Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-11-07
Data orzeczenia:
7 listopada 2013
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
4 listopada 2014
Sygnatura:
V U 717/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Agnieszka Leżańska
Protokolant:
Cezary Jarocki
Hasła tematyczne:
Renta
Podstawa prawna:
art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznych rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.)
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24)

Sygn. akt VU 717/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący SSO Agnieszka Leżańska

Protokolant Cezary Jarocki

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie

sprawy z wniosku P. K.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Ł. P. (...)w T. M..

o rentę rolniczą

na skutek odwołania P. K.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Ł. P. (...)w T. M..

z dnia 4 czerwca 2012r. sygn. (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt VU 717/12

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 04 czerwca 2012 roku, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Ł. P. (...)w T. M.. odmówił P. K. przyznania prawa do renty rolniczej. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, iż wnioskodawca nie jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, a zatem brak podstaw do przyznania świadczenia.

W dniu 20.06.2012 roku wnioskodawca złożył odwołanie od powyższej decyzji.

KRUS wniosła o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

P. K., urodzony w dniu (...), złożył w dniu 29.03.2012 r. wniosek o przyznanie prawa do renty rolniczej (dowód: wniosek o rentę k-78 akt rentowych).

Wnioskodawca pobierał rentę rolniczą, przyznawaną okresowo od dnia 01.09.1993 roku do dnia 30.04.2012 roku, z uwagi na schorzenia układu sercowo-naczyniowego oraz padaczkę (dowód: akta KRUS).

Orzeczeniem z dnia 25.04.2012 roku, lekarz rzeczoznawca KRUS, po rozpoznaniu u wnioskodawcy: padaczki, przewlekłej choroby wieńcowej I wg. (...) oraz stanu po zawale, nie uznał ubezpieczonego za niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym.

W wyniku wniesienia odwołania przez P. K. od powyższego orzeczenia, sprawę skierowana na Komisję lekarską KRUS ( dowód: zestawienie dokumentów lekarza rzeczoznawcy KRUS k- 114-116 akt rentowych ).

Komisja lekarska KRUS, orzeczeniem z dnia 30.05.2012 roku, po rozpoznaniu u wnioskodawcy: padaczki z rzadkimi napadami w wywiadzie, choroby niedokrwiennej I wg. (...), stanu po zawale oraz nadciśnienia tętniczego, nie uznała wnioskodawcy za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym ( dowód: orzeczenie komisji lekarskiej KRUS k. 119-121 akt rentowych ).

Biegła neurolog A. P. rozpoznała u P. K. padaczkę z rzadkimi napadami, która w ocenie biegłej, nie czyni wnioskodawcy całkowicie

niezdolnym do pracy w rolnictwie.

Biegła po zbadaniu wnioskodawcy oraz analizie akt i dokumentacji medycznej złożonej prze badanego stwierdziła, że z punktu widzenia neurologa nie jest on osobą całkowicie niezdolną do pracy w rolnictwie. W przedmiotowym badaniu neurologicznym bowiem biegła neurolog nie stwierdziła objawów ogniskowego uszkodzenia (...), w tym niedowładów kończyn, obecności objawów korzeniowych i ubytkowych. W ocenie bieglej padaczka z rzadkimi napadami nie jest chorobą uniemożliwiającą całkowicie pracę gospodarstwie rolnym, przeciwwskazana może być jedynie praca blisko źródeł prądu i ognia, przy maszynach w ruchu i na wysokości. Zdanie bieglej brak jest danych klinicznych, aby istniało takie naruszenie sprawności układu nerwowego, które skutkowało by brakiem możliwości wykonywania pracy przez wnioskodawcę w gospodarstwie rolnym ( dowód: opinia biegłego neurologa k-32,33 akt sprawy ).

Biegła kardiolog L. D. rozpoznała u wnioskodawcy: przewlekłą chorobę niedokrwienną serca- stabilną dławicę piersiową, stan po zawale serca w 1997 roku, nadciśnienie tętnicze, utrwalony blok lewej odnogi pęczka H. oraz hipercholesterolemię

Biegła uznała, iż ubezpieczony z powodów kardiologicznych nie jest całkowicie niezdolny do pracy w rolnictwie ( dowód: opinia biegłego kardiologa k- 38 oraz opinie uzupełniające k-58 oraz 91 akt sprawy ). W badaniu EKG wnioskodawcy stwierdza się prawidłowy rytm serca oraz utrwalony blok lewej odnogi pęczka H.. Z uwagi na zaburzenia przewodnictwa ( (...)) wykonano w 2001 roku (...) badanie to potwierdziło utrwalone i indukowane wysiłkiem zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego. W badaniu echokardiograficznym stwierdza się zaburzenia sekwencji skurczu ( (...)) z globalną prawidłową funkcją skurczową lewej komory- EF 54-57%.

