Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2016-04-11
Data orzeczenia:
11 kwietnia 2016
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
28 maja 2016
Sygnatura:
I C 850/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Brzezinach
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Joanna Rezler – Wiśniewska
Protokolant:
st.sekr.sąd. Bogusława Szubert
Hasła tematyczne:
Pożyczka
Podstawa prawna:
art. 720 kc
Teza:
orzeczenie z uzasadnieniem
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 850/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SR Joanna Rezler – Wiśniewska

Protokolant : st.sekr.sąd. Bogusława Szubert

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2016 roku w Brzezinach

na rozprawie

sprawy z powództwa P. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W.

przeciwko K. T.

o zapłatę

1/.zasadza od K. T. na rzecz P. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. kwotę 915,08zł (dziewięćset piętnaście złotych osiem groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 26 listopada 2015r. do dnia 11 kwietnia 2016r.;

2/.zasadza od K. T. na rzecz P. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. kwotę 227,30zł (dwieście dwadzieścia siedem złotych trzydzieści groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

3/.zasądzone w punkcie 1 wyroku świadczenie rozkłada na 6 rat, z których pierwsza w kwocie 400zł (czterysta złotych) płatna będzie do dnia 15 kwietnia 2016r., 4 kolejne raty w kwocie po 100zł (sto złotych) płatne będą do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca poczynając od maja 2016r., zaś ostatnia rata w kwocie 115,08zł (sto piętnaście złotych osiem groszy) płatna będzie w terminie do 15 września 2016r. z ustawowymi odsetkami od uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

4/.oddala powództwo w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Pozwem w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 26 listopada 2015r. P. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego K. T.:

- kwoty 915,08zł. z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia 26 listopada 2015r. do dnia zapłaty,

- zwrotu kosztów sądowych w wysokości 30zł.,

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 180zł.

- zwrotu kosztów prowizji w wysokości 0,30zł. od uiszczonej opłaty sądowej od pozwu.

/pozew – k. 2 – 8/

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2015r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Brzezinach.

/postanowienie – k.9/

Pozwany przyznał okoliczności podane w uzasadnieniu pozwu, uznał żądanie co do zasady i co do wysokości, wniósł o rozłożenie świadczenia na raty, gdyż nie jest w stanie uiścić dochodzonej należności jednorazowo. Pozwany podniósł, że nie jest to jego jedyne zadłużenie, bo spłaca inne należności za porozumieniem stron w wysokości 800zł miesięcznie.

/protokół rozprawy k. 35/

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

Dłużnika K. T. łączyła z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowa pożyczki nr (...) z dnia 10 marca 2013r.

Pozwany nie wywiązał się z obowiązku zwrotu udzielonej pożyczki zgodnie z postanowieniami umowy.

Zadłużenie strony pozwanej na dzień 26 listopada 2015r. z tytułu umowy pożyczki wynosi 915,08zł, w tym należność główna wynosi 600zł, a skapitalizowane odsetki - 315,08zł.

/dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nr (...) z dnia 26 listopada 2015r. – k. 22; bezsporne okoliczność przyznana/

P. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty stał się wierzycielem dłużnika na podstawie zawartej z powodem umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 19 marca 2015r..

/dowód: umowa przelewu wierzytelności z dnia 19 marca 2015r.– k. 23 – 26, wyciąg z elektronicznego załącznika do umowy cesji – k. 27/

Pozwany spłaca inne należności za porozumieniem stron w wysokości około 800zł miesięcznie. Utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę w wysokości 1.200zł netto miesięcznie, w najbliższych miesiącach ma perspektywę wyższej pensji na stanowisku operatora – 1.700zł. Nie ma wartościowego majątku. Nie ma nikogo na utrzymaniu. Rodzice pomagają mu w utrzymaniu się i spłacie zadłużenia. Nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie egzekucyjne. W dacie przedmiotowej pożyczki był uzależniony od narkotyków. Przeszedł terapię i jest już wyleczony. K. T. oświadczył, że po ustaleniu z rodzicami pierwszą ratę w ramach spłaty mógłby uiścić w kwocie 400zł w terminie kilku dni, natomiast resztę zadłużenie byłby w stanie spłacać po 100zł do 15. dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca maja 2016r.

/zeznania pozwanego k. 35 – v/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w zasadzie w całości.

Powód nabył wierzytelność na podstawie umowy o przelew wierzytelności z dnia 19 marca 2015r. z prawem do naliczania odsetek na podstawie art. 509§2 k.c. stanowiącym, że wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa, w szczególności o zaległe odsetki.

