Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Suwałkach z 2013-03-08
Data orzeczenia:
8 marca 2013
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
23 kwietnia 2013
Sygnatura:
III U 98/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Piotr Witkowski
Protokolant:
sekr.sądowy Marta Majewska-Wronowska
Hasła tematyczne:
Podleganie Ubezpieczeniom Społecznym
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 627 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)

Sygn. akt III U 98/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2013r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Piotr Witkowski

Protokolant:

sekr.sądowy Marta Majewska-Wronowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2013r. w S.

sprawy Ośrodka (...) w S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

przy udziale zainteresowanej W. S.

o ustalenie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i podstawy wymiaru składek za W. S.

w związku z odwołaniem Ośrodka (...) w S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia 26 listopada 2012 r. znak (...)- (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że W. S. (1) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresach czasu: od 4 stycznia 2010r. do 16 lutego 2010r., od 6 kwietnia 2010r. do 26 kwietnia 2010r., od 30 kwietnia 2010r. do 26 maja 2010r., od 7 czerwca 2010r. do 27 czerwca 2010r., od 5 lipca 2010r. do 5 września 2010r., od 6 września 2010r. do 12 listopada 2010r., od 15 listopada 2010r. do 30 grudnia 2010r., od 4 lutego 2011r. do 28 lutego 2011r., od 4 marca 2011r. do 8 kwietnia 2011r., od 11 kwietnia 2011r. do 15 maja 2011r., od 16 maja 2011r. do 12 czerwca 2011r., od 20 czerwca 2011r. do 8 lipca 2011r., od 9 lipca 2011r. do 30 lipca 2011r., od 8 sierpnia 2011r. do 28 sierpnia 2011r., od 6 września 2011r. do 29 września 2011r., od 3 października 2011r. do 31 października 2011r., od 2 listopada 2011r. do 30 listopada 2011r. i od 2 grudnia 2011r. do 30 grudnia 2011r. z tytułu umów przygotowania programów artystycznych.

UZASADNIENIE

Decyzją nr 218 z dnia 26.11.2012r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B., powołując się na art. 91 ust. 5, art. 83 ust. 1 pkt 1-3, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. t.j. z 2009r. Nr 205, poz. 1585) oraz art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdził, iż W. S. (2) z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług na rzecz Ośrodka (...) w S.

podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w okresach: od 4 stycznia 2010r. do 16 lutego 2010r., od 6 kwietnia 2010r. do 26 kwietnia 2010r., od 30 kwietnia 2010r. do 26 maja 2010r., od 7 czerwca 2010r. do 27 czerwca 2010r., od 5 lipca 2010r. do 5 września 2010r., od 6 września 2010r. do 12 listopada 2010r., od 15 listopada 2010r. do 30 grudnia 2010r., od 4 lutego 2011r. do 28 lutego 2011r., od 4 marca 2011r. do 8 kwietnia 2011r., od 11 kwietnia 2011r. do 15 maja 2011r., od 16 maja 2011r. do 12 czerwca 2011r., od 20 czerwca 2011r. do 8 lipca 2011r., od 9 lipca 2011r. do 30 lipca 2011r., od 8 sierpnia 2011r. do 28 sierpnia 2011r., od 6 września 2011r. do 29 września 2011r., od 3 października 2011r. do 31 października 2011r., od 2 listopada 2011r. do 30 listopada 2011r. i od 2 grudnia 2011r. do 30 grudnia 2011r.;

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe wynosi: styczeń 2010r. – 0,00zł, luty 2010r. – 1.317zł, kwiecień 2010r. – 1.317zł, maj 2010r. – 1.317zł, czerwiec 2010r. – 1.317zł, lipiec 2010r. – 0,00zł, sierpień 2010r. – 0,00zł, wrzesień 2010r. - 2.634,00zł, październik 2010r. – 0,00zł, listopad – 2.634,00zł , grudzień 2010r. – 2.634 zł, luty 2011r. – 0,00zł, marzec 2011r. – 1.386zł, kwiecień 2011r. – 1.386zł, maj 2011r. – 1.386zł, czerwiec 2011r. – 1.386zł, lipiec 2011r. – 1.386zł, sierpień 2011r. – 1.386zł, wrzesień 2011r. – 2.772zł, październik 2011r. – 0,00zł, listopad 2011r. – 2.772zł i grudzień 2011r. – 1.386zł.;

