wysokości 3.528,00 złotych, wprowadziła w błąd co do swojej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...) D. L.w celu doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczne otrzymane od R. L.podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków osiąganych przez nią w (...) sp. z (...). z/s w Ś.i legitymacji ubezpieczeniowej serii/numer (...)i złożyła wniosek nr (...)o udzielenie jej kredytu na zakup komputera, jednak zamierzonego skutku nie osiągnęła z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli (...) Banku S.A.skutkujące odmówieniem udzielenia kredytu, to jest o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

LXXXIII.  dniu 10 stycznia 2006 roku w W., w województwie (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd, co do zdolności kredytowej tej osoby i jej zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika sklepu (...), w ten sposób, że przedłożyła jako autentyczne podrobione przez siebie i R. L.dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych przez tą osobę zarobkach w firmie (...) Sp. z o.o.z/s w Ś.datowanego na dzień 5 stycznia 2006 roku oraz legitymacji ubezpieczeniowej seria/nr (...)i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z tą osobą umowy kredytu nr (...)w wysokości 727,27 złotych na zakup pralki (...)i mikrowieży (...), czym działała na szkodę (...) Banku S.A.z/s we W., to jest o przestępstwo z art. 297 §1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.,

LXXXIV.  w dniu 11 stycznia 2006roku w W., w województwie (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zdolności kredytowej tej osoby i jej zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika sklepu „(...)", w ten sposób, że po przedłożyła jako autentyczne podrobione przez siebie i R. L.dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych przez tą osobę zarobkach w (...) Sp. z o.o.z/s w Ś.datowanego na dzień 10 stycznia 2006 roku oraz legitymacji ubezpieczeniowej seria/nr (...)i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z tą osobą umowy kredytu nr (...)w wysokości 848,10 złotych na zakup kina domowego (...)i kabla euro, czym działała na szkodę (...) Banku S.A.z/s w G., to jest o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.,

LXXXV.  w dniu 13 stycznia 2006 roku w W., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z R. D. i inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki w wysokości 2 500 zł i wprowadzenia w błąd co do zdolności kredytowej R. D. uprawnionego pracownika (...) Banku (...) S.A. z/s w W., przedłożyła wraz z wnioskiem o udzielenie tej pożyczki, jako autentyczne, podrobione zaświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony w spółce z o.o. (...) z/s w Ś. i podrobioną legitymację ubezpieczeniową wystawione na nazwisko R. D., lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnęła z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez pracowników Banku, to jest o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2k.k.,

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu orzekł , co następuje:

XXVIII.  A. M.uznał za winną popełnienia czynów opisanych w punktach: LXX, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII i LXXIX części wstępnej wyroku, to jest za winną popełnienia sześciu występków z art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i za to - przyjmując, że zostały popełnione ciągiem - na podstawie art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. w zw. z art.91 §1 k.k. wymierzył jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXIX.  A. M.uznał za winną popełnienia czynów opisanych w punktach: LXXI, LXXII, LXXIII, LXXVII, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV i LXXXV części wstępnej wyroku, przy czym każdorazowo przyjął, że przedkładany dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, to jest za winną popełnienia pięciu występków z art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. i art.297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. oraz pięciu występków z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. i art.297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i za to - przyjmując, że zostały popełnione ciągiem - na podstawie art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. w zw. z art.91 §1 k.k. wymierzył jej karę 1 (jednego) roku i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXX.  na podstawie art.91 §2 k.k. wymierzone A. M.w punktach: XXVIIIi XXIX części dyspozytywnej wyroku kary pozbawienia wolności połączył i wymierzyłjej karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

Także w odniesieniu do R. M. oskarżonego o to, że :

