Poniedziałek 24 września 2018 Wydanie nr 3864
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2014-02-04
Data orzeczenia:
4 lutego 2014
Data publikacji:
13 października 2017
Sygnatura:
VII U 2486/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Bożenna Zalewska
Protokolant:
st. sekr. sądowy Ala Pilewska-Grabowska
Hasła tematyczne:
Świadczenia Przedemerytalne
Podstawa prawna:
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VII U 2486/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Bożenna Zalewska

Protokolant: st. sekr. sądowy Ala Pilewska-Grabowska

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w Gdańsku

sprawy R. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

o prawo do świadczenia przedemerytalnego

na skutek odwołania R. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G.

z dnia 17 października 2013 r. nr (...)- (...)

oddala odwołanie.

Sygnatura akt: VII U 2486/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 17 października 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. odmówił przyznania ubezpieczonemu R. K. prawa do świadczenia emerytalnego z powodu brak uprawnień.

W uzasadnieniu organ rentowy podał, że ubezpieczony udowodnił 33 lata, 11 miesięcy i 19 dni okresów składkowych i nieskładkowych w miejsce wymaganych 35 lat. Nie uwzględniono bowiem okresu zatrudnienia od 22 lutego 1997 r. do 30 kwietnia 1997 r. – świadectwo pracy nieformalne. Ponadto okres pacy od 10 sierpnia 2009 r. do 9 sierpnia 2012 r. został rozwiązany z upływem czasu, na który została zawarta umowa, wobec czego stosunek pracy nie został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Ubezpieczony odwołał się od powyższej decyzji wnosząc o jej zmianę oraz podając, że w ostatnim zakładzie pracy był zatrudniony przez trzy lata w pełnym wymiarze czasu pracy, a zwolniono go z powodu likwidacji stanowiska pracy. Ponadto podał, że organ rentowy bezpodstawnie pominął okres pobierania przez niego renty chorobowej od dnia 19 stycznia 1993 r. do 30 listopada 2005 r.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie a w uzasadnieniu powołał się na argumentację jak w treści zaskarżonej decyzji. Ponadto wskazał, iż okres pobierania zasiłku chorobowego nie może zostać uwzględniony przy uwzględnianiu okresu uprawniającego do emerytury.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczony R. K., ur. dnia (...), w dniu 9 września 2013 r. złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. wniosek o świadczenie przedemerytalne.

Niesporne,

W toku postępowanie przed organem rentowy ubezpieczony udowodnił 33 lata, 11 miesięcy i 19 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

W okresie od dnia 10 sierpnia 2009 r. do 9 sierpnia 2012 r. ubezpieczony był zatrudniony przez (...) Spółka Jawna w G.. Umowa ulegał rozwiązaniu na podstawie art. 30 § 1 pkt 4 k.p., tj. na skutek upływu terminu, na który została zawarta.

dowód: raporty ustalenia uprawnień do świadczenia – k. 56-57, świadectwo pracy z dnia 9 sierpnia 2012 r. – k. 13 akt rentowych,

Zaskarżoną w niniejszym postępowania decyzją z dnia 17 października 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. odmówił przyznania ubezpieczonemu R. K. prawa do świadczenia emerytalnego z powodu brak uprawnień.

dowód: decyzja z dnia 17 października 2013 r. – k. 58 akt rentowych, odwołanie – k. 2 akt sprawy,

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach pozwanego organu ubezpieczeniowego, której rzetelności i prawidłowości nie kwestionowała żadna ze stron postępowania, w związku z czym Sąd również nie znalazł podstaw do podważenia jej wiarygodności z urzędu.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy R. K. jest niezasadne i jako takie podlega oddaleniu.

Spór pomiędzy stronami sprowadzał się do oceny, czy odwołujący spełnia warunki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 170 j.t.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.), prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawą o promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 1)), zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych", i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

W myśl ust. 2, za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 przywołanej ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, świadczenie takie przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jak wynika z wystawionego przez (...) Spółka Jawna w G. świadectwa pracy z dnia 9 sierpnia 2012 r. rozwiązanie stosunku pracy z R. K., nastąpiło na podstawie art. 30 § 1 pkt 4 kodeksu pracy, tj. z upływem okresu na jaki zawarta została z nim umowa o pracę. Brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że przyczyną rozwiązania umowy była likwidacja stanowiska pracy, ponieważ w przypadku powstania takiej konieczności, pracodawca nie uzależnia rozwiązania umów pracę od okresu, na który zostały zawarte. Wzmiankę w świadectwie pracy o likwidacji stanowiska pracy można zatem uznać za powód braku kontynuacji zatrudnienia, ale nie za podstawową przyczynę rozwiązania umowy z R. K..

Ponadto, fakt zawarcia przez ubezpieczonego umowy na czas określony wskazuje, iż już w chwili podpisywania umowy miał świadomość, że w dniu 9 sierpnia 2012 r. stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu.

Podsumowując stwierdzić należy, jak słusznie uznał pozwany organ rentowy, rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, lecz z upływem okresu, na jaki umowa została zawarta.

Podkreślenia wymaga również, ze tylko łącznie spełnienie w/w przesłanek warunkuje możliwość przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego toteż, z uwagi na to, że stosunek pracy łączący ubezpieczonego i (...) Spółka Jawna w G. nie został rozwiązany z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ale z upływem okresu na jaki został zawarty, brak było podstaw do prowadzenia postępowania na okoliczność posiadania przez ubezpieczonego 35-letniego okresu składkowego i nieskładkowego.

W konkluzji, uznając, iż wnioskodawca nie spełnił przesłanek niezbędnych do przyznania mu prawa do świadczenia przedemerytalnego, Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. w związku z cytowanymi wyżej przepisami orzekł jak w sentencji wyroku.

/-/ SSO Bożenna Zalewska

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.