Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2015-02-19
Data orzeczenia:
19 lutego 2015
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
19 lutego 2015
Sygnatura:
VII Ka 1130/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Olsztynie
Wydział:
VII Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Karol Radaszkiewicz
Sędziowie:
Leszek Wojgienica
Zbigniew Paturalski
Protokolant:
st. sekr. sąd. Marta Borowska
Hasła tematyczne:
Postępowanie Odwoławcze
Podstawa prawna:
art.437§2kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930)

Sygn. akt VII Ka 1130/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Karol Radaszkiewicz

Sędziowie: SSO Leszek Wojgienica

SSO Zbigniew Paturalski (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Borowska

przy udziale przedstawiciela Urzędu Celnego w Olsztynie Arkadiusza Kamińskiego

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r.

sprawy K. S.

oskarżonego o przestępstwo z art. 54 § 3 kks w zb. z art. 63 § 7 kks w zb. z art. 86 § 4 kks w zw. z art. 7 § 1 kks

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bartoszycach

z dnia 13 października 2014 r. sygn. akt II W 4792/14

I.  zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że: z opisu czynu eliminuje słowa „podatek VAT w wysokości 1536,00 zł”, z podstawy prawnej tego wyroku eliminuje przepis art. 54 § 3 kks, zaś wymierzoną oskarżonemu K. S. karę grzywny łagodzi do 3 000 zł (trzech tysięcy złotych).

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

III.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych postępowania odwoławczego.

VII Ka 1130/14

UZASADNIENIE

Oskarżony K. S. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 13.10.2014 r. sygn. akt II W 4792/14 został uznany za winnego tego, że 2.06.2014 r. przez przejście graniczne w B. powiat B., przywiózł bez wymaganego zgłoszenia organowi celnemu, bez uprzedniego oznaczenia polskimi znakami akcyzy oraz bez oznaczenia jednostkowymi cenami detalicznymi, uchylając się od opodatkowania, z terytorium Federacji Rosyjskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyroby akcyzowe w postaci 391 paczek po 20 sztuk papierosów (...), przez co został narażony na uszczuplenie podatek VAT w wysokości 1536 zł. Podatek akcyzowy w wysokości 5983 zł i należność celna w wysokości 254 zł., tj. wykroczenia skarbowego z art. 54 § 3 w zb. z art. 63 § 7, w zb. z art. 86 § 4 i w zw. z art. 7 § 1 kks. Za ten czyn na podstawie tych przepisów, wymiar kary opierając na art. 63 § 7 kks wymierzono oskarżonemu karę 6000 zł grzywny. Nadto, orzeczono wobec niego środki karne: z art. 49 § 1 i § 2 w zw. z art. 29 pkt 1 i art. 31 § 6 kks przepadek na rzecz Skarbu Państwa przemycanych papierosów (...) i zarządzono zniszczenie tego dowodu rzeczowego, z mocy art. 49 § 1 i § 2 w zw. z art. 29 pkt 2 kks przepadek na rzecz Skarbu Państwa samochodu osobowego marki (...) o numerze rejestracyjnym (...), wraz z dowodem rejestracyjnym i jednym egzemplarzem kluczyków do tego pojazdu.

Wyrok ten w części dotyczącej kary grzywny zaskarżył oskarżony podnosząc, że jest ona zbyt surowa w stosunku do jego sytuacji życiowej. Jest on bowiem osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Mieszka wraz z matką pomagając jej w prowadzeniu niewielkiego gospodarstwa rolnego, zaś matka ma na utrzymaniu także dwie jego siostry uczęszczające do szkoły. Podnosząc ten zarzut oskarżony wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części i wymierzenie łagodniejszej grzywny.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja zasługuje na uwzględnienie. Nie ulega wątpliwości, że oskarżony pozostaje w niełatwej sytuacji majątkowej, gdyż na stałe nigdzie nie pracuje i utrzymuje się z dorywczych prac zarabiając w ten sposób według własnej deklaracji, około 500 zł miesięcznie (k. 46). Nie może też liczyć na żadną istotną pomoc finansową ze strony matki, która prowadzi przy jego udziale niewielkie gospodarstwo rolne, mając nadto na utrzymaniu dwie córki w szkolnym wieku. W wyniku popełnionego przez oskarżonego czynu dotknęła go dość surowa represja karna, gdyż oprócz kary grzywny orzeczono wobec niego obligatoryjne środki karne: przepadek przemycanych papierosów i przepadek samochodu, w którego przerobionym zbiorniku na paliwo te papierosy były przemycane. Mając przy tym na uwadze to, że K. S. nie był do tej pory karany za przestępstwo (k. 64) stwierdzić trzeba, że w tym konkretnym przypadku zasadny jest pogląd, że wymierzona mu w I instancji kara grzywny ma cechy rażącej surowości.

Z tych to przyczyn wyrok w zaskarżonej części na podstawie art. 437 § 1 kpk należało zmienić i wymierzoną oskarżonemu przez Sąd Rejonowy karę grzywny złagodzić o połowę, tj. do 3000 zł.

Niezależnie od podniesionych w apelacji zarzutów, niezbędne było dokonanie z urzędu zmiany na korzyść oskarżonego wydanego w I instancji wyroku, w zakresie prawidłowości kwalifikacji prawnej przypisanego mu czynu.

Sąd Rejowy ustalił, że popełniony przez K. S. czyn wyczerpuje znamiona m. in. wykroczenia skarbowego z art. 54 § 3 kks. Jest to jednak przepis statuujący odpowiedzialność karną skarbową wyłącznie podatnika, którego definicję ustalają odpowiednie przepisy ordynacji podatkowej i innych ustaw podatkowych. Bez wchodzenie w szczegóły dotyczące tej definicji, dla potrzeb rozważań w tej sprawie stwierdzić trzeba, że podatnikiem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu. Bez wątpienia przemycanie papierosów przez granicę państwową nie jest działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu, lecz czynem karalnym. Przyjąć zatem trzeba, że przepisu art. 54 kks nie stosuje się do osób dokonujących czynności sprzecznych z prawem, nawet jeśli w skutek ich dokonania powstał obowiązek uiszczenia należności na rzecz Skarbu Państwa takich jak podatek akcyzowy i cło (vide: wyrok SA Lublin z 9.08.2012 r. LEX nr 1237245, uchwała SN z 19.07.1973 OSNKW z 1973 r. poz. 104, Komentarz do kks Tomasz Grzegorczyk wydanie 3 z 2006 r. tezy 4 i 9 do art. 54 kks).

W związku z tym w oparciu o art. 437 § 1 kpk zaskarżony wyrok został zmieniony także w ten sposób, że z opisu czynu wyeliminowano zapis „podatek VAT w wysokości 1536,00 zł”, gdyż do jego uiszczenia są zobowiązane podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zaś z podstawy prawnej wyroku wydanego w I instancji wyeliminowano art. 54 § 3 kks.

Oskarżony nie uzyskuje większych dochodów i w związku z tym z mocy art. 624 § 1 w zw. z art. 634 kpk zwolniono go od kosztów sądowych postępowania odwoławczego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.