LXXXVI.  w dniu 13 października 2005 roku w W., woj. (...)działając na polecenie R. L.wspólnie i w porozumieniu z A. B.i A. M.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd co do zamiaru A. B.wywiązania się z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...), w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w spółce z o.o. (...)z/s w L.i legitymacji ubezpieczeniowej wystawione na nazwisko A. B.i doprowadził niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcia przez A. B. umowy numer (...)o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano im aparat telefoniczny marki S. (...)oraz wyłudzili usługę telekomunikacyjną o łącznej wartości 1.995,32 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o.z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw i będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu: z dnia 21 października 1999 roku sygn. akt III K 380/99 za czyny żart. 13 § 1 k.k. w zw. z 280 § 1 k.k., z art. 279§1 k.k. i inne na karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 13 listopada 2002 roku sygn. akt III K 599/02 za czyny z art. 280 § 1 k.k. i 281 k.k. na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, które odbył w okresie od 23 marca 2001 rokudo 15 kwietnia 2005 roku, to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXVII.  w dniu 13 października 2005 roku w W.w woj. (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z A. M.i A. B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej A. B.i zamiaru wywiązania się przez nią z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...) sp. z o.o.w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w spółce (...)z/s w L.i legitymacji ubezpieczeniowej wystawione na nazwisko A. B.i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z A. B.umowy kredytu numer (...)w wysokości 3.780,12 złotych na zakup laptopa A., czym działał na szkodę (...) Banku SA. z/s w G., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oraz w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie LXXXVII, to jest o przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXVIII.  w dniu 14 października 2005 roku we W.w woj. (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z A. B.i A. M., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej A. B.i zamiaru wywiązania się przez nią z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...)w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w spółce (...)z/s w L.i legitymacjiubezpieczeniowej wystawione na nazwisko A. B.doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z A. B.kredytu numer (...)w wysokości 5684,43 złotych na zakupzestawu komputerowego(...), czym działał na szkodę (...) Banku (...). z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanejgrupie mającej na celu popełnianie przestępstw oraz w warunkach powrotudo przestępstwa opisanego w punkcie LXXXVII, to jest o przestępstwoz art. 297 §1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw.z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXIX.  w dniu 18 października 2005 roku w W.w woj. (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z A. B.i A. M., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej A. B.i zamiaru wywiązania się przez nią z umowy uprawnionego pracownika sklepu (...)w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w spółce (...)z/s w L.i legitymacji ubezpieczeniowej wystawione na nazwisko A. B.w celu doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z A. B.umowy kredytu w wysokości 4.886,10 złotych na zakup zestawu komputerowego, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na czynności weryfikacyjne pracowników banku, czym działał na szkodę (...) Banku SA. z/s w G., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oraz w warunkach powrotu do przestępstwa opisanego w punkcie LXXXVII, to jest o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XC.  w dniu 19 października 2005 roku we W.w województwie (...)działając na polecenie R. L., wspólnie i w porozumieniu z A. M., D. S. ps. (...)i A. B.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej A. B.uprawnionego pracownika sklepu (...)w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne podrobione dokumenty, wystawione na nazwisko A. B., w poi zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach w spółce (...)w L.i legitymacji ubezpieczeniowych i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie niego z A. B. umów kredytowych numer (...)w wysokości 2.736,14 złotych z (...) Bankiem S.A.z /s w L.i numer (...)w wysokości 2300 złotych z (...) Bankiem S.A.z/s w G.na zakup notebooka (...), czym działał na szkodę w/w banków, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oraz w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w punkcie LXXXVII, to jest o przestępstwo z art.297 §1 k.k. i art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

Tym samym wyrokiem Sad Rejonowy w Wałbrzychu orzekł co następuje:

XXXI.  R. M.uznał za winnego popełnienia czynu opisanegow punkcie LXXXVI części wstępnej wyroku, to jest za winnego popełnieniawystępku z art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw.z art. 64 §1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. i za to na podstawie art. 286 §1 k.k. w zw.z art. 11 §3 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcypozbawienia wolności;

XXXII.  R. M.uznał za winnego popełnienia czynów opisanychw punktach:, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX i XC, przy czym każdorazowoprzyjął, że przedkładany dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania wsparciafinansowego, to jest za winnego popełnienia trzech występków z art.286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. i art.297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. w zw.z art. 65 §1 k.k, oraz jednego występku z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 §1 k.k. i art.270 §1 k.k. i art.297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. i za to - przyjmując, że zostały popełnione ciągiem- na podstawie art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. w zw. z art.91 §1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXXIII.  na podstawie art. 91 § 2 k.k. wymierzone R. M. punktach: XXXI i XXXII części dyspozytywnej wyroku kary pozbawieniawolności połączył i wymierzył mu karę łączną 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcypozbawienia wolności.

