Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2014-07-15
Data orzeczenia:
15 lipca 2014
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
15 lipca 2014
Sygnatura:
VII Ka 508/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Olsztynie
Wydział:
VII Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Hryniewicz
Sędziowie:
Magdalena Chudy
Dariusz Firkowski
Protokolant:
st. sekr. sad. Jolanta Jankowska
Hasła tematyczne:
Postępowanie Odwoławcze
Podstawa prawna:
art. 437§2kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VII Ka 508/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Danuta Hryniewicz,

Sędziowie: SO Magdalena Chudy,

SO Dariusz Firkowski (spr.)

Protokolant: st. sekr. sad. Jolanta Jankowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Marii Kuleszy-Chaleckiej

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2014r.

sprawy L. S.

oskarżonego o przestępstwo z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§2 kk, art. 193 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2014r., sygn. akt II K 1095/13

I zaskarżony wyrok uchyla i sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Olsztynie przekazuje,

II zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat M. C. kwotę 420 ( czterysta dwadzieścia ) zł tytułem opłaty za obronę z urzędu oskarżonego L. S. wykonywanej w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy ) zł tytułem podatku VAT od tej opłaty.

Sygn. akt VII ka 508/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem zaocznym z dnia 2 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie II K 1095/13

I oskarżonego L. S. uznał za winnego tego, iż :

- w dniu 17 stycznia 2013r. w D. przy ul. (...) usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) , gdzie dostał się po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach od strony pasażera, jednak niczego z niego nie zabrał z uwagi na brak przedmiotów będących w jego zainteresowaniu ,czym działał na szkodę A. W. ,przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art.64§1 kk po odbyciu łącznie co najmniej roku kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w części ostatniej kary, przy czym czyn ten stanowi przypadek mniejszej wagi

tj. przestępstwa z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art.64§2 kk,

- w dniu 17 stycznia 2013r. w D. przy ul. (...) po uprzednim wyrwaniu zamka patentowego w drzwiach wejściowych wbrew woli i wiedzy W. B. wdarł się do jej mieszkania , a następnie położył się w nim spać

tj. przestępstwa z art,193 kk

i skazał go:

- za czyn z pkt. I na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z pkt. II na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności,

II na podstawie art.85 i 86§1 kk wymierzył oskarżonemu karę łączną 4 (czterech ) miesięcy pozbawienia wolności.

Powyższy wyrok w całości na korzyść oskarżonego L. S. zaskarżył prokurator i

zarzucił mu rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie przepisów prawa karnego procesowego to jest art.469 kpk polegające na rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym i wydanie wyroku zaocznego na podstawie art.479§1 kpk pomimo ,iż postępowanie przygotowawcze prowadzone było w formie śledztwa z uwagi na pozbawienie L. S. wolności w innej sprawie

Podnosząc powyższy zarzut na zasadzie art. 427 § 1 k.p.k. i art. 437 §1 k.p.k. skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja w całości zasługuje na podzielenie.

Zwrócić bowiem uwagę należy, że już w akcie oskarżenia wskazano, że postępowanie będzie się toczyło w trybie zwyczajnym- porównaj k.119. Spowodowane to było faktem poddania oskarżonego badaniom psychiatrycznym – k.94-97 i prowadzeniem postępowania przygotowawczego w formie śledztwa-k.106.

W tej sytuacji przed Sądem Rejonowym postępowanie winno toczyć się w trybie zwyczajnym, między innymi z konsekwencjami przewidzianymi w art.374§1 kpk. Powyższe wykluczało możliwość procedowania w oparciu o art.469 kpk i sprzeciwiało się wydaniu wyroku zaocznego.

Mając powyższe na uwadze i podzielając stanowisko skarżącego co do występowania bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art.439§1pkt.11 kpk zaskarżony wyrok uchylono i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania- art.437§2 kpk.

Przy ponownym rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym należy przeprowadzić dotychczasowe dowody i poddać je ocenie co winno pozwolić na wydanie trafnego orzeczenia w sprawie.

O opłacie i podatku VAT dla obrońcy z urzędu orzeczono na podstawie art.. 29 ustawy prawo o adwokaturze i odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.