Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-06-18
Data orzeczenia:
18 czerwca 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
18 czerwca 2015
Sygnatura:
VIII Ga 103/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
VIII Wydział Gospodarczy
Hasła tematyczne:
Skutki Niewykonania Zobowiązania
Podstawa prawna:
art. 480 § 1 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt.

VIII Ga 103/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący

Sędzia

Sędzia

SSO Wojciech Wołoszyk (spr.)

SO Wiesław Łukaszewski

SR del. Artur Fornal

Protokolant

Izabela Rogińska

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015r. w Bydgoszczy

na rozprawie

sprawy z powództwa: M. P.

przeciwko : (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o upoważnienie do wykonania zastępczego

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 19 lutego 2015r. sygn. akt VIII GC 761/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą.

Sygn. akt VIII Ga 103/15

UZASADNIENIE

Powódka wniosła o upoważnienie do wykonania zastępczego za pozwanego , czynności polegającej na zainstalowaniu w należącym do niej samochodzie marki H. (...) , nawigacji samochodowej zgodnie z jej zamówieniem z dnia 2 października 2010, tj. nawigacji 7-calowej, rekomendowanej do wskazanego modelu samochodu, na koszt pozwanego oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 5895 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty tytułem kosztów związanych z w/w czynnością. Nadto powódka wniosła o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że dokonała zakupu pojazdu marki H. (...) z dodatkowym wyposażeniem - nawigacją 7". Po odbiorze samochodu okazało się, że została w nim zainstalowana nawigacja inna niż w specyfikacji zamówienia. Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy z dnia 15 maja 2013 r., sygn. akt VIII GC 1387/12 upr, pozwanemu nakazano zainstalować w rzeczonym samochodzie powódki nawigację samochodową zgodną z zamówieniem powódki z dnia 2 października 2010 r. Powódka wskazała, ze pozwany do dnia dzisiejszego nie wykonał ciążącego na nim obowiązku. Powódka podała, że pozwany zaproponował jej dwie nawigacje jednak żadna z propozyq*i nie spełnia wymogów zamówienia z dnia 2 października 2010 r. Zaproponowana bowiem nawigacja B. posiada 6,2 calowy ekran, nie jak zamówiona nawigacja, która miała być 7 calowa, natomiast druga z zaproponowanych nawigacji NavRoad posiada 7-calowy ekran, jednak jest to urządzenie przenośne, a nie nawigacja wmontowana do samochodu w miejsce na to przeznaczone. Ponadto powódka zaznaczyła, że otrzymała informację, że urządzeniem fabrycznie montowanym w pojeździe o modelu posiadanym przez powódkę jest nawigacja 7-calowa o nazwie k. (...), która z uwagi na to, że jest nawigacją fabryczną, nie posiada innej nazwy handlowej. Wskazano również, że nawigacją rekomendowaną dla samochodu marki H. (...) jest nawigacja o nazwie C. (...). Pozwany poprzestał na swojej propozycji zamontowania urządzenia niezgodnego ze specyfikacją zamówienia powódki. Powódka podała, że zakup i montaż nawigacji C. (...) jest możliwy w (...) T. - (...) w T. zaś koszt czynności polegającej na zakupie właściwego urządzenia i zamontowanie go w samochodzie powódki zostały ustalone na kwotę 5895 zł.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o odrzucenie pozwu ze względu na fakt, iż sprawa o to samo roszczenie została już prawomocnie osądzona, względnie o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu i zastępstwa procesowego według norm przepisanych wskazując, że powódka wystąpiła w 2012 r. z roszczeniem dotyczącym

