Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-12-03
Data orzeczenia:
3 grudnia 2014
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
19 marca 2015
Sygnatura:
IV U 119/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Katarzyna Antoniak
Protokolant:
sekr. sądowy Agnieszka Żochowska
Hasła tematyczne:
Renta Z Tytułu Niezdolności Do Pracy
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 119/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

sekr. sądowy Agnieszka Żochowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2014r. w S.

odwołania W. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 11 stycznia 2013 r. Nr (...)- (...)

w sprawie W. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

oddala odwołanie.

Sygn. akt: IV U 119/13 UZASADNIENIE

Decyzją z 11 stycznia 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.57 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił W. W. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 stycznia 2013r. wskazując, że u wymienionej nie stwierdzono niezdolności do pracy.

Odwołanie od w/w decyzji złożyła W. W. wnosząc o jej zmianę i ustalenie jej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W uzasadnieniu stanowiska wskazała m.in., że leczy się na łuszczycę zwykłą i stawową, ma zaplanowaną operację kręgosłupa szyjnego oraz krzyżowego, ma w głowie torbiel, która grozi padaczką. Wskazała, że nie jest w stanie podjąć żadnej pracy (odwołanie k.2).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując że zaskarżona decyzja wydana została na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 8 stycznia 2013r., która nie stwierdziła u ubezpieczonej niezdolności do pracy, a odwołanie nie wnosi do sprawy żadnych nowych dowodów faktycznych lub prawnych, które uzasadniałyby zmianę tej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.3).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona W. W. do 31 grudnia 2012r. uprawniona była do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (decyzja z 13 stycznia 2011r. o ustaleniu prawa do renty k.83 akt rentowych). W dniu 16 listopada 2012r. ubezpieczona wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (wniosek k.101 akt rentowych). Rozpoznając wniosek organ rentowy skierował ubezpieczoną na badanie przez Lekarza Orzecznika ZUS, który w orzeczeniu z 8 grudnia 2012r. ustalił, że ubezpieczona nie jest niezdolna do pracy (orzeczenie Lekarza Orzecznika z 8 grudnia 2012r. k.103 akt rentowych).

Na skutek sprzeciwu ubezpieczonej od powyższego orzeczenia Lekarza Orzecznika ubezpieczona skierowana została na badanie przez Komisję Lekarską ZUS, która w orzeczeniu z 8 stycznia 2013r. ustaliła, że ubezpieczona nie jest niezdolna do pracy (sprzeciw ubezpieczonej od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS k.105 i orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS z 8 stycznia 2013r. k.108 akt rentowych). Na podstawie powyższego orzeczenia, zaskarżoną decyzją z 11 stycznia 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 stycznia 2013r. (decyzja z 11 stycznia 2013r. k.109 akt rentowych).

Z opinii biegłych reumatologa, kardiologa i endokrynologa oraz neurologa wynika, że ubezpieczona cierpi na następujące schorzenia: torbiel pajęczynówki lewej okolicy skroniowej mózgu, bóle i zawroty głowy w wywiadzie, artrozę kręgosłupa C i L-S, zespół bólowy kręgosłupa C i L-S bez objawów korzeniowych, obserwacja w kierunku łuszczycowego zapalenia stawów (brak cech aktywnego zapalenia), zaburzenia rytmu serca, wole guzkowe obojętne. Stan zaawansowania tych schorzeń nie powoduje u ubezpieczonej niezdolności do pracy. Zdiagnozowana zmiana w postaci torbieli pajęczynówki lewej okolicy skroniowej mózgu nie powoduje zaburzeń funkcji (...). Nie stwierdzono aktywnych objawów korzeniowych. W okresach występowania aktywnych objawów zespołu korzeniowego kręgosłupa może wymagać leczenia farmakologicznego i rehabilitacyjnego. Kliniczny stan neurologiczny nie narusza sprawności organizmu w stopniu powodującym uznanie niezdolności do pracy. Zaburzenia rytmu serca wymagają dalszego leczenia. Guzek tarczycy wymaga obserwacji endokrynologicznej (opinia zespołu biegłych – specjalistów z zakresu reumatologii, kardiologii i endokrynologii, neurologii k. 8-11).

