Sobota 21 lipca 2018 Wydanie nr 3799
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-12-29
Data orzeczenia:
29 grudnia 2014
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Sygnatura:
I C 208/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Sokółce
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Daniel Czech
Protokolant:
Julita Szoka
Hasła tematyczne:
Skarga Pauliańska
Podstawa prawna:
art. 527 kc
Teza:
Strona powodowa, żądając uznania czynności za bezskuteczną, zobligowana była zatem do wykazania, iż pozwany, nabywając od dłużnika udział wynoszący 5/12 części w gospodarstwie rolnym niezabudowanym położonym w P. , zdawał sobie sprawę, iż S. K. działa ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Sąd zważył przy tym, iż okoliczności niniejszej sprawy nie pozwalają na zastosowanie przepisu art. 527 § 3 k.c., zgodnie z którym w przypadku gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskała osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. W ocenie Sądu nie sposób bowiem zgodzić się twierdzeniem strony powodowej, iż z racji wyłącznie więzów krwi uznać należy, iż pozwany był osobą bliską względem dłużnika i tym samym wiedział, że S. K. działał z zamiarem pokrzywdzenia swoich wierzycieli. Zauważyć należy, iż świadek I. K. zeznała, iż ani ona, ani jej mąż nie wiedzieli o zobowiązaniach brata pozwanego. Przeciwko uznaniu relacji braci za bliskie przemawia przy tym fakt, iż w okresie zarówno zaciągnięcia zobowiązania przez S. K., jak i zawarcia pozornej umowy darowizny, nie zamieszkiwali oni wspólnie, pozwany wraz z żoną nie odwiedzał brata i bratowej w K. R. (byli tam wyłącznie raz). Na osłabienie ich relacji wskazywała również okoliczność, iż każdorazowa wpłata na poczet należności z tytułu przeniesienia własności udziału w gospodarstwie rolnym potwierdzana była pisemnym oświadczeniem stron umowy, co niewątpliwie nie jest powszechną praktyk wśród osób bliskich.
Powołane przepisy:

Sygn. akt I C 208/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 grudnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie :

Przewodniczący: SSR Daniel Czech

Protokolant: Julita Szoka

po rozpoznaniu dnia 15 grudnia 2014 r. w S.

sprawy z powództwa R. J. i B. P.

przeciwko J. K.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powodów R. J. i B. P. na rzecz pozwanego J. K. solidarnie kwotę 2417,00 zł (słownie dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt II Ca 261/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Urszula Wynimko (spr.)

Sędziowie: SSO Barbara Puchalska

SSO Bogdan Łaszkiewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Gąsowska

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. w Białymstoku

na rozprawie

sprawy z powództwa R. J. i B. P.

przeciwko J. K.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 29 grudnia 2014 r. sygn. akt I C 208/14

I. zmienia zaskarżony wyrok:

1) w punkcie I i uznaje za bezskuteczną w stosunku do powodów R. J.i B. P.umowę darowizny zawartą pomiędzy S. K., a pozwanym J. K.w dniu 23 kwietnia 2010 roku w formie aktu notarialnego pod numerem (...)repertorium A przed notariuszem L. D.w części, w której S. K.darował pozwanemu J. K.udział wynoszący 5/12 części w gospodarstwie rolnym niezabudowanym, położonym w obrębie P., w gminie S., powiecie (...), województwie (...)składającym się z działek oznaczonych nr geodezyjnymi (...)o łącznej powierzchni 4,61 ha, dla której Sąd Rejonowy w S. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...), w celu zaspokojenia wierzytelności wynikającej z prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 14 maja 2013 roku wydanego przez Sąd Rejonowy w S.w postępowaniu upominawczym prowadzonym pod sygn. akt I Nc 147/13, w stosunku do: powoda R. J.w kwocie 8.126,36 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31 lipca 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 101,63 złotych; powoda B. P.w kwocie 8.126,27 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31 lipca 2012 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 101,63 złotych i w pozostałym zakresie oddala powództwo,

2) w punkcie II i zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwoty po 407 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwoty po1.307 (jeden tysiąc trzysta siedem) złotych tytułem zwrotu kosztówprocesu w postępowaniu odwoławczym.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.