Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-05-19
Data orzeczenia:
19 maja 2015
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
22 czerwca 2015
Sygnatura:
VIII U 2156/11
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Mariola Szmajduch
Protokolant:
Anna Krzyszkowska
Hasła tematyczne:
Podleganie Ubezpieczeniom Społecznym
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1p. 5 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt VIII U 2156/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Mariola Szmajduch

Protokolant:

Anna Krzyszkowska

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 r. w Gliwicach

sprawy Z. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej i o składki na Fundusz Pracy

na skutek odwołań Z. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 23 września 2011 r. nr (...)

z dnia 23 września 2011 r. nr (...)

oddala odwołania.

(-) SSO Mariola Szmajduch

Sygn. akt VIII U 2156/11

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 września 2011r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. stwierdził, że Z. K. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu w okresie od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r.

W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, iż ubezpieczony prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z którą w okresie spornym zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym samym okresie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą u płatnika składek (...) w G.. Decyzją ZUS z dnia 2 marca 2010r. ustalono, że ubezpieczony w okresie od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r. nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznych z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą u tego płatnika składek. Zatem z uwagi na brak innego tytułu do podlegania ubezpieczeniom społecznym ubezpieczony podlega w tym okresie obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kolejną decyzją z dnia 23 września 2011r. ZUS O/Z. stwierdził, że płatnik składek Z. K. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Pracy za okres od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r.

Ubezpieczony odwołał się od powyższych decyzji. W odwołaniach wniósł o ich zmianę i ustalenie, że w okresie spornym nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ani nie jest zobowiązany do opłacania składki na Fundusz Pracy z tego tytułu. Odwołujący wskazał, że wniósł do organu rentowego o ponowne ustalenia podlegania w okresie spornym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą.

ZUS wniósł o oddalenie odwołania podtrzymując stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Podniósł nadto, iż decyzją z dnia 7 listopada 2011r. odmówił wznowienia postępowania w sprawie ponownego ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą.

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2012r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zawiesił postępowanie z urzędu, na mocy art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie tut. Sądu o sygn. VIII U 2329/11 tj. z odwołania od decyzji ZUS z dnia 7 listopada 2011r. dotyczącego wznowienia postępowania zakończonego prawomocną decyzją ZUS z dnia 2 marca 2010r.

Postanowieniem z dnia 31 marca 2015r. Sąd Okręgowy w Gliwicach podjął postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 13 stycznia 2012r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Z. K. w okresie od 1 kwietnia 2001r. do 30 kwietnia 2007r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr (...) prowadzonej przez Wójta Gminy Ś.. Z tego tytułu zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednocześnie w okresie spornym tj. od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r. zawarł umowę o pracę nakładczą z płatnikiem składek (...) w G., z tytułu której został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych.

Decyzją z dnia 2 marca 2010r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. stwierdził, że ubezpieczony w okresie od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r. nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą u płatnika składek (...).

Ubezpieczony wniósł odwołanie od powołanej wyżej decyzji.

Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2010r. (sygn. VIII U 802/10) Sąd Okręgowy w Gliwicach umorzył postępowanie w związku z cofnięciem odwołania.

Tym samym decyzja z dnia 2 marca 2010r. stała się prawomocna.

W konsekwencji decyzją z dnia 23 września 2011r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. stwierdził, że Z. K. w okresie od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kolejną decyzją z dnia 23 września 2011r. ZUS stwierdził, że płatnik składek Z. K. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Pracy za okres od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r.

Powyższe decyzje z dnia 23 września 2011r. zaskarżył ubezpieczony.

Sąd ustalił nadto, iż decyzją z dnia 7 listopada 2011r. ZUS odmówił ubezpieczonemu wznowienia postępowania w sprawie o ponowne ustalenie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą u płatnika składek (...).

W wyniku odwołania od powyższej decyzji, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2012r. sygn. VIII U 2329/11 zmienił zaskarżoną decyzję z dnia 7 listopada 2011r. w ten sposób, że zobowiązał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej prawomocną decyzją z dnia 2 marca 2010r.

Po przeprowadzeniu ponownego postępowania przed organem rentowym, decyzją z dnia 27 lipca 2012r., ZUS odmówił Z. K. uchylenia decyzji z dnia 2 marca 2010r. stwierdzającej, że ubezpieczony nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania pracy nakładczej u pracodawcy (...) w G. w okresie od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r.

Odwołanie od decyzji z dnia 27 lipca 2012r. zostało oddalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 14 listopada 2012r. sygn. VIII U 2691/12.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy wskazał, iż będącą przedmiotem analizy w tym postępowaniu umowę o pracę nakładczą należało uznać za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 i 3 k.p.), sprzeczną z celem pracy nakładczej gwarantującej minimalne wynagrodzenie na poziomie połowy najniższej płacy (§ 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z 31.12.1975r. (Dz. U. 3, poz. 19) oraz za mającą na celu uniknięcia płacenia przez pracodawcę znacznie wyższych składek na ubezpieczenia społeczne od prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na podstawie art. 18 ust 8 ustawy systemowej na poziomie 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wyrok ten został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 2014r. sygn. III AUa 3244/13.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego dołączonych do akt sprawy oraz na podstawie akt tut. Sądu o sygn. VIII U 2691/12. Strony nie zgłaszały dalszych wniosków dowodowych. Mimo prawidłowego zawiadomienia, ubezpieczony nie stawił się na rozprawie w dniu 19 maja 2015r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołania ubezpieczonego nie zasługują na uwzględnienie.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie jest bezsporny.

