Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach z 2015-01-28
Data orzeczenia:
28 stycznia 2015
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
3 września 2015
Sygnatura:
III RC 434/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Adam Skowron
Protokolant:
Patrycja Sirek
Hasła tematyczne:
Podwyższenie Alimentów
Podstawa prawna:
art. 138 krio
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 434/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Adam Skowron

Protokolant: Patrycja Sirek

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. w Tarnowskich Górach

na rozprawie sprawy prowadzonej

z powództwa M. W.

przeciwko M. W.

o podwyższenie alimentów

1) zasądza od pozwanego M. W. (W.), syna S. tytułem alimentów na rzecz powoda M. W. (W.), syna M. 2000 (dwa tysiące) złotych miesięcznie, płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od 13 lipca 2012 r., w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie sygn. I RC 1128/07;

2) w pozostałej części oddala powództwo;

3) nakazuje pobrać od pozwanego M. W. (W.) na rzecz Skarbu Państwa 300 (trzysta) złotych tytułem kosztów sądowych, odstępując od obciążania strony powodowej kosztami od oddalonego powództwa;

4) koszty zastępstwa procesowego wzajemnie znosi;

5) wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 434/12

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2012r. małoletni M. W. reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową W. W. wniósł pozew przeciwko M. W. o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie I RC 1128/07 z kwoty 1500 złotych do kwoty 2500 złotych płatne do rąk matki małoletniego powoda do dnia 10 – tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek z rat. W pozwie W. W. wniosła również o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kwoty 2500 zł płatne do rąk matki do dnia 10 – tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności, a także o ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie. W uzasadnieniu pozwu W. W. wskazała, iż od momentu wydania orzeczenia z dnia 23 lutego 2009r. przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w sprawie XII RC 1128/07 zwiększyły się koszty utrzymania małoletniego powoda, albowiem wszedł on w okres najbardziej intensywnego rozwoju i związany z tym wzrost kosztów utrzymania, stałych wydatków (ceny żywności, ubrania, opłaty, media i inne). Średnio miesięcznie koszty utrzymania małoletniego M. W. wynoszą ok. 3290 zł. Kwota, którą dotychczas przekazywał pozwany jest niewystarczająca. Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda podniosła, iż sytuacja finansowa M. W. jest bardzo dobra, posiada on dobre wykształcenie, regularnie osiąga wysokie dochody, a także jest właścicielem nieruchomości, współwłaścicielem mieszkania, połowy udziału w garażu, posiada środki pieniężne na rachunku bankowym. W. W. znalazła się w trudnej sytuacji finansowej - aktualnie jest osobą bezrobotną.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach na mocy postanowienia z dnia 7 stycznia 2013r. zabezpieczył powództwo alimentacyjne poprzez zobowiązanie pozwanego M. W. do łożenia tytułem alimentów w kwocie po 1600 złotych (jeden tysiąc sześćset złotych) miesięcznie, począwszy od 1.01.2013r. na rzecz małoletniego powoda M. W. płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawiciela ustawowego – matki W. W. a to w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie I RC 1128/07, na czas trwania niniejszego postępowania, w pozostałej części wniosek oddalił.

W odpowiedzi na pozew M. W. wniósł o oddalenie powództwa i o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm prawem przewidzianych. W ocenie pozwanego bieżąca wysokość alimentów w zupełności winna wystarczyć na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego, w tym pozwala na rozwijanie jego zainteresowań i pasji, nawet jeżeli koszty jego utrzymania wzrosły, albowiem alimenty w wysokości 1500 zł zostały zasądzone nie jako „na wyrost”. Twierdzenia matki małoletniego powoda, iż miesięczne koszty utrzymania syna wynoszą ok. 3290 zł są bezpodstawne i sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego. M. W. podkreślił, iż regularnie uiszcza należności czynszowe za zajmowane przez małoletniego powoda i jego matkę mieszkanie w wysokości 686,72 zł. Matka małoletniego powoda jest wykwalifikowaną pielęgniarką i bez najmniejszego problemu znajdzie zatrudnienie w swoim zawodzie. Nadto z tytułu rozliczenia zachowku małoletni powód regularnie otrzymuje sumy pieniężne w łącznej wysokości co najmniej 40.000,00 zł. Pozwany przyznał, że jest współwłaścicielem nieruchomości w D. i w B., jednakże wartość ich została przez W. W. zawyżona.