Od wszystkich występujących w sprawie oskarżonych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wałbrzychu część wydatków przypadających na sprawę każdego z nich i zwolniono oskarżonych z obowiązku uiszczenia opłat.

Z wyrokiem tym nie pogodzili się oskarżeni R. L., A. M.i R. M.a także prokurator w odniesieniu do rozstrzygnięcia dotyczącego oskarżonego D. S..

Oskarżony R. L. w apelacji własnej zarzucił zaskarżonemu wyrokowi oparcie o błędne ustalenia faktyczne, mające wpływ na treść wyroku przez ustalenie, że po stronie oskarżonego nie występują okoliczności usprawiedliwiające jego działanie, mimo, że oskarżony działał pod presją szantażu i strachu ze strony M.(skazanego w innym postępowaniu) oraz oskarżonego D. S., nadto oskarżony wyraził skruchę i już w 2006r. chciał poddać się karze, proponując naprawienie szkód.

Jak należy wnioskować, apelujący domagał się zmiany wyroku poprzez obniżenie wymiaru kary.

Prokurator na podstawie art. 425 § 1,2 i 4 kpk, art. 427 § 1 i 2 kpk oraz art. 444 kpk zaskarżył powyższy wyrok w zakresie orzeczenia o karze w części dotyczącej oskarżonego D. S.na jego niekorzyść i powołując się na przepisy art. 437 § 2 kpk i art. 438 pkt 1 kpk wyrokowi temu zarzucił:

obrazę przepisów prawa materialnego w szczególności:

I.  przepisów art. 69 § 2 kk i art. 70 § 2 kk polegająca na ich niezastosowaniu przy słusznym orzeczeniu wobec D. S., co do którego zachodzi wyjątkowy wypadek usprawiedliwiony szczególnymi okolicznościami, kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania za czyny popełnione w warunkach art. 65 § 1 kk i w konsekwencji orzeczenie tego środka probacyjnego wobec oskarżonego wyłącznie na podstawie art. 69 § 1 kk oraz określenie długości okresu próby na podstawie art. 70 § 1 kk,

II.  przepisu art. 73 § 2 kk, polegającą na jego niezastosowaniu i oddaniu D. S.w okresie próby pod dozór kuratora sądowego na podstawie art. 73 § 1 kk, podczas, gdy orzeczenie dozoru kuratora lub osoby godnej zaufania jest obligatoryjne w stosunku do sprawcy przestępstwa popełnionego w warunkach art. 65 § 1 kk, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w punktach XX i XII jego części dyspozytywnej poprzez warunkowe zawieszenie wymierzonej D. S.kary łącznej na podstawie art. 69 § 1 i 3 kk w zw. z art. 70 § 2 kk oraz wskazanie jako podstawy oddania tego oskarżonego na okres próby pod dozór kuratora przepisu art. 73 § 2 kk.

Obrońca apelujący imieniem oskarżonej A. M.na podstawie art. 425 kpk i 444 kpk zaskarżył wyrok w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze.

Na podstawie art. 427 § 2 i 438 pkt 4 kpk powyższemu wyrokowi zarzucił rażącą niewspółmierność kary bezwzględnej pozbawienia wolności, wymierzonej oskarżonej A. M., przy niewłaściwej ocenie rzez Sąd, iż pomimo karalności jej właściwości warunki osobiste, w tym również brak wiodącej roli w zarzucanym procederze, przyznanie się do winy i wszechstronne wyjaśnienia, jak tez odniesienie wymierzonego jej wyroku do wyroków orzeczonych wobec innych współoskarżonych, przemawiają za warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności.

