Piątek 15 lutego 2019 Wydanie nr 4008
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-09-10
Data orzeczenia:
10 września 2014
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
17 października 2014
Sygnatura:
IV U 792/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Elżbieta Wojtczuk
Protokolant:
st. sekr. sądowy Dorota Malewicka
Hasła tematyczne:
Renta Z Tytułu Niezdolności Do Pracy
Podstawa prawna:
art. 57 ust. 1 i 2 w zw. z art. 58 ustawy z 17.12.1008r. o emerytrurach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 792/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSR del. Elżbieta Wojtczuk

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2014r. w S.

odwołania J. R.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia (...). Nr (...)

w sprawie J. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

oddala odwołanie

Sygn. akt IV U 792/13

UZASADNIENIE

Decyzją z(...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.57 i art.58 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił J. R. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że lekarz orzecznik ZUS w orzeczeniu z (...). ustalił, że ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy od 16 lipca 2010r. Ubezpieczony udokumentował na przestrzeni całego życia 24 lata, 2 miesiące i 16 dni okresów składkowych i 1 miesiąc i 4 dni okresów nieskładkowych, łącznie 24 lata 3 miesiące i 20 dni. W okresie dziesięciu lat przed powstaniem niezdolności do pracy (tj. od (...).) ubezpieczony udowodnił 5 miesięcy i 28 dni okresów składkowych, a w dziesięcioleciu przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę (tj. od 20.02.2003 r. do 19.02.2013 r.) ubezpieczony udowodnił 5 miesięcy i 12 dni okresów składkowych. Z uwagi na brak spełnienia przesłanek z art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS organ rentowy odmówił ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Odwołanie od w/w decyzji złożył J. R. wnosząc o jej zmianę i przyznanie mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zarzucał organowi rentowemu nieprawidłowości w naliczaniu okresów składkowych i nieskładkowych. Podnosił, że według jego wyliczeń okres składkowy wynosi 26 lat i 4 miesiące. Wnosił o zaliczenie do okresu składkowego okresu pracy od 5 stycznia 2000r. do 12 grudnia 2002r. (odwołanie k.2-3).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego odrzucenie, bowiem J. R. nie wniósł sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej ZUS, a odwołanie nie wnosi do sprawy żadnych nowych dowodów faktycznych i prawnych, które uzasadniałyby zmianę decyzji i uwzględniały odwołanie (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.4).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony J. R. w dniu 20 lutego 2013r. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (k.1 akt rentowych). Rozpoznając wniosek organ rentowy skierował ubezpieczonego na badanie przez Lekarza Orzecznika ZUS, który w orzeczeniu z 18 marca 2013r. ustalił, że ubezpieczony jest trwale częściowo niezdolny do pracy i niezdolność istniała na dzień 16 lipca 2010r. (k.16 akt rentowych).

Od powyższego orzeczenia ubezpieczony nie wniósł sprzeciwu do Komisji Lekarskiej ZUS. Przyjmując datę powstania częściowej niezdolności do pracy stwierdzoną przez Lekarza Orzecznika organ rentowy ustalił, że w dziesięcioleciu przed powstaniem niezdolności do pracy, czyli w okresie od (...). ubezpieczony udowodnił okres składkowy w wymiarze 5 miesięcy i 28 dni, a w dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku o rentę, czyli w okresie (...) okres składkowy wynosi 5 miesięcy i 12 dni, zamiast wymaganych przez ustawę co najmniej 5 lat. Ogólny zaś okres ubezpieczenia J. R. wynosi 24 lata, 3 miesiące i 20 dni, w tym okres składkowy wynosi 24 lata, 2 miesiące i 16 dni. Nie zostały uwzględnione przez organ rentowy do stażu ubezpieczeniowego okresy: od 7 października 1996r. do 21 listopada 1996r. z uwagi na brak informacji o okresach zwolnień lekarskich, urlopach bezpłatnych oraz nieobecności nieusprawiedliwionych oraz od (...). bowiem płatnik składek nie zgłosił J. R. do ubezpieczeń społecznych. Niezdolność do pracy powstała w okresie późniejszym niż 18 miesięcy od ustania ostatniego ubezpieczenia. Mając na uwadze powyższe ustalenia, zaskarżoną decyzją z 22 maja 2013r. organ rentowy odmówił ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (k.35 akt rentowych).

Biegły z zakresu ortopedii w opinii sporządzonej na zlecenie sądu rozpoznał u J. R. przebyte, nie leczone złamanie lewej rzepki, ze znacznym rozejściem odłamów kostnych, z niewydolnością aparatu wyprostnego i dolegliwościami bólowymi lewego stawu kolanowego, niewydolnością chodu. Biegły po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną wnioskodawcy i po przeprowadzeniu badania uznał J. R. za trwale całkowicie niezdolnego do pracy od 18 marca 2013r. Biegły wskazał, że całkowita niezdolność do pracy istniała w dniu badania przez Lekarza Orzecznika ZUS (k. 13).

Ubezpieczony J. R. urodził się w dniu (...) Całkowita niezdolność do pracy powstała u niego w dniu 18 marca 2013r., a zatem w wieku 63 lat.

J. R. w okresie (...)r. jako uczeń (...) Szkoły Zawodowej dla Pracujących przy (...) Fabryce (...) w W., odbywał praktyczną naukę zawodu w (...) Fabryce (...) w W.. J. R. miał zawartą umowę o praktyczną naukę zawodu z (...) Fabryką (...) w W. (umowa o naukę zawodu k.25-26).