W badaniu przedmiotowym wnioskodawcy nie stwierdza się cech niewydolności serca, ciśnienie tętnicze krwi jest podwyższone, co wymaga modyfikacji leczenia. Biorąc pod uwagę badania dodatkowe (echo serca- EF ok. 50%) oraz badanie przedmiotowe (bez cech niewydolności układu krążenia), należy stwierdzić, że wnioskodawca nie jest w świetle obowiązujących przepisów osobą całkowicie niezdolną do pracy w rolnictwie. U badanego nie wy­konywano badań inwazyjnych serca (koronarografia), w ciągu ostatnich lat nie był hospitalizowany z powodów kardiologicznych. Ostatnie badania kardiologiczne wnioskodawcy pochodzą z 2001 roku.

W toku postępowania ubezpieczony złożył:

- kartę informacyjną z pobytu w dniach 13-16.11.2012 roku w Klinice (...) w Ł., z której wynika, iż u wnioskodawcy zdiagnozowano: zaostrzenie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, stan po przebytym zawale serca (1997r.), blok lewej odnogi pęczka H., niedomykalność zastawki mitralnej II st., niewydolność serca w II klasie (...), nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię w wywiadzie oraz padaczka w wywiadzie;

- wynik echa serca z dnia 15.11.2012 roku: hypokineza przegrody międzykomorowej, koniuszka serca i ściany przedniej, EF 45%. Wniosek: (...), zwłaszcza w zakresie ściany tylnej. Zwłóknienia i poje­dyncze zwapnienia w płatkach mitralnych z ograniczeniem ich ruchomości, wąska fala zwrotna II st.;

- kartę informacyjną z pobytu w dniach: 19-20.03.2013 roku w Klinice (...) w Ł., z której wynika, iż u wnioskodawcy zdiagnozowano: chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze (...), kardiomio-pathię w okresie przewlekłej niewydolności serca (...) (EF 40%), hyperlipidemię mie­szaną, padaczka w wywiadzie, chorobę wrzodowa dwunastnicy w wywiadzie;

- wynik badania koronarografii z dnia 19.03.2013 roku, które wykazało u wnioskodawcy zmiany brzeżne bez istotnych przewężeń;

- wynik echa serca z dnia 13.03.2013 roku: wielkość jam serca w normie, graniczna grubość ścian LK> Uogólniona hypokineza EF 40%, kurczliwość ścian LK typowa dla (...). IM łagodna (+), IT łagodna (+). Łagodne upośledzenie funkcji rozkurczowej LK pod postacią zaburzeń relaksacji. PK- upośledzona funkcja skurczowa - (...) 11 mm. Bez płynu w osierdziu. Wiotka przegroda międzyprzedsionkowa bez przecieku w (...) (dowód: karty informacyjne leczenia k-82,66-67, wyniki badań k-68, 83,84).

Sąd Okręgowy dokonał następującej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i zważył co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jedn. Dz. U. 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)  podlegał ubezpieczeniu emerytalno – rentowym przez wymagana okres, o którym mowa w ust. 2,

2)  jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,

3)  całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu lub w okresach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Z całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym mamy do czynienie wówczas, gdy ubezpieczony z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym (art. 21 ust. 5 ww. ustawy). Niezdolność taka charakter trwały, jeżeli ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, bądź okresowy, gdy takie rokowania istnieją ( art. 21 ust. 6 i 7 ww. ustawy ).

Pomiędzy stronami istniał spór co do spełnienia przez wnioskodawcę przesłanki przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy.

Dla ustalenie, czy P. K. jest zdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, Sąd dopuścił dowód z pisemnej opinii biegłego neurologa A. P. oraz kardiologa L. D. , a wie biegłych w ramach których specjalności mieszczą się schorzenia, na jakie cierpi wnioskodawca.

