Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Krakowie z 2016-05-24
Data orzeczenia:
24 maja 2016
Data publikacji:
15 listopada 2017
Sygnatura:
I C 666/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Zygmunt Drożdżejko
Protokolant:
Karolina Lipka
Hasła tematyczne:
Szkoda
Podstawa prawna:
361 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 666/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko

Protokolant: Karolina Lipka

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. w Krakowie

na rozprawie

sprawy z powództwa R. K., Ł. K. (1), L. G., W. G.

przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Spółki (...) Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej w (...)

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od Syndyka Masy Upadłości Spółki (...) Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej w (...) solidarnie na rzecz powodów L. G. i W. G. kwotę 1 750,31 zł (tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy) tytułem kosztów procesu;

III.  koszty procesu pomiędzy Syndykiem Masy Upadłości Spółki (...) Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej w (...) a powodami R. K. i Ł. K. (1) wzajemnie znosi;

IV.  nakazuje ściągnąć od Syndyka Masy Upadłości Spółki (...) Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej w (...) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 7 208,91 zł (siedem tysięcy dwieście osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) tytułem kosztów sądowych.

Sygn. akt I C 666/15

UZASADNIENIE

wyroku z 24 maja 2016 r.

Wyrokiem częściowym z dnia 11 września 2011 r., tut. Sąd rozstrzygnął kwestię odszkodowania za źle wykonane prace i za prace, które nie zostały wykonane lub nie zostały wykonane w całości oraz kwestię odszkodowania wynikającego z kosztów stawiennictwa i pobytu w Polsce.

Do rozstrzygnięcia pozostało roszczenie powodów przeciwko syndykowi (...) spółka z o.o. w (...) w upadłości dotyczące odszkodowania za utracone korzyści spowodowane nieterminowym wykonaniem umowy.

Powodowie R. K. i Ł. K. (1) ostatecznie domagali się kwoty 120 117,03 zł tytułem utraconych korzyści (pismo datowane na dzień 14.04.2015r., ale złożonym do akt 11.09.2015r. oraz na rozprawie w dniu 11.09.201r.) z odsetkami od dnia wyroku.

Powodowie L. G. i W. G. ostatecznie domagali się kwoty 109 781,33 zł tytułem utraconych korzyści (pismo datowane na dzień 14.04.2015r., ale złożonym do akt 11.09.2015r. oraz na rozprawie w dniu 11.09.201r.) z odsetkami od dnia wyroku.

W uzasadnieniu zostało podniesione, że strona pozwana miała wybudować domy dla powodów, ale zrobiła to po terminie i z wadami. W odniesieniu do żądania zapłaty odszkodowania za utracone korzyści spowodowane nieterminowym wykonaniem umowy powodowie wskazali, że podstawę do wyliczenia szkody stanowi przyjęta przez powodów wartość dochodu, jaki mogliby uzyskać z wynajmu domu w okresie od 2007 r. do sierpnia 2008 r. Czynsz najmu domu – zdaniem powodów – wynosi średnio ok. 5 000 zł miesięcznie, a zatem za okres 20 miesięcy opóźnienia wartość szkody powodów za każdy budynek wynosi 100 000 zł.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że prace zostały wykonane prawidłowo, a opóźnienie wynikało z trudnych warunków atmosferycznych oraz faktu, że powodowie nieustannie wprowadzali zmiany do projektu. Podniosła również, że nie otrzymała od powodów kwot otrzymanych z umów przyrzeczonych. Dalej – odnosząc się do roszczenia dotyczącego rzekomej utraty dochodu - wskazała, że nieterminowe zakończenie prac było powodowane działaniami powodów, a po jej stronie nie ma żadnej winy. Zarzuciła nadto, że prognozowany dochód z wynajmu domów w tej okolicy jest kilkakrotnie zawyżony.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) spółka z o.o. w (...) jest następcą prawnym (...) spółka z o.o. w W.. Zmiana nastąpiła jeszcze w trakcie trwania umowy. W dniu 31.10.2013r. ogłoszono upadłość (...) spółka z o.o. w (...). W ramach postępowania upadłościowego roszczenia powodów nie zostały uwzględnione.

