Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2013-02-27
Data orzeczenia:
27 lutego 2013
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
V U 1995/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
w Stanisław Stankiewicz
Protokolant:
Bożena Radziusz
Hasła tematyczne:
Renta Z Tytułu Niezdolności Do Pracy
Podstawa prawna:
art. 61 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. Nr 153, poz. 1227 z 2009r. ze zm.)
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt V U 1995/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2013 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA w SO Stanisław Stankiewicz

Protokolant: Bożena Radziusz

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013 roku w Białymstoku

sprawy W. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

na skutek odwołania W. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B.

z dnia 18 października 2012 roku

Nr (...)

oddala odwołanie

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. decyzją z dnia 18.10.2012 r. odmówił przyznania W. T. od 1.11.2012 r. prawa do renty ponieważ komisja lekarska uznała go za zdolnego do pracy.

W odwołaniu od tego orzeczenia ubezpieczony podał, że od wielu lat choruje na zaćmę i nadciśnienie. Z powodu tych chorób wiele razy był hospitalizowany oraz miał kilka operacji. W 2007 r. został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Od tego czasu stan jego zdrowia znaczenie pogorszył się. Na podstawie takich argumentów wniósł o zmianę decyzji i przywrócenie mu prawa do renty.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie W. T. jest niezasadne.

Bezspornym w sprawie było, że O/ZUS w B. decyzją z dnia 13.09.2007 r. przyznał mu od 5.08.2007 r. rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Pobierał ją do 31.10.2012 r. (...) spółka z o.o. w B. zawiadomiła organ rentowy o zatrudnieniu go od 28.12.2004 r. W 2011 r. osiągnął z tego tytułu przychód w kwocie 30.550,46 zł. 13.09.2012 r. W. T. zwrócił się do O/ZUS o przyznanie mu renty na kolejny okres.

Zgodnie z treścią art.57 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1)  jest niezdolny do pracy,

2)  ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,

3)  niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub określonym okresie nieskładkowym, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Według art. 61 tej ustawy prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy.

Nie ulega wątpliwości, że jedyną kwestią sporną w niniejszej sprawie była ocena zdolności ubezpieczonego do pracy.

W celu ustalenia, czy stan jego zdrowia faktycznie poprawił się Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych z zakresu okulistyki i chorób wewnętrznych. Po zbadaniu rozpoznali u niego: bezsoczewkowość pooperacyjną lewego oka, stan po kilku operacjach odwarstwienia wtórnego siatkówki tego oka, praktyczną ślepotę, stan po operacji zaćmy prawego oka z wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej, astygmatyzm krótkowzroczny niskiego stopnia prawego oka, brak widzenia obuocznego, nadciśnienie tętnicze, guz nadnercza prawego bez objawów nadczynności hormonalnej i wole guzkowe w stadium eutyreozy.

Na podstawie dokumentacji lekarskiej biegli ustalili, że ubezpieczony w 2004 r. przebył operację zaćmy prawego oka. Wszczepiono mu sztuczną soczewkę. W 2006 r. miał podobną operację lewego oka. Praktycznie od 2009 r. jest jednooczny. Od 2007 r. pracuje jako robotnik gospodarczy. Według biegłych jest zdolny do pracy z wyjątkiem zatrudnienia w zawodach wymagających widzenia obuocznego. Nie może pracować na wysokości, przy maszynach w ruchu oraz wykonywać ciężkich prac fizycznych. Nie jest częściowo niezdolny do pracy.

Na rozprawie w dniu 27 lutego b.r. W. T. wyjaśnił, że pracuje przy załadunku i rozładunku nawozów i czyszczeniu wagonów. Robi to od kilku miesięcy. W przeszłości był kierowcą samochodu ciężarowego.

W kwestionariuszu dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych podał, że jako pracownik spółki (...) wykonuje obowiązki kierowcy i pracownika magazynowego.

W sprzeciwie z 8.10.2012 r. od orzeczenia lekarza orzecznika potwierdził o istnieniu przeciwwskazań do ciężkiej pracy fizycznej.

W rzeczywistości ubezpieczony nie stosuje się do nich lub nie może z uwagi na charakter swego zatrudnienia. W dokumentacji lekarskiej znajduje się wywiad zawodowy. Pracodawca potwierdził w nim jego zatrudnienie w pełny wymiarze czasu pracy przy pracach z przewagą wysiłku fizycznego.

W sprawach o rentę przyjmuje się, że osoba bez kwalifikacji zawodowych może być uznana za częściowo niezdolną do pracy w razie gdy nie może pracować fizycznie.

Przebieg zatrudnienia W. T. wskazuje, że może pracować fizycznie. W sierpniu 2007 r. był pracownikiem magazynowym.

Komisja lekarska uznała go za częściowo niezdolnego do ciężkiej pracy fizycznej.

Obecnie lekarze uważają, że nadal nie powinien wykonywać takiej pracy. W rzeczywistości ubezpieczony wykonuje ją, co oznacza, że przeciwwskazanie ma charakter bardziej teoretyczny niż praktyczny.

Biorąc pod uwagę ustalenia dotyczące przebiegu zatrudnienia W. T. i treść opinii lekarskiej Sąd uznał, że nie jest on częściowo niezdolny do pracy. Pomimo pouczenia nie wniósł do opinii żadnych uwag. Nie złożył też nowych wyników badań dotyczących aktualnego stanu jego zdrowia. W tej sytuacji należało opinię uznać za przekonującą.

Z podanych wyżej względów Sąd na mocy art.477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie jako pozbawione podstaw.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.