Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-04-14
Data orzeczenia:
14 kwietnia 2016
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
3 czerwca 2016
Sygnatura:
VI U 1799/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Janusz Madej
Protokolant:
sekretarka Katarzyna Słaba
Hasła tematyczne:
Renta Z Tytułu Niezdolności Do Pracy
Podstawa prawna:
art. 57, art. 58, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VI U 1799/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Madej

Protokolant sekretarka Katarzyna Słaba

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy na rozprawie

odwołania M. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B.

z dnia 14 lipca 2015 r., znak: (...)

w sprawie: M. S.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

I zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznaje ubezpieczonemu M. S. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 30 listopada 2018r.,

II stwierdza odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Sygn. akt VIU 1799/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14 lipca 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B., po rozpoznaniu wniosku M. S. z dnia 24 marca 2015 roku, odmówił przyznania wnioskodawcy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na dalszy okres od 1 lipca 2015 roku. W uzasadnieniu tej decyzji organ rentowy powołał się na orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z dnia 17 czerwca 2015 roku, w którym komisja ta ustaliła, iż ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy. Odwołanie od tej decyzji wniósł ubezpieczony twierdząc, iż jest nadal niezdolny do pracy oraz nie zgadzając się na..., nie zgadzając się z orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS z dnia 17 czerwca 2015 roku. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie, powołując argumentację przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Sąd Okręgowy ustalił i rozważył co następuje: M. S. urodzony (...) pobierał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w okresie od 14 kwietnia 2002 roku do 30 kwietnia 2015 roku, a także do 30 czerwca 2015 roku. W dniu 23 kwietnia dwa tysią..., 24 marca dwa tyś..., w dniu 24 marca 2015 roku złożył on wniosek o przyznanie renty na dalszy okres. Orzeczeniem z dnia 14 kwietnia 2015 roku lekarz orzecznik ZUS stwierdził, iż ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy do 30 kwietnia 2018 roku. W związku z tym organ rentowy wydał decyzję o wznowieniu wypłaty renty do 30 kwietnia 2018 roku. W wyniku zgłoszenia przez naczelnego lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika, orzekała w sprawie komisja lekarska ZUS, która orzeczeniem z dnia 17 czerwca 2015 roku ustaliła, iż ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy. W konsekwencji organ rentowy wydał decyzję o odmowie przyznania prawa do renty wobec M. S. od dnia 1 lipca 2015 roku, która została..., która to decyzja została zaskarżona w niniejszej sprawie. W celu zweryfikowania stanowiska organu rentowego opartego na decyzji komisji lekarskiej ZUS z dnia 17 czerwca 2015 roku, Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii biegłego neurologa. W opinii z dnia 30 listopada 2015 roku, karta 28 i 29 akt sprawy, biegły sądowy neurolog, specjalista neurolog rozpoznał u ubezpieczonego: miażdżycę tętnic szyjnych powodującą utrudnienia przepływu krwi do mózgu, niedostateczność krążenia mózgowego, przebyty ostry incydent niedokrwienny mózgu w 2001 roku, zespół piramidowy lewostronny pod postacią śladowego niedowładu lewej kończyny dolnej, padaczkę, organiczne zaburzenia osobowości, bóle głowy, polineuropatię alkoholową z objawami czuciowymi, nadużywanie alkoholu w wywiadzie, uzależnienie od leków przeciwbólowych i chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa. We wnioskach swojej opinii biegły sądowy ustalił, iż ubezpieczony jest nadal częściowo niezdolny do pracy okresowo do listopada 2018 roku. A w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi poprzednio stan zdrowia ubezpieczonego nie uległ takiej poprawie, że niezdolność do pracy już nie występuje. Biegły sądowy wskazał także, że podstawą uznania niezdolności do pracy ubezpieczonego, były te same dowody, którymi dysponował organ rentowy w postępowaniu administracyjnym oraz wynik badania USG tętnic szyjnych złożony po wydaniu decyzji przez ZUS. W uzasadnieniu swego stanowiska, co do ustalonej częściowej niezdolności do pracy, biegły sądowy specjalista neurolog wskazał, iż nie podziela orzeczenia komisji lekarskiej ZUS. Badany cierpi bowiem na miażdżycę. Choroba ta skutkuje zaburzeniami ukrwienia mózgu. Długotrwałym