Pozwany K. T. po doręczeniu mu pozwu i zapoznaniem się z jego treścią nie zgłosił żadnych zastrzeżeń i nie zaprzeczył zawartym w nim twierdzeniom, mimo zakreślonego mu terminu do złożenia odpowiedzi na pozew. Natomiast na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2016r. wprost przyznał zaistnieniu faktów wskazanych przez powoda. Jego oświadczenie należy potraktować jako uznanie powództwa co do zasady jak i wysokości dochodzonego roszczenia z wyjątkiem terminu płatności i tym samym odsetek, gdyż pozwany wniósł o rozłożenie świadczenia na raty.

Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Należy stwierdzić, że żadna z tych przesłanek negatywnych nie zachodziła niniejszej sprawie.

Na podstawie art. 320 k.p.c. Sąd w wyroku rozłożył na raty dochodzone świadczenie. Uznał, że wniosek pozwanego w tym zakresie zasługuje na uwzględnienie. Okoliczności osobiste i majątkowe zachodzące po stronie pozwanego pozwalają uznać, że jest to wypadek szczególnie uzasadniony, aby płatność roszczenia rozłożyć na raty. Pozwany ma niskie dochody, korzysta z pomocy rodziców, ma jeszcze inne zadłużenia, które spłaca ratalnie i obecnie nie jest w stanie spłacić powoda jednorazowo. Pierwsza rata w wysokości 400zł , czyli blisko połowa całej dochodzonej należności ma być zapłacona w terminie do 15 kwietnia 2016r., czyli w ciągu 4 dni od ogłoszenia wyroku, a następne 4 raty po 100zł każda płatne co miesiąc do 15. dnia miesiąca poczynając od maja, natomiast ostatnia rata płatna ma być w terminie do 15 września 2016r. Taki okres spłaty zadłużenia jest dość krótki, nie narusza nadmiernie interesów powoda (utrata części odsetek), a pozwanemu pozwala uniknąć kosztów postępowania egzekucyjnego, czyli zachowany jest podstawowy cel instytucji przewidzianej w art. 320 k.p.c.

Poza tym pozwany podjął skuteczną próbę zerwania z nałogiem, porządkuje swoją sytuację życiową, spłaca długi. Zdaniem Sądu jest to także ważny argument aby zastosować wobec niego dobrodziejstwo rozłożenia zasądzonego świadczenia na raty.

Rozłożenie na raty umożliwia dłużnikowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wywiązanie się z obowiązku świadczenia, tym bardziej, że rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty ma ten skutek, że wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat, przysługują one natomiast od daty wymagalności do daty wyroku (por. mającą moc zasady prawnej uchwałę składu siedmiu sędziów SN z dnia 22 września 1970r. III PZP 11/70 OSNC z 1971r. oraz uchwałę z dnia 15 grudnia 2006r. III CZP 126/06, OSNC z 2007r. Nr 10, poz. 147)

Rozłożenia zasądzonej należności na raty na podstawie art. 320 k.p.c. nie uchyla obowiązku płacenia, a tym samym i zasądzenia odsetek za opóźnienie lub odsetek zwłoki. Wskutek rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia terminy spłaty ratalnych świadczeń są od tej chwili inne, późniejsze. Odsetki za opóźnienie lub zwłokę będą przysługiwać wierzycielowi od dnia, w którym uchybił płatności poszczególnych rat. Natomiast od daty wyrokowania do wyznaczonego terminu spłaty nie przysługują wierzycielowi odsetki za zwłokę czy opóźnienie.

Z uwagi na powyższe na podstawie łączącej strony umowy oraz na podstawie art. 509§ 1 i 2 k.c. w zw. z art. 320 k.p.c. postanowiono jak w pkt 1 - 3 sentencji oddalając powództwo w pozostałym zakresie tj. w przedmiocie żądania odsetek ustawowych za okres pomiędzy wydaniem wyroku a datą płatności poszczególnych rat. Z uwagi na zastosowanie art. 320 k.p.c., mimo uznania powództwa przez pozwanego, nie nadano z urzędu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 333 §1 pkt 2 k.p.c.)

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c.

Na rzecz powoda od pozwanego K. T. zasądzono koszty w wysokości łącznie 227,30zł, na którą składają się: koszty opłaty sądowej w wysokości 30zł., koszty zastępstwa procesowego w wysokości 180zł naliczone zgodnie z §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tj. z dnia 25 lutego 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 490), koszty opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17zł, nadto kwotę 0,30zł z tytułu prowizji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.