Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-10-09
Data orzeczenia:
9 października 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
4 listopada 2014
Sygnatura:
IV U 1/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Katarzyna Antoniak
Protokolant:
st. sekr. sądowy Marzena Mazurek
Hasła tematyczne:
Renta Z Tytułu Niezdolności Do Pracy
Podstawa prawna:
art. 57 ust. 1 i 2 w zw. z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 1/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania B. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 28 listopada 2013 r. Nr (...)- (...)- (...)

w sprawie B. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala prawo B. J. do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia (...)r.

Sygn. akt: IV U 1/14 UZASADNIENIE

Decyzją z (...). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.57 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił B. J. prawa do dalszej wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy wskazując, że Komisja Lekarska ZUS nie stwierdziła u niej niezdolności do pracy.

Odwołanie od w/w decyzji złożyła B. J. wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W uzasadnieniu stanowiska wskazała, że cierpi na padaczkę ogniskową lekooporną, która uniemożliwia jej podjęcie pracy, gdyż atakom towarzyszy agresja i urojenia (odwołanie k.2).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując że zaskarżona decyzja wydana została na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 listopada 2013r., która stwierdziła, że ubezpieczona nie jest niezdolna do pracy, a odwołanie nie wnosi do sprawy żadnych nowych dowodów faktycznych lub prawnych, które uzasadniałyby zmianę tej decyzji (odpowiedź k.10).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona B. J. uprawniona była do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 30 września 2013r. (decyzja o ustaleniu prawa do renty z 30 września 2010r. k.147 akt rentowych). W dniu 28 sierpnia 2013r. ubezpieczona wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (wniosek k.165 akt rentowych). Rozpoznając wniosek organ rentowy skierował ubezpieczoną na badanie przez Lekarza Orzecznika ZUS, który w orzeczeniu z 25 września 2013r. ustalił, że ubezpieczona nie jest niezdolna do pracy (orzeczenie Lekarza Orzecznika k.167 akt rentowych).

Na skutek wniesienia przez ubezpieczoną sprzeciwu od powyższego orzeczenia Lekarza Orzecznika ubezpieczona skierowana została na badanie przez Komisję Lekarską ZUS, która w orzeczeniu z 18 listopada 2013r. ustaliła, że ubezpieczona nie jest niezdolna do pracy (sprzeciw od orzeczenia Lekarza Orzecznika k.168 i orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS k.171 akt rentowych). Na podstawie powyższego orzeczenia, zaskarżoną decyzją z 28 listopada 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonej prawa do dalszej wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy (decyzja z 28 listopada 2013r. k.172 akt rentowych).

Biegli lekarze z zakresu neurologii i psychiatrii oraz biegły psycholog w opinii sporządzonej na zlecenie Sądu rozpoznali u ubezpieczonej organiczne zaburzenia osobowości i zachowania z deficytem funkcji poznawczych, w przeszłości epizody urojeniowe na podłożu organicznym, padaczkę lekooporną, stan po kraniotomii prawostronnej z resekcją blizny pourazowej prawej półkuli mózgu w 2002r. i stwierdzili, że przedmiotowy stan, a w szczególności zmiany organiczne w ośrodkowym układzie nerwowym z deterioracją funkcji intelektualnych i okresowo z epizodami urojeniowymi wymagającymi hospitalizacji psychiatrycznych oraz praktycznie codzienne napady padaczkowe powodują, że ubezpieczona jest w dalszym ciągu osobą częściową niezdolność do pracy, przy czym niezdolność ta ma charakter okresowy i przewidywany okres jej trwania to wrzesień 2015r. Wykonane badania psychiatryczne i psychologiczne ubezpieczonej potwierdziły występowanie u niej zaburzeń zarówno sfery emocjonalno-motywacyjnej, jak i poznawczej osobowości, a także deteriorację funkcji intelektualnych, co, biorąc pod uwagę wyższe wykształcenie ubezpieczonej, powoduje jej niezdolność do pracy zgodnej z wykształceniem. Również z powodów neurologicznych istnieje u badanej niezdolność do pracy z uwagi na napady padaczkowe częściowe złożone, które występują praktycznie codziennie pomimo systematycznego leczenia (opinia biegłych neurologa, psychiatry i psychologa k.15-18 akt sprawy)

Ubezpieczona ma(...). Ma wykształcenie wyższe w kierunku zarządzanie i marketing, przed ustaleniem prawa do renty pracowała jako nauczycielka języka angielskiego (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z 3 października 2007r. k.21 akt rentowych ).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej B. J. okazało się uzasadnione.

Zgodnie z art.57 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia, przy czym ostatniego wymogu nie stosuje do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy. W myśl art.12 ust.1, 2 i 3 ustawy niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, przy czym całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Rozstrzygnięcie o zasadności odwołania ubezpieczonej od decyzji organu rentowego z 28 listopada 2013r. odmawiającej jej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wymagało ustalenia, czy u ubezpieczonej w dalszym ciągu istnieje częściowa bądź też całkowita niezdolność do pracy. Sporządzona na tę okoliczność opinia biegłych z zakresu neurologii, psychiatrii i psychologii dała podstawy do ustalenia, że ubezpieczona jest w dalszym ciągu częściowo niezdolna do pracy, przy czym przewidywany okres trwania tej niezdolności to wrzesień 2015r. W złożonej opinii biegli wskazali, że częściową niezdolność ubezpieczonej do pracy powodują zmiany organiczne w ośrodkowym układzie nerwowym z deterioracją funkcji intelektualnych i okresowo z epizodami urojeniowymi wymagającymi hospitalizacji psychiatrycznych oraz codzienne napady padaczkowe, które stanowią przeciwwskazanie do wykonywania przez ubezpieczoną pracy zgodnej z jej wyższym wykształceniem.

Analizując przedmiotową opinię biegłych Sąd doszedł do przekonania, że stanowi ona miarodajny i wiarygodny dowód w sprawie, gdyż wydana została przez specjalistów właściwych do oceny stanu zdrowia ubezpieczonej w świetle rozpoznanych u niej schorzeń, a ponadto poprzedzona była analizą dokumentacji medycznej ubezpieczonej i jej badaniem. Opinia jest spójna i logiczna oraz należycie uzasadniona. Ponadto nie została ona zakwestionowana przez żadną ze stron.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477 14§2 kpc zmienił zaskarżoną opinię i ustalił, że ubezpieczonej przysługuje prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w okresie od (...).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.