Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2012-03-29
Data orzeczenia:
29 marca 2012
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
IV U 836/11
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jerzy Zalasiński
Protokolant:
st.sekr.sądowy Iwona Chojecka
Hasła tematyczne:
Renta Z Tytułu Niezdolności Do Pracy
Podstawa prawna:
art. 30 ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1ustawy z 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
Teza:
Przeprowadzone postępowanie dowodowe nie wykazało związku całkowitej niezdolności do pracy istniejącej u ubezpieczonego z odbywaną przez niego zastępczą służbą wojskową.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 836/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2012r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st.sekr.sądowy Iwona Chojecka

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2012r. w Siedlcach

odwołania A. O.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 25 października 2011 r. (Nr (...) )

w sprawie A. O.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

I.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala A. O. prawo do emerytury od dnia 09 lutego 2012 r.

II.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. na rzecz A. O. 60 (sześćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IVU 836/11

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 25.10.2011r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu A. O. prawa do wcześniejszej emerytury motywując to brakiem dowodu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres 15 lat. Od decyzji tej odwołanie złożył ubezpieczony A. O. wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do emerytury, gdyż przez okres ponad 15 lat wykonywał prace w szczególnych warunkach w charakterze spawacza w (...) Przedsiębiorstwie Budownictwa (...).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że ubezpieczony nie udowodnił okresu pracy w szczególnych warunkach w wymiarze co najmniej 15 lat. Ponadto nie rozwiązał stosunku pracy.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

Ubezpieczony A. O. urodzony dnia (...) złożył w dniu 10.10.2011r. wniosek o emeryturę. Organ rentowy uznał za udowodniony staż ubezpieczeniowy A. O. w rozmiarze 30 lat, 5 miesięcy i 27 dni okresów składkowych i nieskładkowych. Nie uznał żadnego okresu pracy w szczególnych warunkach. Bezspornym jest w sprawie, że ubezpieczony w okresie od 03.07.1968r. do 30.04.1996r. był zatrudniony w (...) Przedsiębiorstwie Budownictwa (...) w S.. Od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia 09.07.1970r. zatrudniony był na stanowisku ślusarza remontowego. W dniu 10.07.1970r. Komisja Kwalifikacyjna zakwalifikowała go na stanowisko spawacza elektrycznego. Na stanowisku tym pracował do 25.10.1971r. W okresie od 26.10.1971r. do 04.11.1973r odbywał zasadniczą służbę wojskową. W dniu 05.11.1973r ponownie podjął pracę w (...) i otrzymał angaż na stanowisko spawacza elektrycznego. Od dnia 02.12.1976r. do dnia 27.12.1976r. zastępował brygadzistę nieobecnego w pracy z powodu choroby. W dniu 27.01.1977r. otrzymał angaż na stanowisko ślusarz-spawacz. Kolejne angaże określają stanowisko pracy ubezpieczonego jako ślusarz, ślusarz- zbrojarz i ślusarz- spawacz. Pomimo różnego nazewnictwa A. O. wykonywał cały czas te same czynności polegające na spawaniu elektrycznym i gazowym. Wykonywał balustrady, okna, drzwi, kraty i inne elementy stalowe potrzebne w budownictwie. Pracował w dużym zadymieniu i hałasie. Stanowisko nazywało się ślusarz – spawacz, ponieważ elementy przed spawaniem trzeba było uciąć palnikiem lub piłą mechaniczną, a po zespawaniu wyszlifować spaw. W czasie kiedy ubezpieczony nie spawał, ponieważ przygotowywał detal do spawania to pracował w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych. Na stanowisku tym pracował stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Ostatni stosunek pracy A. O. rozwiązał z dniem 08.02.2012r. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zeznania ubezpieczonego (k.25-25v, 16v), zeznania świadków: S. S. (k. 17), J. T. (k.17), dokumentów (k.11) akt ZUS, akt osobowych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 184 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1)okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

W ocenie Sądu Okręgowego Apolinary O. spełnił powyższe warunki. Udowodnił ponad 25 lat okresów składkowych oraz ponad 15 lat okresów pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu przepisów dotychczasowych. Sąd dał wiarę zeznaniom ubezpieczonego, że w okresie od dnia 01.07.1970r. do 25.10.1971r. i od 05.11.1973r. do 30.04.1996r stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował w charakterze spawacza elektrycznego i gazowego. Zeznania powoda potwierdzili świadkowie: S. S. (k. 17), J. T. (k.17), którzy razem z nim pracowali. Zeznali oni, że ubezpieczony w spornym okresie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę spawacza. Spawał balustrady, balkony, drzwi, inne elementy stalowe używane w budownictwie. Sąd uznał zeznania za wiarygodne, ponieważ są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Zeznania te znajdują potwierdzenie w zebranych w sprawie dokumentach, w szczególności w świadectwach pracy, umowach i angażach znajdujących się w aktach osobowych i aktach ZUS. Należy zauważyć, że wszystkie czynności wykonywane przez ubezpieczonego, również te określane angażami „ślusarz”, zaliczają się do kategorii prac w szczególnych warunkach. Prace ślusarskie polegały na przygotowywaniu detali do spawania, to jest na cięciu metali palnikiem lub piłą mechaniczną oraz szlifowaniu. Również czynności związane z montażem drzwi i zamków wykonywane były w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych (zeznania S. S.). Z przepisów resortowych – Zarządzenia Nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 01.08.1983r. wynika, że do prac w szczególnych warunkach zaliczają się stanowiska: spawacza elektrycznego i gazowego oraz prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych (Dział XIV punkt 12, podpunkty 1 i 6) W tymże zarządzeniu w Dziale III pkt. 78 podpunkty 1 i 4 wymienione są stanowiska pracy w szczególnych warunkach polegające na szlifowaniu metali oraz krojeniu metali tarczą ścierną. W ocenie Sądu Okręgowego wszystkie angaże jakie w spornym okresie otrzymał ubezpieczony dotyczą pracy w szczególnych warunkach, na stanowisku spawacza. Wszystkie prace „pomocnicze” zarówno przed jak i po zespawaniu jakiegoś detalu, jakie wykonywał ubezpieczony również zaliczają się do prac w szczególnych warunkach.

Prace, które wykonywał ubezpieczony wymienione są w załączniku A dział XIV pkt.12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). W sumie okresy pracy w szczególnych warunkach udowodnione w trakcie procesu wynoszą ponad 15 lat. Ubezpieczony nabył więc prawo do emerytury z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art.477 14par.2 kpc orzekł jak w wyroku. O kosztach procesu Sąd orzekł na mocy art. 98 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.