Na rozprawie w dniu 25 listopada 2013r. strony nie przyjęły zaproponowanej przez Sąd ugody na kwotę po 2000 zł miesięcznie, podtrzymały swoje żądania.

W dniu 9 grudnia 2013r. W. W. w imieniu małoletniego powoda wniosła o rozszerzenie zabezpieczenia udzielonego przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach na mocy postanowienia z dnia 7 stycznia 2013r. W uzasadnieniu wskazała, iż od daty udzielenia zabezpieczenia przez Sąd upłynął rok, w czasie którego przeprowadzone postępowanie dowodowe dobitnie potwierdziło dysproporcję pomiędzy zarobkami pozwanego oraz wysokością alimentów, jakie przekazuje pozwany na rzecz swojego małoletniego syna

Na podstawie postanowienia z dnia 7 stycznia 2014r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach zmienił postanowienie z dnia 7 stycznia 2013r. sygn. akt III RC 434/12 w ten sposób, że udzielił zabezpieczenia powództwa przez zobowiązanie pozwanego M. W. do łożenia tytułem alimentów na rzecz małoletniego powoda M. W. kwoty 1.800 (słownie: tysiąc osiemset) zł miesięcznie, płatnych z góry, do dnia dziesiątego każdego miesiąca, do rąk przedstawicielki ustawowej W. W., począwszy od dnia 1 stycznia 2014r., wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do prawomocnego zakończenia postępowania, w pozostałym zakresie wniosek oddalił.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie I RC 1128/07 orzeczono rozwód małżeństwa pozwanego M. W. z przedstawicielką ustawową małoletniego powoda W. W. z jej winy. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim M. W. powierzono W. W., pozostawiając pozwanemu prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jak wybór szkoły, kierunku kształcenia, sposobu leczenia na wypadek choroby i sposobie spędzania wolnego czasu. Kosztami utrzymania małoletniego obciążono oboje rodziców i jednocześnie zobowiązano M. W. do łożenia na utrzymanie małoletniego M. W. kwotę po 1500 złotych miesięcznie płatne do rąk matki do dnia 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek z rat.

W. W. ma 58 lat, z zawodu jest pielęgniarką, zamieszkuje w P. (...). W dacie wydania wyroku rozwodowego zamieszkiwała z małoletnim powodem w trzypokojowym mieszkaniu. Czynsz za mieszkanie i opłaty za energię elektryczną płacił pozwany. W. W. płaciła za gaz 125 zł co drugi miesiąc oraz za telefon i Internet 200 zł miesięcznie. Matka powoda była częściowo niezdolna do pracy. Do maja 2010 roku miała przyznane świadczenie rentowe w wysokości 700 zł miesięcznie. Koszt utrzymania M. W. opiewał na kwotę 2000 zł miesięcznie. Samo wyżywienie dziecka wynosiło 1000 zł. M. W. trenował pływanie, za co jego matka płaciła 50 zł miesięcznie. Poza tym pobierał prywatne lekcje języka angielskiego, co kosztowało 50 zł miesięcznie.

W dacie zamknięcia rozprawy w niniejszej sprawie W. W. nie pracuję, przeszła na świadczenie przedemerytalne które wynosi 833 zł netto. Podejmowała próby podjęcia nowej pracy, jednakże oferty w urzędzie pracy nie są dostępne dla osób na świadczeniach przedemerytalnych. Matka małoletniego powoda poszukuje pracy na własną rękę. Poza tym gdyby matka małoletniego powoda podjęła pracę, świadczenie emerytalne mogłoby ulec obniżeniu. Może jedynie dorobić jedynie do 800 zł miesięcznie, ponieważ w sytuacji przekroczenia tej kwoty świadczenie jest obniżane lub odbierane. Cierpi na schorzenia związane się z stawami, kręgosłupem, a także choruje na kamicę nerkową, łuszczycę – miesięcznie na lekarstwa wydaje ok. 50 zł. W dalszym ciągu zamieszkuje z małoletnim powodem w bloku w mieszkaniu własnościowym. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi około 400 zł, na który składają się opłaty za gaz, prąd, Internet dla małoletniego powoda, telefon, telewizję łącznie z opłatą za telefon komórkowy małoletniego powoda. Czynsz za mieszkanie w wysokości około 600 zł opłaca pozwany.