natomiast podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: styczeń 2010r. – 0,00zł, luty 2010r. – 1.168zł,70zł, kwiecień 2010r. – 1.168,70zł, maj 2010r. – 1.168,70zł, czerwiec – 1.168,70zł, lipiec 2010r. – 0,00zł, sierpień 2010r. – 0,00zł, wrzesień 2010r.- 2.337,41zł, październik 0,00zł, listopad 2.337,41zł, grudzień 2.337,41zł, luty 2011r.- 0,00zł, marzec 2011r. – 1.229,94zł, kwiecień - 1.229,94zł, maj 2011r. – 1.229,94zł, czerwiec – 1.229-94zł, lipiec - 1.229,94zł, sierpień 2011r. – 229,94zł, wrzesień – 2.459,87zł, październik – 0,00zł, listopad – 2.459,87zł, grudzień - 1.229,94zł.

W pisemnych motywach decyzji organ rentowy wskazał, iż podczas kontroli przeprowadzonej w Ośrodku (...) w S. za okres styczeń 2009r. – grudzień 2011r. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy, zweryfikowano również umowy zawarte z osobami wykonującymi pracę na podstawie umów zakwalifikowanych przez Ośrodek (...) w S., jako umowy o dzieło.

W wyniku tej kontroli ZUS ustalił, iż płatnik składek – Ośrodek (...) w S. – zawarł z W. S. (2) umowy o dzieło:

1)  od 04.01.2010r. do 16.02.2010r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji Święta Niepodległości Litwy i prezentacja jego na koncercie w dniu 16.02.2010 r.

2)  od 06.04.2010r. do 26.04.2010r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji z okazji Dnia Wiosny i jego prezentację,

3)  od 30.04.2010r. do 26.05.2010r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji z okazji Dnia Matki, Dziecięcego Festiwalu (...), Gali 2010 oraz na obchody Dnia Niepełnosprawnych intelektualnie,

4)  od 07.06.2010r. do 27.06.2010r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji z okazji Koncertu J. (...) (26.06.2010r.) i (...) Zjazdu "(...)" w B. (27.06.2010r.),

5)  od 05.07.2010r. do 05.09.2010 r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji z okazji Koncertu (...) (10 lipca), Dni S. (18 lipca), Dożynki 2010, Pożegnanie Lata,

6)  od 06.09.2010r. do 12.11.2010r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji z okazji Koncertu Powitania Jesieni, Koncertu z okazji Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego oraz Święta Niepodległości,

7)  od 15.11.2010r. do 30.12.2010r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji z okazji A. J. (...)czasopisma (...), wieczoru adwentowego i Świąt Bożego Narodzenia,

8)  od 04.02.2011r. do 28.02.2011r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji z okazji Dnia Odbudowy (...)(16 lutego) i Walentynek (14 lutego),

9)  od 04.03.2011r. do 08.04.2011r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji z okazji Dnia Wiosny i Obrzędów Wielkanocnych,

10)  od 11.04.2011r. do 15.05.2011r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji Święta (...)(11.III (...)) i Gali 2011,

11)  od 16.05.2011r. do 12.06.2011r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji Dnia Matki, J. - pruskie święto - powitanie wiosny, Koncert (...) w P. (29.05), Święto Szkoły (...) w S. (03.06).

12)  od 20.06.2011r. do 08.07.2011r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji Zakończenia roku szkolnego (22.06), Święto Rosy (25.06), Zlotu zespołów artystycznych w B. (27.06),

13)  od 04.07.2011r. do 30.07.2011r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji Święta Mendoga w szkole (...) (09.07), Dni S. (23­-24.07), Dnia Anny w S. (30.07),

14)  od 08.08.2011r. do 28.08.2011r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji "Zielnej" w P. (15.08) i zamknięcia sezonu turystycznego w S. (27.08),

15)  od 06.09.2011r. do 29.09.2011r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji "Powitania mniejszości narodowych" z Turcji, Rumunii, Litwy, z okazji "Powitania jesieni", Pomoc w organizacji "Święta Teatrów",

16)  od 03.10.2011r. do 31.10.2011r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji Wszystkich Świętych. Pomoc w organizacji i występ na Święcie Kapel,

17)  od 02.11.2011r. do 30.11.2011r. na przygotowanie programu artystycznego – układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji Zaduszek, Wieczoru Andrzejkowego. Występ na spotkaniu Mniejszości Narodowych w P.,

18)  od 02.12.2011r. do 30.12.2011r. na przygotowanie programu artystycznego - układu choreograficznego z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...) w S. z okazji Wieczoru Adwentowego, Świąt Bożego Narodzenia.

