Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Suwałkach z 2014-10-30
Data orzeczenia:
30 października 2014
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
6 grudnia 2014
Sygnatura:
III U 42/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Piotr Witkowski
Protokolant:
stażysta Aneta Beata Stankiewicz-Lauryn
Hasła tematyczne:
Renta Z Tytułu Niezdolności Do Pracy
Podstawa prawna:
art. 57 w zw. z art. 58 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt III U 42/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2014r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Piotr Witkowski

Protokolant:

stażysta Aneta Beata Stankiewicz-Lauryn

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2014r. w Suwałkach

sprawy K. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

w związku z odwołaniem K. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia 26 września 2013 r. znak (...)

z udziałem następcy prawnego zmarłej K. W.

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje K. M. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia 23 listopada 2013 roku.

Sygn. akt III U 42/14

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. decyzją z dnia 26.09.2013r. odmówił K. M. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 57 w zw. z art. 58 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1440) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1)  jest niezdolny do pracy;

2)  ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:

a)  1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

b)  2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

c)  3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

d)  4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

e)  5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, a ponadto okres ten przypada w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed głoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

3)  niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, chyba że ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy i udowodnił okres składowy i nieskładkowy wynoszący o najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny.

Zakład odmówił K. M. przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ K. M. nie posiadała wymaganego ustawą, co najmniej 5-letniego łącznego okresu składkowego i nieskładkowego, przypadającego w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem powstania niezdolności do pracy lub w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem złożenia wniosku o rentę. Orzeczeniem bowiem lekarza orzecznika ZUS z dnia 06.09.2013r. ustalono, że K. M. jest całkowicie niezdolna do pracy od 12.09.2012r., a w związku z powyższym w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem powstania niezdolności do pracy tj. od 12.09.2002r. do 11.09.2012r. jak i w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem złożenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy tj. od 12.09.2003r. do 11.08.2013r. udowodniła, na podstawie przedłożonych dokumentów, łączny okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 3 lata 9 miesięcy i 17 dni.

W odwołaniu od tej decyzji K. M. domagała się jej zmiany i przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wskazała w kwestii stażu ubezpieczeniowego, że z uwagi na sytuację osobistą, a następnie zdrowotną, pracowała tak długo jak mogła. Z uwagi zaś na chorobę i samotne wychowywanie 6-letniego syna trudno było u pracodawców znaleźć zatrudnienie. Wniosła więc o wnikliwe przeanalizowanie sprawy.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na zgon odwołującej się. Zmarła ona bowiem w dniu (...). Podtrzymał podstawy skarżonej decyzji i dodatkowo wskazał, iż zgodnie z art. 101 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do świadczeń ustaje:

1) gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa;

2) ze śmiercią osoby uprawnionej.

Postanowieniem z dnia 24.12.2013r. Sąd na zasadzie art. 174 §1 pkt 1 kpc zawiesił postępowanie w sprawie. Natomiast w związku z ustanowieniem opiekunów prawnych małoletniego I. W. – małoletniego syna zmarłej odwołującej się – w osobach J. M. i W. M. (sygn. akt III Ns, 512/13) , postanowieniem z dnia 23.01.2014r. podjął postępowanie w sprawie.

Sąd Okręgowy w Suwałkach ustalił i zważył, co następuje:

Postępowania w sprawie umorzyć nie można było. Zgodnie z art. 477 13 kpc tylko zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem sprawy przez Sąd - przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub w części żądanie strony - powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części.

Odwołanie zaś należało uznać za uzasadnione.

Odwołująca się bowiem spełniła wszystkie przesłanki do przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W sprawie bezsporne było, iż K. M. była całkowicie niezdolna do pracy, kwestię sporną była jednak data powstania tej niezdolności w związku z ilością wykazanych okresów składkowych i nieskładkowych.

Biegły lekarz sądowy z zakresu onkologii - dr n. med. A. K., na podstawie art. 278 kpc sporządził opinię na potrzeby niniejszego postępowania sądowego. Po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej zgromadzonej w sprawie rozpoznał u odwołującej się chłoniaka Hodgkina CS II B i stan po chemioterapii I,II,III i IV rzutu. W związku natomiast z ich stopniem nasilenia zaopiniował, iż częściowa niezdolność do pracy powstała u odwołującej się w grudniu 2010r. Natomiast całkowita niezdolność do pracy istnieje od marca 2011r. Wskazał, iż pierwsze objawy choroby nowotworowej stwierdzono w wywiadzie z lutego 2011r. (historia choroby k. 39 akt ZUS z dokumentacją medyczną). Wskazano w niej, iż od 3 miesięcy odwołująca się skarżyła się na swędzie skóry i była leczona w Poradni Dermatologicznej. Natomiast w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego (k. 7 akt ZUS z dokumentacją medyczną) w wywiadzie wskazano, iż od 2 miesięcy skarżyła się na uporczywy świąd skóry i chudnięcie. Z tych też względów biegły lekarz sądowy ustalił datę pierwszych objawów choroby nowotworowej na dzień 01.12.2010r. i tym samym datę powstania częściowej niezdolności do pracy.

Sąd tymczasem podzielił opinię biegłego sądowego, gdyż została sporządzona przez specjalistę oraz jest jednoznaczna w swojej wymowie. Jak zaś wypowiedział się Sąd Najwyższy choćby w wyroku z dnia 14.03.2007r. III UK 130/06 (Lex 368973), w sprawie o świadczenie rentowe to ustalenia biegłych lekarzy sądowych dostarczają sądowi wiedzy specjalistycznej, koniecznej do dokonania oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenia rentowe, w tym rodzaju występujących schorzeń, stopnia ich zaawansowania i nasilenia związanych z nimi dolegliwości.

Podobnie wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.01.2010r. I UK 204/09 (Lex 577813) i z 24.02.2010r. II UK 191/09 (Lex 590238). Sąd bowiem musi zawsze kierować się ustaleniami biegłych lekarzy sądowych, którzy posiadają w tym względzie specjalistyczną wiedzę.

Biegły natomiast uwzględniając stan zdrowia odwołującej się przekonywująco wywiódł, od kiedy stopień naruszenia sprawności jej organizmu uzasadnia orzeczenie niezdolności do pracy. Opinii tej nie kwestionował też organ rentowy.

Ustalenia odnoście daty powstania niezdolności do pracy skutkowały koniecznością ponownego zweryfikowania spełnienia przez odwołującą się pozostałych przesłanek do uzyskania przez nią prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ostatecznie tez organ rentowy pismem z dnia 25.09.2014r. uznał, że odwołująca się na datę 31.12.2010r. spełniła warunki do przyznania prawa do renty, gdyż na wymagane 4 lata okresów składkowych i nieskładkowych.

Mając więc powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 477 14 §2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał K. M. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 12.08.2013r. tj. od daty złożenia wniosku o rentę. Zgodnie bowiem z art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

PW/mt

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.