M. W. ukończył 18 lat, jest uczeniem technikum informatycznego, kierunek grafika komputerowa. Koszt utrzymania małoletniego powoda, na które składają się: wyżywienie, podręczniki do nauki, sprzęt multimedialny wynosi ponad 3000 zł. Uczęszcza na język angielski w stopniu podstawowym i zawodowym. Chciałby się również uczyć się języka hiszpańskiego. Ewentualny koszt kursu językowego wynosi do 960 złotych za okres 7 miesięcy. Ponadto jest aktywny fizycznie: pływa, jeździ na rowerze, uprawia sport. Wcześniej uczęszczał do gimnazjum sportowego. Raz w miesiącu razem z kolegami wynajmują salę, aby móc grać w piłkę. Płacą za to 40 zł za 2 godziny i dzielą to na 5 chłopców. Dodatkowo matka małoletniego wydaje co najmniej 300 zł na zakup nowej odzieży oraz na bilety ok. 85 zł. M. W. miał zalecone leczenie ortodontyczne, którego koszt łącznie z aparatem to około 3000 zł. Oprócz zajęć szkolnych małoletni uczęszcza na dodatkowe kursy C. (koszt wynosi 450 zł jednorazowo) w akademii, dzięki którym M. W. podczas studiów zostanie zwolniony z informatyki. Planuje również rozpocząć kolejny kurs w II semestrze, którego koszt wynosi 600 zł. Oprócz stałych wydatków matka powoda musi również ponosić dodatkowe koszty, takie jak zakup nowej kanapy.

W dacie wydania wyroku rozwodowego pozwany pracował w Górniczym Zakładzie (...) w P. i zarabiał 3800 zł netto. Poza tym prowadził prywatny gabinet lekarski, który przynosił dochód w wysokości 1600 zł netto miesięcznie. (...) pomagała mu matka, ponieważ poza zobowiązaniami alimentacyjnymi w kwocie 1500 zł, pozwany opłacał czynsz za mieszkanie, w którym zamieszkiwał małoletni powód z matką, a także za media i energię elektryczną w wysokości 690 zł miesięcznie. Ponadto płacił za Internet w kwocie 70 zł miesięcznie, który W. W. założyła na jego nazwisko i bez jego wiedzy, opłacał media w domku letniskowym, w którym mieszkał, utrzymywał samochód i spłacał kredyt w wysokości 500 zł miesięcznie. Pozwany zamieszkiwał w domu w B.. Na koszt utrzymania domu składało się: ogrzewanie (gaz) – 200 zł miesięcznie, prąd – 40 zł miesięczne, opłaty za telefon stacjonarny oraz komórkowy ok. 200 zł miesięcznie. Koszty utrzymania samochodu, łącznie z ubezpieczeniem i paliwem wynosiły 800 – 1000 zł miesięcznie. Swój koszt utrzymania pozwany szacował na kwotę 1000 zł miesięcznie.

