Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-12-09
Data orzeczenia:
9 grudnia 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Sygnatura:
I C 204/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Janusz Blicharski
Protokolant:
sekretarz sądowy Karina Hofman
Hasła tematyczne:
Przedawnienie
Podstawa prawna:
art. 840 kpc w zw. z art. 125 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. I C 204/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Janusz Blicharski

Protokolant:

sekretarz sądowy Karina Hofman

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa H. J.

przeciwko (...) Finanse Sp. z o.o. w S.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  pozbawia w całości wykonalności, w stosunku do H. J. tytuł wykonawczy pod postacią nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Płońsku dnia 29.05.2000 r. w sprawie (...) na rzecz (...) SA w G., a zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na rzecz pozwanego (...) Finanse Sp. z o.o. w S. postanowieniem Sądu Rejonowego w Płońsku z dnia 9.07.2014 r. w sprawie (...), na którą to spółkę przeszło uprawienie pierwotnego wierzyciela;

2.  nie obciąża pozwanego nie uiszczoną przez powódkę opłatą od pozwu;

3.  nie obciąża powódki kosztami postępowania;

4.  wyrokowi w pkt. 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt I C 204/15

UZASADNIENIE

Powódka H. J. wniosła o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym w dniu 29 maja 2000 r. przez Sąd Rejonowy w Płońsku w sprawie (...) zasądzającego m. in. od H. J. na rzecz (...) S.A. w G. kwotę 90.291 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 grudnia 1999 r. i kosztami procesu w kwocie 10.504,38 zł.

Jako podstawę żądania wskazała powódka przedawnienie roszczenia określonego nakazem.

Jednocześnie powódka podała, że jej roszczenie wobec (...) Finanse spółce z o.o. w S. związane jest z przejściem uprawnień z pierwotnego wierzyciela (...) S.A. w G. na pozwanego na mocy umowy cesji wierzytelności i klauzuli wykonalności uzyskanej przez pozwanego na mocy postanowienia Sadu Rejonowego w Płońsku z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie (...).

Pozwany nie zajął stanowiska po doręczeniu odpisu pozwu jednak na pierwszej rozprawie uznał powództwo w całości twierdząc, że nie posiada dowodów na przerwanie biegu przedawnienia. Równocześnie pozwany wniósł o zasądzenie kosztów postępowania podając, że powódka przed wytoczeniem powództwa nie domagała się od powoda wycofania sprawy od komornika.

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2015 r. udzielono zabezpieczenia roszczenia powódki poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Sąd ustalił co następuje:

Nakazem zapłaty wydanym 29 maja 2000 r . w sprawie (...) Sąd rejonowy w Płońsku nakazał m. in. powódce H. J. aby solidarnie z kilkoma innymi osobami zapłaciła na rzecz (...) S.A. w G. kwotę 90.291, 91 zł z ustawowymi odsetkami od 28 grudnia 1999 r oraz 10.504,38 żl kosztów postępowania.

dowód: nakaz zapłaty z akt egzekucyjnych (...) komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Miastku I. K. k.40

(...) S.A. w G. na mocy umowy z 17 kwietnia 2014 r. przeniesiona została na rzecz (...) Finanse spółkę z o.o. w S., po czym Sąd Rejonowy w Płońsku postanowieniem z dnia 9 lipca 2014 r. nadał na rzecz w/w spółki klauzulę wykonalności w trybie art. 788 k.p.c.

W oparciu o powyższy tytuł pozwana spółka wszczęła postępowanie egzekucyjne wobec powódki w sprawie (...) komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Miastku I. K..

dowód: akta sprawy (...) w Płońsku oraz kopia akt (...) komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Miastku I. K. k.40

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie powódki zasługuje na uwzględnienie gdyż jej zarzut przedawnienia roszczenia jest uzasadniony.

W myśl art. 125 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Nadto jeżeli roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

W niniejszej sprawie roszczenie stwierdzone zostało w roku 2000, czyli do momentu wystąpienia o nadanie klauzuli przeciwko powódce minęło ponad 10 lat . Jednocześnie wierzyciel ani jego następca czyli pozwany nie wykazali, iż doszło do przerwania biegu przedawnienia a tylko wtedy bieg terminu przedawnienia należałoby liczyć od nowa.

Mając świadomość swojej sytuacji prawnej w niniejszym procesie pozwany uznał w całości dochodzone roszczenie a Sąd uznając uznanie za dopuszczalne w całości je uwzględnił w trybie art. 840 § 1 pkt. 2 k.p.c.

Jednocześnie mimo uznania powództwa Sąd nie zastosował wobec powódki art. 101 k.p.c. i nie obciążył jej kosztami strony przeciwnej.

Uczyniono to z tej racji iż nie została spełniona druga z przesłanek / oprócz uznania/ zawartych w art. 101 k.p.c. a mianowicie to, że pozwany nie dał powodu do wytoczenia powództwa. Pozwany kupując wierzytelność (...) S.A. w stosunku do powódki musiał mieć świadomość, że kupuje wierzytelność przedawnioną, gdyż z umowy przelewu wierzytelności ani z innych dokumentów nie wynikało aby nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia. W ocenie Sądu każdy kto nabywa wierzytelność przedawnioną w świetle art. 125 k.c., daje powód do wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego i nie może korzystać z dobrodziejstwa wynikającego z art. 101 k.p.c.

W oparciu a art. 333 § 1 pkt. 2 k.p.c. wyrokowi w pkt. 1 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Na oryginale właściwy podpis

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.