1

nawigacji 7-calowej w samochodzie powódki zakupionym dnia 2 października 2010 r. u pozwanego. Sąd w pierwszej instancji wyrokiem z dnia 15 maja 2013 r. - sygn. VIII GC 1387/12 upr, orzekł w przedmiotowej sprawie i zasądził zgodnie z roszczeniem powoda. Wyrok ten jest prawomocny, co przemawia za odrzuceniem pozwu. Ponadto pozwany podniósł zarzut przedawnienia wynikający z terminów dotyczących rękojmi oraz ogólnych terminów dotyczących roszczenia o zapłatę tj. termin trzyletni. Pozwany podkreślił również, że nawigacja 7 cali stanowiła wyposażenie dodatkowe w tejże wersji wyposażenia pojazdu, niebędące fabrycznym wyposażeniem pojazdu marki (...) i przedmiotowe żądanie powódki jest bezzasadne ponieważ powódka cały czas domaga się zamontowania nawigacji fabrycznej mimo ustalenia przez Sąd w poprzednio rozpoznawanej sprawie, że można jedynie mówić o nawigacji rekomendowanej. Ponadto pozwana spółka wskazała, że strony nie określiły, jaki ma być to rodzaj nawigacji ograniczając się jedynie do wpisania, że ma być to nawigacja 7-calowa. Pozwany potwierdził, że dokonał instalacji w pojeździe powódki nawigacji 7 cali oraz w wyniku nieprawidłowego jej działania przyjął reklamację powódki. Przedmiotowe urządzenie zostało odesłane producentowi i pozwany cały czas oczekuje na nadesłanie naprawionego urządzenia. W związku z powyższym pozwany podniósł, że nie ma podstaw prawnych do wystąpienia z żądaniem wykonania zastępczego, a także zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu. Ponadto pozwany wskazał, że wykładnia art. 480 § 1 k.c. w wyniku, której kupujący mógłby żądać upoważnienia przez Sąd do usunięcia wad na koszt sprzedawcy, prowadziłaby do poszerzenia katalogu uprawnień, jakie ustawa daje kupującemu.

Sąd Rejonowy ustalił, iż w dniu 2 października 2010 r. powódka złożyła zamówienie u pozwanego na kupno samochodu marki H. (...) 184 KM za kwotę 118 000 zł. Strony ustaliły, że dodatkowym doposażeniem pojazdu będą dywaniki gumowe i welurowe oraz nawigacja 7" zainstalowana w miejsce do tego przeznaczone. W 2010 r. pozwany nie zamontował nawigacji do żadnego z samochodów H. (...), jednakże w katalogu importera były przedstawione samochody z nawigacją. Po kilku tygodniach od zakupu pojazd powódki został doposażony w nawigację 5,8", która następnie przestała działać. Po zgłoszeniu reklamacji pozwany zamontował w samochodzie powódki inną nawigację, która również posiadała wady i nie działała poprawnie. Pozwany przyjął reklamację, do chwili obecnej jednak producent nie nadesłał pozwanemu naprawionego lub nowego urządzenia. Pozwany w miejsce nawigacji zamontował w samochodzie powódki radio. Wyrokiem z 15 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt VIII GC 1387/12 nakazał pozwanemu, aby zainstalował w samochodzie powódki marki H. (...) nawigację samochodową zgodną z zamówieniem powódki z dnia 2 października 2010r., oddalił powództwo w pozostałej części oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 717 zł tytułem

2

zwrotu kosztów procesu. Przed uprawomocnieniem się wyroku pozwany zaproponował montaż nawigacji P. (...), z uwagi jednak, iż nawigacja ta nie spełniała danych technicznych nawigacji fabrycznej powódka nie wyraziła zgody na jej instalację. Po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013r. powódka zwróciła się do pozwanego o zainstalowanie nawigacji. Pozwany zaproponował montaż nawigacji (...) albo (...)" i przesłał dane dotyczące proponowanych nawigacji. Kupiony przez powódkę samochód o nr VIN (...) nie posiadał fabrycznie montowanej nawigacji. Rekomendowana do samochodu powódki nawigacja 7" to C. (...). Powódka nie wyraziła zgody na montaż jednej z przedstawionych przez pozwanego nawigacji. Zaproponowane nawigacje nie są zgodne z zamówieniem powódki, albowiem nawigacja (...) nie jest nawigacją 7", zaś nawigacja (...)" nie jest nawigacją wmontowaną, a urządzeniem przenośnym.