Wskazując na powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez wymierzenie oskarżonej A. M.za wszystkie przypisane jej czyny łącznej kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby w granicach minimalnego ustawowego wymiaru.

Obrońca apelujący imieniem oskarżonego R. M.zaskarżonemu wyrokowi zarzucił, na podstawie art. 427 § 1 i 2 kpk oraz 438 pkt 2,3 i 4 kpk:

1)  naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na treść wyroku, a to przepisu art. 7 kpk, art. 410 kpk i art. 5 § 2 , a polegające na zaniechaniu uwzględnienia wszystkich okoliczności sprawy i przekroczeniu dopuszczalnych granic swobodnej oceny dowodów i zasady in dubio pro reo, co znajduje wyraz w szczególności w odrzuceniu wiarygodności – popartych innymi okolicznościami sprawy- konsekwentnych wyjaśnień oskarżonego M.oraz wyrażające się przyjęciem przez Sąd Rejonowy wiarygodności wyjaśnień oskarżonej A. B.oraz oskarżonej A. M., pomawiających oskarżonego R. M.o popełnienie zarzucanych mu w niniejszej sprawie czynów podczas, gdy są to dowody wewnętrznie sprzeczne, nieprecyzyjne oraz niespójne z innymi zebranymi w sprawie dowodami, a jednocześnie pochodzące od osób skonfliktowanych w oskarżonym M.;

2)  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, mogący mieć istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku, polegający na błędnym przyjęciu przez Sad Rejonowy udziału oskarżonego M. w zarzucanych mu w niniejszej sprawie wyłudzeniach, mimo niespójności, nieprecyzyjności oraz wewnętrznej sprzeczności w ich wymowie wszelkich dowodów przyjętych przez sąd I instancji jako podstaw uznania winy i sprawstwa zarzucanych oskarżonemu M. czynów, do których to sprzeczności w treści dowodów brak odniesienia w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku;

3)  rażącą niewspółmierność kary polegającą w szczególności na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania mimo resocjalizacji uprzednio wielokrotnie karanego oskarżonego M., podjęcia pracy zarobkowej przez oskarżonego, tj. okoliczności dających podstawy do przyjęcia pozytywnej prognozy kryminologicznej odnośnie oskarżonego, przy jednoczesnym uwzględnieniu wewnętrznej niesprawiedliwości wyroku Sądu Rejonowego, który orzekł kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wobec kilkorga podsądnych oskarżonych o popełnienie znacznie liczniejszych czynów niż oskarżony M..

Stawiając powyższe zarzuty, na podstawie przepisu art. 427 § 1 kpk wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uniewinnienie oskarżonego od wszelkich stawianych mu zarzutów ewentualnej o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonego środków represji karnej w łagodniejszym niż orzeczony przez Sad Rejonowy wymiarze, w szczególności orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania alternatywnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości (lub w części) i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Wałbrzychu do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Jedynie apelacja prokuratora okazała się zasadna co musi skutkować modyfikacją wyroku w części dotyczącej skazania oskarżonego D. S..

Kontrola odwoławcza zaskarżonego wyroku wykazała, iż Sad I instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe po czym całokształt dowodów poddał pełnej i wnikliwej ocenie, ściśle do kryteriów art. 7 kpk.

