Wtorek 19 marca 2019 Wydanie nr 4040
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-02-20
Data orzeczenia:
20 lutego 2015
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
22 kwietnia 2015
Sygnatura:
V U 467/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Romuald Kompanowski
Protokolant:
Anna Werner-Dudek
Hasła tematyczne:
Podstawa Wymiaru Składki
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt V U 467/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Romuald Kompanowski

Protokolant Anna Werner-Dudek

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2015 r. w Kaliszu

odwołania J. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 28 lutego 2014 r. Nr (...)Znak (...)

w sprawie J. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o ustalenie podstawy wymiaru składek

zmienia pkt 2 i 3 zaskarżonej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.z dnia 28 lutego 2014 r. Nr (...)Znak (...)w ten sposób, że ustala, iż podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne pracowników odwołującej J. S.u płatnika składek (...) s.c. J. C., A. A.w K.stanowi kwota: za miesiąc październik 2013 r.– 2678,73 zł, za miesiąc listopad 2013 r. – 349,40 zł.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 28 lutego 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w O.stwierdził, iż J. S.zgłoszona do ubezpieczeń jako pracownik (...) s.c. J. C., A. A.z/s w K., podlega ubezpieczeniom społecznym pracowników od dnia 1 października 2013 r. odmawiając jednocześnie przyjęcia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia w kwocie: za miesiąc październik 2013 – 2678,73 zł, za miesiąc listopad 2013 – 349,40 zł wskazując, iż kwota wynagrodzenia jest niewspółmierna do wykonywanych czynności oraz przyjmując za podstawę wymiaru składek na w/w ubezpieczenia kwotę: za miesiąc październik 1226,67 zł, natomiast za miesiąc listopad kwotę 160,00 zł.

Odwołanie od powyższej decyzji w części obejmującej odmowę przyjęcia wyższej podstawy wymiaru składek złożyła J. S. wnosząc o zmianę tej części decyzji poprzez przyjęcie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynagrodzenie w wysokości 2678,73 zł.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Wezwani do sprawy w charakterze zainteresowanych, właściciele spółki cywilnej (...) J. C.oraz A. A., przychylili się do odwołania.

Sąd ustalił, co następuje:

Odwołująca posiada wykształcenie wyższe. Jest magistrem zarządzania jakością i inżynierem ochrony środowiska. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Dowód : zeznania odwołującej z dnia 19 września 2014r. – zapis na elektronicznym nośniku- k. 20.

J. S.w latach 2011-2012 pracowała w spółce (...) A. A.oraz J. C.. Następnie w roku 2012 pracowała w firmie (...). Zajmowała się importem produktów z Chin. Otrzymywała najniższe wynagrodzenie.

/bezsporne/

Poza sporem pozostaje również, iż wspólnicy spółki cywilnej (...) zawarli w dniu 1 października 2013r. z odwołującą umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony od dnia 1 października 2013r. Odwołująca została zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. importu i spedycji za wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie brutto 3494 zł. Swoje obowiązki wykonywała każdego dnia roboczego w wymiarze 8 godzin. Spółka zajmowała się przeważnie sprzedażą internetową.

Zatrudniając się w spółce (...) odwołująca poinformowała wspólników, iż jest w ciąży. W tamtym momencie nie istniało zagrożenie wystąpienia powikłań. Między J. S., a jej pracodawcami nie istnieje stosunek pokrewieństwa.

Dowód: zeznania odwołującej z dnia 19 września 2014r. – zapis na elektronicznym nośniku- k. 20, zeznania zainteresowanych J. C. oraz A. A. z dnia 19 września 2014r. – zapis na elektronicznym nośniku- k. 20.