następstwem niedokrwienia mózgu jest zespół piramidowy lewostronny objawiający się między innymi śladowym niedowładem lewej kończyny dolnej, padaczką, organicznymi zaburzeniami osobowości, przewlekłymi zawrotami i bólami głowy. Biegły sądowy wskazywał, iż ubezpieczony nadużywał alkohol. Skutkiem tego jest polineuropatia alkoholowa objawiająca się zaburzeniami czucia w kończynach dolnych. Nadużywanie alkoholu mogło mieć również wpływ na występowanie zaburzeń psychicznych i padaczki. Powyższe choroby znajdują potwierdzenie w badaniu fizykalnym oraz w badaniach dodatkowych. Badanie tomografem komputerowym wykazuje umiarkowane poszerzenie układu komorowego bez cech przemieszczania oraz przestrzeni podpaję..., podpajęczych płatów ciemieniowych i skroniowych. Powyższe zmiany zanikowe są następstwem zaburzeń ukrwienia mózgu i nadużywania alkoholu. Badanie USG tętnic szyjnych wykazuje blaszki miażdżycowe powodujące utrudnienie dopływu krwi do mózgu. Przy tego typu zmianach znacznie wzrasta ryzyko udaru mózgu. Padaczka jest dobrze kontrolowana lekami, jednak istnieją przeciwskazania do pracy na wysokości i przy maszynach w ruchu ciągłym. Reasumując badany zdaniem biegłego sądowego cierpi na przewlekłe schorzenia układu nerwowego obniżające w stopniu znacznym zdolność do pracy zgodną z poziomem posiadanych kwalifikacji zawodowych. Sąd Okręgowy ustalił również, iż ubezpieczony posiada kwalifikacje w zawodzie magazyniera towarów masowych. Pracował przez prawie cały okres swojej kariery zawodowej w Gminnej Spółdzielni (...), jako ma..., w L. z siedzibą w K., jako magazynier, a jego praca była wykonywana w szczególnych warunkach, co potwierdza świadectwo pracy. Również posiada zawód wyuczony cieśli, ale w tym zawodzie nie pracował. Zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego zgłosił w piśmie procesowym pełnomocnik procesowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pismo procesowe z 26 stycznia, karta 49 akt sprawy. W treści tego pisma wskazano, iż Przewodnicząca Komisji Lekarskiej nie podziela opinii biegłego o częściowej niezdolności do pracy. Ubezpieczony z wykształceniem podstawowym wykonywał różne zawody, pomimo istniejących schorzeń z opisu badania przedmiotowego u biegłego, nasilenia objawów neurologicznych obecnie niewielkiego stopnia. Padaczka jest dobrze kontrolowana, a z wywiadu komisji lekarskiej ze specjalistą neurologiem w składzie, ostatni napad ubezpieczony podawał, że występował w 2007 roku. W ocenie organu rentowego biegły nie wykazał też cech ostrej psychopatologii u... [ koniec części 00:16:14.000] MDL328114_02 [ Przewodniczący 00:16:14.398] Ubezpieczonego. Ponadto biegły dysponował nową dokumentacją medyczną badaniem USG tętnic szyjnych z 30 października 2015 roku, które wykazały odblas..., blaszki miażdżycowe powodujące turbulencję i utrudnienie przepływów w obu opuszkach obu tętnic szyjnych wspólnych. Rozpoznanie to postawione w oparciu o, pod wynik powyższego badania niedostępne podczas badania przez komisję lekarską, które biegły uznał za najistotniejszą przyczynę niezdolności do pracy stanowi według organu rentowego nową okoliczność w niniejszej sprawie a komisja lekarska dysponowała jedynie badaniem USG tętnic domózgowych wcześniej wykonanych w 2011 roku, które wykazywały prawidłowe przepływy domózgowe. Wobec powyższego organ rentowy wnosił na podstawie artykułu 477 ze znaczkiem 14 paragraf 4 Kodeksu postępowania cywilnego o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do rozpoznania organowi rentowemu i umorzenie postępowania. Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy z punktu widzenia dyrektyw zawartych w artykule 233 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd Okręgowy uznał, iż pozwala na wydanie w sprawie merytorycznego rozstrzygnięcia, w szczególności Sąd Okręgowy na podstawie dowodu z opinii biegłego sądowego neurologa ustalił, iż ubezpieczony jest nadal okresowo częściowo niezdolny do pracy zgodnie z poziomem posiadanych kwalifikacji do listopada 2018 roku. Przyczyną tej częściowej okresowej niezdolności do pracy są liczne schorzenia, na które cierpi ubezpieczony wskazane w rozpoznaniu biegłego sądowego. Biegły sądowy w sposób logiczny i zgodnie z posiadaną specjalistyczną wiedzą medyczną wskazał, iż miażdżyca na którą cierpi ubezpieczony skucz..., skutkuje zaburzeniami ukrwienia mózgu. Wskazał na długotrwałe następstwa niedokrwienia mózgu, takie jak zespół piramidowy lewostronny objawiający się między innymi śladowym niedowładem lewej kończyny dolnej, padaczką, organicznymi zaburzeniami osobowości, przewlekłymi zawrotami i bólami głowy. Ubezpieczony nadużywał