Niesłusznie apelujący obrońca R. M. podnosi zarzut obrazy przepisów postępowania art. 7, 410 i 5 § 2 kpk, która skutkowała – jego zdaniem – błędnym uznaniem sprawstwa i zawinienia oskarżonego zarzucanych mu 5 występków oszustwa (czyny LXXXVI – XC). Sąd Rejonowy należycie przeanalizował wyjaśnienia oskarżonego R. M., negujące sprawstwo i zawinienie , nie dał im wiary wobec przydania waloru wiarygodności dowodom przeciwnym, tj. wyjaśnieniom współsprawców przypisanych mu przestępstw – A. B., A. M.a także, w odniesieniu do czynu XC D. S.. Wszyscy wymienieni oskarżeni podtrzymali przed Sądem wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego. Nie sposób przyjąć, by A. B.kierowała się bliżej nie ustalonymi powodami, by tendencyjnie pomówić oskarżonego R. M.o współudział w 5 omawianych wyłudzeniach. Zresztą i w apelacji jej autor nie wskazuje na jakiekolwiek tego typu racjonalne powody. A. B.m. in. zrelacjonowała , iż R. M., z którym zamieszkiwała w tym samym mieszkaniu, jeździł z nią do sklepów, doradzał przy wyborze towaru po czym towar zabierał (k. 802-803, 812, 3970 akt). Podobnie i zgodnie do tej relacji wyjaśnia A. M.(k. 1681-1683,3862-3863), podkreślając, że to oskarżony wciągnął ją w przestępczy proceder.

W odniesieniu do czynu opisanego jak w punkcie XC wyjaśnienia obciążające R. M.złożył także współoskarżony R. L.(k. 1449v., 3860 akt), który zidentyfikował podrobiony dokument, użyty do przestępstw, określając, iż tylko udostępnił dwa zaświadczenia, zaś to cyt. „wtedy M.jechał swoją S.”. Do tych wyjaśnień przystają wyjaśnienia współoskarżonego D. S., który przyznał, że nigdy nie jeździł do W.z M., ale w doniesieniu do użytego podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach przyznał, że to on podrobił do zaświadczenie (k. 2511,2479,2561,3970-3971 akt ). Wszystkie te dowody nie pozostają w sprzeczności jak twierdzi apelujący, ale ocenione we wzajemnym powiązaniu dają pewną podstawę dowodową do przyjęcia współsprawstwa oskarżonego R. M.w przedmiotowych oszustwach. Polemika apelującego z treścią tych dowodów, zmierzająca do podważenia ich procesowego znaczenia, stanowi tylko wyraz przyjętej przez oskarżonego linii obrony.

Błędnie także apelujący podnosi, iż żaden fragment materiału dowodowego sprawy nie pozwala na wykluczenie tego, że wszelki udział oskarżonego R. M.w procederze wyłudzeń towarów w 2005r. dotyczył wyłącznie czynów, za które został on skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn. akt III K 207/07. Porównanie opisów 10-ciu czynów objętych tamtym wyrokiem popełnionych w okresie od 26.09.2005r. – 18.11.2005r. wszak wyklucza by były one tożsame z będącymi przedmiotem niniejszej sprawy, w szczególności podkreślić należy, iż w niniejszej sprawie wyłudzenia dotyczą umów zawieranych na nazwisko A. B.w dacie od 13-19 października 2005r. omawiane czyny stanowią wycinek przestępczej działalności oskarżonego R. M.. Za nietrafiony i nieprzydatny należy uznać argument, w którym apelujący podniósł, że żadne niezależne dowody nie potwierdzają przyjętego przez Sąd Rejonowy sprawstwa i winy oskarżonego w ramach zarzucanych u czynów. Wyjaśnienia współsprawców tych przestępstw, w których obciążają oskarżonego, zwłaszcza A. B.stanowią pewną podstawę dowodową. Specyfika procederu wyłudzania przez zamknięty krąg tych samych osób w ramach przyjętego podziału ról z natury rzeczy wyklucza istnienie niezależnych dowodów, tj. niepochodzących od osób nie uczestniczących w procederze.

