Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2016-06-27
Data orzeczenia:
27 czerwca 2016
Data publikacji:
11 października 2018
Sygnatura:
I C 1906/15
Sąd:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Aleksandra Konkel
Protokolant:
Marek Maślany
Hasła tematyczne:
Spadek
Podstawa prawna:
1034 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 1906/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel

Protokolant: Marek Maślany

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2016r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa Banku (...) Spółki akcyjnej w W.

przeciwko M. K.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 1906/15

UZASADNIENIE

Bank (...) S.A. w W. domagał się zasądzenia od M. K. kwoty 10.926,65 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 6.338,56 zł od dnia 3 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

Powód wskazał, że wierzytelność wobec pozwanego wynika z umowy pożyczki zawartej między powodem a J. K. (1), po której spadek, na podstawie ustawy, nabyli J. K. (2) oraz pozwany, każde z nich w ½ części spadku. Powód wzywał pozwanego do zapłaty przedmiotowej należności, jednak bezskutecznie.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 19 czerwca 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Nc 306/15, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany M. K. złożył sprzeciw, zaskarżając go w całości i domagając się zwrotu kosztów procesu. Pozwany wskazał, iż masę spadkową po J. K. (1) (matce pozwanego) wchodziła nieruchomość, którą pozwany wraz z drugą spadkobierczynią, J. K. (2) (swoją siostrą) sprzedali w dniu 9 grudnia 2011 r. i podzielili się po połowie otrzymanymi od nabywcy pieniędzmi. Od tej pory pozwany nie odpowiada za długi spadkowe solidarnie ze swoją siostrą, a jedynie w stosunku do wielkości swojego udziału (1/2). Pozwany zapłacił połowę długu spadkodawczyni i powiadomił o tym fakcie powoda.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 5 września 2007 r. J. K. (1) zawarła z Bankiem (...) S.A. w W. umowę szybkiej pożyczki nr (...) w wysokości 8.396,33 zł.

okoliczność bezsporna, nadto: umowa kredytu, k. 10-11.

Pożyczka nie została spłacona, na dzień 3 grudnia 2014 r. wysokość niespłaconego zadłużenia wynosiła 10.926,65 zł, w tym 6.338,56 zł należności głównej.

okoliczność bezsporna, nadto: wyciąg z ksiąg bankowych, k. 5.

W dniu 16 maja 2009 r. J. K. (1) zmarła.

okoliczność bezsporna, nadto: odpis skrócony aktu zgonu, k. 8.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, postanowieniem z dnia 8 grudnia 2009 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XIII Ns 2230/09, stwierdził, iż spadek po zmarłej nabyły jej dzieci – J. K. (2) i M. K., każde w ½ części spadku.

okoliczność bezsporna, nadto: postanowienie z 8.12.2009 r., k. 9.

Masę spadkową po J. K. (1) stanowiła nieruchomość położona w G. przy ul. (...) nr IV 96, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr (...).

okoliczność bezsporna

W dniu 9 grudnia 2011 r. pozwany wraz z siostrą sprzedali swoje udziały w przedmiotowej nieruchomości na rzecz (...) sp. z o. o. w G. za cenę 510.000 zł, dzieląc się nią po połowie.

okoliczność bezsporna, nadto: akt notarialny, k. 37-42

Pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. powodowy bank wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 10.926,65 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Pozwany odebrał przedmiotowe wezwanie w dniu 18 grudnia 2014 r.

okoliczność bezsporna, nadto: wezwanie do zapłaty, k. 6; zpo, k 7.

W dniu 5 stycznia 2015 r. pozwany zapłacił na rzecz banku kwotę 5.463,33 zł stanowiącą połowę zadłużenia wynikającą z umowy pożyczki zaciągniętej przez spadkodawczynię.

okoliczność bezsporna, nadto: potwierdzenie przelewu, k. 44

Sąd zważył, co następuje:

Sąd ustalił okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy na podstawie wymienionych wyżej kopii dokumentów, których autentyczność nie była w toku procesu kwestionowana przez strony.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie był w zasadzie bezsporny, bowiem pozwany nie kwestionował faktu zaciągnięcia zobowiązania przez swojego poprzednika prawnego, ani wysokości tego zobowiązania, powód z kolei nie kwestionował faktu spłaty przez pozwanego połowy tej kwoty, nie zaprzeczył także wskazanym przez pozwanego okolicznościom, że w skład masy spadkowej po matce pozwanego wchodziła jedynie nieruchomość, jak również faktu sprzedaży tej nieruchomości i podziału – po połowie – uzyskanych środków pomiędzy dwojgiem spadkobierców.

Istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy pozwany odpowiada za zaciągnięte przez swoją matkę zobowiązanie solidarnie (jak chciał powód), czy też – jak twierdził pozwany – w części swojego udziału (1/2).

Zgodnie z przepisem art. 1034 kc, do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów (§ 1), natomiast od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów (§ 2).

Umowa o dział spadku może być zawarta w dowolnej formie np. w formie ustnej lub w sposób dorozumiany. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedmiotem działu spadku jest nieruchomość, wówczas taką umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego (art. 1037 § 2 kc).

W skład masy spadkowej po J. K. (1) wchodziła wprawdzie nieruchomość, jednakże z momentem jej zbycia przez spadkobierców (9.12.2011 r.) masę spadkową stanowiły uzyskane ze sprzedaży środki pieniężne, które J. K. (2) i pozwany M. K. podzielili pomiędzy sobą po połowie. W tym momencie dokonany został dział spadku, a w konsekwencji ustała solidarna odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe.

Biorąc pod uwagę, iż udział pozwanego w spadku po matce wynosił ½, jak również fakt, iż pozwany spłacił bankowi połowę zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki, należy uznać, iż w całości spełnił on świadczenie do jakiego zobowiązany był wobec powoda – stosownie do swojego udziału w spadku.

Tym samym powództwo jako niezasadne należało oddalić.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.