Z opinii biegłej dermatolog wynika, że ubezpieczona cierpi na łuszczycę pospolitą. Rozpoznane zmiany skórne wymagają leczenia ambulatoryjnego, ale nie powodują niezdolności do pracy (opinia biegłej dermatolog k. 19-20).

W. W. kwestionowała wywołane opinie. Złożyła dodatkową dokumentację medyczną, wnosiła o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego specjalisty medycyny pracy. Wskazała, że ma wykształcenie podstawowe, pracowała jako sprzątaczka.

Pełnomocnik ZUS nie kwestionował wywołanych opinii.

Sąd dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłych z zakresu endokrynologii i neurologii, a następnie dowód z opinii biegłego z zakresu medycyny pracy.

W opinii uzupełniającej biegli podtrzymali swoją opinię główną. Wskazali, że po wydaniu opinii głównej opiniowana przeszła leczenie operacyjne dyskopatii C5/C6, C6/C7 w maju 2013r. Po leczeniu operacyjnym była wypisana do domu w stanie ogólnym i neurologicznym dobrym. Rekonwalescencja poszpitalna po leczeniu operacyjnym dyskopatii oraz leczenie operacyjne wola guzkowe i następcze leczenie poszpitalne mogą odbywać się w ramach (...) czasowej niezdolności do pracy (opinia uzupełniająca biegłych k. 34).

Z opinii biegłej z zakresu medycyny pracy wynika, że ubezpieczona cierpi na następujące schorzenia: torbiel pajęczynówki lewej okolicy skroniowej mózgu, zespół bólowy kręgosłupa C i L-S bez objawów korzeniowych, artrozę kręgosłupa C i L-S, bóle i zawroty głowy w wywiadzie, obserwacja w kierunku łuszczycowatego zapalenia stawów, łuszczycę, zaburzenia rytmu serca, stan po resekcji operacyjnej – subtotalnej lewego płata tarczycy, stan po operacji (...) 8 maja 2013r. Biegła uznała brak niezdolności do pracy od października 2013r., natomiast ustaliła istnienie częściowej niezdolności do pracy w okresie od stycznia 2013r. do września 2013r. W uzasadnieniu opinii biegła wskazała, że obecnie stwierdzone schorzenia oraz stopień i nasilenie nie stanowią podstawy do stwierdzenia częściowej niezdolności do pracy, badanie nie stwierdza aktualnie objawów korzeniowych, zaburzeń rytmów serca, wnioskodawczyni wymaga systematycznej kontroli i leczenia. W czasie zaostrzeń stanu chorobowego leczenie w ramach L4. Biegła zaproponowała wywołanie opinii biegłego neurochirurga, który oceni stan zdrowia ubezpieczonej po zabiegu (opinia biegłej k. 41-44).

Organ rentowy kwestionował opinię biegłego z zakresu medycyny pracy i wnosił o dopuszczenie opinii biegłego z zakresu biegłego neurochirurga.

Przewodniczący Komisji Lekarskich ZUS wskazał, że ubezpieczona po leczeniu operacyjnym w maju 2013r. przebywała na (...) od 7 maja 2013r. do 16 sierpnia 2013r. mogła dalej korzystać z czasowej niezdolności do pracy. Orzekanie częściowej niezdolności do pracy jest nieuprawnione. Opinia neurologa powinna być opinią wiodącą, gdyż schorzenie dotyczy układu nerwowego (pismo organu rentowego k.49-51).

Ubezpieczona złożyła do akt sprawy kolejne dokumenty medyczne.

Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego neurochirurga.

Biegła neurochirurg rozpoznała u badanej chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowo-krzyżowym, stan po leczeniu operacyjnym przepuklin dysków C5-C6, C6-C7 i stabilizacji przedniej w maju 2013r., hipoplazję lewego płata skroniowego i torbiel pajęczynówki w lewej okolicy skroniowej bez ubytków w stanie neurologicznym, stan po urazie głowy w kwietniu 2014r. W ocenie biegłej opiniowana od 1 stycznia 2013r. była zdolna do pracy. W uzasadnieniu biegła wskazała, że fakt kwalifikacji do planowego leczenia operacyjnego z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego z długim terminem oczekiwania, przy braku czynnego zespołu korzeniowego oraz ubytkowych objawów neurologicznych nie oznacza niezdolności do pracy. Leczenie operacyjne i leczenie rehabilitacyjne mogą odbywać się w ramach zasiłku chorobowego, jeśli zajdzie potrzeba świadczenia rehabilitacyjnego (opinia biegłej neurochirurg k. 58-65).