Nie ma także racji apelujący kwestionując wysokość wymierzonej oskarżonemu kary 1 roku i 2-ch miesięcy pozbawienia wolności, przypisując jej wręcz niewspółmierność i oczekując zastosowania wobec oskarżonego probacji. Skoro bowiem za łącznie 5 występków oszustwa w dodatku popełnionych w warunkach art. 65 § 1 kk, wymierzono kary jednostkowe w niemal minimalnej granicy ustawowego zagrożenia, przewidzianego w art. 286 § 1 kk, zaś przyłączeniu kar zastosowano niemal pełną absorpcję, to wymiar tak ukształtowanej kary należy uznać za wyjątkowo umiarkowany, wręcz niski.

Oczywistym pozostaje, że zaniechanie warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego to słuszna decyzja i właściwie uzasadniona przez Sąd Rejonowy (k. 57 motywów). Stosowanie probacji w trybie art. 69 kk jest możliwe i celowe wobec takiego sprawcy, którego postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia i zachowanie się po popełnieniu przestępstwa dadzą rękojmię, iż sprawca taki na drogę przestępstwa nie powróci. Co do oskarżonego R. M. takowych wniosków wyprowadzić nie sposób, uwzględniając chociażby fakt, iż był on już 6-krotnie karany sądownie za występki pospolite głównie przeciwko mieniu. Zapomina też apelujący, iż wobec sprawcy odpowiadającego w warunkach art. 65 § 1 kk zawieszenia wykonania kary nie stosuje się, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (art. 69 § 3 kk). Takiej „wyjątkowości” nie stanowi eksponowany w apelacji fakt odbycia wieloletniej kary pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn akt III K 207/07 i skorzystanie z warunkowego przedterminowego zwolnienia od reszty jej odbywania, a także odstęp czasowy od popełnienia przestępstw do wydania wyroku skazującego. Postępowanie oskarżonego po opuszczeniu zakładu karnego w postaci podjęcia pracy zarobkowej w żaden sposób nie niweluje postawy oskarżonego wobec przypisanych mu przestępstw, jego bezkrytycyzmu, nieujawnienia jakiekolwiek skruchy i podjęcia próby przerzucenia całej odpowiedzialności na inne osoby.

Nietrafionym jest tez argument, iż inni oskarżeni w niniejszej sprawie np. D. S., O. czy K. zostali potraktowani łagodniej, mimo, że odpowiadali w podobnych warunkach, też byli uprzednio karani sądownie i zaniechali naprawienia szkód im zarzucanych. Kary za poszczególne czyny konkretnym oskarżonym wymierza się kierując nie dowolnością ale kryteriami zawartymi w art. 53 kk. Sąd I instancji, jak to wynika z jego pisemnych obszernych motywów, także w odniesieniu do R. M. kryteria te stosował ściśle, akcentując trafnie, iż oskarżony, który działał w zorganizowanej grupie przestępczej, był wielokrotnie karanym sądownie i w odniesieniu do przypisanych mu czynów bezkrytycznie dążył do obarczenia innych całą odpowiedzialnością, na warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności nie zasługuje.

W żadnej mierze nie sposób zgodzić się z zarzutem apelacji wniesionej przez oskarżonego R. L. co do błędnych ustaleń faktycznych. Wszak Sąd I instancji oparł swe ustalenia głównie na wyjaśnieniach oskarżonego, bardzo obszernych, odbieranych w toku niniejszego procesu wielokrotnie, oskarżony opisał w nich nie tylko własny proceder ale i szereg innych osób, co przyczyniło się do skazania kilkudziesięciu sprawców oszustw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Z wyjaśnień tych wynika, że to R. L.był pomysłodawcą procederu, ustalał role poszczególnych osób, osobiście podrabiał dokumenty służące do wyłudzeń, zorganizował zbyt wyłudzonych towarów. To, że po pewnym czasie w grupie pojawili się inni sprawcy (M., D. S.) którzy przejęli de facto rolę oskarżonego i na tym tle doszło do nieporozumień między członkami grupy, zaś oskarżony chciał się wycofać dopiero na tym etapie, nie umniejsza stopnia winy oskarżonego, ani społecznej szkodliwości popełnionych czynów, łącznie aż 38 wyłudzeń. Nie sposób zaaprobować argument oskarżonego, iż zachodzą w jego przypadku dodatkowe okoliczności łagodzące jak działanie pod wpływem szantażu i strachu przed innymi członkami grupy skoro oskarżony sam tę grupę stworzył i był jej głównym organizatorem oraz osobą czerpiącą z tego tytułu olbrzymie zyski. Jak też wskazał Sąd I instancji (k.36 motywów) udział w zorganizowanej grupie przestępczej wiąże się z ryzykiem poddania się metodom wywierania presji ze strony innych członków takiej grupy.