Sąd Rejonowy dał wiarę zeznaniom powódki, iż zamówiła nawigację wbudowaną w miejsce do tego przeznaczone, za którą zapłaciła i którą to nawigację i jej właściwości prezentował jej pracownik pozwanego. Ponadto powódka kupiła pojazd za kwotę 118 000 zł po zastosowaniu upustu, zaś wg cennika auto wybrane przez powódkę na dzień zamówienia kosztowało 116 400 zł co świadczy, iż do ceny auta zostały jeszcze doliczone odpłatne doposażenie. Powódka nigdy nie miała zamontowanej nawigacji przyczepianej jedynie do szyby i brak jakichkolwiek dowodów przemawiających za przyznaniem, że nawigacja zgodna z zamówieniem z dnia 2 października 2010 r. to nawigacja przenośna przymocowywana do szyby. W niniejszej sprawie nie zachodziły podstawy do odrzucenia pozwu, albowiem sprawa o to samo roszczenie nie została prawomocnie osądzona. Przedmiotem zakończonego postępowania w sprawie VIII GC 1387/12 bowiem roszczenie oparte na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy, gdzie na podstawie art. 561 § 1 k.c. Sąd nakazał pozwanemu by zainstalował w samochodzie powódki nawigację zgodną z zamówieniem. Ponieważ pozwany nie wykonał wyroku, gdyż zaproponowane przez niego nawigacje nie odpowiadały treści zamówienia, słusznie powódka wystąpiła z roszczeniem opartym na podstawie art. 480 § 1 k.c. Wyrok Sądu Rejonowego z dnia 15 maja 2013r. uprawomocnił się na skutek oddalenia apelacji przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w dniu 12 grudnia 2013r. i do dnia dzisiejszego pozwany nie uczynił zadość wyrokowi. Pozostawał zatem w zwłoce w wykonaniu zobowiązania czynienia, co upoważniało powódkę do wystąpienia z niniejszym powództwem. Wskazać bowiem należy, że przewidziane w art. 480 § 1 k.c. upoważnienie do wykonania zastępczego jest surogatem świadczenia, którego istota jest podjęcie przez wierzyciela czynności zmierzających do wykonania zobowiązania ciążącego na dłużniku, gdy ten w określonym terminie nie wykona swego obowiązku. W tym celu wierzyciel musi wystąpić z osobnym

3

samodzielnym powództwem i uzyskać zgodę sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania, z wykonaniem którego dłużnik pozostaje w zwłoce (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 października 2013r. I ACa 788/12, Lex nr 1391884). Nie ulega wątpliwości, iż powódka nie ma zainstalowanej nawigacji zgodnej z zamówieniem z dnia 2 października 2010r., a pozwany pomimo prawomocnego wyroku nie wykonał swojego obowiązku i nie zainstalował nawigacji zgodnej z zamówieniem.

W przedmiotowym zamówieniu wpisano, iż dodatkowe doposażenie stanowi nawigacja 7". Pomimo, iż w katalogu importera były przedstawione samochody H. (...) z nawigacją, to kupiony przez powódkę samochód o nr VIN (...) nie posiadał fabrycznie montowanej nawigacji. Kupiony pojazd był już wyprodukowany i dostępny w Polsce bez fabrycznej nawigacji. O tym jednak powódka nie została poinformowana w chwili zakupu auta. To pracownik pozwanego pokazał powódce katalog z autem wyposażonym we wbudowaną, a nie przyklejaną do szyby, nawigację z kamerą cofania z możliwością odbierania rozmów telefonicznych z kierownicy i to pracownik pozwanego wpisał wyposażenie „nawigacja 7"'. Wpisanie w zamówienie tak nieprecyzyjnego określenia urządzenia obciąża pozwanego, jako profesjonalistę trudniącego się sprzedażą aut. W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pozwany zobowiązany jest do zainstalowania w pojeździe nawigacji zgodnej z zamówieniem, a więc nawigacji 7". Pomimo, iż pozwany nie montował w 2010 roku nawigacji 7", jak również że samochód powódki nie był wyposażony w nawigację fabryczną to nie zwalnia pozwanego od obowiązku zainstalowania w samochodzie powódki nawigacji 7", albowiem powódka została wprowadzona w błąd przez pracownika pozwanego, a nadto powyższy obowiązek pozwanego wynika z prawomocnego wyroku.

