Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-10-28
Data orzeczenia:
28 października 2014
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
28 listopada 2014
Sygnatura:
V U 872/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Marzena Głuchowska
Protokolant:
Barbara Wypych
Hasła tematyczne:
Świadczenia Przedemerytalne ,  Świadczenia Emerytalno-Rentowe
Podstawa prawna:
art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VU 872/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Kaliszu

odwołania M. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 30 czerwca 2014 r. Nr (...)

w sprawie M. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o świadczenie przedemerytalne

Oddala odwołanie

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 30.06.2014 r. znak (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił odwołującemu M. W.przyznania świadczenia przedemerytalnego z uwagi na brak warunków do jego przyznania.

Od powyższej decyzji odwołanie złożył M. W., domagając się jej zmiany i przyznania świadczenia przedemerytalnego.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje.

Odwołujący M. W. urodził się dnia (...), ukończył więc obecnie 62 lata.

W czerwcu 2013 r. odwołujący ubiegał się o świadczenie przedemerytalne. Decyzją z dnia 20.08.2013 r. odwołującemu odmówiono prawa do świadczenia z uwagi na nie spełnienie warunku wieku – 61 lat i nie ogłoszenie upadłości co do prowadzonej działalności gospodarczej.

W okresie od 15.10.2013 r. do 26.04.2014 r. odwołujący pozostawał w ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy.

W czerwcu 2014 r. odwołujący złożył ponowny wniosek o świadczenie przedemerytalne.

Decyzją z dnia 30.06.2014 r. odwołującemu odmówiono przyznania świadczenia przedemerytalnego. Odwołujący zakończył zatrudnienie w dniu 06.05.2014 r. Wykazał staż pracy wynoszący 41 lat i 13 dni. Odwołujący nie pobierał zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 6 miesięcy po ustaniu zatrudnienia. Wcześniej zasiłki dla bezrobotnych odwołujący pobierał w okresie od 03.06.2010 r. do 07.07.2010 r. i od 15.07.2010 r. do 02.06.2011 r. Okres ubezpieczenia odwołującego z tytułu działalności gospodarczej trwał od 03.09.1992 r. do 06.04.2010 r. Zasiłki dla bezrobotnych związane był z zakończeniem przez odwołującego okresu działalności gospodarczej w czerwcu 2010 r. Po okresie zakończenia pobierania zasiłków dla bezrobotnych w czerwcu 2011 r., odwołujący nie pozostawał w ubezpieczeniu do rozpoczęcia zatrudnienia w ramach stosunku pracy w dniu 15.10.2013 r. Po zakończeniu stosunku pracy w kwietniu 2014 r. odwołujący nie nabył prawa do zasiłku dla bezrobotnych z uwagi na nie spełnienie warunku do tego świadczenia – brak okresu roku ubezpieczenia w ostatnich 18-tu miesiącach.

(okoliczności niesporne)

W myśl art. 2 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r., obowiązującej co do art. 2 od dnia 01.08.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120 poz. 1252) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn po stronie pracodawcy, u którego była zatrudniona co najmniej 6 miesięcy, posiadał okres uprawniający do emerytury wynoszący 35 lat dla mężczyzn i ukończyła co najmniej 60 lat.

Zgodnie z art. 2 ust 3 cyt ustawy świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1.  nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,

2.  w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

3.  złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Odwołujący po zakończeniu stosunku pracy, nie spełnił warunków do przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

Odwołujący nie spełniła więc warunków do przyznania świadczenia przedemerytalnego. Warunku pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie spełnia okoliczność, iż odwołujący w pewnym okresie aktywności zawodowej pobierał zasiłek dla bezrobotnych.

Do sytuacji odwołującego nie ma zastosowania powołane orzecznictwo Sądu Najwyższego – wyrok z dnia 02.07.2013 r. IIIUZP 2/13 dotyczące odmiennego stanu faktycznego. Podzielając pogląd, iż okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie musi bezpośrednio przypadać po okresie zatrudnienia rozwiązanego z przyczyn ekonomicznych po stronie pracodawcy, nie można zgodzić się z twierdzeniem odwołującego, przy uwzględnieniu stanu faktycznego w sprawie, iż taka jest jego sytuacja. Odwołujący pobierał zasiłek dla bezrobotnych po zakończeniu działalności gospodarczej, potem nie podlegał przez 2 lata żadnemu ubezpieczeniu społecznemu, następnie przez okres 6 miesięcy pozostawał w stosunku pracy, który rozwiązano z przyczyn po stronie pracodawcy, a po jego zakończeniu nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych z uwagi na nie spełnienie warunków do tego świadczenia.

Stąd odwołanie jako bezzasadne podlegało oddaleniu w myśl art. 477 14 § 1 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.