Poniedziałek 12 listopada 2018 Wydanie nr 3913
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-12-08
Data orzeczenia:
8 grudnia 2015
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Sygnatura:
I C 1391/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Alina Gąsior
Protokolant:
Daria Mazerant
Hasła tematyczne:
Szkoda
Podstawa prawna:
art. 415 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt IC 1391/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

SSO Alina Gąsior

Protokolant

Daria Mazerant

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa B. H.

przeciwko R. K.

o zapłatę

oddala powództwo.

SSO Alina Gąsior

Sygn. akt I C 1391/15

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 2 kwietnia 2014 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie powód B. H. wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa kwoty 25 milionów złotych i od pozwanej R. K., sędziego Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim kwoty 15 milionów złotych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwana R. K. rozpoznała sprawę z powództwa (...) przeciwko powodowi, z pominięciem pozwu wzajemnego.

W odpowiedzi na pozew złożonej w dniu 30 września 2014 roku pozwana R. K. wniosła o przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Kaliszu jako właściwemu miejscowo i rzeczowo. Pozwana wniosła również o oddalenie powództwa i obciążenie powoda kosztami postępowania w całości.

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwana wskazała, że roszczenie powoda jest bezzasadne, twierdzenia powoda są gołosłowne i nie poparte żadnymi dowodami. Pozwana podniosła, ze zgodnie z art. 120 par. 1 k.p., nie jest możliwe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od sędziego, poza tym pozwana podejmowała działania w ramach porządku prawnego i w granicach zastrzeżonych kompetencji.

Pozwana wskazała, że w sprawie IC upr. 43/14, w której orzekała, zgłoszone roszczenie dotyczyło zaległości za zapłatę czynszu najmu i opłat za mieszkanie. W sprawie tej został wydany nakaz zapłaty, od którego powód wniósł sprzeciw. W sprzeciwie powód wskazał, że Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zobowiązany do zwrotu spadkobiercom jego zmarłej matki kaucji wraz z oprocentowaniem w kwocie 743.000 złotych i wniósł o potrącenie tej kwoty z dochodzoną należnością. Jednocześnie złożył pozew wzajemny na kwotę 5 milionów złotych z tytułu utraconych korzyści za ostatni rok. Sprawa z powództwa wzajemnego B. H. przeciwko (...) Spółce z o. o. w O. została wyłączona do odrębnego rozpoznania i zarejestrowana w repertorium C. Pozwana wyjaśniła również, z jakiego powodu B. H. nie mógł w rozpoznawanej sprawie, toczącej się w postępowaniu uproszczonym zgłosić zarzutu potrącenia, jak również z jakiego powodu nie było dopuszczalne rozpoznanie pozwu wzajemnego przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim.

Pozwana wskazała również, że powód nie wykazał bezprawności działania ze strony jej osoby, jak również nie wykazał, aby poniósł szkodę i w jakiej wysokości.

Zarządzeniem wydanym dnia 9 października 2014 roku roszczenie powoda o zapłatę 15.000.000 złotych skierowane przeciwko R. K. zostało wyłączone do odrębnego rozpoznania.

Postanowieniem wydanym dnia 4 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Kaliszu.

Postanowieniem wydanym dnia 18 września 2015 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi wyłączył od rozpoznania sprawy sędziów Sądu Okręgowego w Kaliszu i wyznaczył do rozpoznania sprawy Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Sąd Okręgowy w Kaliszu przekazał akta sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Piotrkowie Trybunalskim.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim toczyło się postępowanie z powództwa Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (...) spółki z o.o. przeciwko B. H. o zapłatę. W dniu 11 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Od powyższego nakazu zapłaty pozwany wniósł sprzeciw, w którym zgłosił zarzut potrącenia kwoty 743. 000 (siedemset czterdzieści trzy tysiące) złotych oraz złożył pozew wzajemny na kwotę 5 milionów złotych.