W dacie zamknięcia rozprawy w niniejszej sprawie pozwany pracuje jako lekarz medycyny pracy w (...) Przychodnia (...). Gdy pracuje przez cały miesiąc to otrzymuje pensję w wysokości 5000-6000 zł netto, gdy pozwany przebywa na urlopie, L-4 otrzymuje 3000-4000 zł netto. M. W. prowadzi ponadto prywatną praktykę w wynajmowanym lokalu w P., przyjmuje pacjentów raz w tygodniu przez godzinę. Z tego tytułu otrzymuje ok. 200 zł netto miesięcznie. Działalność ta jest konieczna, aby pozwany mógł świadczyć pracę w ramach dyżuru KWK (...) nocnej i świątecznej opiece medycznej. Wysokość zarobków pozwanego jest uzależniona od ilości dyżurów i wynosi 2000-5000 zł netto. Takie dyżury są kilak razy w miesiącu, w święta trwają 24 godziny, a w dni robocze od 18.00 do 8.00. M. W. nie ma innych źródeł dochodu. Oprócz małoletniego powoda nie ma innych osób na swoim utrzymaniu. Nie jest zadłużony, ale też nie posiada oszczędności. Koszty związane z utrzymaniem domu to: podatek – 300-400 zł rocznie, ogrzewanie gazowe – 1000 zł miesięcznie przy dużych mrozach, energia – 100 zł, Internet i telefon – 100 zł, woda. Koszt użytkowania samochodu: paliwo – 1000-1500 zł, ubezpieczenie 2000 zł rocznie, przegląd 2000 zł rocznie. Ponadto pozwany ponosi koszty utrzymania mieszkania w D. w wysokości 300-400 zł netto miesięcznie za czynsz, opłaca też prąd i gaz. Na swoje utrzymanie i wyżywienie, środki czystości, ubranie przeznacza ok. 2000-2500 zł miesięcznie. W grudniu 2014 r. otrzymał 4800 zł pensji, za dyżury otrzymał ok. 6000 zł. Nie otrzymuję dodatkowych świadczeń, tylko premie.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o następujące dowody: akta SO w Gliwicach I RC 1128/07, informacji Urzędu Skarbowego k.175 – 180, informacji Urzędu Pracy k. 181, informacji Urzędu Pracy k. 202, informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego k. 207-245, rachunku za energię elektryczną, TV, ubezpieczenie, Internet, biletów k. 17 - 32, zaświadczenia o kosztach leczenia stomatologicznego k. 44, harmonogramu wpłat k. 46-47, decyzji PUP w P. k. 48-49, zaświadczeń lekarskich k.50, informacji CEiIoDG k. 52, odpisu KW k. 53-62, pisma ZK w W. k.248, zaświadczeń o stanie zdrowia k. 249, umowy k. 251, zaświadczenia o dochodach k. 253, pisma PUP w P. k. 288, kopii wyroku SO w Gliwicach sygn. II C 239/09 k. 312, cennika zajęć językowych k. 313, certyfikatu potwierdzeń przelewów k. 314 - 316, listu gratulacyjnego k. 317, wydruku ze strony internetowej szkoły powoda k. 318 – 319; paragonów, biletów miesięcznych k. 320 – 321, umowy kredytu k. 322 - 323, kopii postanowienia SR w Jastrzębiu Zdroju sygn. I Ns 894/11 k. 379 - 380, zaświadczenia o kontynuowaniu nauki k. 381, cennika zajęć na siłowni k. 385, cennika w szkole C. k. 390, cennika kursu prawa jazdy k. 408, ofert cenowych k. 409 - 414, świadectwa kwalifikacyjnego k. 397, pisma kompanii węglowej k. 415, rachunku za gaz k. 401 - 402, kalkulacji cenowej przyjęcia, decyzji ZUS k. 416, odpisu protokołu sprawy II C 239/09 SO w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2012 r. k. 461, oferty wyjazdu zagranicznego ze szkoły powoda k. 459, dowodów wpłat czynszu mieszkania zajmowanego przez powoda dokonywanych przez pozwanego wraz z rozliczeniem za wodę k. 454 - 458, na okoliczność zmiany sytuacji materialnej stron, możliwości zarobkowych pozwanego.

Wskazany materiał dowodowy Sąd uznał za wiarygodny i przekonywujący. Nie sposób odmówić mu logiki i spójności. Prawdziwość wskazanych wyżej dokumentów nie budzi wątpliwości, tym bardziej że żadna ze stron nie kwestionowała ich prawdziwości. Zgodne ze sobą, niekwestionowane przez strony dowody dały Sądowi możliwość poczynienia ustaleń odpowiadających, zdaniem Sądu, rzeczywistemu stanowi sprawy.

Sąd dał wiarę zeznaniom przesłuchanych w toku postępowania stron, twierdzenia zeznających, określające ich sytuację materialną i osobistą korespondują z ujawnionymi w procesie dowodami z dokumentów.

Sąd nie uwzględnił wniosku przedstawicielki ustawowej powoda i oddalił jego wniosek o zwrócenie się do banków o rachunki bankowe pozwanego, albowiem informacje przekazane przez Urząd Skarbowy w pełni odzwierciedlały sytuację majątkową pozwanego.

