Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-01-19
Data orzeczenia:
19 stycznia 2016
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
25 marca 2016
Sygnatura:
VII K 710/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
VII Wydział Karny
Przewodniczący:
Agnieszka Zielińska
Protokolant:
st. sekr. sądowy Joanna Siwek
Hasła tematyczne:
Przestępstwa Przeciwko Rodzinie I Opiece
Podstawa prawna:
art. 209§1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt VII K 710/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. VII Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Zielińska

Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Siwek

Prokurator: xxxx

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 roku

sprawy P. Z. (1) s. K. i J. z domu S.,

ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

w okresie od stycznia 2015 roku do czerwca 2015 roku w P. (...)., woj. (...) uporczywie uchylał się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniej L. B. reprezentowanej przez matkę A. B., zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia(...)roku sygn. akt (...)w kwocie 270 zł miesięcznie, podwyższonych wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku sygn. akt(...)do kwoty 380 zł, czym naraził ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

tj. o czyn z art. 209 § 1 kk

1.  oskarżonego P. Z. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 209 § 1 kk i za to na podstawie art. 209 § 1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu wydatków oraz kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) tytułem opłaty.

Sygn. akt VIIK 710/15

UZASADNIENIE

A. B. i P. Z. (1) żyli w nieformalnym związku z którego urodziła się córka L.. Po urodzeniu się dziecka związek się rozpadł, a A. B. przeprowadziła się do mieszkania swojego ojca w P. (...) Oskarżony obecnie nie utrzymuje kontaktów z córką, nie pomaga jej w inny sposób. Mieszka wraz ze swoją niepełnosprawną matką i dwojgiem niepełnoletnich dzieci w S..

L. B. urodziła się w dniu (...).

(zeznania świadka A. B. -k. 13;

odpis aktu urodzenia -k.43;

opinia RODK -k. 16-22)

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie sygn akt (...)zostały zasądzone od oskarżonego P. Z. na rzecz córki L. B. alimenty w kwocie po 270 złotych miesięcznie.

(kserokopia wyroku -k.34)

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie sygn akt (...)zostały te alimenty podwyższone do kwoty po 300 złotych miesięcznie.

(kserokopia wyroku -k.33)

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie sygn akt(...)zostały te alimenty podwyższone do kwoty po 380 złotych miesięcznie.

(kserokopia wyroku -k.32)

Kiedy P. Z. pracował w (...) w/m do grudnia 2014 roku zakład pracy na poczet zasądzonych alimentów potrącał mu stosowne kwoty z wynagrodzenia. Od stycznia 2015 roku z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę alimenty nie są potrącane w ten sposób. Oskarżony nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Dobrowolnie nie płacił alimentów.

(zeznania świadka A. B.-k. 13)

dokumentacja komornicza -k.31, -k.56;

pismo z PUP w/m -k. 41;

karta rozliczeniowa -k. 30)

Od dnia 1. stycznia 2015 roku do dnia 2.czerwca 2016 roku alimenty nie były płacone przez oskarżonego na rzecz córki L..

(zaświadczenie -k. 2)

dokumentacja komornicza -k.105-107;

zaświadczenie -k. 17)

A. B.wychowuje córkę sama, pomaga jej ojciec. Kobieta pracuje w (...) w/w i zarabia około 2.400 złotych. Ojciec A. B.utrzymuje się z renty. Kobieta nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb finansowych dziecka.

Oskarżony pobiera alimenty z funduszu alimentacyjnego na rzecz dwojga dzieci z nim zamieszkujących – łącznie 650 złotych oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 520 złotych z tytułu opieki nad matką. Pobiera także zasiłki rodzinne na dwoje dzieci – 212 złotych.

(kopie decyzji -k.57-59;

pismo-k.39;

zeznania świadka A. B.-k. 13;

zeznania świadkaW. B.-k.47)

A. B.nie korzysta z pomocy opieki społecznej, oprócz jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka.

(pismo -k. 68)

P. Z. (1) ma 51 lat, jest rozwiedziony, posiada na utrzymaniu 3 dzieci, z zawodu jest mechanikiem, łączny jego miesięczny dochód – około 1.380 złotych, nie posiada majątku.

(wyjaśnienia oskarżonego -k.66)

Oskarżony był karany.

(karna karna -k.71)

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu na etapie postępowania przygotowawczego. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Na posiedzenie w Sądzie w dniu 19. stycznia 2016 roku oskarżony nie stawił się – o terminie został powiadomiony osobiście.

