Sobota 21 lipca 2018 Wydanie nr 3799
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-01-30
Data orzeczenia:
30 stycznia 2014
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
30 stycznia 2014
Sygnatura:
V Pa 66/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Anna Miniecka
Sędziowie:
Marzena Głuchowska
Ewa Nowakowska
Protokolant:
st. sekr. sądowy Beata Kałużna
Hasła tematyczne:
Roszczenia Pracownika O Przywrócenie Do Pracy ,  Nauczyciel ,  Umowa O Pracę
Podstawa prawna:
art. 20 Karty Nauczyciela
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt V Pa 66/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Anna Miniecka (spr.)

Sędziowie:

SSO Marzena Głuchowska

SSO Ewa Nowakowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Beata Kałużna

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014r. w Kaliszu

apelacji powoda K. M.

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 17 września 2013 r. sygn. akt IV P 251/12

w sprawie z powództwa K. M.

przeciwko Liceum i Gimnazjum im. (...) w P.

o przywrócenie do pracy

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 60,00zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za instancję odwoławczą.

UZASADNIENIE

Powód K. M. wniósł pozew przeciwko I Liceum Ogólnokształcącemu im. S. S.w P.o uznanie wręczonego mu wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania powód podniósł, iż jako pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w P., w myśl art. 17 ustęp 2 Karty Nauczyciela, podlega tylko przepisom art. 32 ustęp 3 i art. 91a ustęp 2 tej ustawy i nie ma do niego zastosowania przepis art. 20 ustęp 1 punkt 2 Karty Nauczyciela. Dodatkowo powód wskazał, iż z uwagi na zatrudnienie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w P.przebywa na urlopie bezpłatnym i z tego tytułu jest objęty ochroną. Powód zakwestionował również zasadność wskazanej w wypowiedzeniu przyczyny uzasadniającej to wypowiedzenie albowiem nie istniała potrzeba ograniczenia nauczycielom języka angielskiego wymiaru czasu pracy, a tym bardziej nie zaistniała potrzeba likwidacji etatu powoda.

W odpowiedzi na pozew pozwany, I Liceum Ogólnokształcące im. S. S.w P., wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany podniósł, iż powodowi wypowiedziano umowę o pracę z uwagi na przewidywane zmiany organizacyjne w roku szkolnym 2012/2013, związane ze zmniejszeniem liczby uczniów i tym samym liczby godzin dydaktycznych. Pozwany powołał się również na treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r., o sygn. I PZP 4/06, w myśl której nauczyciel mianowany, zwolniony z przyczyn organizacyjnych, nie korzysta z ochrony z art. 41 k.p., albowiem można rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy tylko z końcem roku szkolnego, po trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Pozwany wskazał również, iż powołanego przez powoda przepisu art. 91a ustęp 2 Karty Nauczyciela nie można łączyć ze stosunkiem pracy między stronami. Regulacja ta ma charakter szczególny i dotyczy stosunku pracy zawartego pomiędzy powodem a OKE w P..

Na rozprawie w dniu 3 września 2013 r. strony zgodnie oświadczyły, iż pozwanym w niniejszej sprawie jest Liceum i Gimnazjum im. (...) w P. (k. 260 akt).

Sąd Rejonowy, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu, wyrokiem z dnia 17 września 2013 r. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.889,09 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, orzekł o kosztach procesu i wyrokowi w części zasadzającej nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Wyrok powyższy zapadł w oparciu o następujące ustalenia faktyczne:

Powód K. M. w dniu 31 sierpnia 1999 r. zawarł umowę o pracę z I Liceum Ogólnokształcącym im. S. S.w P., a obecnie Liceum i Gimnazjum im. (...)w P.. Pracę wykonywał w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego i technologii informacyjnej, za przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2.963,03 zł brutto. Uzyskanie przez powoda stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w dniu 10 sierpnia 2001 r. skutkowało zmianą podstawy zatrudnienia z umowy o pracę na mianowanie.

Powód ukończył studia wyższe o kierunku filologia angielska oraz studia podyplomowe o kierunku informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli oraz polityka i zarządzanie oświatą. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych na tłumacza przysięgłego. Przedmiotowe wykształcenie daje powodowi uprawnienia do nauczania w szkole języka angielskiego, technologii informacyjnej oraz informatyki.