Ponieważ samochód powódki nie był przystosowany do założenia nawigacji fabrycznej możliwe jest zainstalowanie nawigacji rekomendowanej do takiego modelu pojazdu jaki posiada powódka. Sąd, w oparciu o informacje przedłożone przez oficjalnego dystrybutora (...) sp. z o.o. w W., ustalił że nawigacją 7" rekomendowaną do pojazdu powódki jest C. (...). Pozostałe wskazane nawigacje C. (...), C. (...), (...) czy P. (...) nie są nawigacjami 7", a zatem są niezgodne z zamówieniem i prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013r., albowiem mają 6,2" lub 5,8". Określenie, że urządzenie to mieści się w rozmiarze 7 cali nie oznacza, że jest to nawigacja 7 calowa - a tylko taka była przedmiotem zamówienia. Ponadto w ocenie Sądu nie nastąpiło przedawnienie roszczenia, albowiem niniejsze postępowanie stanowi konsekwencję niewykonania przez pozwanego wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013r. nakazującego zamontowanie nawigacji samochodowej i termin przedawnienia w tym przypadku, zgodnie z art. 125 k.c. wynosi

4

10 lat. Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy na podstawie art. 480 § 1 k.c. upoważnił powódkę do wykonania zastępczego za pozwanego czynności polegającej na zainstalowaniu w samochodzie powódki marki H. (...) nr VIN (...) nawigacji samochodowej C. (...) na koszt pozwanego.

Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie - zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kwoty 5 895 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, albowiem w ocenie Sądu żądanie to jest przedwczesne. Powódka bowiem nie poniosła jeszcze kosztu wykonania zastępczego. Z uwagi, iż żądanie powódki zostało uwzględnione w części upoważnienia do wykonania zastępczego, zaś w części zasądzenia żądanej kwoty zostało oddalone , Sąd na podstawie art. 100 k.p.c. zniósł wzajemnie koszty postępowania.

Powyższy wyrok w pkt I i III zaskarżyła pozwana wnosząc o zmianę wyroku i oddalenie powództwa w zaskarżonej części, zarzucając przy tym :

1.  naruszenie prawa procesowego tj. art. 233 § 1 k.p.c polegające na błędnej ocenie zeznań świadka A. S. sprzecznej z zasadami logiki i doświadczenia życiowego poprzez nie danie im wiary w zakresie ustalenia warunków zamówienia w przedmiocie nawigacji i jej właściwości oraz odpłatności

2.  naruszenie prawa procesowego tj. art. 233 § 1 k.p.c polegające na nie odniesieniu się Sądu do zeznań świadka A. S. oraz pisma 22 grudnia 2014 roku H. (...) co do okoliczności związanych z brakiem rekomendowanej nawigaq*i przez H. (...) w momencie składania przez powódkę zamówienia, co miało istotny wpływ na wynik sprawy,

3.  naruszenie prawa procesowego tj. art. 233 § 1 k.p.c polegające na błędnej ocenie zeznań powódki sprzecznej z zasadami logiki i doświadczenia życiowego poprzez danie im wiary w całości w zakresie ustalenia warunków zamówienia w przedmiocie nawigacji i jej właściwości oraz odpłatności, gdyż pozostają one w sprzeczności z treścią pozostałych dowodów tj. zeznań pozwanego , świadka A. S., pisma 22 grudnia 2014 roku H. (...), specyfikacji pojazdu i zamówienia

4.  sprzeczność ustaleń faktycznych z treścią materiału dowodowe w zakresie dotyczącym ustalenia, że przedmiotowa nawigaq'a stanowiła doposażenie odpłatne oraz w zakresie ustalenia warunków zamówienia tj. ustalenia, że powódka zamówiła nawigację wmontowaną w miejsce do tego przeznaczone, co pozostaje w sprzeczności z treścią materiału dowodowego

5.  sprzeczność ustaleń faktycznych z treścią materiału dowodowego w zakresie dotyczący ustalenia, że zaproponowane przez pozwanego nawigacje nie spełniały warunków zamówienia,

5

6.  sprzeczność ustaleń Sądu z treścią materiału dowodowego polegającą na przyjęciu, że powódce nie została zainstalowana nawigacja zgodna z zamówieniem,

7.  sprzeczność ustaleń faktycznych z treścią materiału dowodowego polegającego na błędnym ustaleniu, że nakazanie pozwanemu montażu nawigacji zgodnej z zamówieniem wyrokiem Sady Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013 roku uprawnia powódkę do żądania montażu instalacji rekomendowanej przez H. (...) tj. C. (...), przy czym w żadnej mierze nie wynika to z treści tego wyroku gdyż odnosi się on do nawigacji zgodnej z zamówieniem a nie rekomendowanej.