Uznał też, iż te zawarte umowy nie miały charakteru umowy o dzieło, a mają charakter umów o świadczenie usług. Umowy mianowicie zawarte pomiędzy Ośrodkiem (...) w S. a W. S. (2) były zawierane na przygotowanie programów artystycznych – układów choreograficznych z zespołem dziecięcym i młodzieżowym, działającym przy (...) w S., w zależności od obchodzonych świąt bądź uroczystości. Zatem za wykonanie czynności, a nie za osiągnięcie rezultatu, W. S. (2) miała otrzymać wynagrodzenie. W związku z tym stwierdził podleganie przez W. S. (2) obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w okresach wskazanym w decyzji. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Zgodnie zaś z art.12 ust. 1 tej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli wykonują pracę w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Organ rentowy wskazał też podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe i ubezpieczenia zdrowotne.

Odwołanie od tej decyzji złożył Ośrodek (...) w S., który domagał się jej zmiany. Powołując się na art. 627 kc podniósł, iż wolą stron było zawarcie umów o dzieło. W ramach tych umów wykonawczyni dysponowała czasem na jego przygotowanie. Ile czasu na to poświęcała, w jakich dniach tygodnia przygotowała się do występów, w jakich godzinach wykonywała dzieła, było wyłączną sprawą W. S. (2). Ośrodek (...) w S. był zainteresowany jedynie efektem końcowym tj. prezentacją programu artystycznego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umów o dzieło nie miało charakteru stałego miesięcznego wynagrodzenia. Wynagrodzenie ustalenie było w rożnych wysokościach, za różne ilości wykonanych dzieł, w zależności od czasu trwania koncertu – przedstawienia, zasobu treści, trudności i złożoności zamówionego dzieła. W żadnej z umów nie było zapisu o miesięcznym systemie wynagradzania. Programy artystyczne, koncerty, układy choreograficzne, prezentacje obrzędów, tradycji narodowych – jakie przygotowywała W. S. (2) z zespołami dziecięcymi i młodzieżowymi oraz indywidualnymi wykonawcami działającymi przy (...)w S., były autonomiczną, niematerialną wartością w obrocie. Powstałe rezultaty stawały się niezależne od ich twórczyni. Odwołujący się wskazał, że prezentacje te mogły być przedstawiane, prezentowane w dalszym ciągu, wielokrotnie, w rożnych miejscach i czasie, przed różną publicznością, różnymi odbiorcami. Niezależnie od dalszego działania twórcy oraz od osoby twórcy, dzieci i młodzież mogą prezentować programy artystyczne jakie wymyśliła, stworzyła i przygotowała z nimi W. S. (2), bez względu na dalszy ich udział i role. Posiadały bowiem odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, znały swoje role w programie artystycznym.

Dodatkowo Ośrodek (...) w S. wskazał, iż okoliczność bezspornego wykonywania dzieł przez W. S. (2), potwierdziła dyrektor (...)w S. i powołał się na złożone przez nią oświadczenie, które ostatecznie nie zostało uwzględnione przez organ rentowy. Zawarcie umów o dzieło zostało poprzedzone analizami i konsultacjami, jakie były wykonane w samym Ośrodku (...) w S., ale również zasięgnięto opinii Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uzyskane wyjaśnienia nie pozostawały wątpliwości, iż należy w takich przypadkach zawierać umowy o dzieło. Zanegował z całą stanowczością, iż rodzaj zawieranych umów miał służyć obejściu przepisów i uniknięciu opłacania składek.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie i zasądzenie od Ośrodka (...) w S. kosztów zastępstwa procesowego. Podtrzymał podstawy skarżonej decyzji dodatkowo wskazując, iż w tym konkretnym przypadku nie zlecono zleceniobiorcy wykonania konkretnego dzieła, a wyłącznie wykonanie czynności, które z istoty nie prowadzą do stworzenia dział, a sprowadzają się do starannego wykonania zespołu czynności niezbędnych w procesie wykonywania czynności wskazanych w przedmiotowej umowie. Zatem mając na uwadze ich przedmiot, przygotowanie programów artystycznych – układów choreograficznych z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...)w S. w zależności od obchodzonych świąt bądź uroczystości, zasadnie zakwestionował rodzaj łączącej strony umowy i zakwalifikował je jako umowy zlecenia.

