Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2015-11-25
Data orzeczenia:
25 listopada 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Sygnatura:
I C 1218/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Daniel Mychliński
Protokolant:
st. sekr. sąd. Jolanta Dziki
Hasła tematyczne:
Powództwo Przeciwegzekucyjne
Podstawa prawna:
art. 841 KPC
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 1218/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński

Protokolant – st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 25 listopada 2015 r. w Ciechanowie

sprawy z powództwa F. P.

przeciwko A. F.

o zwolnienie od egzekucji

orzeka:

1.  zwalnia od egzekucji: telewizor marki (...) numer seryjny (...), szafkę stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z dwoma szufladami i czterema półkami o wysokości 100 cm, dwa fotele białe tapicerowane na drewnianym stelażu, kanapę trzyosobową skórzaną z obiciem z materiału w kolorze zielonym na drewnianym stelażu, szafę stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z dwoma szufladami i czterema półkami z przeszklonymi drzwiami o wysokości 200 cm, ławę drewnianą jasnobrązową z blatem z płytek o wysokości 80 cm, sześć krzeseł tapicerowanych w kolorze białym na drewnianym stelażu, stół drewniany w kolorze ciemnobrązowym, komodę drewnianą stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z trzema szufladami i trzema parami drzwi o wysokości 130 cm, szafkę stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z dwoma parami drzwi o wysokości 100 cm i lustro z ramą stylizowaną w kolorze złotym, zajęte w dniu 7 marca 2014 r. w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojtczaka o sygnaturze akt Km 2786/14;

2.  zasądza od pozwanego A. F. na rzecz powoda F. P. kwotę 740,00 zł (siedemset czterdzieści złotych), tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1218/14

UZASADNIENIE

Powód F. P. wystąpił z pozwem przeciwko A. F. żądając zwolnienia spod egzekucji następujących rzeczy: telewizora marki S. (...), szafki stylizowanej w kolorze ciemnobrązowym z dwoma szufladami i czterema półkami o wysokości 100 cm, dwóch foteli białych tapicerowanych na drewnianym stelażu, kanapy trzyosobowej skórzanej z obiciem z materiału w kolorze zielonym na drewnianym stelażu, szafy stylizowanej w kolorze ciemnobrązowym z dwoma szufladami i czterema półkami z przeszklonymi drzwiami o wysokości 200 cm, ławy drewnianej jasnobrązowej z blatem z płytek o wysokości 80 cm, sześciu krzeseł tapicerowanych w kolorze białym na drewnianym stelażu, stołu drewnianego w kolorze ciemnobrązowym, komody drewnianej stylizowanej w kolorze ciemnobrązowym z trzema szufladami i trzema parami drzwi o wysokości 130 cm, szafki stylizowanej w kolorze ciemnobrązowym z dwoma parami drzwi o wysokości 100 cm i lustra z ramą stylizowaną w kolorze złotym, zajęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojtczaka w sprawie Km 2786/14. Powód wskazał, że rzeczy zajęte przez Komornika stanowią jego własność. Część z nich, stanowiąca stare meble, opisane w pkt 3, 4, 6-8 i 10-11 zostały mu darowane wraz z nieruchomością, na której stoi budynek mieszkalny, w którym te meble się znajdują. Pozostałe rzeczy zajęte przez Komornika, także stanowiące wyposażenie domu, zostały przez niego nabyte.

Pozwany A. F. wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc, że nie udowodniono, że zajęte w toku egzekucji rzeczy są własnością F. P..

Sąd ustalił, co następuje:

Przeciwko J. P. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojtczaka z wniosku A. F.. Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne prowadzone jest w oparciu o tytuł wykonawczy, stanowiący prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 7 stycznia 1999 r. W ramach prowadzonej egzekucji, Komornik Sądowy dokonał w dniu 27 marca 2014 r. w domu jednorodzinnym usytuowanym w R. numer budynku (...), zajęcia następujących przedmiotów: telewizora marki (...), szafki stylizowanej w kolorze ciemnobrązowym z dwoma szufladami i czterema półkami o wysokości 100 cm, dwóch foteli białych tapicerowanych na drewnianym stelażu, kanapy trzyosobowej skórzanej z obiciem z materiału w kolorze zielonym na drewnianym stelażu, szafy stylizowanej w kolorze ciemnobrązowym z dwoma szufladami i czterema półkami z przeszklonymi drzwiami o wysokości 200 cm, ławy drewnianej jasnobrązowej z blatem z płytek o wysokości 80 cm, sześciu krzeseł tapicerowanych w kolorze białym na drewnianym stelażu, stołu drewnianego w kolorze ciemnobrązowym, komody drewnianej stylizowanej w kolorze ciemnobrązowym z trzema szufladami i trzema parami drzwi o wysokości 130 cm, szafki stylizowanej w kolorze ciemnobrązowym z dwoma parami drzwi o wysokości 100 cm i lustra z ramą stylizowaną w kolorze złotym. Zajęcia dokonano w obecności powoda F. P.. Niezależnie od powyższego, w dniu 11 kwietnia 2014 r., Komornik wystosował do powoda F. P. pismo, w którym powiadomił go – w związku z zajęciem ruchomości znajdujących się w jego posiadaniu – o możliwości wytoczenia powództwa stosownie do art. 841 KPC. F. P. otrzymał to pismo w dniu 18 kwietnia 2014 r.