Powód od dnia 1 września 2010r. był zatrudniony w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w P., początkowo na podstawie umowy o pracę na czas określony, a następnie na czas nieokreślony. Powód przedmiotową umowę o pracę rozwiązał z dniem 31 sierpnia 2013 r. za porozumieniem stron. Na czas pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w P. powodowi był udzielany corocznie urlop bezpłatny.

Poza powodem w pozwanej szkole zatrudnionych było 4 nauczycieli języka angielskiego – A. K., H. S., K. M. (1)i M. K.. Informatyki natomiast uczyła I. W.. Wszyscy ci nauczyciele to nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, za wyjątkiem I. W., która jest nauczycielem dyplomowanym. A. K.ukończył studia magisterskie – kierunek filologia angielska, a także studia podyplomowe wiedza o Europie i integracji europejskiej. Staż pracy A. K.w pozwanej szkole wynosi 13 lat. H. S.ukończył studia magisterskie – kierunek filologia angielska. Staż pracy H. S.w pozwanej szkole wynosi 9 lat. K. M. (1)legitymuje się dyplomem studiów wyższych magisterskich. Ukończyła filologię rosyjską – angielską. Staż pracy K. M. (1) w pozwanej szkole wynosi 11 lat. M. K.ukończyła studia magisterskie – filologię angielską. Staż pracy M. K.w pozwanej szkole wynosi 18 lat. I. W.posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo – techniczna. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli. Staż pracy I. W.w pozwanej szkole wynosi 13 lat.

W momencie podejmowania wszelkich decyzji kadrowych, tj. w kwietniu 2012 r. pozwana szkoła miała wiedzę, iż z uwagi na zmniejszenie liceum o jeden oddział zmniejszy się liczba zajęć dydaktycznych. W miesiącu tym dyrektor pozwanej szkoły dysponował 85 godzinami języka angielskiego i 14 godzinami technologii informacyjnej. Uśredniając przedmiotową liczbę godzin, z uwagi na okoliczność, iż III klasa maturalna kończy zajęcia w kwietniu, po przeliczeniu na etat A. K. miałby 0,91 etatu (po uśrednieniu 16,34 godziny), powód 0,78 etatu (po uśrednieniu 14 godzin), H. S. 1,11 etatu (po uśrednieniu 19,97 godzin) i M. K. 1,08 etatu (po uśrednieniu 19,52 godziny). W przypadku H. S. nie było możliwości przejęcia godzin języka angielskiego czy też godziny wychowawczej przez innego nauczyciela języka angielskiego albowiem nauczyciel ten prowadził zajęcia w klasach III maturalnych. Praktyką zaś jest, iż nie zmienia się nauczyciela w przypadku klas wychodzących, zwłaszcza w przedmiotach maturalnych. W przypadku M. K. nie można było przekazać jednej godziny języka angielskiego innemu nauczycielowi, albowiem oznaczałoby to, iż tą samą klasę uczyłoby dwóch nauczycieli języka angielskiego. Godziny technologii i informatyki w roku szkolnym 2012/2013 miała otrzymać I. W..

W kwietniu 2012 r. nauczyciele języka angielskiego – H. S., K. M. (1), M. K.i A. K., z uwagi na brak godzin dydaktycznych wyrazili zgodę na zatrudnienie w pozwanej szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i na proporcjonalne w związku z tym zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 września 2012 r. Tego rodzaju zgody nie wyraził powód, mimo wystąpienia przez pozwanego z propozycją ograniczenia zatrudnienia. Jak wskazał powód w piśmie do dyrektora pozwanej szkoły – nie przyjął propozycji „z uwagi na jej sprzeczność z prawem”. Ponadto powód potraktował to pismo jako wypowiedzenie warunków pracy i płacy, składając odwołanie do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Pozew powoda został zarejestrowany pod sygnatura akt IVP 187/12.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 05 września 2012r. Sąd Rejonowy, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu, umorzył postępowanie w tej sprawie.