Dowód: Odpis pełny KRS k.49-56, Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie (VIII GU-179/13/S) k.1338, Dokumenty z akt Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie o sygnaturze VIII GU-179/13/S k.1403-1436, 1446-1459.

Powodowie R. K. i Ł. K. (1) zawarli z (...) spółka z o.o. w W. w dniu 23.06.2006r. umowę przedwstępną sprzedaży na podstawie której spółka (...) miała wybudować dom w (...). Ostatecznie ten dom uzyskał numer 363 i znajduje się na działce nr (...).

Dowód: Umowa przedwstępna k.26-34, Zdjęcia k.214-227, 455, 1076, Dokumenty k.237-335, 384-397, 964-1066, Akta PINB 7353/W/139/09 k.538, Dokumentacja Starostwa Powiatowego w W. k.668, Protokoły k.833

Powodowie L. G. i W. G. są spadkobiercami I. G., która zmarła 10.06.2008r. I. G. zawarła z (...) spółka z o.o. w W. w dniu 23.06.2006r. umowę przedwstępną sprzedaży na podstawie której spółka (...) miała wybudować dom w (...). Ostatecznie ten dom uzyskał numer (...) i znajduje się na działce nr (...).

Dowód: Akt zgonu k.204-212, Postanowienie Sądu Rejonowego w Wieliczce k.1254, Umowa przedwstępna k.36-43, Zdjęcia k.214-227, 454, 1076, Dokumenty k.237-335, 384-397, 964-1066, Akta PINB 7353/W/138/09 k.536, Protokoły k.833, Dokumentacja Starostwa Powiatowego w W. k.668

Budynki miały zostać wybudowane i ich własność razem z gruntem miała być przeniesiona na powodów do 15.12.2006r.

W dniu 25.02.2008r. (...) spółka z o.o. w (...) sprzedała powodom R. K. i Ł. K. (1) nieruchomość oznaczoną jako działka nr (...) zabudowaną budynkiem o numerze porządkowym (...)

W dniu 25.02.2008r. (...) spółka z o.o. w (...) sprzedała powodom I. G. nieruchomość oznaczoną jako działka nr (...) zabudowaną budynkiem o numerze porządkowym (...).

Dowód: Umowa przedwstępna k.26-34, Umowa przedwstępna k.36-43, Umowa sprzedaży k.144-149, Umowa sprzedaży k.150-155, Odpis ksiąg wieczystych k.157-162

Decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia 08 października 2009 r. inwestorowi (...) sp. z o.o. udzielono pozwolenia na użytkowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działkach (...) w miejscowości R..

Dowód: decyzja nr (...) z dnia 08.10.2009 r., k. 536 i 538

W umowie sprzedaży z dnia 25.02.2008r. zawartej pomiędzy (...) spółka z o.o. w (...), a powodami R. K. i Ł. K. (1) w pkt VII ustalono cenę sprzedaży na kwotę 546 352,63 zł. Spółka (...) w pkt. VIII złożyła oświadczenie, że powodowie zapłacili kwotę 365 582, 63 zł. Powodowie zobowiązali się do zapłaty kwoty 180 770 zł i co do tej kwoty złożyli oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tego aktu. Spółka zgłosiła w punkcie IX roszczenie o kwotę 27 626,92 zł. z tytułu wzrostu cen. Powodowie nie uznali tego roszczenia.

dowód: Umowa sprzedaży k.144-149

Spółka nigdy nie wystąpiła o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności co do kwoty 180 770 zł wynikającej z pkt. VIII umowy.

dowód: okoliczność bezsporna

W umowie sprzedaży z dnia 25.02.2008r. zawartej pomiędzy (...) spółka z o.o. w (...), a I. G., w pkt. VII ustalono cenę 379 706,05 zł. Spółka (...) w pkt VIII złożyła oświadczenie, że I. G. zapłaciła kwotę 379 706,05 zł. Spółka zgłosiła w punkcie IX roszczenie o kwotę 18 667,22 zł. z tytułu wzrostu cen. I. G. nie uznała tego roszczenia.

dowód: Umowa sprzedaży k.150-155

W trakcie realizacji umowy powód dokonywał zmian. Czasami wybierał inny materiał do wykończenia niż to wynikało z umowy. Czasami powodowało to pewne opóźnienie, ale nieznaczne. Nie miało to zasadniczego znaczenia dla czasu budowy. Spółka (...) zalegąła z płatnościami dla części podwykonawców. Do dziś część z nich nie ma zapłacone za wykonane prace.