także w przeszłości alkoholu czego skutkiem jest polineuropatia alkoholowa objawiająca się zaburzeniami czucia w kończynach dolnych. Nadużywanie alkoholu zdaniem biegłego mogło mieć również wpływ na występowanie zaburzeń psychicznych i padaczki. Co istotniejsze powyższe choroby znajdują potwierdzenie w badaniu fizykalnym oraz w badaniach dodatkowych, które wykazują między innymi badanie tomografem komputerowym umiarkowane poszerzenie układu komorowego bez cech przemieszczenia oraz przestrzeni podpajęczych płatów ciemieniowych i skroniowych, a badanie USG tętnic szyjnych wykazuje blaszki miażdżycowe powodujące utrudnienie dopływu krwi do mózgu. Powoduje to znaczne ryzyko wystąpienia udaru mózgu. W ocenie Sądu Okręgowego dowód z opinii biegłego był na tyle wiarygodny i miał taką moc dowodową, że pozwalał na dokonanie ustalenia co do dalszej okresowej częściowej niezdolności do pracy ubezpieczonego. Wskazać bowiem należy, że lekarz orzecznik ZUS w orzeczeniu z 14 kwietnia 2015 roku ustalił także częściową niezdolność do pracy ubezpieczonego do 30 kwietnia 2018 roku. Zastrzeżenia organu rentowego zgłoszone w piśmie procesowym z 26 stycznia 2016 roku stanowiły w zasadzie tylko polemikę z ustaleniami biegłego sądowego i z jego merytorycznymi argumentami. Organ rentowy nie kwestionował, iż u ubezpieczonego badanie USG przeprowadzone 30 października 2015 roku wykazało blaszki miażdżycowe powodujące turbulencję i utrudnienie przepływów w obu opuszkach obu tętnic szyjnych wspólnych. W ocenie Sądu Okręgowego organ rentowy nie miał racji domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji na podstawie artykułu 477 ze znaczkiem 14 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego i przekazanie sprawy do rozpoznania organowi rentowemu i umorzenie postępowania. Ubezpieczony od wielu lat cierpi na schorzenia zdiagnozowane przez biegłego sądowego, a fakt przeprowadzenia badania USG po badaniu przez komisję lekarską ZUS nie stanowi nowej okoliczności a jedynie potwierdzenie schorzeń, które powodują częściową okresową niezdolność do pracy ubezpieczonego. Dlatego Sąd Okręgowy nie uwzględnił tego wniosku. Zgodnie z artykułem 57 ustępem 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 748 z późniejszymi zmianami renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie warunki wskazane w punktach od 1 do 3 tego przepisu. Sporną między stronami była przesłanka wskazana w punkcie 1, między innymi, w szczególności to czy ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy. Przy ocenie niezdolności do pracy wskazać należy również, że zgodnie z artykułem 12 powołanej Ustawy niezdolną do pracy w rozumieniu Ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnie z poziomem posiadanych kwalifikacji. Z kolei zgodnie z artykułem 13 ustępem 1 Ustawy emerytalno-rentowej przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się, po pierwsze stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość, możliwości przed..., przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji, po drugie możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. W ocenie Sądu Okręgowego biegły sądowy uwzględnił powyższe ustawowe wskazania dotyczące oceny przesłanek niezdolności do pracy ubezpieczonego. Sąd Okręgowy na podstawie tego dowodu ustalił, iż ubezpieczony jest nadal częściowo niezdolny do pracy do 30 listopada 2018 roku i dlatego na podstawie artykułu 477 ze znaczkiem 14 paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w punkcie 1 wyroku. W punkcie 2 wyroku Sąd stwierdził odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odpowiedzialność ta określona została w artykule 118 ustęp 1 a Ustawy emerytalno-rentowej. Za rozstrzygnięciem o występowaniu w niniejszej sprawie odpowiedzialności organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji przemawiało to, iż w przeważającej części organ rentowy w szczególności komisja lekarska, która orzekała w sprawie i wydawała orzeczenie, na którym oparł się organ rentowy wydając zaskarżoną decyzję dysponowała tym samym materiałem dowodowym, który był dostępny także biegłemu sądowemu. To, iż po wydaniu zaskarżonej decyzji ubezpieczony do..., przeprowadził dodatkowe badanie USG nie wpływa w żadnym stopniu w ocenie Sądu Okręgowego na uchylenie odpowiedzialności organu rentowego. W razie wątpliwości organ rentowy powinien skierować ubezpieczonego także na tego rodzaju badania a badanie USG jedynie potwierdziło i objawy schorze..., schorzenia w postaci miażdżycy tętnic szyjnych, które występują u ubezpieczonego. Dlatego Sąd Okręgowy orzekł jak w punkcie 2 wyroku

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.