(wyjaśnienia oskarżonego-k.66)

Sąd Rejonowy dokonał następującej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i zważył co następuje:

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego przyznającego się do winy. Zgromadzony wiarygodny materiał dowodowy potwierdził, że faktycznie nie płacił alimentów na rzecz córki pomimo prawomocnego orzeczenia Sądu.

Za prawdziwe uznano zeznania złożone przez pokrzywdzoną i jej ojca, którzy opisali sytuację finansową i rodzinna dziecka.

W ocenie Sądu za wiarygodny uznać należy pozostały materiał dowodowy, zgromadzony w sprawie jako nie budzący wątpliwości co do swojej prawdziwości i autentyczności.

W ocenie Sądu P. Z. (1) swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 209 § 1 kk.

Dobrami, które chroni przepis art. 209 § 1 k.k., jest rodzina i obowiązek opieki. Chodzi w nim o zabezpieczenie materialnych podstaw egzystencji osób dla sprawcy najbliższych oraz tych, których prawa w tym zakresie zabezpieczone są orzeczeniem sądowym lub ustawą.

Aby znamiona typu czynu zabronionego były spełnione, należy stwierdzić, że sprawca:

a) był zobowiązany do obowiązku opieki bądź z mocy ustawy, bądź z mocy orzeczenia sądowego,

b) uchylał się od tego obowiązku w sposób uporczywy,

c) uchylanie, o którym mowa w przepisie art. 209 k.k., polegało na niełożeniu na utrzymanie osoby uprawnionej,

d) w wyniku tego niełożenia osoba uprawniona narażona została na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Sam fakt niewykonywania obowiązku, o którym w art. 209 k.k. mowa, nie jest równoznaczny z uchylaniem się od niego. Jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 209 k.k., należy zawsze zbadać przede wszystkim przyczyny niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez domniemanego sprawcę, które może również zdarzyć się niekiedy z powodów obiektywnych.

W pojęciu "uchyla się" zawarty jest zawsze negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do świadczenia, sprawiający, że nie dopełnia ona nałożonego na nią obowiązku, mimo że ma obiektywną możliwość jego wykonania. Sprawca obowiązku nie wypełnia, bo go wypełnić nie chce, lub lekceważy ten obowiązek.

Czynu określonego w art. 209 § 1 k.k. dopuszcza się tylko ten, kto mógł wykonać ciążący na nim obowiązek, ale nie uczynił tego, mimo realnych ku temu możliwości (zob. wyrok SN z 9 maja 1995 r., III KRN 29/95, OSNKW 1995, nr 9-10, poz. 64).

Element subiektywny "uchylania się" polega na szczególnym nastawieniu psychicznym, wyrażającym się w nieustępliwości swojego postępowania.

Jak wynika z akt sprawy oskarżony jest zobowiązany do alimentacji zarówno z mocy ustawy - jako ojciec -jak również na podstawie załączonych do akt sprawy orzeczeń.

Zachowaniu oskarżonego należy przypisać znamię ,,uporczywości”. Nie wykazał on, aby niełożenie na rzecz córki wynikało z obiektywnych, niezależnych od niego przyczyn.

Oskarżony nie czyni jakichkolwiek starań by przyczynić się do pomocy córce i aby zapewnić jej utrzymanie choćby w podstawowym zakresie. Nie utrzymuje z nią kontaktu.

Oskarżony uzyskuje stały comiesięczny dochód. Faktem, że posiada na utrzymaniu jeszcze dwoje dzieci nie zwalania go to z obowiązku płacenia na rzecz córki L.. Z takiego obowiązku nie zwalnia go również to, ze opiekuje się formalnie matka. Nie wpłaca nawet najmierniejszej kwoty, nie robi dziecku prezentów i nie pomaga w żaden inny sposób.

Oskarżony jest winny, albowiem w sprawie nie zachodzi żadna z okoliczności wyłączających winę w rozumieniu Kodeksu Karnego.

Przy wyborze rodzaju i rozmiaru kary, Sąd baczył, by była ona adekwatna do winy oskarżonego.

Jako okoliczność łagodzącą poczytano oskarżonemu to, że przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Sąd wymierzył karę ograniczenia wolności bowiem o wymierzenie takiego rodzaju kary wnioskował na przesłuchaniu sam oskarżony.

Wymierzenie takiej kary nie zuboży go, a z uwagi na to, że nie pracuje pozwoli karę wykonać. Wysokość kary jest adekwatna do stopnia zawinienia oraz do długości okresu niealimentacji. Liczba godzin jest z kolei w minimalnym zakresie przewidzianym przez kk.

Nadto zgodnie z wnioskiem oskarżonego obciążono go kosztami postępowania i opłatą od kary bowiem w ocenie Sądu jest w stanie je pokryć.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.