Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2016-05-10
Data orzeczenia:
10 maja 2016
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
15 czerwca 2016
Sygnatura:
III RC 522/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wydział:
III Wydział Rodzinny
Przewodniczący:
Krystian Rezmer
Protokolant:
st. sek. sąd. Maria Olszewska
Hasła tematyczne:
Rozdzielność Majątkowa
Podstawa prawna:
art. 52 § 1 k.r.o.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt IIIRC. 522/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 maja 2016 roku

Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Krystian Rezmer

Ławnicy -

Protokolant st. sek. sąd. Maria Olszewska

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 roku w Grudziądzu

na rozprawie

sprawy z powództwa T. K.

przeciwko pozwanej A. K.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

1.  Ustanawia z dniem 5 maja 2015r. rozdzielność majątkową powoda T. K. i pozwanej A. K., powstałej w wyniku zawarcia związku małżeńskiego w dniu 25.12.2005r. przed Kierownikiem USC w G. zapisanego za nr (...), między małżonkami wspólnością ustawową.

2.  Odstępuje od obciążenia pozwanej kosztami sądowymi

Sygn. akt III RC.522/15

UZASADNIENIE

---------------------------

Powód T. K. wystąpił z pozwem

przeciwko żonie A. K. o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną 1.06.2013r. oraz zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu powód podał, że formalnie tworzy z żoną związek, ale w dniu 20.08.2015r. żona zabrała dzieci i w zupełnej tajemnicy odjechała w nieznanym kierunku, porzucając męża. On wszczął poszukiwania i zgłosił o tym policji. Ustalono, że pozwana przebywa we Francji. Ponadto ustalił, że żona bez jego wiedzy zaciągnęła wiele pożyczek, kredytów i innych zobowiązań. Te zaległości z odsetkami mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pozwana na rozprawie w dniu 9.05.2016r. uznała powództwo lecz z inną datą wsteczną tj. 5.05.2015r., kiedy odeszła od powoda, a nie z datą podaną w pozwie /k.57 akt/.

Sąd ustalił, co następuje:

Powódka i pozwany pozostają w związku małżeńskim od 25.12.2005 roku. Małżonkowie nie sporządzali umowy majątkowej przedmałżeńskiej i posiadają wspólnotę majątkową małżeńską. Mają dwoje dzieci – N. lat 12 i A. lat 8. Od 20.08.2015r. strony żyją w faktycznej separacji i prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe.

/dowód: - kopia odpisu zupełnego aktu małżeństwa z USC w G.

– k.4 akt,

- zeznania powoda – k.57v-58 akt/.

Powód T. K. ma lat 33 z zawodu jest kelnerem lecz pracuje jako kierowca. Zarabia ok. 2500 zł netto z nadgodzinami. W małżeństwie sprawami finansowym zajmowała się pozwana.

/dowód: zeznania powoda – k.58 akt,

- kopia umowy o pracę powoda – k.52 akt/.

Pozwana A. K. (1) ma lat 30 z zawodu jest technikiem administracji, obecnie z dziećmi zamieszkuje we Francji. Do czasu rozstania pozwana pracowała jako zastępca kierownika w T. i zarabiała ok.1700 zł netto.

W 2011 roku strony zaciągnęły wspólnie kredyt hipoteczny na kwotę 147 tys. zł na 30 lat, na zakup mieszkania. Rata miesięczna spłaty tego kredytu to kwota ok. 550 zł. W okresie wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego przez strony, pozwana A. K. (1) zaciągała kredyty bez wiedzy powoda. Pierwszy kredyt zaciągnęła na przyjęcie syna N. do I komunii w 2013r. w P.. Następny zaciągnęła w tym celu aby spłacić wcześniejszy. Później brała kredyt konsolidacyjny i dalsze kredyty bo nie miała na życie. W chwili obecnej jej zadłużenie łącznie z odsetkami wynosi ponad 100 tys. zł.

/dowód: - zeznania powoda – k.58 akt,

- zeznania pozwanej – k.58v akt,

- zeznania świadka A. K. (2) – k.57v akt,

- dokumenty windykacyjne lub bankowe – k.22-29, 55 akt/.

Strony nie zamierzają podjąć na nowo wspólnego pożycia bo pozwana nie zamierza wrócić.

/dowód – zeznania pozwanej – k.58v akt/.

Wymienione dowody we wzajemnym zestawieniu potwierdzają się i uzupełniają tworząc logiczną całość, są również zgodne z zasadami doświadczenia życiowego i dlatego uznano je za wiarygodne.

Sąd zważył co następuje:

Przepis art.52 §1 i §2 kro stanowi, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa.

W doktrynie prawniczej przez ważne powody, najogólniej rozumie się wytworzenie takiej sytuacji która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, ze dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

Z treści przytoczonych dowodów wynika, że pozwana prawie rok temu odeszła z małoletnimi dziećmi od powoda i małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, żyją i zamieszkują oddzielnie. O tym, że separacja między nimi nosi cechy trwałości wskazuje stanowisko pozwanej, która oświadczyła, że nie zamierza wrócić do powoda.

Niegospodarność pozwanej która dysponowała finansami rodziny wskazuje na drugi ważny powód który może być przyczyną do ustanowienia rozdzielności majątkowej między stronami. Mimo, że oboje małżonkowie pracowali to jednak wydatkowali na potrzeby rodziny więcej niż miesięcznie zarabiali. Wobec tego pozwana zaciągała kredyty, a przecież trzeba pamiętać, że kredyt trzeba spłacić pożyczkodawcy z odsetkami.

Z powyższych przyczyn Sąd uznał, że w sprawie występują ważne powody w rozumieniu przepisu art.52§1 kro jakim jest nie tylko wygaśnięcie pozytywnego uczucia między małżonkami i wielomiesięczna faktyczna separacja z prowadzeniem oddzielnych gospodarstw domowych, a ponadto niegospodarność pozwanej i zaciąganie kredytów bez wiedzy powoda.

Pozwana uznała żądanie pozwu i występująca w sprawie Prokurator z datą wsteczną dnia 5 maja 2015r., kiedy to pozwana po raz pierwszy odeszła od pozwanego. Data wsteczna wnioskowana przez powoda nie zasługuje na uwzględnienie bowiem pieniądze z zaciągniętych kredytów pozwana przeznaczała na potrzeby rodziny / w tym uroczystość przyjęcia do I Komunii ich syna N./, zaś nieinteresowanie się przez powoda sprawami finansowymi rodziny i nienależyte kontrolowanie wydatków w tym jego również zarobków, nie zwalnia go od współodpowiedzialności za stan finansów rodziny w czasie trwania wspólnoty majątkowej małżeńskiej.

W tym stanie, Sąd na podstawie art.52 §1 kro uwzględnił powództwo i orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach sądowych Sąd postanowił w oparciu o art.102 kpc bowiem pozwana aktualnie nie ma dochodów i ma na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci.

S ę d z i a

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.