Jak należy wnioskować z uzasadnienia apelacji, oskarżony R. L.oczekuje korzystnej dla siebie modyfikacji wyroku przez obniżenie wymiaru kary. Ten postulat nie może być jednak spełniony. Z niekwestionowanych ustaleń wyroku wynika, iż oskarżony dopuścił się 38 wyłudzeń, działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstw (art. 65 § 1 kk) ponadto czyny te miały charakter recydywy w warunkach art. 64 § 1 kk, rola oskarżonego w procederze miała charakter wiodący, zaplanowany, oskarżony działał z wyjątkową premedytacją. Samo przyznanie się do winy i wyjaśnienie okoliczności przestępczej działalności zostało zarachowane na korzyść oskarżonego, oceniając wymiar kar jednostkowych za poszczególne czyny, w tym ujęte w ramach ciągów przestępstw, bo są to kary nawet nie przekraczające połowy ustawowego zagrożenia przewidzianego w art. 286 § 1 kk, który określa górna granicę kary na 8 lat pozbawienia wolności, a przecież czyny oskarżonego wyczerpują jednocześnie kumulatywnie znamiona innych przestępstw, głównie z art. 270 § 1 kk, art. 297 § 1 kk art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk , co uzasadniałoby znacznie wyższe kary jednostkowe. W obliczu przytłaczających licznych dowodów obciążających winą R. L.deklaracje skruchy bez naprawienia szkody nie mają realnego znaczenia dla wymiaru kary stąd stanowisko Sadu I instancji, podkreślające, że zaniechanie naprawienia szkody i brak skruchy uzasadnia wymierzenie niemałych kar.

W pełni należy zgodzić się z uzasadnieniem wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności w wysokości 5 – ciu lat (k. 46 motywów). Trudno sobie wręcz wyobrazić i dostrzec okoliczności, przemawiających za jej jeszcze niższym wymiarem, skoro Sąd I instancji zastosował zasadę pośrednią, pomiędzy kumulacją a pełną absorpcją (najniższa z kar jednostkowych to 3 lata pozbawienia wolności).

Z przytoczonych motywów apelacji oskarżonego R. L.uwzględnić nie można.

Nie sposób zgodzić się z zarzutami apelacji obrońcy oskarżonej A. M. , iż wymierzoną oskarżonej karę łączną 2 – ch lat pozbawienia wolności za popełnienie łącznie 16- tu występków oszustwa cechuje rażąca niewspółmierność, wyrażającą się w zaniechaniu zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania tejże kary łącznej.

Myli się apelujący, marginalizując rolę oskarżonej w popełnianych przestępstwach, podnosząc iż oskarżona pozostaje pod zarzutami usiłowania do występków przeciwko dokumentom. Oskarżona była wszak współsprawczynią przypisanych jej oszustw bankowych, do popełnienia których posługiwała się podrobionymi dokumentami i tylko 4 z przypisanych jej czynów (LXXIII, LXXVII, LXXX i LXXXII) zakończyły się w fazie usiłowania z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników pokrzywdzonego (...)Banku.