W dniu 23 maja 2012 r. pozwana szkoła zawiadomiła Komisję Międzyzakładową (...) w P., której członkiem był powód, o zamiarze wypowiedzenia powodowi umowy o pracę. Jako przyczynę uzasadniającą zamierzone wypowiedzenie pozwany podał „zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych języka angielskiego w roku szkolnym 2012/2013, uniemożliwiające dalsze zatrudnienie powoda w pełnym wymiarze zajęć 18/18 etatu na stanowisku nauczyciela mianowanego”. W dniu 29 maja 2012 r. związek zawodowy wniósł pisemne zastrzeżenia co do zamiaru wypowiedzenia powodowi umowy o pracę. W dniu 29 maja 2012r. pozwany złożył powodowi pisemne oświadczenie w przedmiocie trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę. Jako przyczynę uzasadniającą pozwany podał zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013, uniemożliwiające dalsze zatrudnienie powoda w pełnym wymiarze zajęć, a także brak zgody powoda na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż ½ etatu. Powód w dniu 21 sierpnia 2012r. wobec otrzymania wypowiedzenia złożył skargę na dyrektora pozwanej szkoły do Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 30 maja 2012 r. została podjęta uchwała o utworzeniu w pozwanej szkole gimnazjum. Uchwała ta nie jest prawomocna. Liczba zajęć języka angielskiego i informatyki została zwiększona w roku szkolnym 2012/2013 z uwagi na podział klas na grupy językowe, o czym wiedzę dyrektor pozwanej szkoły uzyskał w lipcu czy też pod koniec sierpnia 2012r. Powyższe spowodowało, iż dyrektor pozwanej szkoły miał do dyspozycji w gimnazjum 14 godzin języka angielskiego, a w liceum po uśrednianiu 81,12 godzin. Godziny te otrzymali pozostali nauczyciele języka angielskiego – A. K., M. K., K. M. (1) i H. S.. Ogólnie wymiar czasu pracy tych nauczycieli wyniósł odpowiednio – 25,4 godziny uśrednione (wszystkie lekcje języka angielskiego), 25,53 godziny uśrednione (z czego 24,53 to język angielski), 25,53 godziny uśrednione (z czego 19,08 to język angielski) i 26,97 godziny uśrednione (z czego 26,15 to język angielski). Lekcje informatyki i technologii informacyjnej otrzymała I. W.w wymiarze 17,26 uśrednionych godzin.

W roku szkolnym 2013/2014 w pozwanej szkole liczba godzin języka angielskiego wynosi 83,12, w tym w liceum 61,12 godzin, a w gimnazjum 22 godziny. Obecnie w pozwanej szkole są 4 klasy liceum i 2 klasy gimnazjum – I i II klasa. Powyższe jest związane z niżem demograficznym skutkującym zmniejszeniem grup językowych w porównaniu do września 2012 r. z 34 do 29. Natomiast godzin informatyki i technologii jest 23,74.

Lekcje języka angielskiego otrzymali A. K., M. K., K. M. (1) i H. S.. Nauczyciele ci pracują odpowiednio w wymiarze 23,95 godzin uśrednionych (wszystkie lekcje języka angielskiego), 19,47 godzin uśrednionych (wszystkie lekcje języka angielskiego), 24,11 godzin uśrednionych (z czego 18,53 godzin języka angielskiego), 21,95 godzin uśrednionych (wszystkie lekcje języka angielskiego).

Godziny informatyki i technologii informacyjnej otrzymała I. W. w wymiarze 18,58 godzin uśrednionych oraz A. L. (1) w wymiarze 10,58 godzin uśrednionych. Nauczycielowi A. L. (1) godzinami informatyki został uzupełniony etat nauczyciela matematyki. Jest to nauczyciel dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania. Nauczyciel ten w poprzednich latach szkolnych również uczył informatyki. A. L. (1) ukończył studia magisterskie na kierunku matematyka, a także studia podyplomowe w zakresie informatyki. Staż pracy A. L. (2) w pozwanej szkole wynosi 19 lat.

Istnieje możliwość, iż 1 godzina informatyki w II klasie gimnazjum będzie prowadzona w języku angielskim.

W oparciu o powyższy stan faktyczny Sąd I instancji uznał, iż wręczone powodowi wypowiedzenie umowy o pracę w myśl art. 45 § 1 k.p. nie było zasadne. W momencie wręczania wypowiedzenia pozwany był przekonany, że nie dysponuje wymaganą liczbą godzin języka angielskiego czy też informatyki w roku szkolnym 2012/2013, co wypełniało dyspozycję przepisu art. 20 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 118, poz. 1112 ze zmianami).