dowód: akta komornicze Km 2786/13 (wniosek k. 1-2, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji k. 6, protokół z czynności k. 52, protokół zajęcia ruchomości k. 53-54, pismo z dnia 11 kwietnia 2014 r. do F. P. k. 72 i dowód doręczenia tego pisma k. 73)

Zajęte w dniu 27 marca 2014 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojtczaka rzeczy, stanowią własność powoda F. P..

Dwa fotele białe tapicerowane na drewnianym stelażu, kanapę trzyosobową skórzaną z obiciem z materiału w kolorze zielonym na drewnianym stelażu, ławę drewnianą jasnobrązową z blatem z płytek o wysokości 80 cm, sześć krzeseł tapicerowanych w kolorze białym na drewnianym stelażu, stół drewniany w kolorze ciemnobrązowym, szafkę stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z dwoma parami drzwi o wysokości 100 cm i lustro z ramą stylizowaną w kolorze złotym otrzymał w drodze darowizny od swych rodziców w 2005 r., kiedy wszedł w posiadanie budynku mieszkalnego wraz z tymi właśnie meblami. Pozostałe rzeczy, tj. telewizor marki (...), szafkę stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z dwoma szufladami i czterema półkami o wysokości 100 cm, szafę stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z dwoma szufladami i czterema półkami z przeszklonymi drzwiami o wysokości 200 cm oraz komodę drewnianą stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z trzema szufladami i trzema parami drzwi o wysokości 130 cm nabył w drodze umowy sprzedaży, przy czym z uwagi na upływ czasu oraz fakt, że telewizor nabył jako używany, nie posiada dowodów ich zakupu.

dowód: zeznania świadka G. P. – k. 167-168

Nieruchomość położona w R. gm. D., na której usytuowany jest budynek mieszkalny numer (...), stanowi współwłasność powoda F. P. i jego brata M. P., która to nieruchomość została im darowana przez rodziców w drodze dwóch umów darowizny z 2005 r. i z 2009 r. W budynku tym zamieszkuje na stałe powód F. P.. Przez pewien okres czasu w domu tym mieszkał również J. P., albowiem remontowane było wtedy mieszkanie jego żony G. P., położone w O. przy ul. (...), w którym wspólnie mieli zamieszkać.

bezsporne

Powyższy stan faktyczny, ustalono w oparciu o powołane wyżej dowody.

Fakty dotyczące prowadzenia egzekucji przeciwko J. P., zajęcia ruchomości w ramach tej egzekucji, powiadomienia o tym fakcie powoda wynikają wprost z dokumentów znajdujących się w aktach egzekucyjnych, których prawdziwości i rzetelności żadna ze stron nie kwestionowała, a Sąd nie znalazł podstaw by odmówić im wiarygodności.

Co do faktów wskazujących na posiadanie tytułu własności ruchomości zajętych w dniu 27 marca 2014 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojtczaka, to potwierdzone one zostały przez świadka G. P.. W ocenie Sądu, zeznania te należało uznać za wiarygodne. Żadne okoliczności sprawy nie wskazują na to, aby świadek ten zeznawała nieprawdę. Zresztą strona pozwana, po złożeniu zeznań przez tego świadka, zeznań tych nie zakwestionowała.

Poza tym ciąg wydarzeń wskazuje na to, że te jej zeznania są zgodne z prawdą. Logicznym jest, że wraz z przekazaniem powodowi w drodze darowizny własności zabudowanej nieruchomości, doszło również do darowizny mebli znajdujących się w tym domu. Nawet pomiędzy osobami zupełnie obcymi takie przesunięcia w drodze umowy darowizny własności ruchomości (zwłaszcza mebli), przy okazji sprzedaży zabudowanych działek, są dość powszechną praktyką. Tym bardziej wiarygodnym będzie to między osobami najbliższymi (rodzicami a dziećmi). Niczym niezwykłym jest też fakt, że powód F. P. nabył samodzielnie też inne rzeczy do domu, w którym przecież mieszka.