Samo przyznanie oskarżonej oraz wyjaśnienie okoliczności czynów to okoliczności łagodzące i jako takie zostały zarachowane przez Sąd I instancji przy wymiarze kary oskarżonej, co wyraża się w wyjątkowo niskich karach jednostkowych za poszczególne ciągi przestępstw, tj. w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, przewidzianego w art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk. Uprzednia wieloletnia karalność sądowa oskarżonej (była karana już 9- cio krotnie) nie daje żadnych gwarancji, iż oskarżona, pomimo nie wykonania orzeczonej kary, do przestępstwa nie powróci. Sąd Rejonowy zauważył niełatwą sytuację życiową oskarżonej wynikającą z potrzeby wychowania dziecka, a także wiążące się z tym deklaracje zmiany stylu życia, ale trafnie wskazał takie okoliczności za niedostateczne dla przyjęcia wobec A. M.pozytywnej prognozy kryminologicznej w rozumieniu art. 69 § 1 kk. Jednocześnie jednak słusznie Sąd meriti podkreślił, iż przedstawione okoliczności mogą stanowić uzasadnienie dla wniosku o odroczenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Podstawy do stosowania probacji w przypadku każdego oskarżonego ocenia się indywidualnie, zatem przywoływane w apelacji zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonych kar wobec innych osób skazanych przedmiotowym wyrokiem, np. odpowiadającego w warunkach recydywy z art. 64 § 1 kk D. S., to zabieg nieskuteczny.

Podkreślić jeszcze tylko się godzi, iż żadna z wyrządzonych szkód nie została naprawiona i nie występują jakiekolwiek podstawy do wnioskowania o zmianie takiej sytuacji w najbliższej przyszłości ze strony A. M., bo nie posiada ani majątku ani istotnych dochodów.

Z przytoczonych powodów nie sposób założyć wobec oskarżonej A. M. dodatnią prognozę kryminologiczną i zastosować probację.

Jak zaznaczono na wstępie niniejszych rozważań apelacja prokuratora na niekorzyść oskarżonego D. S. podlega uwzględnieniu. Apelujący zaaprobował ustalenia faktyczne wyroku, kwalifikację prawną przypisanych oskarżonemu 11- tu występków oszustwa oraz wymiar kary, lecz słusznie podnosi, iż w przypadku tego oskarżonego, który odpowiada w warunkach także art. 65 § 1 kk tj. działającego w zorganizowanej grupie przestępczej, należy stosować przepisy takie, jak wobec sprawcy odpowiadającego w warunkach recydywy wielokrotnej z art. 64 § 2 kk. Dotyczy to podstawy warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, przy zaznaczeniu, iż co do D. S.zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony okolicznościami (co Sąd Rejonowy ustalił) stosując probacje należy przywołać przepis art. 69 § 3 kk, zaś okres próby określać zgodnie z przepisem art. 70 § 2 kk, które to są szczególnymi podstawami orzekania o probacji. W konsekwencji orzeczenie o dozorze kuratorskim musi opierać się także o przepis szczególny z art. 73 § 2 kk, a nie jak to orzekł Sąd I instancji na podstawie art. 73 § 1 kk, przewidujący dozór jako środek probacyjny fakultatywny.

Z przytoczonych względów zaskarżoną część wyroku należało zreferować zgodnie z wnioskami apelacyjnymi.

O wydatkach sądowych postępowania odwoławczego związanego ze sprawą oskarżonego D. S. orzeczono na podstawie art.636 § 1 kpk w zw. z art. 624 § 1 kpk, uznając, że zasady słuszności przemawiają za zwolnieniem go od ponoszenia tych wydatków.

W przypadku pozostałych oskarżonych , co do których apelacji nie uwzględniono, uznano za zasadne zwolnienie ich od ponoszenia kosztów sądowych postępowania odwoławczego, gdyż oskarżonym wymierzono kary izolacyjne, R. L. jest aktualnie pozbawionym wolności, oskarżeni są osobami bezmajętnymi i bez widoków na realne dochody, zatem po myśli art. 636 § 1 kpk w zw. z art. 624 §1 kpk orzeczono jak w wyroku.

O kosztach nie opłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wszystkim oskarżonym w postępowaniu odwoławczym orzeczono na podstawie 14 ust.2 pkt.4 oraz § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz.U. Nr 163 poz.1348 z późn. zm.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.