Poniedziałek 19 listopada 2018 Wydanie nr 3920
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-10-02
Data orzeczenia:
2 października 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
19 listopada 2015
Sygnatura:
IV U 1273/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Katarzyna Antoniak
Protokolant:
stażysta Renata Olędzka
Hasła tematyczne:
Renta Rodzinna
Podstawa prawna:
art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 1273/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

stażysta Renata Olędzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2015r. w S.

odwołania K. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 13 października 2014 r. Nr (...)

w sprawie K. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty rodzinnej

oddala odwołanie.

Sygn. akt: IV U 1273/14 UZASADNIENIE

Decyzją z 13 października 2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.68 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił K. B. prawa do renty rodzinnej od 1 października 2014r. wskazując, że we wrześniu 2014r. ubezpieczona ukończyła 25. rok życia i nie dostarczyła zaświadczenia z uczelni potwierdzającego, że przed osiągnięciem tego wieku była na ostatnim – V roku studiów. Przedstawiła zaświadczenie, z którego wynika jedynie, że w roku akademickim 2014/2015 była studentką V roku studiów magisterskich kierunek prawo.

Odwołanie od w/w decyzji złożyła K. B. wnosząc o jej zmianę i ustalenie jej prawa do renty rodzinnej od 1 października 2014r., kiedy rozpoczęła naukę na ostatnim – V roku studiów magisterskich. W uzasadnieniu stanowiska wskazała m.in., że wiek 25 lat ukończyła 2 września 2014r. Podniosła, że Sąd Najwyższy prezentuje stanowisko, iż określenie ostatniego roku studiów wyższych dla celów przedłużenia prawa do renty rodzinnej następuje w oparciu o postanowienia regulaminu studiów obowiązującego w konkretnej szkole wyższej. Zgodnie zaś z paragrafem 6 pkt 1 Regulaminu Studiów Akademii (...) w W. rok akademicki trwa od 1 października do 30 września roku następnego. Prawo do renty rodzinnej miała przyznane do 30 września 2014r. i do tego czasu zdała wszystkie egzaminy przewidziane w ramach przedostatniego roku studiów. Nadto wskazała, że z uwagi na stan zdrowia nie była w stanie uzyskać wszystkich zaliczeń i zdać wszystkich egzaminów w sesji letniej. Ostatnie zaliczenie uzyskała w dniu 8 września 2014r. W ocenie ubezpieczonej decyzja organu rentowego jest dla niej krzywdząca i jako taka powinna był zmieniona (odwołanie wraz z załącznikami k.1-9).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie powołując się na przepisy prawa i argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.11-12).

Sąd ustalił, co następuje:

K. B., urodzona w dniu (...), do 30 września 2014r. uprawniona była do renty rodzinnej po ojcu J. B. (decyzja z 31 stycznia 2011r. o przyznaniu renty rodzinnej do 30 września 2014r. k.346 akt rentowych). Renta przyznana została ubezpieczonej w związku z kontynuowaniem przez nią nauki na studiach wyższych – niestacjonarnych studiach jednolitych magisterskich na kierunku prawo na Akademii (...) w W.. Renta przyznana została do 30 września 2014r. ,tj. do przewidywanego terminu ukończenia studiów wyższych, co zbiegało się z miesiącem ukończenia przez ubezpieczoną 25. roku życia (zaświadczenie z Akademii (...) w W. z 22 stycznia 2011r. k.344 akt rentowych). W związku z powtarzaniem przez ubezpieczoną w roku akademickim 2011/2012 drugiego roku studiów, planowany termin ukończenia przez ubezpieczoną studiów przesunął się z 30 września 2014r. na 30 września 2015r. i spowodował, że w roku akademickim 2013/2014 ubezpieczona była studentką IV roku studiów (pismo z Akademii (...) w W. z 3 czerwca 2013r. i pismo tej Akademii z 21 października 2013r. k.391 i 394 akt rentowych).

W dniu 2 września 2014r. ubezpieczona ukończyła 25. rok życia. W związku z upływem okresu, na który przyznano rentę rodzinną, decyzją z 3 października 2014r. organ rentowy wstrzymał od 1 października 2014r. wypłatę renty rodzinnej na rzecz ubezpieczonej (decyzja z 3 października 2014r. k.371 akt rentowych).

W dniu 6 października 2014r. wpłynął do organu rentowego wniosek ubezpieczonej o przedłużenie uprawnień do renty rodzinnej. Do wniosku ubezpieczona załączyła zaświadczenie z 2 października 2014r. wystawione przez Akademię (...) w W., z którego wynika, że w roku akademickim 2014/2015 jest ona studentką 5 roku jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku prawo (wniosek ubezpieczonej i zaświadczenie L. K. k.374-375 akt rentowych). Po rozpoznaniu powyższego wniosku, zaskarżoną decyzją z 13 października 2014r. organ rentowy odmówił ubezpieczonej prawa do renty rodzinnej od 1 października 2014r. wskazując, że w dniu 2 września 2014r. ukończyła ona 25. rok życia i nie przedłożyła zaświadczenia wystawionego przez władze uczelni potwierdzającego fakt zdania wszystkich egzaminów przewidzianych w ramach przedostatniego roku studiów i uzyskania wpisu na ostatni rok studiów przed ukończeniem tego wieku (zaskarżona decyzja z 13 października 2014r. k.377 akt rentowych).

