Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Lublinie z 2015-08-28
Data orzeczenia:
28 sierpnia 2015
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
28 sierpnia 2015
Sygnatura:
XI Ka 584/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Lublinie
Wydział:
XI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
w Tamara Pawlak
Hasła tematyczne:
Postępowanie Odwoławcze
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt XI Ka 584/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 sierpnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Lublinie XI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSA w SO Tamara Pawlak

p.o. Protokolanta Wojciech Czajkowski

po rozpoznaniu dnia 28 sierpnia 2015r.

sprawy A. J. urodzonego (...) w P. s. S. i A. z d. O.

obwinionego o czyn z art. 97 k.w. w zw. z art. 49 ust. 2 pkt 5 Prawo ruchu drogowego

na skutek apelacji wniesionej przez KPP w P.

od wyroku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

z dnia 15 kwietnia 2015r. sygn. akt II W 154/15

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę A. J. przekazuje Sądowi Rejonowemu w Radzyniu Podlaskim do ponownego rozpoznania.

Sygn. akt XI Ka 584/15

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy po rozpoznaniu apelacji oskarżyciela publicznego zważył, co następuje:

Apelacja w zakresie wniosku o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz w części dotyczącej zarzutu obrazy art. 7 k.p.k. (choć nie wszystkie argumenty przedstawione na jego poparcie są trafne) jest zasadna.

Z uzasadnienia wyroku wynika, iż Sąd I instancji nie poddał jakiejkolwiek ocenie zeznań przesłuchanego świadka S. B., odstąpił od przesłuchania kolejnego świadka M. A., co pozostaje w opozycji do wymogów art. 7 k.p.k., a także art. 4 k.p.k. (mających zastosowanie do wykonania poprzez odwołanie z art. 8 k.p.k.). Z przepisów tych wynika obowiązek badania i uwzględniania okoliczności przemawiających zarówno na korzyść jak i niekorzyść obwinionego, a także kształtowanie swojego przekonania na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów. Z kolei zdyskwalifikowanie danych zawartych w notatkach urzędowych sporządzonych przez asp. J. M. (k. 2 i 7) pomija fazę postępowania, w której zostały one sporządzone (art. 54 § 3 k.p.w.) oraz fakt, iż nie zapadły decyzje w trybie art. 59 § 1 lub 2 k.p.w. czy art. 60 § 1 k.p.w. Zważyć należy, że oskarżycielem publicznym w niniejszej sprawie jest Komenda Powiatowa Policji w P.; wniosek o ukaranie podpisał Komendant K. G. (k. 12).

W ocenie Sądu odwoławczego delegowanie J. M. w charakterze oskarżyciela na rozprawę stworzyło sytuację procesową wskazaną w uzasadnieniu wyroku, nie przekreśla to jednak istoty danych zawartych w notatkach; winny być one potraktowane jako informacja o dowodzie, a te – zgodnie z art. 39 § 1 k.p.w. Sąd przeprowadza także z urzędu. Ponadto Sąd I instancji wbrew wymogowi art. 4 k.p.k. – nie dążył do przesłuchania obwinionego, który składał deklaracje złożenia wyjaśnień w sprawie, wnosząc o jej wyznaczenie w innym terminie (k. 32).

Z powyższego wynika, iż wyrok uniewinniający obwinionego jest co najmniej przedwczesny toteż należało go uchylić i sprawę przekazać Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

W toku postępowania Sąd Rejonowy ponownie przeprowadzi postępowanie dowodowe, przesłucha obwinionego (o ile się stawi i nie skorzysta z prawa do odmowy wyjaśnień), świadków, oceni zgromadzone dowody zgodnie z wymogami art. 7 k.p.k., a stanowisko swoje zawarte w wyroku należycie uzasadni.

Tamara Pawlak

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.