W okresie od (...). ubezpieczony zatrudniony był w Przedsiębiorstwie (...) w Z.. Stosunek pracy został rozwiązany z ubezpieczonym na podstawie art. 52 § 1 kp w związku z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami (świadectwo pracy k.11 akt rentowych).

W okresie od(...)r. ubezpieczony zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy w Przedsiębiorstwie (...) w W. (świadectwo pracy k.12 akt organu rentowego).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego J. R. nie jest zasadne i podlega oddaleniu.

Zgodnie z art.57 ust.1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013r., poz.1440 ze zm.) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia, przy czym ostatniego wymogu nie stosuje do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy. W myśl art.58 ust.1 pkt 5 i ust.2 ustawy warunek posiadania okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, przy czym ów 5-letni okres ubezpieczenia powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. W myśl art.58 ust.4 w/w ustawy spełnienie tego ostatniego warunku nie jest wymagane, jeżeli ubezpieczony osiągnął okres składkowy wynoszący w przypadku mężczyzny co najmniej 30 lat oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Odnosząc powyższe uregulowania do okoliczności sprawy stwierdzić należało, że ubezpieczony J. R. nie spełnia wszystkich przesłanek, które powinny być spełnione łącznie, do ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Okolicznością niesporną jest, że ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy, przy czym niezdolność ta powstała 18 marca 2013r.

Niezdolność do pracy nie powstała u ubezpieczonego w ciągu okresu ubezpieczenia ani po upływie 18 miesięcy po ustaniu ubezpieczenia. Przesłanka ta nie musi być spełniona, jeśli osoba ma staż ubezpieczenia wynoszący 25 lat – dla mężczyzny i jest całkowicie niezdolna do pracy. U ubezpieczonego lekarz stwierdził całkowitą niezdolność do pracy.

Sąd zaliczył ubezpieczonemu okres praktycznej nauki zawodu od 1 września 1964r. do 30 czerwca 1967r., tj. 2 lata i 10 miesięcy do ogólnego okresu ubezpieczenia wynoszącego 24 lata, 3 miesiące i 20 dni. Daje to razem 27 lat, 1 miesiąc i 20 dni, w tym okres składkowy wynosi 27 lat i 16 dni.

Zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

(...) za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne: zatrudnienia młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2013 r., III AUa 1362/12 „dla wykazania, że dany okres stanowi okres składkowy, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 u.e.r.f.u.s. bezwzględnie wymaganym jest przedstawienie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez zakład pracy w celu przyuczenia do zawodu na podstawie indywidualnej umowy o pracę i wymogu tego nie może zastąpić powoływanie się wyłącznie na okoliczność nauki w zasadniczej szkole zawodowej dla pracujących niezależnie od tego, iż wśród wymienionych w świadectwie ukończenia przez ubezpieczonego zasadniczej szkoły przedmiotów podano także praktyczną naukę zawodu.”. Ubezpieczony udokumentował fakt zatrudnienia w ramach nauki zawodu w (...) Fabryce (...) umową obowiązującą w okresie od(...)r., który to okres Sąd zaliczył do okresu składowego.

Do okresu ubezpieczenia: okresu składowego Sąd zaliczył ubezpieczonemu również okres zatrudnienia od 07.10.1996 r. do 21.11.1996 r. (tj. 1 miesiąc i 14 dni) zakwestionowany przez organ rentowy, ze względu na to, że nie budzi wątpliwości, iż w tym okresie J. R. pozostawał w stosunku pracy. Okoliczność, że stosunek pracy został rozwiązany na podstawie art. 52 § 1 kp, a jako powód rozwiązania wskazano nieusprawiedliwione nieobecności nie ma znaczenia, i nie powinien być zakwestionowany przez organ rentowy jako okres ubezpieczenia. Łącznie zatem Sąd uznał, za udowodniony przez ubezpieczonego okres ubezpieczenia w wymiarze 27 lat, 3 miesięcy i 4 dni, w tym okresy składowe w wymiarze 27 lat i 2 miesiące.

Po zaliczeniu okresów ubezpieczenia w/w J. R. spełnia przesłankę wymienioną w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Nie spełnia jednak ubezpieczony trzeciej przesłanki dotyczącej posiadania okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego 5 lat w ciągu ostatniego 10-lecia od złożenia wniosku albo powstania niezdolności do pracy. Ta przesłanka mogłaby być wyłączona gdyby ubezpieczony wykazał 30 lat okresów składkowych (art. 58 ust.4 w/w ustawy). Ubezpieczony nie udowodnił 30 lat okresów składowych.

Ubezpieczony wnosił o zaliczenie do okresu składkowego, oprócz okresów uznanych przez Sąd wskazanych powyżej okresu zatrudnienia od 5 stycznia 2000r. do 12 grudnia 2002r. w Przedsiębiorstwie (...) w W..

Artykuł 4 pkt 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zawiera definicję okresu ubezpieczenia i zgodnie z tym przepisem, okres ubezpieczenia to okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Skoro pracodawca nie zgłosił ubezpieczonego do ubezpieczenia i nie odprowadzał za niego składek, okres ten nie może zostać zaliczony do stażu ubezpieczeniowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jak pokazują przedstawione wyżej ustalenia faktyczne w żadnym z wymienionych okresów ubezpieczony nie osiągnął co najmniej 5 letniego okresu ubezpieczenia. Nie spełnia też ubezpieczony warunku okresu składkowego wynoszącego minimum 30 lat. Reasumując powyższe rozważania uznać należy, że ubezpieczony J. R. nie spełnia ustawowych przesłanek do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477 14§1 kpc odwołanie ubezpieczonego oddalił.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.