Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-07-07
Data orzeczenia:
7 lipca 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
7 kwietnia 2016
Sygnatura:
IV U 36/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Katarzyna Antoniak
Protokolant:
st. sekr. sądowy Marzena Mazurek
Hasła tematyczne:
Renta Rolnicza
Podstawa prawna:
art. 21 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24)

Sygn. akt IV U 36/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lipca 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2015 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania J. N.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 28 listopada 2014 r. Nr (...)

w sprawie J. N.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o prawo do renty rolniczej

oddala odwołanie.

Sygn. akt: IV U 63/15 UZASADNIENIE

Decyzją z 28 listopada 2014r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art.21 ust.1 i ust.2 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników odmówił J. N. prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wskazując, że u wymienionej nie stwierdzono całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Odwołanie od w/w decyzji złożyła J. N. wnosząc o jej zmianę i przyznanie jej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Podniosła, że dłoń jest zdeformowana, występują bóle, które promieniują aż do łokcia. Ręka nie jest sprawna, drętwieje, nie ma w niej czucia, a jest osobą praworęczną. Przez trzy lata przebywała na rencie. Choroba się nie cofnęła, a pogłębiła. Dodała, że jest wdową i mieszka sama (odwołanie k.1).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując że zaskarżona decyzja wydana została na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Lekarskiej Kasy z 24 listopada 2014r., która uznała, że ubezpieczona nie jest całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym, a odwołanie nie wnosi do sprawy żadnych nowych dowodów faktycznych i prawnych, które miałyby wpływ na zmianę zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.2).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona J. N. jest rolniczką, ma 57 lat. Posiada gospodarstwo o powierzchni około 13 ha. Na całym areale uprawia zboże, nie prowadzi hodowli zwierząt. Z urządzeń rolniczych posiada przyczepę, kosiarkę. Ubezpieczona mieszka na stałe w S.. Prace polowe wykonuje brat ubezpieczonej, który mieszka na terenie gospodarstwa rolnego. Na czas żniw ubezpieczona wynajmuje kombajn (wyjaśnienia ubezpieczonej k.23v – nagranie od minuty 1 do 4). Do 31 października 2014r. ubezpieczona uprawniona była do renty rolniczej (decyzja z 31 października 2013r. o ustaleniu uprawnień do renty do 31 października 2014r. k.70-71 akt rentowych). W dniu 3 października 2013r. ubezpieczona wystąpiła do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z wnioskiem o ustalenie prawa do renty rolniczej na dalszy okres (wniosek k.79 akt rentowych). Rozpoznając wniosek organ rentowy skierował ubezpieczoną na badanie przez Lekarza Rzeczoznawcę, który w orzeczeniu z 23 października 2014r. nie uznał ubezpieczonej za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym (wypis z orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy z 23 października 2014r. k.85 akt rentowych).

Na skutek odwołania ubezpieczonej od powyższego orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy ubezpieczona skierowana została na badanie przez Komisję Lekarską Kasy, która w orzeczeniu z 24 listopada 2014r. nie uznała ubezpieczonej za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym (odwołanie ubezpieczonej od orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy k.90 i wypis z orzeczenia Komisji Lekarskiej Kasy z 24 listopada 2014r. k.94 akt rentowych). Na podstawie powyższego orzeczenia, zaskarżoną decyzją z 28 listopada 2014r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił ubezpieczonej prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (decyzja z 28 listopada 2014r. k.96 akt rentowych).

W październiku 2010r. na skutek upadku na słoik ubezpieczona doznała urazu - rany ciętej prawego śródręcza. Wskutek tego urazu doznała uszkodzenia ścięgien zginaczy palców IV i V oraz nerwu łokciowego. Przeszła leczenie operacyjne ścięgien i unieruchomienie gipsowe. W marcu 2011r. przeszła leczenie operacyjne uszkodzonego nerwu łokciowego prawego – wykonano rewizję nerwu łokciowego i wtórny szef gałęzi głębokiej i powierzchownej nerwu łokciowego. Aktualnie obecne są objawy uszkodzenia nerwu łokciowego prawego na poziomie nadgarstkowo-śródręcznym. Stan jest utrwalony i bez możliwości poprawy. Uszkodzenie tego nerwu nie powoduje jednak ograniczenia wydolności czynnościowej prawej ręki uniemożliwiającego osobiste wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym. Oba łokcie są o pełnej ruchomości, nadgarstki z pełnym zgięciem i wyprostem. W zakresie prawego śródręcza występuje pełny wyprost palców IV i V bez przeprostu, zgięcie pełne, formowanie pięści niezaburzone. Występuje brak czucia palca małego i połowy palca serdecznego, a po stronie dłoniowej śródręcza występuje zanik mięśni kłębiku palca małego. Oprócz w/w skutków urazu prawej ręki, ubezpieczona cierpi na zmiany zwyrodnieniowo-dyskopatyczne kręgosłupa bez objawów niewydolności narządu osiowego oraz zespół bólowo-korzeniowy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w wywiadzie. Aktualnie nie stwierdza się u ubezpieczonej aktywnych objawów zespołu korzeniowego kręgosłupa oraz objawów ubytkowych. Wyniki badań MRI nie wskazują na istotne zmiany strukturalne zarówno w obrębie kolumny nośnej, jak i w obrębie elementów układu nerwowego. Ubezpieczona ma obustronnie koślawe paluchy, ale zniekształcenia te nie powodują zaburzeń czynnościowych w zakresie funkcji lokomocyjno-statycznej kończyn dolnych. Aktualny stan zaawansowania schorzeń, na które cierpi ubezpieczona nie powoduje u niej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (opinia biegłych z zakresu ortopedii i neurologii k.7-8 i 11-12 akt sprawy).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej J. N. podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art.21 ust.1 i 2 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008r., Nr 50, poz.291 ze zm.) renta rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełnia następujące warunki: podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres, o którym mowa w ust.2 wskazanego przepisu, jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, a całkowita niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach, o których mowa w art.20 ust.1 i 2 ustawy, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. W myśl art.21 ust.5 w/w ustawy za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Rozstrzygnięcie sprawy zależało od ustalenia, czy ubezpieczona jest nadal całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. W tym celu Sąd zasięgnął opinii biegłych z zakresu ortopedii i neurologii. W sporządzonej opinii biegli stwierdzili, że ubezpieczona cierpi na schorzenia kręgosłupa oraz pourazowe dysfunkcje ręki prawej, a także koślawe paluchy, ale stopień zaawansowania zarówno schorzeń kręgosłupa, jak i dysfunkcji ręki prawnej i koślawych paluchów nie upośledza istotnie sprawności ruchowej kręgosłupa, jak i sprawności ruchowej i czynnościowej kończyn górnych i dolnych. W ocenie biegłych schorzenia te nie sprowadzają u ubezpieczonej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Analizując powyższą opinię biegłych Sąd doszedł do przekonania, że stanowi ona wiarygodny dowód w sprawie, gdyż wydana została przez lekarzy specjalizujących się w schorzeniach występujących u ubezpieczonej, a ponadto poprzedzona była analizą dokumentacji medycznej ubezpieczonej i jej badaniem. Opinia jest spójna i należycie uzasadniona. Ubezpieczona nie zgodziła się z ustaleniami biegłych, ale nie zgłosiła do niej umotywowanych zastrzeżeń przedstawiając subiektywną ocenę swojego stanu zdrowia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477 14§1 kpc odwołanie ubezpieczonej oddalił.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.