Wtorek 22 stycznia 2019 Wydanie nr 3984
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Lubinie z 2012-11-07
Data orzeczenia:
7 listopada 2012
Data publikacji:
15 lutego 2018
Sygnatura:
IV P 148/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wydział:
IV Wydział Pracy
Przewodniczący:
Agnieszka Czyczerska
Sędziowie:
Konstanty Czerniak
Grażyna Wrębiak
Protokolant:
Magdalena Weryńska
Hasła tematyczne:
Rozwiązanie Stosunku Pracy Za Wypowiedzeniem
Podstawa prawna:
art. 20 Ustawy z 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt IV P 148/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2012 r.

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział IV Pracy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Czyczerska

Ławnicy:

Konstanty Czerniak

Grażyna Wrębiak

Protokolant:

Magdalena Weryńska

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2012 r. w Lubinie

na rozprawie sprawy

z powództwa J. J.

przeciwko Zespołowi Szkół (...)w L.

o przywrócenie do pracy

I. o d d a l a powództwo,

II. zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 60zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie.

UZASADNIENIE

Powódka J. J.wniosła przeciwko stronie pozwanej Zespołowi Szkół (...) w L.pozew o przywrócenie do pracy.

W uzasadnieniu pozwu powódka podała, iż była zatrudniona u strony pozwanej na stanowisku nauczyciela (...)Pismem z dnia 27 kwietnia 2012r. powódka zwróciła się do pracodawcy o przedstawienie na piśmie informacji, czy w roku szkolnym 2012/2013 będzie brakować jej godzin. W reakcji, strona pozwana zwróciła się do związków zawodowych z informacją o zamiarze wypowiedzenia powódce umowy o pracę, a następnie takiego wypowiedzenia dokonała. Jako podstawę podano art. 20 Ustawy Karta Nauczyciela. Faktem jest, że powódka co roku wyrażała zgodę na czasowe obniżenie wymiaru godzin. Powódka jest u strony pozwanej jedynym nauczyciele (...). Jest nauczycielem mianowanym o wykształceniu kierunkowym z zakresu (...), dużym dorobku, doświadczeniu i dobrej opinii o jej merytorycznej kompetencji. W tym kontekście wybór powódki do zwolnienia nie był właściwy. Powódka wskazała, że w doborze nauczyciela do dalszego zatrudnienia, powinna być uwzględniona podstawa nawiązania stosunku pracy.

Strona pozwana Zespół Szkół (...) w L.nie uznała powództwa i wniosła o jego oddalenie.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wskazała, ze powódka od roku 2006 z powodu braku wystarczającej liczby godzin (...), za swoją zgodą przyjmowała ograniczenie zatrudnienia do wysokości nie niższej niż 1/ etatu. W maju 2011r. otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy, co było spowodowane ciągle zmniejszającą się liczbą klas, a co za tym idzie, zmniejszającą się liczbą godzin przedmiotów ogólnokształcących.

Zgodnie z projektem organizacji na rok szkolny 2012/2013 liczba godzin (...)w szkole wynosi tylko 4,79 etatu, dlatego w stosunku do powódki nie można zastosować praktyki ograniczenia zatrudnienia. W takiej sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem jest zastosowanie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Strona pozwana wskazała, że nauczycielom zostały przedstawione Kryteria doboru pracowników do zwolnień na Radzie Pedagogicznej w dniu 27 kwietnia 2010r., co potwierdza protokół z tej Rady. Dodatkowo na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 kwietnia 2012r. przedstawiono założenia do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013. Powódka nie była jedynym nauczycielem posiadającym uprawnienia do nauczania (...). U strony pozwanej zatrudniona jest nauczycielka do nauki (...) i posiada ona również uprawnienia do nauki (...). Pracownik ten pracuje w niepełnym wymiarze przy nauczaniu (...) i godziny (...)zostaną jej przydzielone, co i tak nie będzie stanowiło całego etatu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka była zatrudniona u strony pozwanej od 2002r. Od dnia 01.09.2006r. pracowała na podstawie mianowania, jako nauczyciel (...). Powódka nie ma uprawnień do nauczania innego przedmiotu. Wynagrodzenie miesięczne powódki liczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wynosiło 1088 zł brutto.

Od 2006r., za swoją zgodą, powódka pracowała w niepełnym wymiarze godzin. W roku szkolnym 2011/2012 liczba godzin (...) wynosiła 9,58, co stanowiło więcej, niż ½ etatu.

Decyzją Prezydenta Miasta L., który wydał w tym zakresie stosowne zarządzenie, w roku szkolnym 2012/2013 odbył się nabór tylko do jednej klasy- sportowej, Liceum Ogólnokształcącego. Decyzja Prezydenta była wiążąca dla Dyrektora Szkoły. Zarządzenie Prezydenta Miasta L. zostało zaskarżone przez związki zawodowe i następnie uchylone przez Wojewodę (...). Decyzja Wojewody została zaskarżona do sądu administracyjnego.