Istotna jest jednak okoliczność, iż w roku szkolnym 2012/2013 z uwagi na utworzenie gimnazjum i wprowadzenie podziału klas na grupy językowe niewątpliwie była wystarczająca liczba zajęć, aby zapewnić powodowi jak i innym nauczycielom języka angielskiego i informatyki zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Tym samym wskazana w wypowiedzeniu przyczyna – zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych – była nieprawdziwa.

Druga z przyczyn – brak wyrażenia zgody przez powoda na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa etatu, nie może uzasadniać wypowiedzenia. Jednak okoliczność tą Sąd uwzględnił rozważając czy celowe było przywrócenie powoda do pracy, o czym poniżej. Powodowi wręczono wypowiedzenie w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – podczas urlopu bezpłatnego. Powyższe zdaniem Sądu Rejonowego nie narusza przepisu art. 41 k.p., na co wskazuje pogląd prawny zaprezentowany przez Sąd Najwyższy w zacytowanym w odpowiedzi na pozew wyroku z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie o sygn. I PZP 4/06, opubl. OSNP 2007/ 7-8 /89, w myśl którego w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczyciele z przyczyn wskazanych w art. 20 ustęp 1 punkt 2 KN nie stosuje się przepisu art. 41 k.p.

Urlop bezpłatny został udzielony powodowi celem wykonywania przez niego pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w P.. Zdaniem Sądu Rejonowego fakt, iż powód był zatrudniony jeszcze u innego pracodawcy był wystarczającym kryterium doboru pracownika do zwolnienia, przy tym samym sposobie zatrudnienia z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego i informatyki, takim samym stopniu awansu zawodowego, a także podobnymi kwalifikacjami czy uprawnieniami.

Sąd Rejonowy uznał za nietrafiony zarzut powoda, iż zważywszy na treść art. 91a w związku z art. 17 ustęp 2 KN, wobec powoda nie mógł mieć zastosowania przepis art. 20 ustęp 1 punkt 2 KN.W ocenie Sądu I instancji wyłączenie stosowania niektórych przepisów Karty Nauczyciela dotyczy stosunku pracy pomiędzy powodem a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w P., nie zaś stosunku pracy pomiędzy powodem zatrudnionym na podstawie mianowania a pozwaną szkołą.

Sąd I instancji w miejsce przywrócenia do pracy powoda zasądził na jego rzecz odszkodowanie na podstawie w art. 45 § 3 k.p. w związku z art. 36 § 1 punkt 3 k.p., uznając przywrócenie powoda do pracy za niecelowe (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2003r., w sprawie o sygn. I PK 91/02, opubl. Prawo Pracy 2003/12/35). Liczba zajęć języka angielskiego jak i informatyki obecnie jest niewystarczająca, aby utworzyć etat dla powoda powracającego do pracy. Powód, w przeciwieństwie do pozostałych nauczycieli języka angielskiego, nie wyraził zgody na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia. Zważywszy na obecny niż demograficzny należy się spodziewać, iż w najbliższych latach liczba zajęć dydaktycznych ponownie zostanie zmniejszona.

Sąd badając celowość przywrócenia powoda do pracy uwzględnił również złożoną przez powoda skargę na dyrektora szkoły do Ministra Edukacji Narodowej w związku z wręczonym wypowiedzeniem. Zachowanie to w ocenie Sądu było co najmniej niewłaściwe. Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym sposobem rozwiązania stosunku pracy i w zasadzie każdy pracownik musi się liczyć z powyższym. Jak wykazało przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe dyrektor pozwanej szkoły kierował się obiektywnymi przesłankami wypowiadając powodowi umowę o pracę. Niewątpliwie skarga złożona przez powoda w przypadku gdyby został on przywrócony do pracy miałaby negatywny wpływ na stosunki pomiędzy powodem a dyrektorem pozwanej szkoły. W tych okolicznościach Sąd na podstawie wyżej powołanych przepisów orzekł o odszkodowaniu.