Ubezpieczona uzyskała zaliczenie ostatniego przedmiotu objętego programem IV roku studiów w dniu 8 września 2014r. (wyjaśnienia ubezpieczonej k.18-18v – nagranie od minuty 1 do 7).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie K. B. podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art.68 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej;

-

do ukończenia 16. roku życia,

-

do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat życia, albo

-

bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresach, o których mowa wyżej.

W myśl zaś ustępu 2 powyższego przepisu jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Z powyższych uregulowań wynika, że renta rodzinna jest wypłacana uprawnionemu do tego dziecku, które kontynuuje naukę w szkole, najdalej do ukończenia przez nie 25. roku życia. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której uprawniona osoba osiąga 25. rok życia będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej. Wówczas prawo do renty rodzinnej ulega przedłużeniu do zakończenia tego roku studiów.

W niniejszej sprawie organ rentowy odmówił ubezpieczonej przedłużenia prawa do renty rodzinnej od 1 października 2014r. wskazując, że ubezpieczona nie wykazała, że osiągając w dniu 2 września 2014r. 25. rok życia była na ostatnim roku studiów. Analizując okoliczności sprawy Sąd doszedł do przekonania, że decyzja organu rentowego jest prawidłowa. W sprawie niesporne jest, że ubezpieczona osiągnęła 25. rok życia w dniu 2 września 2014r. Niesporne jest również, że roku akademickim 2013/2014, a zatem w roku akademickim trwającym od 1 października 2013r. do 30 września 2014r. ubezpieczona była studentką IV, a zatem przedostatniego roku jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku prawo. W tych okolicznościach, organ rentowy wypełniając dyspozycję art.68 ust.1 pkt 2 ustawy emerytalnej wypłacał ubezpieczonej rentę rodzinną do 30 września 2014r. ,tj. do końca miesiąca, w którym ubezpieczona osiągnęła 25. rok życia, co zbiegło się z terminem zakończenia przedostatniego roku studiów ubezpieczonej.

Odwołując się od decyzji z 13 października 2014r. ubezpieczona podnosiła,

że spełnia przesłanki do wypłaty na jej rzecz renty rodzinnej również po 30 września 2014r., a zatem po ukończeniu 25. roku życia, a to z uwagi na to, że od 1 października 2014r. kontynuuje naukę na ostatnim – V roku studiów i zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem IV roku studiów uzyskała przed dniem 30 września 2014r., a zatem przed zakończeniem roku akademickiego 2013/2014. W przekonaniu Sądu ze stanowiskiem ubezpieczonej nie można się zgodzić. Przypominając treść art.68 ust.2 ustawy emerytalnej wskazać należy, że dziecko zachowuje prawo do przedłużenia prawa do renty rodzinnej do zakończenia ostatniego roku studiów w szkole wyższej, jeżeli 25 lat życia osiągnęło będąc na tym ostatnim roku studiów. W ocenie Sądu momentem, od którego dziecko znajduje się na ostatnim roku studiów jest data uzyskania przez nie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych programem przedostatniego roku studiów. Dopóki bowiem dziecko nie zaliczy wszystkich przedmiotów przedostatniego roku studiów, dopóty nie można uznać, że znajduje się ono na ostatnim roku studiów. Z przedstawionych wcześniej ustaleń Sądu wynika, że ubezpieczona uzyskała zaliczenie ostatniego przedmiotu przewidzianego programem IV roku studiów magisterskich na kierunku prawo w dniu 8 września 2014r. (okoliczność tę ubezpieczona przyznała w odwołaniu i w toku wyjaśnień). Uzasadnione jest zatem przyjęcie, że na ostatnim - V roku studiów ubezpieczona była dopiero od 8 września 2014r. Tym samym w dniu 2 września 2014r., a zatem w dniu 25. urodzin ubezpieczona nie była jeszcze na ostatnim roku studiów. Sąd nie podziela argumentacji ubezpieczonej, że dla zachowania prawa do wypłaty renty rodzinnej po ukończeniu 25. roku życia „wystarcza” uzyskanie wszystkich zaliczeń z przedostatniego roku studiów przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim – tu do 30 września 2014r. Taka wykładnia przepisu pozostaje w sprzeczności z literalnym brzmieniem przepisu art.68 ust.2 ustawy, który wprowadza wyjątek od regulacji zawartej w art.68 ust.1 pkt 2 ustawy przewidującej zasadę wypłaty renty rodzinnej do ukończenia przez dziecko 25. roku życia. Przepis wprowadzający wyjątek nie może być wykładany rozszerzająco i wbrew treści normy prawnej.

Mając na uwadze całokształt powyższych okoliczności Sąd uznał, że odwołanie ubezpieczonej nie może być uwzględnione i dlatego na podstawie art.477 14§1 kpc orzekł jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.