W konsekwencji powyższego, zmniejszyła się liczba godzin nauczania w szkole w roku szkolnym 2012/2013, w którym przeprowadzono nabór do jednej klasy. Zgodnie z planem organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013, liczba godzin (...) wynosi 4,79. Z uwagi na fakt, iż stanowi to mniej niż ½ etatu, pracodawca podjął decyzję o rozwiązaniu z powódką umowy o pracę.

O zmniejszeniu liczby godzin dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013 Dyrekcja Szkoły poinformowała nauczycieli podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej 24.04.2012r. i przedstawiła nauczycielom Kryteria Doboru Pracowników do Zwolnień.

Pismem z dnia 13 kwietnia 2012r. pracodawca zwrócił się Zakładowej Komisji Związkowej w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z powódką. W odpowiedzi organizacja związkowa zawnioskowała o porozumienie się przez pracodawcę z organem prowadzącym i dyrektorami innych szkół w celu uzupełnienia pensum powódki.

Pismem z dnia 11 maja 2012r. strona pozwana rozwiązała z powódką umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął 31.08.2012r. Jako przyczynę rozwiązania umowy wskazano zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, uniemożliwiające dalsze zatrudnianie powódki w pełnym wymiarze zajęć.

Obecnie u strony pozwanej (...)uczy nauczycielka (...) B. P., która ukończyła (...) Studia (...)dla nauczycieli. Jest ona obecnie za swoją zgodą zatrudniona w niepełnym wymiarze zajęć i realizuje 13/58 godzin łącznie (...)i (...).

Dowód: akta osobowe powódki

akta osobowe B. P.

pismo z 09.05.2012r, k. 6

pismo rozwiązujące umowę o pracę z powódką, k. 7

arkusz organizacyjny strony pozwane wraz z załącznikiem, k. 22-23

kserokopie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, k. 24-29

zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia powódki, k. 31

Kryteria Doboru Pracowników do Zwolnień, k. 30

Pisma z 01.09.2010r., 15.06.2010r., 31.08.2009r., 10.06.2009r., k. 38-41

Częściowo zeznania świadka R. L., k. 78

Częściowo zeznania powódka, k. 79 verte-79

Zeznania w-ce Dyrektor strony pozwanej B. A., k. 79

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2 tj. do wymiaru nie niższego niż ½ etatu.

W rozpoznawanej sprawie okoliczności wskazane w tym artykule zaistniały. Na skutek zmian organizacyjnych, które wystąpiły u strony pozwanej w roku szkolnym 2012/2013 i które dyktowane były wprowadzoną w życie decyzją Prezydenta Miasta L., zmniejszyła się liczba oddziałów w pozwanej szkole. W konsekwencji zmniejszyła się także liczba godzin nauczania poszczególnych przedmiotów, w tym (...)do wymiaru nieprzekraczającego 1/ 2 etatu. W takiej sytuacji uzasadnione było, w oparciu o wyżej wskazaną regulację, rozwiązanie umowy o pracę z powódką, dla której nie ma odpowiedniej (w wysokości co najmniej ½ etatu) liczby godzin przedmiotu, którego nauczała. Powódka nie ma jednocześnie, co było w sprawie bezsporne, kwalifikacji do nauczania żadnego innego przedmiotu w szkole. Podobnie racjonalne było przydzielenie godzin (...)nauczycielce od (...), która, co zostało w sprawie wykazane przez stronę pozwaną, uzyskała uprawnienia do nauczania tego przedmiotu.

W realiach rozpoznawanej sprawy, z uwagi na okoliczności wskazane wyżej, kryteria doboru pracowników do zwolnień nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Dla powódki nie ma bowiem w roku szkolnym 2012/2013 możliwości przydzielenia godzin nauczania (...) w wymiarze stanowiącym co najmniej ½ etatu.

Jednocześnie warto wskazać na stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyroku z dnia 05.07.2011r. ( IPK 28/11), zgodnie z którym „W razie wystąpienia zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela), dyrektor szkoły nie ma obowiązku zasięgnięcia informacji co do możliwości uzupełniającego zatrudnienia nauczyciela mianowanego, złożenie mu propozycji ograniczenia zatrudnienia ani nawet udzielania nauczycielowi informacji o możliwości ograniczenia zatrudnienia.(…)”.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał żądanie powódki za niezasadne i na podstawie art. 45 par. 1 k.p. a contario, powództwo oddalił.

Orzeczenie o kosztach postępowania znajduje swoje oparcie w art. 98 k.p.c. i par.11 ust. 1 pkt2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.