Opinię sporządzone przez biegłych powołanych w przedmiotowej, Sąd ocenia jako jasne, pełne, logiczne i należycie uzasadnione. Biegli wydali opinie po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i wynikami badań dodatkowych, jak również po przeprowadzeniu osobistego badania wnioskodawcy. Określili odpowiednio w swoich opiniach, na jakie schorzenia wnioskodawca cierpi obecnie. W jednoznacznych opinii biegłych występujące u wnioskodawcy schorzenia na obecnym etapie ich zaawansowania nie powodują całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W badaniu neurologicznym biegła A. P. rozpoznała u P. K. padaczkę z rzadkimi napadami, która w ocenie biegłej, nie czyni wnioskodawcy całkowicie niezdolnym do pracy w rolnictwie. Biegła po zbadaniu wnioskodawcy oraz analizie akt i dokumentacji medycznej złożonej prze badanego stwierdziła, że z punktu widzenia neurologa nie jest on osobą całkowicie niezdolną do pracy w rolnictwie. W przedmiotowym badaniu neurologicznym bowiem biegła neurolog nie stwierdziła objawów ogniskowego uszkodzenia (...), w tym niedowładów kończyn, obecności objawów korzeniowych i ubytkowych. W ocenie biegłej, padaczka z rzadkimi napadami nie jest chorobą uniemożliwiającą całkowicie pracę gospodarstwie rolnym, przeciwwskazana może być jedynie praca blisko źródeł prądu i ognia, przy maszynach w ruchu i na wysokości. Zdaniem biegłej neurolog brak jest danych klinicznych, aby istniało takie naruszenie sprawności układu nerwowego, które skutkowało by brakiem możliwości wykonywania pracy przez wnioskodawcę w gospodarstwie rolnym.

Biegła kardiolog L. D. rozpoznała u wnioskodawcy: przewlekłą chorobę niedokrwienną serca- stabilną dławicę piersiową, stan po zawale serca w 1997 roku, nadciśnienie tętnicze, utrwalony blok lewej odnogi pęczka H. oraz hipercholesterolemię

Biegła uznała, iż ubezpieczony z powodów kardiologicznych nie jest całkowicie niezdolny do pracy w rolnictwie . Sąd w pełni podziela stanowisko biegłej, mając na uwadze, iż w badaniu EKG wnioskodawcy stwierdza się prawidłowy rytm serca, zaś badanie przedmiotowe nie wykazało cech niewydolności układu krążenia. Podkreślić przy tym należy, iż badanie potwierdzające utrwalone i indukowane wysiłkiem zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego, wykonano u wnioskodawcy w 2001 roku, nie wy­konywano nigdy badań inwazyjnych serca (koronarografia), wnioskodawca w ciągu ostatnich lat nie był hospitalizowany z powodów kardiologicznych, zaś ostatnie badania kardiologiczne pochodzą z 2001 roku. Wnioskodawca przez ostatnie 12 lat nie wykonał więc żadnych badań, co potwierdza, w ocenie Sądu, zasadność stanowiska biegłych, iż nasilenia zdiagnozowanego u wnioskodawcy schorzenia nie jest tak duże, jak sam twierdzi. Co prawda, wnioskodawca w toku niniejszego postępowania złożył wyniki badań: wynik echa serca z dnia 15.11.2012 roku oraz z dnia 13.03.2013 roku, wynik badania koronarografii z dnia 19.03.2013 roku, które wykazało u wnioskodawcy zmiany brzeżne bez istotnych przewężeń, jednakże zostały one wykonane już po wniesieniu przez niego odwołania, a ponadto nie wpływają one na dokonaną przez biegłych ocenę jego zdolności do pracy, podobnie jak złożone przez wnioskodawcę karty informacyjne:- z pobytu w dniach 13-16.11.2012 roku w Klinice (...) w Ł. i - z pobytu w dniach: 19-20.03.2013r w Klinice (...) w Ł.. Zauważyć wszak należy, iż wnioskodawca przebywał w klinice trzy dni, a ostatnio jeden dzień, a więc nie były to pobyty w celu odbycia leczenia, lecz jedynie diagnostyki. Biegła kardiolog zapoznała się z powyższymi dokumentami i po ich przeanalizowaniu wydała w sprawie opinię uzupełniającą, w której podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko ( dowód: opinia biegłego L. D. k- 91).

Należy przy tym wskazać, że dowód z opinii biegłych nie został w sposób skuteczny zakwestionowany w toku postępowania. Do podważenie opinii nie mogą prowadzić zarzuty podniesione przez wnioskodawcę w piśmie z dnia 30.01.2013 roku (k-63) oraz z dnia 15.07.2013 roku (k-98), które sprowadzają się w istocie do twierdzenia, że nie zgadza się on z opiniami biegłych, gdyż nie jest w stanie pracować. Sąd uznał więc opinie za rzetelne, kompletne i mogące stanowić podstawę do wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze, iż wnioskodawca nie spełnia podstawowej przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników tj. nie jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, Sąd Okręgowy uznał odwołanie skarżącego za niezasadne i na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.