8.  sprzeczność ustaleń Sądu z treścią materiału dowodowego polegającą na ustaleniu, że przy ocenie warunków wynikających z zamówienia należało wziąć pod uwagę rekomendowaną przez producenta nawigację na dzień wydania wyroku, przy czym zgodnie z doświadczeniem życiowym okoliczność tę należałoby oceniać na moment złożenia zamówienia, a w tym czasie nie było rekomendowanej nawigacji.

9.  naruszenie materialnego tj. 480 § 1 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie polegające na przyjęciu, że pozwany pozostawał w zwłoce, przy czym prawidłowa interpretaqa tego przepisu w prawidłowo ustalonym stanie faktycznym powinna prowadzić do ustalenia, że dłużnik zamontował powódce nawigację 7 cali, a następnie przyjął reklamację i skierował nawigację do naprawy, ponadto podjął się montażu innej instalacji, a nadto zaproponował montaż kilku modeli, zatem nie pozostawał w zwłoce, a to powódka nie wyrażała zgody na kolejno składane propozycje.

Powódka w odpowiedzi na apelację wniosła o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego.

Sad Okr ęgowy zważył co następuje :

Apelacja okazała się bezzasadna.

Jak słusznie podnosi powódka , apelacja w przeważającej mierze stanowi polemikę z wyrokiem sądu I instancji a także sprzeczną z art. 365 i 366 kpc próbę kwestionowania prawomocnego wyroku z dnia 15 maja 2013 r. , sygn. akt VIII GC 1387/12 upr. Należy wskazać , iż przedmiotem niniejszego postępowania było wyłącznie żądanie upoważnienia powódki - zgodnie z art. 480 kc - do wykonania zastępczego za pozwanego , czynności polegającej na zainstalowaniu w należącym do niej samochodzie marki H. (...) , nawigacji samochodowej zgodnie z jej zamówieniem z dnia 2 października 2010 roku. W szczególności Sąd Rejonowy ustalił wówczas , iż pozwana

6

dokonywała montażu nawigacji w samochodzie powódki, jednak żadna z nich nie była sprawna. Ustalono też , iż wyłącznie pozwany jest odpowiedzialny za nieskuteczność swoich działań i niewyegzekwowanie naprawy nawigacji od jej dostawcy. Przesądzono też, iż zamontowana w pojeździe powódki nawigacja 7" nie działała należycie, wystąpiła zatem wada fizyczna rzeczy zamówionej przez powódkę jako wyposażenie dodatkowe. Dlatego w wyroku z dnia 15 maja 2013 r. Sąd Rejonowy nakazał pozwanemu, aby zainstalował w samochodzie powódki marki H. (...) nawigację samochodową zgodną z zamówieniem powódki z dnia 2 października 2010 r. Sąd podkreślił wówczas w uzasadnieniu wyroku , że nawigacja stanowiła wyposażenie dodatkowe pojazdu i można mówić jedynie o nawigaq'i rekomendowanej przez H. (...) a nie o nawigacji fabrycznej. Należy przy tym wskazać ( por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2014 r. , sygn. akt I ACa 384/14 ), iż powagą rzeczy osądzonej objęta jest zasadniczo tylko sentencja orzeczenia. Jednakże powaga rzeczy osądzonej rozciąga się również na motywy wyroku w takich granicach, w jakich stanowią one konieczne uzupełnienie rozstrzygnięcia, niezbędne do określenia jego zakresu. Ma to właśnie miejsce w niniejszej sprawie. Ow wyrok jest źródłem zobowiązania po stronie pozwanej a pozwana miała go wykonać zgodnie z jego treścią. Pozwana w niniejszej sprawie nie może się zatem powoływać skutecznie na okoliczności sprzed wydania wyroku z dnia 15 maja 2013 r. jak również polemizować z prawomocnym wyrokiem. Bezskuteczne są zatem w szczególności zarzuty naruszenia art. 233 § 1 k.p.c poprzez błędną ocenę zeznań świadka A. S. w zakresie ustalania warunków zamówienia przez powódkę , błędnej oceny zeznań powódki w zakresie ustalenia warunków zamówienia w przedmiocie nawigacji i jej właściwości oraz odpłatności jak też sprzeczności ustaleń Sądu z treścią materiału dowodowego polegającą na przyjęciu, że powódce nie została zainstalowana nawigacja zgodna z zamówieniem. Te okoliczności były podstawą rozstrzygnięcia w sprawie VIII GC 1387/12 upr zaś ich odmienna ocena prowadziłyby w istocie do podważenia prawomocnego wyroku i niemożności jego wykonania.