W momencie zawarcia powyższej umowy obowiązki odwołującej uległy zwiększeniu. Z tego też powodu strony umowy uzgodniły wyższe wynagrodzenie. W tym czasie zwiększył się także obszar działalności spółki na rynki w Chinach, Indiach, Maroko i Wietnamie. J. S.miała dodatkowo szkolić pracowników, którzy przeszli do powyższej społki z firmy (...)w sprawach dotyczących importu oraz wystawiania faktur. Sprawdzała także sprzedaż. Pracownikiem, którego J. S.zdołała przeszkolić jeszcze przed udaniem się na zwolnienie lekarskie był S. D.. Do jej obowiązków należało także tworzenie aukcji internetowych, obrabianie zdjęć towarów, tłumaczenie, kontaktowanie się z kontrahentami. Odwołująca pomagała także w sprawach związanych z księgowością. Pozostali pracownicy otrzymywali najniższe krajowe wynagrodzenie.

Przyczyną nieobecności odwołującej w pracy było najpierw przeziębienie, a później powikłania ciążowe m.in. wystąpienie cukrzycy ciężarnych. Od dnia 1 listopada 2013r. odwołująca przebywała już na stałym zwolnieniu do dnia porodu.

Dowód: karta informacyjna leczenia szpitalnego – k. 8., zeznania świadka S. D. z dnia 13 lutego 2015r. – zapis na elektronicznym nośniku – k. 29, zeznania odwołującej z dnia 19 września 2014r. – zapis na elektronicznym nośniku- k. 20, zeznania zainteresowanych J. C. oraz A. A. z dnia 19 września 2014r. – zapis na elektronicznym nośniku- k. 20

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd dał wiarę zeznaniom odwołującej, zeznaniom zainteresowanych: J. C., A. A., świadka S. D. oraz dowodom w postaci dokumentów tj. umowy o pracę, liście obecności, karcie leczenia szpitalnego.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 6 ust.1 pkt oraz art.11 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2013.1442 ze zm.) obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu podlegają pracownicy. W myśl przepisu art. 13 pkt 1 cytowanej ustawy osoby te podlegają ubezpieczeniu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania.

Przepisy regulujące zatrudnienie zawarte są w kodeksie pracy.

W myśl przepisu art. 22 ust.1 kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. W takim ujęciu stosunek pracy to określona relacja między pracownikiem a pracodawcą, której główną treść stanowi zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w warunkach organizacyjnego podporządkowania, a pracodawcy – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy uzasadnia istnienie skutecznie zawartego stosunku pracy w rozumieniu powyższej regulacji.

Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie nie naruszono zasad współżycia społecznego w myśl art. 58 § 2 k.c. które miało polegać na ustaleniu zbyt wysokiego wynagrodzenia, mającego wpływ na wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Art. 58 § 2 k.c. stanowi, iż czynność sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest nieważna.

Trudno uznać, aby strony umowy miały na celu naruszenie takowych zasad poprzez przyjęcie, iż wysokość wynagrodzenia ustalona w umowie o pracę ma służyć wyłącznie uzyskaniu przez pracownika świadczeń chorobowych. Takim wnioskom przeczą realizowane przez strony umowy o pracę czynności faktyczne zawierające się w zakresie obowiązków pracowniczych odwołującej. Szerszy niż w poprzednich umowach zakres obowiązków odwołującej, jej kompetencje oraz nabyte umiejętności pozwalają na przyjęcie ustalonego między stronami wynagrodzenia za pracę za odpowiadającego rzeczywistemu nakładowi pracy oraz odpowiadającemu warunkom godziwości. Kwota 3494 zł jest kwotą równą dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie w stawkach minimalnego wynagrodzenia odpowiada pracy pracownika na stanowisku, na którym nie są wymagane specjalne kwalifikacje. Kwalifikacje odwołującej są zdecydowanie większe. Większa jest także odpowiedzialność odwołującej za powierzone jej zadania. Zatem zawarcie umowy o pracę za wynagrodzeniem w kwocie 3494 zł miesięcznie nie było podyktowane jedynie zamiarem uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego skoro strony realizowały cel gospodarczy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zaskarżona decyzja podlegała zmianie jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.