O kosztach procesu poniesionych przez powoda jak w punkcie 2 sentencji wyroku orzeczono przy zastosowaniu przepisu art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z § 11 ustęp 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1349 z późniejszymi zmianami).

Orzeczenie w przedmiocie nieuiszczonych kosztów sądowych jak w punkcie 3 sentencji wyroku znajduje swoje uzasadnienie w treści art. 113 ustęp 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398 z późniejszymi zmianami) w związku art. 98 k.p.c. i 102 k.p.c.. Sąd kierował się okolicznościami, iż szkoła wykonuje zadania o charakterze publicznym.

Rygor natychmiastowej wykonalności jak w punkcie 4 sentencji wyroku został nadany na podstawie przepisu art. 477 2 § 1 k.p.c..

Od wyroku Sądu Rejonowego apelację wniósł powód. Skarżąc go w całości wnosił o jego uchylenie i zmianę na wyrok przywracający powoda do pracy, a nadto o obciążenie pozwanego kosztami postępowania apelacyjnego, w tym wynagrodzeniem pełnomocnika. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie prawa materialnego poprzez bezpodstawne zastosowanie art. 45 § 3 k.p. tj. w miejsce przywrócenia do pracy alternatywne zasądzenie na rzecz powoda odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, uznając przywrócenie powoda do pracy za niecelowe.

Pozwany w odpowiedzi na apelację wniósł o oddalenie apelacji w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa prawnego wg norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja powoda nie jest uzasadniona. Sąd I instancji poczynił prawidłowe ustalenia w sprawie, które sąd odwoławczy w pełni podziela i prawidłowo zastosował do ustalonego stanu w sprawie stanu faktycznego przepis art. 45 § 3 k.p.

Skarżący w apelacji kwestionuje ustalenia sądu I instancji dotyczące prawidłowości doboru powoda do zwolnienia, a w szczególności przyjęcie przez pracodawcę powoda jako kryterium doboru do zwolnienia oceny pracy powoda zamiast oceny dorobku zawodowego wskazując, iż skala tych dwóch ocen jest nieporównywalna.

Rozpatrując ten zarzut wskazać należy, iż przy przyjęciu jako kryterium doboru pracownika do zwolnienia oceny dorobku zawodowego powoda, powód miałby o jeden punkt więcej i wówczas uzyskałby 25 punków czyli taki sam wynik jak inny nauczyciel K. M. (1). Jednakże wybór powoda do zwolnienia nie nasuwa nawet w takiej sytuacji wątpliwości, zważywszy, że oprócz kwalifikacji do nauki języka angielskiego, nauczyciel K. M. (1)jest jedynym nauczycielem posiadającym kwalifikacje do nauki języka rosyjskiego w szkole. Powód jest natomiast jednym z czterech nauczycieli z kwalifikacjami do nauki języka angielskiego, posiadającym dodatkowe kwalifikacje do nauki informatyki. Poza tym należy wziąć pod uwagę, iż powód nie nauczał w szkole w ostatnim czasie ze względu na zatrudnienie w OKE w P., korzystając z udzielonego na okres tego zatrudnienia urlopu bezpłatnego. W tej sytuacji kwestionowanie prawidłowości doboru powoda do zwolnienia nie jest uzasadnione.

Stwierdzić również należy, iż usprawiedliwiona nieobecność powoda w pracy spowodowana urlopem bezpłatnym nie chroniła powoda przed rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn wskazanych w art. 20 ustęp 1 punkt 2 KN.

Sąd I instancji powołując się na pogląd prawny wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie o sygn. I PZP 4/06, opubl. OSNP 2007/ 7-8 /89, w myśl którego w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczyciele z przyczyn wskazanych w art. 20 ustęp 1 punkt 2 KN, nie stosuje się przepisu art. 41 k.p. trafnie przyjął, iż dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w czasie korzystania przez niego z urlopu bezpłatnego.

Podzielić należy również zajęte przez Sąd Rejonowy stanowisko, iż chybione jest powoływanie się przez powoda na ochronę przed wypowiedzeniem na podstawie art. 17 ust. 2 Karty Nauczyciela, gdyż wyłączenie stosowania niektórych przepisów Karty Nauczyciela dotyczy stosunku pracy pomiędzy powodem a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w P.. Nie odnosi się natomiast do stosunku pracy między powodem zatrudnionym na podstawie mianowania a pozwaną szkołą.

