Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2012-12-12
Data orzeczenia:
30 listopada 2012
Data publikacji:
13 września 2018
Sygnatura:
I C 848/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Dorota Florkowska
Protokolant:
Sylwia Dubowik
Hasła tematyczne:
Przedawnienie Roszczeń
Podstawa prawna:
509 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

  Sygn. akt I C 848/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Dnia 30 listopada 2012r.

  Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący - SSR Dorota Florkowska

  Protokolant - S. D.

  po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012r. w Zgorzelcu

  na rozprawie

  sprawy z powództwa (...) z siedzibą w B. (Szwajcaria)

  przeciwko K. W.

  o zapłatę

  powództwo oddala.

  Sygn. akt IC 848/12

UZASADNIENIE

Powód, (...) z siedzibą w B. (Szwajcaria), wniósł do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko K. W. o zapłatę kwoty 1.000,08 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi: od kwoty 729,13 zł od dnia 20 czerwca 2009 r. oraz od kwoty 270,95 zł od dnia wniesienia pozwu.

W uzasadnieniu żądania podał, że na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 19 czerwca 2009r. przejął od (...) Banku S.A. w G. prawo do wierzytelności wynikającej z umowy o kredyt nr (...), w łącznej kwocie 1.000,08 zł, na którą składają się: należność główna (niespłacona część kredytu) w wysokości 729,13 zł oraz odsetki od należności głównej w wysokości 270,95 zł.

Sąd Rejonowy w Lublinie w dniu 26 marca 2012 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. VI Nc-e 307725/12, w którym uwzględnił żądanie powoda (k. 5).

Od powyższego nakazu pozwany złożył sprzeciw (k. 6-7) zarzucając, iż roszczenie powoda uległo przedawnieniu.

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2012 r. Sądu Rejonowy w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i przekazał sprawę do tutejszego Sądu (k. 11).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10 września 2007 r. pozwany, K. W., zawarł z (...) Bankiem S.A. w G. umowę kredytu gotówkowego nr (...), na mocy której bank udzielił mu kredytu w wysokości 1.258,80 zł na okres od 10 września 2007 r. do 14 marca 2008 r., natomiast pozwany zobowiązał się dokonywać spłat rat kredytu zgodnie z kalendarzem spłat, tj. w dniach: 14 października 2007 r. (224,78 zł), 14 listopada 2007 r. (224,78 zł), 14 grudnia 2007 r. (224,78 zł), 14 stycznia 2008 r. (224,78 zł), 14 lutego 2008 r. (224,78 zł) i 14 marca 2008 r. (224,77 zł).

(dowód: umowa kredytu nr (...), k. 34-36, kalendarz spłat, k. 37)

W dniu 19 czerwca 2009 r. powód zawarł z (...) Bankiem S.A. w G. umowę sprzedaży wierzytelności, na podstawie której nabył wymagalne wierzytelności z tytułu umowy kredytu gotówkowego nr (...) z dnia 10 września 2007 r.

(dowód: umowa sprzedaży wierzytelności, k. 21-28, załącznik do umowy, k.31-32).

O powyższym przelewie został zawiadomiony pozwany.

( dowód: zawiadomienie z dnia 4 lipca 2009 r., k. 33)

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie jako przedawnione, należało oddalić.

Powód swoje roszczenie wywodził z art. 509 kc, dotyczącego umowy przelewu wierzytelności, wynikającej z umowy kredytu gotówkowego nr (...). Zgodnie z treścią art. 118 kc termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym roszczeń banku o zwrot kredytu, wynosi trzy lata. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli gdy minął termin jego płatności. Zatem poszczególne raty kredytu przedawniają się po upływie trzech lat licząc od dnia, w którym rata powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową kredytową, w związku z czym okres przedawnienia biegnie tu oddzielnie w stosunku do każdej z rat (vide: wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2009 r., II CSK 625/08).

W sprawie termin płatności ostatniej raty określony był na dzień 14 marca 2008 r., więc należność z tego tytułu uległa przedawnieniu w dniu 15 marca 2011 r. (należności z tytułu pozostałych rat uległy przedawnieniu odpowiednio w dniach: 15 października 2010 r., 15 listopada 2010 r., 15 grudnia 2010 r., 15 stycznia 2011 r., 15 lutego 2011 r.). Roszczenie o odsetki również uległo przedawnieniu, gdyż roszczenie to przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego (vide: wyrok SN z dnia 24.02.2005r., III CK 223/04).

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia, należało orzec, jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.