Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2016-01-26
Data orzeczenia:
26 stycznia 2016
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
2 marca 2016
Sygnatura:
V GC 1330/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
w Krystyna Grobelna
Protokolant:
Elżbieta Pabiszczak
Hasła tematyczne:
Sprzedaż
Podstawa prawna:
art. 535 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt V GC 1330/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie:

Przewodniczący: SSO w SR Krystyna Grobelna

Protokolant: Elżbieta Pabiszczak

po rozpoznaniu

na rozprawie w dniu 26.01.2016r.

sprawy z powództwa: Zakład (...) Sp. z o.o. Sp. K. z/s w D.

przeciwko: (...) S.A. w Likwidacji z/s w P.

o zapłatę

1. Zasądza od pozwanego (...) S.A. w Likwidacji z/s w P. na rzecz powoda Zakład (...) Sp. z o.o. Sp. K. z/s w D. kwotę 24 034,76 zł. (dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści cztery złote 76/100) z ustawowymi odsetkami w ten sposób, że:

- od kwoty 7 485,70 zł. od dnia 03 maja 2015r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4 107,46 zł. od dnia 06 maja 2015r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 6 469,63 zł. od dnia 26 maja 2015r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 5 971,97 zł. od dnia 02 czerwca 2015r. do dnia zapłaty;

2. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3 619,00 zł., tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 2 417,00 zł., tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód Zakład (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s D. wniósł o zapłatę od pozwanego (...) S.A" w likwidacji z/s w P. kwoty 24 034,76zł z ustawowymi odsetkami, w ten sposób, że:

- od kwoty 7 485,70zł od dnia 3.05.2015r do dnia zapłaty

- od kwoty 4 107,46zł od dnia 6.05.2015r do dnia zapłaty

- od kwoty 6 469,63zł od dnia 26.05.2015r do dnia zapłaty

- od kwoty 5 971,97zł od dnia 2.06.2015r do dnia zapłaty.

Powód wniósł także o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska powód podał, że pozwany nie dokonał płatności na jego rzecz w związku z przeprowadzoną transakcją sprzedaży.

W dniu 29 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego przez powoda, w którym orzekł zgodnie z jego żądaniem

Od w/w nakazu zapłaty pozwany (...) SA w likwidacji z/s w P. wniósł sprzeciw zaskarżając nakaz w całości.

W sprzeciwie pozwany wniósł o:

- oddalenie powództwa w całości;

- przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność pozwanego

- zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania.

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwany podał, że powód nie udowodnił zasadności swojego roszczenia w świetle art.6kc.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład (...) Sp. z o. o. Sp. K. z/s D..

Pozwany (...) SA w likwidacji w P. dokonał u powoda zakupu towarów.

Towar został opisany w fakturach vat:

- (...)na kwotę 7 485,70zł z dnia 24.02.2015r / pozostało do zapłaty 7 485,70zł/ z terminem zapłaty 1.05.2015r wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 3.05.2015r do dnia zapłaty wraz z dokumentem wydania na zewnątrz nr (...)

- (...)na kwotę 4 107,46zł z dnia 28.02.2015r / pozostało do zapłaty 4 107,46zł z terminem zapłaty 5.05.2015r wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6.05.2015r do dnia zapłaty wraz z dokumentem wydania na zewnątrz nr (...)

- (...)na kwotę 6 469,63zł z dnia 20.03.2015r / pozostało do zapłaty 6 469,63zł z terminem zapłaty 25.05.2015r wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 26.05.2015r do dnia zapłaty wraz z dokumentem wydania na zewnątrz nr (...)

- (...)na kwotę 5 971,97zł z dnia 26.03.2015r / pozostało do zapłaty 5 971,97zł z terminem zapłaty 31.05.2015r wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 2.06.2015r do dnia zapłaty wraz z dokumentem wydania na zewnątrz nr (...)

Pozwany odebrał towar wynikający z w/w faktur vat. Na potwierdzenie transakcji sprzedaży powód wystawił pozwanemu w/w faktury VAT. Pozwany otrzymał faktury vat i zaksięgował w całości do kosztów uzyskania przychodów. Pozwany nie kwestionował przedmiotowych faktur vat.