Wskazywany w apelacji zarzut naruszenia art. 45§3 k.p. nie jest uzasadniony.

Podkreślić należy, że przy rozpatrywaniu celowości i możliwości przywrócenia do należy mieć na uwadze stan istniejący w chwili wyrokowania, czyli uwzględniający okoliczności jakie wystąpiły po dokonaniu wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Dlatego prawidłowo postąpił sąd I instancji oceniając celowość przywrócenia powoda do pracy w aspekcie czy możliwe będzie dalsze zatrudnienie powoda w pełnym wymiarze zajęć przy aktualnej ilości godzin języka angielskiego, a także przy uwzględnieniu sytuacji związanej ze złożoną przez powoda skargą w trakcie zaistniałego sporu. Sąd I instancji doszedł do powyższej konkluzji znajdującej pełne oparcie w wynikach postępowania dowodowego przy wzięciu pod uwagę, iż powód w przeciwieństwie do pozostałych nauczycieli języka angielskiego nie wyraził zgody na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia.

Z art. 45 § 2 k.p. w powiązaniu z art. 45 § 1 k.p. wynika, że zaspokojenie roszczeń pracownika w razie ustalenia, iż wypowiedzenie bezterminowo zawartej umowy o pracę było nieuzasadnione lub dokonane zostało z naruszeniem przepisów i umowa uległa już rozwiązaniu, może polegać alternatywnie na przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach lub na zasądzeniu odszkodowania. Przedmiot powództwa i procesu stanowi oświadczenie powoda wyrażone jako żądanie pozwu. Wskazanie przez ustawodawcę, że „sąd może nie uwzględnić” żądania pracownika powoduje, iż sąd musi wypowiedzieć się co do bezzasadności zgłoszonego roszczenia. Kryteriów oceny niecelowości uwzględnienia żądania pracownika przywrócenia do pracy sąd powinien poszukiwać przede wszystkim w ustaleniach faktycznych, tylko bowiem odwołanie się do ocen powiązanych ściśle z podłożem faktycznym sprawy może stworzyć przeciwwagę dla przedstawionych w pozwie przesłanek zasadności żądania powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko.

Skoro zatem, jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń, aktualna ilość zajęć z języka angielskiego jak i informatyki, która jeszcze ulegnie zmniejszeniu ze względu na niż demograficzny, nie pozwala na zatrudnienie powoda w pełnym wymiarze zajęć, to usprawiedliwiony jest pogląd sądu I instancji o niecelowości przywrócenia powoda do pracy u pozwanego. Ponadto zauważyć trzeba, ze sąd może nie uwzględnić na podstawie art. 45 § 2 k.p. zgłoszonego przez pracownika roszczenia o przywrócenie do pracy, jeżeli miałoby to prowadzić do powtórzenia się sytuacji, na którą zasadnie powoływał się pracodawca jako na przyczynę wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2005 r. II PK 101/05).

Poza tym na marginesie wskazać należy, że niewykluczone jest, iż powód rozwiązując łączącą go z OKE w P.umowę o pracę uczynił to jedynie na użytek toczącego się postępowania w celu wykazania, iż zamierza powrócić do pracy u pozwanego i pozostaje bez środków do życia, dążąc do uzyskania w ten sposób korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia w postaci przywrócenia do pracy u pozwanej. Ani wcześniej ani w chwili otrzymania wypowiedzenia powód nie informował pozwanego o zamiarze powrotu do pracy w szkole ze względu na swoja sytuację zdrowotną czy też rodzinną. W sytuacji otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę, działania pracownika zmierzają raczej do utrzymania zatrudnienia u innego pracodawcy, w celu zapewnienia środków utrzymania rodzinie, nie zaś pozbywania się tego zatrudnienia. Natomiast powód za porozumieniem stron rozwiązał z OKE w P.umowę o pracę dobrowolnie pozbawiając się zatrudnienia.

W tym stanie rzeczy apelacja jako nieuzasadniona podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach zastępstwa procesowego za instancję odwoławczą orzeczono na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1349 z późniejszymi zmianami).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.