Dodatkowo wskazał również, iż w okresie poprzedzającym zawarcie umów z W. S. (2) Ośrodek (...) w S. zawarł takie umowy zlecenia a T. B., na prowadzenie zajęć jako instruktor choreografii z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi uczestnikami zajęć tanecznych w (...)w S., przy czym również do jego obowiązków należało przygotowywanie zajęć i udział prowadzonych zespołów i wykonawców indywidualnych w rożnych formach spotkań np. festiwalach, konkursach, koncertach organizowanych przez Dom Litewski.

Postanowieniem z dnia 05.02.2013r. na podstawie art. 477 11 §2 kpc wezwano do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanej W. S. (2), która nie zajęła stanowiska w sprawie.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie należało uznać za uzasadnione.

Spór w sprawie dotyczył kwalifikacji prawnej umów, jakie Ośrodek (...) w S. zawarł z zainteresowaną W. S. (2). Zgodnie z zasadą swobody umów strony miały pełne prawo do swobodnego kształtowania treści stosunku prawego (art. 353 1 KC), jednak związku z zastrzeżeniami, co do ich rzeczywistego rodzaju, należało dokonać jednoznacznej w tym względzie oceny i przesądzić o obowiązku bądź jego braku, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak stanowi art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Przedmiotem umowy jest zatem zobowiązanie do wykonania określonego dzieła, z góry oznaczonego wyniku, mogący mieć charakter materialny jak i niematerialny, zaś sama umowa jest umową rezultatu.

Zgodnie z treścią art. 734 §1 kc przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Stosownie też art. 750 kc do umowy o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Przedmiotem umowy o świadczenie usług jest natomiast dokonanie określonej czynności faktycznej, która nie musi prowadzić do osiągnięcia indywidualnie oznaczonego rezultatu. Umowa ta jest zatem umową starannego działania.

Uwypuklając różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami umów należy wskazać, iż umowa o dzieło wymaga, by starania przyjmującego zamówienie doprowadziły do konkretnego, w przyszłości indywidualnie oznaczonego rezultatu. Umowa zlecenia nie akcentuje zaś tego rezultatu jako koniecznego do osiągnięcia, nie wynik zatem (jak w umowie o dzieło), lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku, są elementem wyróżniającym dla umowy zlecenia tj. przedmiotowo istotnym (por. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21.12.1993r. sygn. III AUr 357/93, LEX 13794; wyr. Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26.01.2006r. sygn. III.AUa.1700/05, LEX 359844).

Zatem umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu, a więc pokazu. Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia właśnie koniecznością uzyskania rezultatu, którym jest dzieło. Natomiast umowa zlecenia jest tzw. umową należytego starania i umową nakierowaną na podjęcie określonych działań i czynności przez biorącego zlecenie. Biorący zlecenie nie ma możliwości swobodnego dziania przy tworzeniu przedmiotu zlecenia. Natomiast wykonujący dzieło musi się wykazać rezultatem, przy czym środki służące do osiągnięcia rezultatu końcowego – dzieła, podjęte przez niego, nie są narzucane przez zamawiającego.

Umowami zawartymi na przełomie lat 2010 – 2011 pomiędzy Ośrodkiem (...) w S., reprezentowanym przez dyrektora – D. T. (zamawiającym), a wykonawcą – W. S. (2), zamawiający zamawiał, a wykonawca przyjął do wykonania przygotowanie rożnych programów artystycznych – układów choreograficznych wraz z zespołem dziecięcym i młodzieżowym działającym przy (...)w S. z okazji rożnych świat państwowych, świąt kościelnych i innych uroczystości. Za wykonane dzieła zmawiający zobowiązał się zapłacić określone w umowach kwoty brutto, płatne na podstawie rachunku wystawionego przez wykonawcę po stwierdzeniu wykonania dzieła w ustalonym terminie. Umowy były zawierane na różne okresy, które stanowiły czas na przygotowanie dzieła.

Jak też zeznał D. T. (koperta k. 21 10:00-15:00) W. S. (2) jest choreografem i tworzy „we własnej głowie” projekty rożnych przedstawień. Sama więc wymyślała układy z udziałem dzieci i młodzieży, a ich temat przewodni wiązał się z zamówieniem wynikającym z konkretnej umowy o dzieło. Efektem finalnym takiego zamówienia było zawsze przedstawienie, występ grupy dzieci z okazji określonego święta.