Ubezpieczona ma (...)i wykształcenie podstawowe. Przed ustaleniem prawa do renty pracowała jako woźna, sprzątaczka, kucharka, intendentka (wniosek o rentę, świadectwo pracy z 19 czerwca 1997r., zaświadczenie k.1-3, 17, 19 akt rentowych).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie W. W. podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art.57 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia, przy czym ostatniego wymogu nie stosuje do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy. W myśl art.12 ust.1, 2 i 3 ustawy niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, przy czym całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Rozstrzygnięcie o zasadności odwołania ubezpieczonej od decyzji organu rentowego odmawiającej jej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wymagało ustalenia czy u ubezpieczonej istnieje w dalszym ciągu częściowa lub całkowita niezdolność do pracy. W tym celu Sąd zasięgnął opinii specjalistów z zakresu medycyny. Sporządzone na tę okoliczność opinie zespołu biegłych z neurologii, kardiologii, endokrynologii i reumatologii oraz opinia dermatologa, następnie opinia biegłego neurochirurga dały podstawy do ustalenia, że ubezpieczona nie jest osobą niezdolną do pracy. Analizując w/w opinie biegłych Sąd doszedł do przekonania, że stanowią one miarodajny i wiarygodny dowód w sprawie, gdyż wydane zostały przez lekarzy - specjalistów z zakresu schorzeń występujących u ubezpieczonej, a ponadto poprzedzone były analizą dokumentacji medycznej ubezpieczonej i badaniem ubezpieczonej przez każdego z powołanych specjalistów. Opinie są spójne i należycie uzasadnione. Biegli rozpoznali u ubezpieczonej schorzenia natury kardiologicznej, neurologicznej, endokrynologicznej, reumatologicznej oraz dermatologicznej wskazując, że stan zaawansowania tych schorzeń, poddanych leczeniu, nie sprowadza u ubezpieczonej niezdolności do pracy. Kliniczny stan neurologiczny nie narusza sprawności organizmu w stopniu powodującym uznanie niezdolności do pracy. Schorzenia kardiologiczne wymagają dalszego leczenia, ale nie naruszają sprawności organizmu w stopniu powodującym niezdolność do pracy. Guzek tarczycy wymaga obserwacji endokrynologicznej, ale nie ma żadnego wpływu na sprawność organizmu. Kliniczny stan ubezpieczonej w zakresie specjalności reumatologicznej nie narusza sprawności organizmu w stopniu powodującym uznanie niezdolności do pracy. Zmiany dermatologiczne wymagają leczenia ambulatoryjnego, ale nie powodują niezdolności do pracy. Z kolei biegła z zakresu medycyny pracy wskazała, że u opiniowanej brak niezdolności do pracy od października 2013r., natomiast ustaliła częściową niezdolność do pracy w okresie styczeń 2013r. – wrzesień 2013r. Ocenę tą biegła uzasadniła wynikiem badania (...) z 7 stycznia 2011r, które potwierdziło potrzebę leczenia operacyjnego. W uzasadnieniu swej opinii biegła zaproponowała wywołanie opinii biegłego neurochirurga, który to biegły miał ocenić stan zdrowia po zabiegu. Biegła neurochirurg w swojej opinii wskazała jednak, że opiniowana od stycznia 2013r. była zdolna do pracy. Leczenie operacyjne przeprowadzone w maju 2013r. i następnie leczenie rehabilitacyjne mogą się odbywać w ramach zasiłku chorobowego, jeśli zajdzie potrzeba świadczenia rehabilitacyjnego. Opinia biegłej z zakresu medycyny pracy odnośnie niezdolności do pracy ubezpieczonej od stycznia do września 2013r. jest odosobniona. Sama biegła zaproponowała wywołanie opinii biegłego neurochirurga, który ostatecznie rozstrzygnął o braku u ubezpieczonej niezdolności do pracy. W tej sytuacji opinię biegłego z zakresu medycyny pracy Sąd pominął.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał odwołanie ubezpieczonej za nieuzasadnione i na podstawie art.477.14§1 kpc odwołanie to oddalił.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.