Pozwanego wezwano do zapłaty należności. Wezwania pozostały bezskuteczne.

Pozwany do dnia dzisiejszego nie uregulował całości należności wynikającej z faktur.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie:

- dokumentów na k.7-30, k.41, k.54-79akt

Sąd zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie spór powstał na tle łączącej strony umowy sprzedaży.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art.535kc przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W rozpoznawanej sprawie Sąd w całości podzielił stanowisko powoda.

Zdaniem Sądu zarzuty strony pozwanej były bezzasadne. Pozwany zarzucał, że powód, pomimo ciążącego na nim, a wynikającego z art. 6 kc obowiązku przedstawienia dowodów na rzecz przedstawianych w pozwie twierdzeń, nie wykazał, że doszło do skutecznego zawarcia powołanych w treści pozwu umów. Powód nie wykazał, że doszło do zawarcia i wykonania umów sprzedaży, w tym w szczególności nie przedstawił na te okoliczność dowodów w postaci dokumentów WZ. Powód nie załączył do pozwu żadnych umów potwierdzających realizowanie współpracy miedzy stronami na zasadach określonych w pozwie, w tym, co do cen, terminów płatności, momentu przejścia własności towarów. Nadto załączone do pozwu faktury nie zostały podpisane przez osoby uprawnione ze strony pozwanej.

Zdaniem Sądu zarzuty pozwanego były niezasadne. Słusznie powód odnosząc się do meritum sprawy podał, iż pozwany nie kwestionował wprost dochodzonego przez powoda roszczenia. Pozwany, bowiem nie zaprzeczał, że zawarł z powodem umowy sprzedaży na potwierdzenie, której wystawiona została faktura VAT objęta pozwem. Pozwany nie kwestionował również jej ważności czy też wysokości należności z niej wynikającej. zapłacone.

Jedyny zarzut, jaki podnosił pozwany to zarzut wynikający z art. 6 k.c. Zdaniem pozwanego powód nie sprostał ciężarowi dowodu w niniejszej sprawie. Powód zasadnie wskazał, iż zgodnie z podstawową regułą wyrażona w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, więc, że ten, kto powołując się na przysługujące mu prawo, żąda czegoś od innej osoby, obowiązany jest udowodnić fakty uzasadniające to żądanie. Ten zaś, kto odmawia uczynienia zadość żądaniu, a więc neguje uprawnienie żądającego, obowiązany jest udowodnić fakty wskazujące na to, że uprawnienia żądającemu nie przysługuje. Pozwany nie powołał w przedmiotowej sprawie żądnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Dokumentami na potwierdzenie zasadności roszczeń powoda były dołączone dokumenty w postaci faktur vat:

- (...)na kwotę 7 485,70zł z dnia 24.02.2015r / pozostało do zapłaty 7 485,70zł/ z terminem zapłaty 1.05.2015r wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 3.05.2015r do dnia zapłaty wraz z dokumentem wydania na zewnątrz nr (...)

- (...)na kwotę 4 107,46zł z dnia 28.02.2015r / pozostało do zapłaty 4 107,46zł z terminem zapłaty 5.05.2015r wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6.05.2015r do dnia zapłaty wraz z dokumentem wydania na zewnątrz nr(...)

- (...)na kwotę 6 469,63zł z dnia 20.03.2015r / pozostało do zapłaty 6 469,63zł z terminem zapłaty 25.05.2015r wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 26.05.2015r do dnia zapłaty wraz z dokumentem wydania na zewnątrz nr (...)

- (...)na kwotę 5 971,97zł z dnia 26.03.2015r / pozostało do zapłaty 5 971,97zł z terminem zapłaty 31.05.2015r wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 2.06.2015r do dnia zapłaty wraz z dokumentem wydania na zewnątrz nr(...)

Mając powyższe na uwadze oraz treść cytowanych przepisów Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art.98kpc mając na uwadze zasadę odpowiedzialności za wynik sprawy.

O wysokości kosztów zastępstwa procesowego Sąd orzekł na podstawie paragrafu 6 punkt 5 rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.