Jak wynika więc z tych umów każdorazowo wolą stron było wykonanie dzieła, gdyż to wynik, a nie określone działanie, było istotne dla realizacji tych umów. Zainteresowana była rozliczana z całości, z przedstawienia, prezentacji, a nie z poszczególnych jego elementów, na które składały się choćby scenografia, ubiory, wykonania poszczególnych artystów etc. Celem zamawiającego było uzyskanie dzieła w postaci niematerialnej tj. przedstawienia.

W związku z płynną granicą pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło i zastrzeżeniami zgłaszanymi przez organ rentowy, należy przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 13.03.1967r. w sprawie sygn. I CR 500/66 (LEX 612, OSNC 1968/1/5), w którym stwierdził iż umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem, ma cechy umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia. Treścią bowiem zobowiązania wykonawcy nie jest samo podjęcie i wykonywanie określonych czynności, lecz oznaczony w umowie ich wynik w postaci wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym z góry ustalonym warunkom.

Pomimo, iż orzeczenie to zapadło w 1967r. to stan faktyczny w tej sprawie dotyczy rozważań i konkluzji na temat stanowiący istotę w sprawie niniejszej. Sąd Najwyższy wskazał również w tej sprawie , iż powyższego charakteru prawnego nie traci też umowa o dzieło wskutek tego, że przedmiotem zobowiązania jest wystawienie nie jednego, lecz większej ilości widowisk. Mimo bowiem zmiany ilościowej treść zobowiązania nie ulega zmianie.

Czynności wykonywane przez zainteresowaną miały zindywidualizowany charakter. Z uwagi na jej umiejętności w tworzeniu przedstawień z udziałem dzieci i młodzieży, jej zadaniem było złożenie wszystkich elementów składających się na przedstawienie, w celu jego wykreowania. Zainteresowana nie musiała sama np. tańczyć z grupą dzieci, które brały udział w przedstawieniu, ale jej zamysł i różne rodzaje czynności jakie wykonywała w celu stworzenia przedstawienia (zmaterializowaniu wizji), miały na celu uzyskanie w efekcie właśnie dzieła, które jak słusznie wskazał odwołujący, mogło być później wielokrotnie przestawiane rożnej publiczności. O tej właśnie powtarzalności i wielości wspomina Sąd Najwyższy w powołanym wcześniej wyroku.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wśród argumentów przedstawianych na okoliczność potwierdzenia swojego stanowiska, wskazał również na sytuację prawną T. B., który z Ośrodkiem (...) w S. zawierał umowy zlecenia, a nie jak zainteresowania – umowy o dzieło. Okoliczność ta świadczyć miała, zdaniem ZUS, o tym, że w rzeczywistości zainteresowaną również winny łączyć z Ośrodkiem (...) umowy zlecenia. Takie jednak stanowisko należało uznać za chybione. Jak wynika z zeznań dyrektora Ośrodka (...), zamiarem stron tj. T. B. i Ośrodka (...) w S. było zawieranie umów zlecenia. Jedną z takich umów dołączono do akt (k. 19). Jej przedmiotem było zlecenie T. B. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi uczestnikami zajęć w (...)w S.. Zleceniobiorca prowadził te zajęcia w konkretnych dniach i godzinach, miał zapewnić uczestnikom zajęć opiekę, nadzór i bezpieczeństwo. Zobowiązał się do przygotowania i udziału prowadzonych zespołów i wykonawców indywidualnych w różnych formach spotkań (festiwalach, konkursach, koncertach). Dodatkowo w razie potrzeby obowiązkiem zleceniobiorcy była pomoc i udział w imprezach organizowanych przez (...) w S..

Analiza tej umowy w zestawieniu z zeznaniami dyrektora Ośrodka (...) w S. wskazuje jednoznacznie, iż T. B. nie wymyślał, nie tworzył i nie przygotowywał żadnych projektów artystycznych, tak jak robiła to W. S. (2). Przyjęte zlecenie na naukę młodzieży tańca ma cechy świadczenia usług w pojęciu kodeksowym. T. B. służył swoją wiedzą na temat tańca i ją przekazywał uczestnikom zajęć. Same zajęcia nie kończyły się przedstawieniem, gdyż ich celem było zapoznanie uczestników z tańcem i jego nauka. Różnica więc między sytuacją prawną zainteresowanej i T. B. jest wyraźna i jasna. Nie można zatem zestawiać tych dwóch stanów i traktować je jednakowo jako obu wynikających z umowy zlecenia.

Mając zatem to wszystko na uwadze, Sąd Okręgowy na mocy art. 477 14 § 2 kpc orzekł jak w wyroku.

PW/mt

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.