Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Gorlicach z 2016-04-26
Data orzeczenia:
26 kwietnia 2016
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
7 czerwca 2016
Sygnatura:
I C 345/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Gorlicach
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Langer
Protokolant:
st. sekr. sądowy Beata Tokarska
Hasła tematyczne:
Pożyczka
Podstawa prawna:
art. 720 kc
Powołane przepisy:

Sygn. akt: I C 345/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Wojciech Langer

Protokolant:

st. sekr. sądowy Beata Tokarska

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Gorlicach

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A.

przeciwko J. H.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego J. H. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. kwotę 24.532,81 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 81/100) z umownymi odsetkami liczonymi od kwoty 21.250,73 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 73/100) w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 1.07.2014 r. do dnia zapłaty,

II.  Zasądza od pozwanego J. H. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. kwotę 1.080,00 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kuratora nieznanego z miejsca pobytu pozwanego J. H. – adw. S. R. wynagrodzenie za pełnioną funkcję kuratora w kwocie 2.952,00 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote)brutto w tym 552 zł podatek VAT,

IV.  Zasądza od pozwanego J. H. na rzecz Skarbu Państwa Kasa Sądu Rejonowego w Gorlicach kwotę 2.952,00 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu wynagrodzenia kuratora pokrytego tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

SSR Wojciech Langer

Sygn. akt I C 345/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 26 kwietnia 2016r.

(...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. zażądał od J. H. zapłaty kwoty 24.532,81 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od kwoty 21.250,73 zł od dnia 1 lipca 2014r. do dnia zapłaty i zasądzenia kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony w dniu 5 grudnia 2012r. zawarły umowę pożyczki gotówkowej, z której spłaty pozwany się nie wywiązał, należność stała się wymagalna, mimo wezwań nie została uregulowana.

Kurator pozwanego wniósł o wydanie wyroku zgodnego z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie przedstawiał się następująco.

(...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. zawarł z J. H. w dniu 5 grudnia 2012r. umowę pożyczki gotówkowej nr (...), na kwotę 17.341,70 zł. J. H. spłacił kilka, niepełnych rat tej pożyczki. Jego zadłużenie z tego tytułu w dniu 30 czerwca 2014r. wynosiło 24.532,81 zł, w tym należność główna w kwocie 21.250,73 zł. Mimo wezwań nie uregulował on tej należności.

Powyższe okoliczności były bezsporne, wynikały z przedłożonych przez stronę powodową dokumentów, których treść nie była kwestionowana, zaś ich autentyczność nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył co następuje.

Żądanie pozwu jest zasadne, pozwany jest dłużnikiem strony powodowej, winien jej zwrócić z tytułu zwartej umowy pożyczki kwotę 24.532,81 zł, wraz z umownymi odsetkami od kwoty 21.250,73 zł w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 1 lipca 2014r. do dnia zapłaty.

Pozwany winien też zwrócić, jako strona przegrywająca, koszty procesu stronie powodowej, dlatego też zasądzono od niego na rzecz banku (...) kwotę 1.080 zł.

Pozwany był reprezentowany przez kuratora adwokata S. R., koszty tak udzielonej pomocy prawnej nie zostały pokryte, dlatego też Sąd przyznał je (w kwocie 2.952 zł) ze Skarbu Państwa, zasądzając jednocześnie taką samą kwotę od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa.

SSR Wojciech Langer

G., 16 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi strony powodowej,

2.  K.. 14 dni.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.