Wtorek 19 marca 2019 Wydanie nr 4040
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-08-12
Data orzeczenia:
12 sierpnia 2015
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
10 listopada 2015
Sygnatura:
VIII U 394/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jolanta Łanowy
Protokolant:
Ewa Gambuś
Hasła tematyczne:
Podleganie Ubezpieczeniom Społecznym
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)

Sygn. akt VIII U 394/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Jolanta Łanowy

Protokolant:

Ewa Gambuś

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015 r. w Gliwicach

sprawy I. B. (J.-B.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o umorzenie należności z tytułu składek

na skutek odwołania I. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 13 stycznia 2015 r. nr A (...)

oddala odwołanie.

(-) SSO Jolanta Łanowy

Sygn. akt VIII U 394/15

UZASADNIENIE

Decyzją nr A (...) z dnia 13 stycznia 2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie wniosku ubezpieczonej I. B. z dnia 22 grudnia 2014r. o umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek za okres od 1 stycznia 2007r. do 30 października 2008r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012r., poz. 1551). W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że w wymienionym przez ubezpieczoną okresie podlegała ona jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a nie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. podniósł, że nie może umorzyć należności na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem brak jest zadłużenia za ten sam okres na koncie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W odwołaniu od decyzji I. B. wniosła o jej zmianę przez umorzenie nieopłaconych należności za okres od 1 stycznia 2007r. do 30 października 2008r. na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Ubezpieczona wyraziła przekonanie, że spełnia wszystkie kryteria, jakie wymaga wskazana w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji ustawa abolicyjna. Podniosła także, że we wskazanym wyżej okresie nie prowadziła zasadniczo swojej działalności gospodarczej, gdyż zachorowała i była w szpitalu na operacji, ponadto zmuszona była wziąć pożyczkę z banku na spłatę należności. I. B. powołując się na zasadę równości wobec prawa zarzuciła zaskarżonej decyzji, że jest społecznie niesprawiedliwa.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie i podtrzymał dotychczasowe stanowisko. Podkreślił, że z uwagi na posiadanie przez ubezpieczoną prawa do świadczeń emerytalno-rentowych w okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 października 2008r. nie powstało zadłużenie podlegające umorzeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

I. B. uzyskała uprawnienia do emerytury (uprawnienia emerytalne posiada od dziesięciu lat). W związku z tym, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności ubezpieczona podlegała w okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 października 2008r. wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. I. B. prowadziła działalność gospodarczą w latach 90-tych, świadcząc usługi geodezyjne. Była również biegłą sądową. Działalność gospodarczą prowadziła w okresie od 1 stycznia 1999r. do dnia 31 października 2008 roku, złożyła druk wyrejestrowania (...) w dniu 1 listopada 2008 r. W okresie od 1 marca 2004r. do 23 lipca 2007 roku i od 16 czerwca 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku ubezpieczona zatrudniała pracowników. Przez ostatnie dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej odwołująca faktycznie jej nie prowadziła z powodu choroby i nie uzyskiwała dochodów. Z uwagi na chorobę nie uzyskała prawa do renty, miała wszakże prawo do świadczenia emerytalnego. Ubezpieczona w okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 października 2008r. nie uiszczała składek na ubezpieczenie zdrowotne. I. B. zorientowała się o zaległościach, gdy ZUS sporządził tytuł wykonawczy opiewający na nieuiszczone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wcześniej organ rentowy nie informował jej o zaległościach.

Powyższy stan faktyczny wynikający z akt organu rentowego, nie był sporny.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej I. B. nie zasługuje na uwzględnienie.

Obowiązek ubezpieczenia społecznego osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą uregulowany został przepisami ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1442 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 5 wyżej wymienione osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym.

Przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 32 ustawy o s.u.s.).

W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy , przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność nie mają do ubezpieczonej I. B. zastosowania.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 wymienionej ustawy, na wniosek osoby podlegającej w okresie od 1 stycznia 1999r. do 28 lutego 2009r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

1) która przed dniem 1 września 2012r. zakończyła prowadzenie pozarolniczej działalności i nie prowadzi jej w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 8,

2) innej niż pkt. 1

- umarza się nieopłacone składki na te ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999r., do dnia 28 lutego 2009r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

W niniejszej sprawie, w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności, szczególnie w okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 października 2008r. I. B. nie podlegała obowiązkowo z tytułu prowadzenia tej działalności ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Jak wynika bowiem z ustaleń faktycznych, we wskazanym okresie ubezpieczona miała ustalone prawo do emerytury. Z tytułu zaś prowadzonej działalności pozarolniczej ubezpieczona obowiązkowo podlegała tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczona nie jest zatem osobą, o której stanowi przepis art. 1 ust. 1 omawianej ustawy i nie może domagać się umorzenia w trybie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012r. nieopłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ta zaś okoliczność przesądza o tym, że żądanie ubezpieczonej umorzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności jest niezasadne. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2012r., warunkiem umorzenia takich składek jest uprzednie umorzenie należności z tytułu obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

W konsekwencji powyższych rozważań, Sąd uznał, iż zaskarżona decyzja jest prawidłowa i – na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie.

(-) SSO Jolanta Łanowy

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.