Poniedziałek 12 listopada 2018 Wydanie nr 3913
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-05-08
Data orzeczenia:
8 maja 2015
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
16 czerwca 2015
Sygnatura:
IV U 1078/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Witkowski
Protokolant:
st. sekr. sądowy Marzena Mazurek
Hasła tematyczne:
Świadczenia Przedemerytalne
Podstawa prawna:
art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Teza:
Ubezpieczony wykazał 40 letni staż ubezpieczeniowy.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 1078/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2015 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania M. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 19 sierpnia 2014 r. Nr (...)

w sprawie M. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do świadczenia przedemerytalnego

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje M. S. prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 23 lipca 2014 r.

Sygn. akt IV U 1078/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 19.08.2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił wnioskodawcy M. S. przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170), albowiem na dzień 30.11.2013 r. wnioskodawca wykazał okresy ubezpieczenia: składkowe i nieskładkowe w wymiarze 39 lat, 2 miesiące i 8 dni, zamiast wymaganych co najmniej 40 lat. Nie zostały uznane okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 06.02.1970 r. do 31.12.1982 r., gdyż zeznania świadków są niewiarygodne, a ponadto okresy pracy zawodowej pokrywają się częściowo z pracą w rolnictwie.

Od decyzji tej odwołanie złożył M. S., który wnosił o jej zmianę i przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Odwołujący się twierdził, iż pracował w gospodarstwie rolnym rodziców co najmniej po 4 godziny dziennie, pomimo dojeżdżania do szkoły.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy wnosił o jego oddalenie, argumentując, iż ubezpieczony nie mógł stale pracować w gospodarstwie rolnym rodziców po 4-6 godzin dziennie, gdyż dojeżdżał do szkoły 30 km i jego praca mogła mieć charakter doraźnej pomocy rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczony M. S. ur. (...) złożył w dniu 22.07.2014 r. wniosek do pozwanego Oddziału ZUS o przyznanie mu prawa do świadczenia przedemerytalnego. We wniosku podał, iż domaga się zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od dnia 06.02.1970 r. do 31.12.1982 r. (k. 4 akt ZUS). Dołączył również zeznania świadków H. P. i H. W., którzy byli mieszkańcami tej samej wsi, tj. A. i podali, że widzieli pracującego wnioskodawcę w gospodarstwie rolnym rodziców. Pracę tę miał wykonywać w wymiarze od 4 do 6 godzin dziennie (k. 7, 8 akt ZUS) Organ rentowy nie uznał tych zeznań za wiarygodne, a ponadto od 17.10.1972 r. ubezpieczony podjął zatrudnienie i podlegał z tego tytułu pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu i w związku z tym wnioskowany okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców pokrywał się w zasadniczej wielkości z okresem podlegania innemu ubezpieczeniu. Zaskarżoną decyzją z dnia 19.08.2014 r. pozwany ZUS odmówił wnioskodawcy przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego (k. 41 akt ZUS).

W toku postępowania odwoławczego ubezpieczony sprecyzował swoje roszczenie, domagając się zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od dnia 05.02.1970 r., tj. od ukończenia 16. roku życia do dnia 16.10.1972 r., tj. dnia poprzedzającego podjęcie zatrudnienia jako pracownik.

Sąd ustalił, iż ubezpieczony zamieszkiwał we wsi A., gm. Ł., gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne o powierzchni 3,47 ha. Ojciec M. S. był zatrudniony jako pracownik i codziennie dojeżdżał do pracy w F. pod W. (k. 13 v – zeznania ubezpieczonego). Matka jego zajmowała się gospodarstwem rolnym. W gospodarstwie hodowano 2-3 krowy, ok. 10 sztuk trzody chlewnej, zaś na polu uprawiane były ziemniaki, zboże, a także była łąka, z której zbierane było siano. Ubezpieczony po ukończeniu szkoły podstawowej podjął dalszą naukę w (...) Szkole Zawodowej w D., gdzie uczył się zawodu ślusarza. Codziennie dojeżdżał do szkoły na godzinę 8 rano. Dojazdy polegały na tym, iż najpierw rowerem udawał się do (...) odległej o 4 km, a następnie jechał pociągiem do D. odległego o 30 km. Zajęcia lekcyjne kończył zwykle o godz. 13-14, a po godzinie 15 przyjeżdżał do domu. Do stałych obowiązków M. S. należało przygotowanie karmy dla trzody chlewnej, tj. parowanie ziemniaków, urwanie ziela i jego pocięcie, przygotowanie śruty, a także zajmował się rąbaniem drzewa na opał. W okresie wiosenno-letnim ubezpieczony pracował również w polu razem z matką. W okresie żniw w gospodarstwie pracował również jego ojciec, który brał urlop z pracy (zeznania świadków: H. P. i H. W. – k. 14-14 v). Stałe prace zajmowały mu od 4 do 5 godzin dziennie, zaś w okresie wykonywania prac polowych o wiele dłużej (k. 14 v).

W ocenie Sądu Okręgowego zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, iż ubezpieczony po ukończeniu 16. roku życia pracował w gospodarstwie rolnym rodziców średnio 4-5 godzin dziennie. Była to praca stale wykonywana. Wymagała tego bowiem sytuacja rodzinna. Ojciec bowiem pracował poza rolnictwem w okolicach W.. Brat ubezpieczonego był młodszy o 4 lata. Cały więc ciężar wykonywania codziennych obowiązków związanych z przygotowaniem karmy dla zwierząt spoczywał na ubezpieczonym, matka zaś zajmowała się przede wszystkim pracami w domu, a także pomagała przy dojeniu krów i pracach polowych. Świadkowie byli sąsiadami rodziny S. i często widywali ubezpieczonego przy obrządku i przy wykonywaniu prac polowych. Zdaniem Sądu, codzienne dojazdy do szkoły na znaczną odległość nie uniemożliwiały wykonywania prac w gospodarstwie rolnym. M. S. uczęszczał do szkoły zawodowej, gdzie nauka nie zajmowała zbyt wiele czasu. Raz w tygodniu miał on warsztaty, które rozpoczynały się o godz. 12. Wówczas szereg prac wykonywał on przed wyjazdem. Należy też mieć na uwadze, iż w tamtym okresie większą część prac wykonywało się ręcznie, nie było wielu maszyn rolniczych, które obecnie ułatwiają i przyspieszają wykonywanie prac w rolnictwie.

Sąd zatem uznał, że zeznania ubezpieczonego i świadków są wiarygodne i zasługują na ich uwzględnienie jako miarodajny dowód wykonywania przez ubezpieczonego pracy w gospodarstwie rolnym w wymiarze połowy dniówki roboczej. Dlatego też Sąd uznał, że z mocy art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440) zaistniała podstawa do zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców ubezpieczonego od dnia 05.02.1970 r. do 16.10.1972 r. do stażu ubezpieczeniowego niezbędnego do uzyskania okresu 40-letniego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Bezsporne jest, iż ubezpieczony spełnia pozostałe przesłanki do nabycia prawa do tego świadczenia wymienione w art. 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 tej ustawy.

Z tych względów Sąd, kierując się treścią art. 7 ust. 1 ustawy przyznał wnioskodawcy uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego od dnia 23.07.2014 r.

Powyższe Sąd rozstrzygnął na podstawi art. 477 14 § 2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.