Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2013-05-21
Data orzeczenia:
21 maja 2013
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
21 maja 2013
Sygnatura:
II AKa 75/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Łodzi
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Jacek Błaszczyk
Sędziowie:
Piotr Feliniak
Jacek Klęk
Protokolant:
sekr. sąd. Łukasz Szymczyk
Hasła tematyczne:
Środki Karne
Podstawa prawna:
art. 437 kpk w zw. z art. 438 pkt 1 kpk i art. 45 par. 1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II AKa 75/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jacek Błaszczyk (spr.)

Sędziowie:

SA Piotr Feliniak

SO del. Jacek Klęk

Protokolant:

sekr. sąd. Łukasz Szymczyk

przy udziale H. T., Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2013 r.

sprawy

D. S.

oskarżonego z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 29.07.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 59 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii,

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu

z dnia 18 lutego 2013 r., sygn. akt II K 4/13

na podstawie art. 437 kpk i art. 438 pkt 1 kpk oraz art. 624 §1 kpk

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 45 §1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstw przypisanych w pkt 2 w kwocie łącznej 60 (sześćdziesiąt) złotych;

2.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałym zakresie;

3.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt II AKa 75/13

UZASADNIENIE

D. S. został oskarżony m. in. o to, że:

II. w lipcu 2012 r. w W., woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił S. O. środków odurzających w postaci jednego woreczka foliowego z zawartością marihuany, sprzedając ją za kwotę 30 zł, tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

III. w dniu 9 października 2012 r. w W., woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił S. O. środków odurzających w postaci jednego woreczka foliowego z 1 zawartością marihuany, sprzedając ją za kwotę 30 zł, tj. o czyn z art. 59 st. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wyrokiem z dnia 18 lutego z dnia 18 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu, w sprawie sygn. akt II K 4/13, za wskazane przestępstwa w punkcie 2 rozstrzygnięcia orzekł:

oskarżonego D. S. uznaje za winnego dokonania zarzucanych w punktach II i III czynów wyczerpujących dyspozycje art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku „ o przeciwdziałaniu narkomanii” (tekst jednolity Dz. U. poz. 124 z 2012 roku), z tym, że uzupełnia ich opis poprzez dodanie po zwrocie „ z zawartością marihuany” zapisu: „o masie nie przekraczającej 1 g” oraz przyjmuje, że popełnione zostały one w warunkach ciągu przestępstw określonych w art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91§ 1 k.k. oraz art. 33§ 2 k.k. wymierza mu karę roku i 2 miesiący pozbawienia wolności oraz karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 40 złotych.

Apelację od tego wyroku wniósł prokurator w części dotyczącej orzeczenia o środkach karnych, na niekorzyść oskarżonego.

Na podstawie art. 438 pkt 1 k.p.k. wyrokowi temu zarzucił obrazę przepisu art. 45 § 1 k.k. polegającą na odstąpieniu od orzeczenia obligatoryjnego środka karnego w postaci przepadku korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonego z popełnienia czynów przypisanych w pkt. 2. wyroku, wyczerpujących dyspozycję art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podnosząc powyższy zarzut, na podstawie art. 427 § 1 k.p.k. i 437 § 1 i 2 k.p.k., oskarżyciel publiczny wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonego przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstw zarzucanych w pkt. II. i III aktu oskarżenia w kwocie 60 złotych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Apelacja jest zasadna.

Artykuł 45 k.k. zawiera regulację majątkowego środka penalnego. W orzecznictwie trafnie wskazuje się, że korzyścią majątkową pochodzącą z przestępstwa w rozumieniu art. 45 § 1 k.k. są wszelkie składniki majątkowe pochodzące z popełnienia danego przestępstwa (o ile nie podlegają przepadkowi przedmiotów wymienionych w art. 44 § 1 i § 6 k.k.), a nie tylko osiągnięty zysk. Tak więc za nieuprawnione należy uznać wyliczanie kosztów, jakie sprawca zaangażował w przestępczy proceder (np. zakup środków odurzających, które następnie udzielał, przejazd po nie itp.), a potem pomniejszanie o tę wartość osiągniętej z przestępstwa korzyści, bo tego rodzaju kalkulacje w aspekcie zysku i strat są nie do przyjęcia (wyrok SA w Katowicach z dnia 21 grudnia 2006 r., II AKa 394/06, KZS 2007, z. 5, poz. 57; zob. także uzasadnienie wyroku SA w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2007 r., II AKa 64/07, OSA 2007, z. 3, poz. 7; wyrok SA w Krakowie z dnia 24 stycznia 2008 r., II AKa 255/07, KZS 2008, z. 3, poz. 26; wyroki SA w Katowicach: z dnia 15 stycznia 2009 r., II AKa 294/08, KZS 2009, z. 5, poz. 60 oraz dnia 8 grudnia 2010 r., II AKa 192/10, LEX nr 785442) Oznacza to, że w razie popełnienia czynu karalnego polegającego na udzieleniu innej osobie środka odurzającego przepadkiem objęte są wszystkie pieniądze, jakie z takiego procederu sprawca uzyskał. Dla dopuszczalności orzekania przepadku na podstawie art. 45 k.k. nie ma znaczenia okoliczność, czy sprawca podejmując określone zachowanie działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Istotne jest jedynie to, że popełniając przestępstwo uzyskał z niego, bezpośrednio lub pośrednio, jakąkolwiek korzyść majątkową. Nie ogranicza także stosowania tego środka penalnego wielkość korzyści majątkowej oraz rodzaj przestępstwa, z którego ona pochodzi. Jej wysokość warunkuje jedynie możliwość stosowania przewidzianych w § 2-4 wskazanego artykułu ułatwień dowodowych przy orzekaniu przepadku.

Z tych też względów uwzględniono wniesioną apelację prokuratora i w konsekwencji doszło do zmiany zaskarżonego wyroku przez orzeczenie wobec oskarżonego obowiązkowego środka karnego w postaci przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstw przypisanych mu w pkt 2 w kwocie łącznej 60 złotych.

O kosztach postępowania odwoławczego rozstrzygnięto na mocy art. 624 § 1 k.p.k.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.