W niniejszej sprawie sąd obowiązany był zatem wyłącznie zbadać , czy pozwana pozostaje w zwłoce w wykonaniu zobowiązania obciążającego ją na mocy prawomocnego orzeczenia w sprawie VIII GC 1387/12 upr. Należało zatem ustalić jaka nawigacja była zgodna z zamówieniem powódki z dnia 2 października 2010 r. i czy pozwana zaoferowała powódce montaż takiej nawigacji. Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił, iż w zamówieniu powódki wymieniono jako wyposażenie dodatkowe nawigację 7". Niewątpliwie oznacza to nawigację z ekranem o wymiarze 7 cali , gdyż taki sposób oznaczania nawigacji jest przyjęty przez jej producentów. Ponadto odmienne rozumowanie prowadziłoby do przyjęcia , że nawigacja może mieć ekran o wymiarze np. 5 cali, byleby można ją włożyć do wnęki mającej 7 cali, a nie taki był zgodny zamiar stron przy składaniu zamówienia w

7

październiku 2010 r. , o czym świadczy chociażby zamontowanie przez pozwaną wadliwej nawigacji z takim właśnie ekranem. Powódce przy składaniu zamówienia pokazano przy tym katalog z samochodami wyposażonymi w nawigację wmontowaną na stałe a nie przyklejaną do szyby. Taka też nawigacja była montowana w samochodzie powódki, i nigdy nie wchodziła w grę nawigacja przyczepiana do szyby. W poprzednim postępowaniu Sąd Rejonowy ustalił ponadto , iż nie można mówić o nawigacji fabrycznej do posiadanego przez powódkę modelu pojazdu, ale o nawigacji rekomendowanej. Nie ma tu znaczenia podnoszona przez pozwaną okoliczność , iż w momencie składania zamówienia nie istniała rekomendowana nawigacja o wymiarze 7 cali. Pozwany bowiem zobowiązał się do wyposażenia samochodu powódki w tego typu nawigację a zatem błąd ten obciąża wyłącznie pozwanego jako profesjonalistę w dziedzinie techniki motoryzacyjnej. W celu wykonania wyroku pozwana powinna była zatem zaproponować powódce aktualnie rekomendowaną do samochodu powódki nawigację montowaną na stałe o wymiarze ekranu 7 cali. Jak słusznie ustalił Sąd Rejonowy żadna z proponowanych powódce przez pozwaną nawigacji nie spełnia tego wymogu , gdyż albo nie są one montowane na stałe albo nie mają ekranu 7 cali. Tak więc pozwana tylko pozornie zamierzała wykonać prawomocny wyrok, w związku z czym powódka była uprawniona do odmowy odbioru świadczenia od pozwanej , która pozostawała w zwłoce. Sąd I instancji prawidłowo przyjął, iż powódka ma prawo żądać montażu właśnie nawigacji C. (...) jako nawigacji z ekranem 7 cali , wbudowanej na stałe i rekomendowanej aktualnie do samochodu powódki. Nie ma tu znaczenia , czy nawigacja ta posiada funkcję wybierania głosowego z kierownicy i kamerę cofania , skoro jest ona zgodna z wyrokiem z dnia 15 maja 2013 roku. Powódka wykazała przy tym , iż inny oficjalny sprzedawca marki H. gotów jest zamontować taką właśnie nawigację.

Reasumując , należy stwierdzić iż prawidłowo sąd I instancji ustalił , że pozwana pozostaje w zwłoce względem powódki , nie wykonując obowiązku wynikającego z prawomocnego wyroku z dnia 15 maja 2013 r. Zasadnie zatem sąd I instancji - na podstawie art. 480 § 1 kc , upoważnił powódkę do wykonania tej czynności na koszt pozwanej.

Apelację podlegała zatem oddaleniu w myśl art. 385 kpc. O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Okręgowy orzekł zaś zgodnie z art. 98 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.