Decyzją z dnia 2 marca 2010r. ZUS stwierdził, że ubezpieczony w okresie od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r. nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą u płatnika składek (...).

Postępowanie w sprawie z odwołania od powyższej decyzji zostało umorzone postanowieniem tut. Sądu z dnia 8 grudnia 2010r. (sygn. VIII U 802/10) w związku z cofnięciem odwołania.

Tym samym decyzja z dnia 2 marca 2010r. stała się prawomocna.

Decyzją z dnia 7 listopada 2011r. ZUS odmówił ubezpieczonemu wznowienia postępowania w sprawie o ponowne ustalenie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą u płatnika składek (...).

Ostatecznie – zobowiązany wyrokiem tut. Sądu z dnia 4 kwietnia 2012r. sygn. VIII U 2329/11 – organ rentowy wznowił postępowanie i po ponownej analizie sprawy, decyzją z dnia 27 lipca 2012r., uznał, iż nie ma podstaw do uchylenia lub zmiany prawomocnej decyzji z dnia 2 marca 2010r.

Odwołanie od decyzji z dnia 27 lipca 2012r. zostało oddalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 14 listopada 2012r. sygn. 2691/12, utrzymanym następnie w mocy przez Sąd Apelacyjny w Katowicach (wyrok z dnia 28 października 2014r. sygn. III AUa 3244/13).

Przedmiotem niniejszego postępowania są odwołania od dwóch decyzji z dnia 23 września 2011r., w których ZUS, w konsekwencji prawomocności decyzji z dnia 2 marca 2010r. stwierdził, że Z. K. w okresie od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz, że z tytułu prowadzenia tej działalności jest w tym okresie zobowiązany jako płatnik składek do opłacania składek na Fundusz Pracy.

Kwestia sporna w niniejszej sprawie sprowadza się do tego, czy w okresie spornym od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r. ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Obowiązek ubezpieczenia społecznego osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą uregulowany został przepisami ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1442 ze zm.), zwanej ustawą systemową.

Zgodnie z art. 1 ustawy ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe i ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt. 5 i art. 12 ust. 1 ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące podlegają (z zastrzeżeniem art. 8 i 9) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Zgodnie z treścią art. 13 pkt. 4 ustawy osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Z kolei w myśl art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 149 ze zm.) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania obowiązkowej składki na Fundusz Pracy ustalonych od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają również osoby wykonujące pracę nakładczą.

Natomiast art. 9 ust 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 28 lutego 2009r.) przewidywał, że osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Obowiązek zgłoszenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą spoczywa na tej osobie (ust.3).

Natomiast po myśli art. 17 w związku z art. 46 ustawy, płatnik składek obowiązany jest według zasad wynikających z przepisów niniejszej ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Rozliczenie składek oraz wypłaconych przez płatnika w tym samym miesiącu świadczeń następuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Po myśli art. 47 ustawy płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc.

W myśl art. 83 ust 1 pkt 2 ustawy systemowej ZUS wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących m.in. zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, przebiegu ubezpieczeń, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Z. K., jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom z tego tytułu, ponieważ działalność ta została podjęta wcześniej niż nastąpiło zawarcie umowy o pracę nakładczą. Każdy inny tytuł dawał mu możliwość ubezpieczenia dobrowolnego.

Z. K. zawarł umowę o pracę nakładczą z płatnikiem składek C. S., chcąc skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 9 ust. 2 (w brzmieniu obowiązującym do dnia 28 lutego 2009r.).

Decyzją z dnia 2 marca 2010r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. wyłączył ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych z tytułu pracy nakładczej u płatnika składek C. S. w okresie od 1 marca 2006r. do 31 października 2006r.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego decyzja ta jest prawomocna i przesądza o braku tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z umowy o pracę nakładczą w okresie spornym. Wyrokiem z dnia 14 listopada 2012r. sygn. VIII U 2691/12, Sąd Okręgowy w Gliwicach potwierdził, iż nie ma podstaw do uchylenia lub zmiany prawomocnej decyzji z dnia 2 marca 2010r.

W tej sytuacji, z braku innego tytułu do podlegania ubezpieczeniom społecznym, ZUS prawidłowo wydał zaskarżone decyzje o objęciu odwołującego w okresie spornym obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi i wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o obowiązku opłacenia składek na Fundusz Pracy.

Prowadzenie przez odwołującego w okresie spornym działalności gospodarczej nie było kwestionowane. Z akt organu rentowego wynika, że Z. K. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie od 1 kwietnia 2001r. do 30 kwietnia 2007r., kiedy to działalność została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia działalności o nazwie ,,Tawerna E. G. K. Z.” w dniu 7 marca 2006r dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego od 1 marca 2006r. Ubezpieczony nie składał wniosków dowodowych i nie stawił się na rozprawie w dniu 19 maja 2015r.

Reasumując, w konsekwencji powyższych rozważań, Sąd uznał, iż zaskarżone decyzje są prawidłowe i – na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. – oddalił odwołania.

SSO Mariola Szmajduch

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.