Warto przy tym wskazać, że stosowne oświadczenia o tym, że zajmowane rzeczy w R. są własnością powoda F. P., od razu złożyli matka powoda – G. P. (k. 52 akt egzekucyjnych), jak i sam powód (k. 53 akt egzekucyjnych). Ich reakcja była natychmiastowa, spontaniczna. Nie sposób więc uznać, aby zeznania G. P. w tej sprawie były w jakimkolwiek zakresie niezgodne z prawdą.

Niespornym jest natomiast fakt darowania przez rodziców G. P. i J. P. na rzecz powoda F. P. i jego brata M. P. nieruchomości położonej w R. gm. D., na której usytuowany jest budynek mieszkalny numer (...). Powyższego faktu, pozwany nie kwestionował. Poza tym znajduje to potwierdzenie we wpisach w księdze wieczystej nr (...).

Sąd zważył, co następuje.

Podstawą powództwa jest przepis art. 841 § 1 KPC. Zgodnie z tym przepisem, osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy niniejsze powództwo zostało złożone w terminie, przewidzianym dla tego typu roszczeń. Art. 841 § 3 KPC, stanowi bowiem, że powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji może być wniesione w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. W literaturze wyrażany jest pogląd, że miesięczny termin do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji ma charakter materialnoprawny i dlatego nie podlega przywróceniu. Termin ten należy liczyć od dnia, gdy osoba trzecia dowiedziała się o naruszeniu prawa, a jego cechą jest prekluzja, co oznacza, że po bezskutecznym upływie terminu roszczenie wygasa (zob. Marcewicz O. Zakamycze 2005 Komentarz do art. 841 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296), [w:] A. Jakubecki (red.), J. Bodio, T. Demendecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II.).

Należy zauważyć, że stosowne pouczenie o możliwości wytoczenia powództwa, powód F. P. otrzymał w dniu 18 kwietnia 2014 r. Pozew w sprawie niniejszej został zaś wniesiony w dniu 28 kwietnia 2014 r. (data nadania w placówce pocztowej), a więc w terminie określonym przez przepis art. 841 § 3 KPC. Również gdyby uznać, że termin do wniesienia pozwu rozpoczął biec od daty czynności zajęcia ruchomości, w których uczestniczył powód, to wniesienie pozwu w dniu 28 kwietnia 2014 r. było wystarczające dla zachowania tego miesięcznego ustawowego terminu.

Powód F. P. – jak wynika z ustaleń Sądu – jest właścicielem rzeczy, których zajęcia dokonał Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojczak w toku postępowania prowadzonego w sprawie Km 2786/13. Poza jednoznacznymi zeznaniami świadka G. P., na fakt posiadania tytułu własności do tych zajętych rzeczy, świadczy domniemanie posiadania samoistnego, wynikające z art. 339 KC, zgodnie z którym domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym oraz domniemanie posiadania zgodnego z prawem, co wynika z art. 341 KC.

Niewątpliwie F. P. był posiadaczem tych zajętych rzeczy, o czym przekonują nie tylko zeznania świadka G. P. i twierdzenia powoda, ale także pismo Komornika z dnia 11 kwietnia 2014 r. (k. 72 akt egzekucyjnych). Strona pozwana nie obaliła zaś żadnego z tych dwóch domniemań, które w zasadzie przesądzają o przysługiwaniu powodowi prawa własności do posiadanych, a zajętych przez Komornika, rzeczy.

Uwzględniając zatem to, że egzekucja została skierowana do rzeczy, których właścicielem jest powód F. P., Sąd jego powództwo uwzględnił i zwolnił od egzekucji: telewizor marki (...) numer seryjny (...), szafkę stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z dwoma szufladami i czterema półkami o wysokości 100 cm, dwa fotele białe tapicerowane na drewnianym stelażu, kanapę trzyosobową skórzaną z obiciem z materiału w kolorze zielonym na drewnianym stelażu, szafę stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z dwoma szufladami i czterema półkami z przeszklonymi drzwiami o wysokości 200 cm, ławę drewnianą jasnobrązową z blatem z płytek o wysokości 80 cm, sześć krzeseł tapicerowanych w kolorze białym na drewnianym stelażu, stół drewniany w kolorze ciemnobrązowym, komodę drewnianą stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z trzema szufladami i trzema parami drzwi o wysokości 130 cm, szafkę stylizowaną w kolorze ciemnobrązowym z dwoma parami drzwi o wysokości 100 cm i lustro z ramą stylizowaną w kolorze złotym, zajęte w dniu 7 marca 2014 r. w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marka Wojtczaka o sygnaturze akt Km 2786/14.

O kosztach postępowania orzeczono w oparciu o art. 98 KPC i zgodnie z wynikiem procesu zasądzono od pozwanego A. F. na rzecz powoda F. P. kwotę 740,00 zł. Na kwotę tę złożyły się opłata sądowa od pozwu w kwocie 123 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 600 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł

Biorąc powyższe na uwadze należało orzec, jak w wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.