Pozwana R. K., orzekająca w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim wydała w tej sprawie zarządzenie o wyłączeniu sprawy z powództwa wzajemnego B. H. przeciwko Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej (...) spółce z o.o. do odrębnego rozpoznania.

Po wniesieniu sprzeciwu przez B. H. sprawa została wpisana do repertorium C.. pod numerem (...) i w dniu 25 lutego 2014 roku, po przeprowadzeniu rozprawy został wydany wyrok, w którym Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim nie uwzględnił zgłoszonego przez B. H. zarzutu potrącenia, z uwagi na okoliczność, iż powód przedstawił do potrącenia wierzytelność w kwocie przekraczającej 75.000 złotych, a zatem nie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. W wyniku rozpoznania apelacji B. H. Sąd Okręgowy w Kaliszu oddalił apelację.

(dowód: akta sprawy IC upr. 43/14 – nakaz zapłaty – k. 19, sprzeciw – k. 22, 23, zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. – k. 41, wyrok Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2014 r. – k. 51 wraz z uzasadnieniem – k. 53 – k. 55, wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 12 listopada 2014 r. – k. 103 wraz z uzasadnieniem – k. 112, 113)

Sąd zważył co następuje

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Z treści pozwu i składanych przez powoda pism procesowych wynika, że powód wywodzi swoje roszczenie z przeprowadzenia przez pozwaną, jako sędziego Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, postępowania w sprawie Sygn. akt I C upr. 43/14 w postępowaniu uproszczonym, w którym to postępowaniu pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, a zgłoszone przez niego powództwo wzajemne zostało wyłączone do odrębnego rozpoznania. Powód wskazał ponadto, że pozwana poświadczała nieprawdę, w domyśle, w uzasadnieniu sporządzonym w sprawie IC upr. 43/14.

Analizując zgłoszone przez powoda żądanie, należałoby szukać jego podstawy w treści art. 415 k.c. Przepis ten stanowi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia.

W ocenie Sądu w rozpoznawanej sprawie powód nie wykazał, ani winy pozwanej w podejmowanych przez nią decyzjach procesowych w sprawie IC 43/14, ani też nie wskazał na czym miałaby polegać poniesiona przez niego szkoda. W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie IC 43/14 pozwana precyzyjnie wskazała, z jakiego powodu powództwo wzajemne zostało wyłączone do odrębnego rozpoznania, podobnie jak i powody nie pozwalające na uwzględnienie zarzutu potrącenia. Pogląd ten został również poddany ocenie w ramach apelacji wniesionej przez powoda w sprawie IC 43/14, przez Sąd Okręgowy w Kaliszu, który zaaprobował stanowisko Sądu Rejonowego, oddalając apelację B. H. od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2014 roku.

Odmienny pogląd powoda, nie zgadzającego się ze stanowiskiem Sądu, orzekającego w sprawie IC 43/14, nie może uzasadniać jego żądania zasądzenia jakiejkolwiek kwoty tytułem odszkodowania i to od sędziego podejmującego konkretne decyzje procesowe. Powód nie wskazał również na czym, jego zdaniem miałoby polegać poświadczanie nieprawdy przez pozwaną i jaką z tego tytułu poniósł szkodę.

Niezależnie od wskazanych okoliczności, wykluczających odpowiedzialność pozwanej na podstawie art. 415 k.c., w ocenie Sądu ewentualną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem niewłaściwego orzeczenia mógłby ponosić Skarb Państwa, przy wykazaniu przesłanek z art. 417 k.c. W tym miejscu należy wskazać, że powód pozwał również Skarb Państwa i podstawy odpowiedzialności upatrywał w tych samych przyczynach, jak w przypadku pozwanej R. K., jednak postepowanie w tym zakresie toczy się w odrębnym postępowaniu.

Wobec braku jakichkolwiek przesłanek skutkujących odpowiedzialnością pozwanej, Sąd oddalił powództwo jako niezasadne.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.