Sąd oddalił wniosek pozwanego o przesłuchanie powoda w charakterze strony, gdyż sytuacja materialna M. W. została szczegółowo ustalona na podstawie innych, wiarygodnych dowodów, a uwzględnienie wniosku spowodowałoby przedłużenie postępowania. Sąd oddalił również wniosek o zwrócenie się do powoda o wskazanie nr rachunku bankowego, na który mają być wpłacane alimenty, ponieważ do Sądu należy jedynie ustalenie zasadności i wysokości alimentów, natomiast forma realizacji obowiązku alimentacyjnego należy do pozwanego. Ponadto Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z protokołu z akt Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie II C 239/09, z uwagi na fakt, iż sprawa II C 239/09 nie została jeszcze zakończona prawomocnym orzeczeniem i na chwilę obecną nie ma przesłanek aby obciążać pozwanego wyższymi alimentami z uwagi na uzyskanie w przyszłości dodatkowych środków finansowych z tytułu zachowku. Na marginesie należy zauważyć, iż kiedy pozwany uzyska dodatkowe środki finansowe z tytułu zachowku, powód będzie mógł wystąpić z nowym pozwem o podwyższenie alimentów.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Na podstawie art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do jego obniżenia albo podwyższenia. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Analiza roszczenia zgłoszonego w oparciu o art. 138 kro polega na porównaniu potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego według stanu z daty orzekania alimentów ze stanem istniejącym w dacie orzekania o podwyższeniu. Jednakże sam upływ czasu nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia zasadności powództwa.

Niezmiennym pozostaje zasada, że oboje rodzice są zobowiązani do pokrywania usprawiedliwionych potrzeb dziecka (zapewnienia mu prawidłowych warunków do nauki, rozwoju fizycznego i emocjonalnego), które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Przedstawicielka ustawowa w imieniu małoletniego powoda domagała się podwyższenia alimentów z kwoty 1500 zł miesięcznie do kwoty 2500 zł miesięcznie wskazując, że potrzeby syna stale wzrastają.

Na skutek przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd ustalił, że powód, który w trakcie procesu osiągnął pełnoletniość, uczy się w szkole średniej, planuje po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach. Jego usprawiedliwione potrzeby wzrosły w związku z zmianą poziomu edukacji, gdyż w roku 2009 powód chodził do gimnazjum. Powszechnie wiadomym jest, że wraz z wiekiem zwiększają się także potrzeby kulturalne i rozrywkowe dzieci. Powód posiada liczne zainteresowania i hobby, stale rośnie i rozwija się, stąd wzrost wydatków na jej utrzymanie. Potrzeby M. W. uległy istotnej zmianie.

Matka powoda, która zamieszkuje z nim pozostaje na bezrobociu, utrzymuje się ze świadczenia przedemerytalnego. W ocenie Sądu, jej sytuacja materialna nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do stanu z daty orzekania o alimentach przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. Należy podkreślić, że W. W. winna poczynić szczególne starania związane z pełnym wykorzystaniem swoich możliwości zarobkowych i uzyskaniem dodatkowego źródła dochodu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987r. sygn. akt III CZP 91/86 możliwości zarobkowe i majątkowe to nie tyko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz także te, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy założeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. Jego sytuacja majątkowa uległa znacznej poprawie. Pozwany ma stałą pracę, jego dochody są wysokie, nie ma zobowiązań finansowych i oprócz powoda nie ma innych osób na swoim utrzymaniu. W ocenie Sądu jego sytuacja majątkowa pozwala na zwiększenie obowiązku alimentacyjnego do kwoty 2000 zł miesięcznie. Kwota zasądzonych alimentów w pełni zaspokaja potrzeby powoda, a jednocześnie nie powoduje nadmiernego obciążenia dla pozwanego.

Sąd uznał, że możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego, pozwalają na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb powoda, i dlatego na podstawie art. 138 kro w zw. z art. 133 § 1 kro i art. 135 kro zasądził od niego pozwanego M. W. tytułem alimentów na rzecz powoda M. W. 2000 zł miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-go dnia każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od 13 lipca 2012r., w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie I RC 1128/07.

Sąd z urzędu na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc nadał wyrokowi w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

W pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu, gdyż nie wykazano istotnej zmiany stosunków będących podstawą podwyższenia alimentów – a więc znaczącego wzrostu potrzeb powoda. Co prawda potrzeby powoda uległy zwiększeniu, jednakże nie w takim stopniu, który uzasadniałby podwyższenie świadczenia alimentacyjnego do kwoty 2500 zł. Wskazana przez W. W. kwota 2500 zł jest zbyt wygórowana.

Zgodnie z art. 98 kpc strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi w wysokości 300 zł i jednocześnie na mocy art. 102 kpc Sąd odstąpił od obciążania strony powodowej kosztami sądowymi od oddalonego powództwa. Sąd koszt zastępstwa procesowego wzajemnie zniósł.

...........................................................

/ SSR Adam Skowron /

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować sporządzanie uzasadnienia;

2.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanemu;

3. kal. 14 dni lub z wpływem.

T., dnia

........................................................

/ SSR Adam Skowron /

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.