Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-12-29
Data orzeczenia:
29 grudnia 2014
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
29 grudnia 2014
Sygnatura:
II Ca 866/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Hasła tematyczne:
Postępowanie Uproszczone
Podstawa prawna:
art. 386 § 1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Ca 866/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia

29 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2014 r.

w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa(...) Funduszu (...) z siedzibą w W.

przeciwko I. Z.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie

z dnia 8 maja 2014 r.

sygn. akt I C 256/13

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Szubinie, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

II Ca 866/14

UZASADNIENIE

Z uwagi na fakt, iż Sąd Okręgowy nie przeprowadzał w niniejszej sprawie postępowania dowodowego, uzasadnienie wyroku z dnia 29 grudnia 2014 r. – zgodnie z art. 505[13] § 2 k.p.c. – ograniczyć należało do wyjaśnienia podstawy prawnej orzeczenia z przytoczeniem przepisów prawa.

Apelacja pozwanej jest uzasadniona.

Z analizy całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji pozwana konsekwentnie podnosiła, że nie podpisywała żadnej umowy z poprzednikiem prawnym powoda. Już w sprzeciwie podała, że nie podpisywała odbioru telefonu, a widniejący podpis nie należy do niej /k.40v/. Podczas przesłuchania natomiast, oprócz innych jeszcze twierdzeń, wskazała również, że niczego nie podpisywała /k.45/. Tymczasem Sąd pierwszej instancji pominął zupełnie powyższy zarzut, nie poddając go w ogóle jakiejkolwiek ocenie, co wynika z treści uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia. Wyrok w sprawie został zatem wydany jedynie na podstawie dokumentów dołączonych do pozwu, bez rozważenia powyższego twierdzenia podniesionego przez pozwaną.

Zajęcie stanowiska wobec zarzutu pozwanej dotyczącego sfałszowania jej podpisu pod umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych /k.28v/ jest tym bardziej zasadne, że podpis ten różni się od innych podpisów pozwanej zawartych w aktach sprawy, a czynionych chociażby pod składanymi w sprawie środkami zaskarżenia (sprzeciw od nakazu zapłaty, apelacja). W ocenie Sądu Okręgowego wyjaśnienie tej kwestii i ustalenie czy rzeczywiście powyższy podpis należy do pozwanej, czy też do innej osoby, jest niezbędne dla wyjaśnienia istoty niniejszej sprawy.

Zatem pominięcie powyższego merytorycznego zarzutu zgłoszonego przez pozwaną, a mogącego mieć wpływ na zasadność roszczenia i nieprzeprowadzenie co do niego postępowania dowodowego, nie mogło zostać inaczej potraktowane przez Sąd Okręgowy, jak tylko jako nierozpoznanie istoty niniejszej sprawy przez Sąd pierwszej instancji, czego skutkiem musiało być zastosowanie art. 386 § 4 k.p.c. i uchylenie zaskarżonego orzeczenia, połączone z przekazaniem niniejszej sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Zaznaczyć przy tym należy, że Sąd odwoławczy nie mógł w powyższym zakresie przeprowadzić postępowania dowodowego wykraczającego poza dowód z dokumentów, albowiem sprzeciwia się temu art. 505[11] § 2 k.p.c.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy zobligowany jest zbadać powyższy zarzut pozwanej, przeprowadzić co do niego postępowanie dowodowe oraz ocenić jego wpływ na roszczenie zawarte w pozwie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.