Czwartek 23 maja 2019 Wydanie nr 4105
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-10-09
Data orzeczenia:
9 października 2014
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
4 listopada 2014
Sygnatura:
IV U 1322/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Katarzyna Antoniak
Protokolant:
st. sekr. sądowy Marzena Mazurek
Hasła tematyczne:
Świadczenia Przedemerytalne
Podstawa prawna:
art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt IV U 1322/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania B. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 25 października 2013 r. Nr (...)-SER- (...)

w sprawie B. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do świadczenia przedemerytalnego

oddala odwołanie.

Sygn. akt: IV U 1322/13 UZASADNIENIE

Decyzją z (...). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych odmówił B. W. prawa do świadczenia przedemerytalnego wskazując, że do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy ,tj. do 31 marca 2013r. ubezpieczona legitymuje się okresem ubezpieczenia w wymiarze (...)dni zamiast wymaganych 30 lat.

Odwołanie od w/w decyzji złożyła B. W. wnosząc o jej zmianę i przyznanie jej prawa do świadczenia przedemerytalnego. W uzasadnieniu wskazała, że faktyczną przyczyną rozwiązania umowy o pracę była likwidacja Noclegowni dla bezdomnych, w której pracowała przez przeszło 7 lat. Po rozwiązaniu stosunku pracy zarejestrowała się jako osoba bezrobotna i po 6 miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych wystąpiła z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne. Uprzednio dwukrotnie była zapewniana przez organ rentowy, że spełnia przesłanki do nabycia tego świadczenia (odwołanie k.2).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie powołując się na argumenty przytoczone w zaskarżonej decyzji (odpowiedź na odwołanie k.3-4).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona B. W. mając ukończony (...), w dniu 18 października 2013r. wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne (wniosek o świadczenie przedemerytalne z 18 października 2013r. k.1 akt o świadczenie przedemerytalne). Na podstawie przedłożonych do wniosku dokumentów organ rentowy ustalił, że do dnia rozwiązania ostatniej umowy o pracę ,tj. do 31 marca 2013r. ubezpieczona udowodniła okres ubezpieczenia w ilości 23 lata, 4 miesiące i 27 dni. Jednocześnie organ rentowy ustalił, że w świadectwie pracy jako podstawę rozwiązania stosunku pracy wskazano art.30§1 pkt 2 kodeksu pracy w związku z art.1 ustawy z 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003r. Nr 90, poz.844 ze zm.). W oparciu o powyższe organ rentowy stwierdził, że ubezpieczona nie legitymuje się wymaganym przez ustawę co najmniej 30-letnim okresem ubezpieczenia na dzień rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i zaskarżoną decyzją z 25 października 2013r. odmówił ubezpieczonej prawa do świadczenia przedemerytalnego (decyzja z 25 października 2013r. k.9akt o świadczenie przedemerytalne).

Po raz ostatni ubezpieczona pozostawała w zatrudnieniu w Zarządzie Rejonowym (...) Komitetu Pomocy (...) w S.. Zatrudnienie to trwało od 10 października 2006r. do 31 marca 2013r. Miejscem pracy ubezpieczonej była prowadzona przez pracodawcę ubezpieczonej Noclegownia dla Bezdomnych przy ul. (...) w S., gdzie ubezpieczona pracowała na stanowisku pracownika gospodarczego (umowy o pracę na czas określony z 10 października 2006r. i 10 kwietnia 2007r. k. I i IV części B akt osobowych oraz umowa o pracę na czas nieokreślony z 4 stycznia 2010r. k. VIII części B akt osobowych ubezpieczonej).

Pismem z 31 grudnia 2012r. pracodawca wypowiedział ubezpieczonej umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął z dniem 31 marca 2013r. Jako przyczynę wypowiedzenia pracodawca wskazał likwidację Noclegowni dla Bezdomnych (pismo o wypowiedzeniu umowy o pracę z 31 grudnia 2012r. k. II części C akt osobowych ubezpieczonej). W dniu 29 marca 2013r. pracodawca ubezpieczonej – Zarząd Rejonowy (...) Komitetu Pomocy (...) w S. wystawił ubezpieczonej świadectwo pracy za okres zatrudnienia od (...). jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy wskazując art.30§1 pkt 2 kodeksu pracy w związku z art.1 ustawy z 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003r. Nr 90, poz.844 ze zm.) - świadectwo pracy z 29 marca 2013r. k. III części C akt osobowych ubezpieczonej.

Zarząd Rejonowy (...) Komitetu Pomocy (...) w S. prowadził Noclegownię dla Bezdomnych w oparciu o wygrany konkurs na prowadzenie tej Noclegowni ogłaszany co roku przez Urząd Miasta S.. W 2013r. pracodawca ubezpieczonej również przystąpił do konkursu na prowadzenie Noclegowni, ale wobec przedstawienia korzystniejszej oferty konkurs na prowadzenie Noclegowni wygrała organizacja (...). Organizacja ta prowadzi powyższą noclegownię również w 2014r. (pismo Zarządu Rejonowego (...) Komitetu Pomocy (...) w S. z 1 sierpnia 2014r. k.12 akt sprawy, zeznania ubezpieczonej k.14v – nagranie od minuty 2 do 5).

Po rozwiązaniu stosunku pracy, od 2 kwietnia 2013r. ubezpieczona zarejestrowana jest jako osoba bezrobotna, obecnie bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, który pobierała przez ponad 6 miesięcy – w okresie od 10 kwietnia 2013r. do 9 października 2013r. Od chwili zarejestrowania ubezpieczona nie odmówiła propozycji pracy (zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w S. z 16 października 2013r. k.7 akt o świadczenie przedemerytalne). Na datę rozwiązania stosunku pracy ubezpieczona udowodniła okres ubezpieczenia w łącznym wymiarze 23 lata, 4 miesiące i 27 dni (zestawienie przebiegu ubezpieczenia k.8 akt o świadczenie przedemerytalne).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie B. W. podlegało oddaleniu.

W sprawie bezsporne jest, że do dnia (...),tj. do dnia rozwiązania ostatniego stosunku do pracy – z Zarządem Rejonowym (...) Komitetu Pomocy (...) w S. ubezpieczona legitymowała się okresem ubezpieczenia w wymiarze 23 lata, 4 miesiące i 27 dni, ponadto przed wskazaną data ubezpieczona ukończyła 56. rok życia. W świetle przedstawionych wyżej ustaleń niesporna jest również okoliczność, że rozwiązanie wskazanego stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy ,tj. wynikało z faktu niewygrania przez pracodawcę konkursu na prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych w S., co z kolei spowodowało likwidację miejsca pracy ubezpieczonej, która pracę swoją wykonywała właśnie w przedmiotowej Noclegowni na stanowisku pracownika gospodarczego (intendenta-portiera).

Mając na uwadze powyższe okoliczności organ rentowy rozpoznając wniosek ubezpieczonej o świadczenie przedemerytalne badał spełnienie przez ubezpieczoną przesłanek nabycia tego świadczenia określonych w przepisie art.2 ust.1 pkt 2 ustawy 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz.1252 ze zm.), zgodnie z którym prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet. I tak, odnosząc powyższe ustalenia do przytoczonej wyżej regulacji organ rentowy słusznie uznał, ze ubezpieczona nie spełniła wszystkich przesłanek do nabycia świadczenia. Wprawdzie do dnia rozwiązania stosunku pracy ubezpieczona ukończyła 55. rok życia, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia ,tj. z powodu likwidacji stanowiska pracy, ale niespełniona pozostała przesłanka co najmniej 30-letniego okresu ubezpieczenia na dzień rozwiązania stosunku pracy.

W toku procesu ubezpieczona wskazywała, że z informacji prasowej dowiedziała się, iż przesłanki do nabycia świadczenia przedemerytalnego spełnia kobieta, która do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyła 56. rok życia i posiada staż ubezpieczenia w wymiarze co najmniej 20 lat. Ubezpieczona nawiązała tym samym do przepisu art.2 ust.1 pkt 1 w/w ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, zgodnie z którym prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet.

Analiza okoliczności sprawy prowadzi jednak do wniosku, że powyższa regulacja nie ma zastosowania do ubezpieczonej. Wprawdzie do dnia rozwiązania stosunku pracy ubezpieczona ukończyła (...) rok życia ((...).) i osiągnęła staż ubezpieczenia przekraczający 20 lat (dokładnie 23 lata, 4 miesiące i 27 dni), ale niespełniona pozostaje przesłanka, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy. Z dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych ubezpieczonej (umów o pracę, angaży, pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę i świadectwa pracy) wynika bezspornie, że pracodawcą ubezpieczonej był Zarząd Rejonowy (...) Komitetu Pomocy (...) w S., który w dalszym ciągu istnieje i prowadzi działalność. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy z ubezpieczoną nie była likwidacja pracodawcy, ale likwidacja miejsca pracy ubezpieczonej, które znajdowało się prowadzonej przez pracodawcę ubezpieczonej Noclegowni dla Bezdomnych. Prowadzenie tej Noclegowni odbywało się w ramach umowy z Miastem S.. Wobec niekorzystnego dla Zarządu Rejonowego (...) Komitetu Pomocy (...) w S. wyniku konkursu na prowadzenie Noclegowni w 2013r. pracodawca ubezpieczonej utracił możliwość dalszego zatrudnienia ubezpieczonej na zajmowanym przez nią dotąd stanowisku.

Mając na uwadze całokształt przedstawionych okoliczności na podstawie art.477.14§1kpc Sąd odwołanie ubezpieczonej oddalił.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.