Dowód: zeznania świadka B. R. k.340-341, zeznania świadka P. Z. k.341-342, żezniania świadka M. U. k.342-343, zeznania świadka J. T. k.343, zeznania świadka A. M. k.343-344, zeznnaia świadka Ł. M. k.370, zeznania świadka B. P. k.370-371, zeznania świadka M. M. k.371-372, zeznania świadka F. K. k.372, zeznania świadka Z. Ł. k.372-373, zeznania świadka M. E. k.373, zeznania świadka M. M. (2) k.373, zeznnaia świadka R. T. k.373-374, zeznania świadka Ł. K. (2) k.374, zeznania świadka M. W. k.374-375, zeznania świadka R. Ż. k.375-376, zeznnaia swaidka D. Ż. k.376, zeznnaia świadka T. G. k.517 – 518, zeznania świadka A. Ż. k.518, zeznania świadka P. C. k.518, zeznania świadka T. R. k.518-519, zeznania świadka marcina C. k.519, zeznania świadka A. J. (1) k.519, zeznania świadka A. J. (2) k.844-845, zeznania świadka J. C. k.845-846, zeznania świadka J. K. k.846-847, zeznania świadka P. K. k.847, częściowo zeznania powoda R. K. k.1077-1079, 1493-1494

Z uwagi na położenie domów nie ma realnej szansy na ich wynajem. Rynek najmu podobnych nieruchomości jest bardzo ograniczony. Rynek najmu podobnych domów mieszkalnych w szacowanej okolicy jest sporadyczny. Potencjalny klient to osoba przebywająca w delegacji, jak również najemcy okazjonalni. Potencjalna grupa najemców to firmy poszukujące lokum dla swoich pracowników pod warunkiem, że jest to odpowiednia lokalizacja, aby pracownik mógł być dyspozycyjny. Osoby z K. nie wynajmują nieruchomości w tej lokalizacji, gdyż za zbliżona kwotę można wynająć dom znacznie bliżej centrum. Powodem może być atrakcyjna cena bądź lokalne uwarunkowania okazjonalne.

Dowód: opinia biegłej E. H. k. 1128-1156, 1208-1215, 1347-1350, 1472-1479, 1518

Powodowie mieli otrzymać domy w stanie „deweloperskim”. Takie domy nie nadawały się na wynajem. Wykończenie domów trwałoby co najmniej 2 miesiące. Zatem hipotetycznie najwcześniej powodowie mogliby wynająć domy 15.02.2007r.

Gdyby powodom udało się wynająć domy to za okres od dnia 15.02.2007r, do dnia 31.08.2015r. z tytułu najmu powodowie R. K. i Ł. K. (1) mogliby uzyskać sumę w wysokości 134 867 zł, a powodowie L. G. i W. G. w wysokości 111489 zł.

Dowód: opinia biegłej E. H. k. 1128-1156, 1208-1215, 1347-1350, 1472-1479, 1518

Ocena dowodów:

Sąd nie dał wiary zeznaniom powoda w części w której zeznawał, że inwestycja w budowę domów była to inwestycja pod wynajem. Zeznania te nie znajdują uzasadnienia ani w zasadach doświadczenia życiowego, ani w uwarunkowaniach ekonomicznych. Faktem powszechnie znanym jest, że rynek najmu rozwija się dobrze w dużych miastach. Ponadto lokalizacja jest niezwykle istotna. Im bliżej centrum tym lepiej. Zdecydowanie lepiej jest zainwestować w mieszkanie pod wynajem, niż w dom. Z uwagi na koszty najmu dużo korzystniej jest wynająć małe mieszkanie niż duże. Potwierdza to również opinia biegłej, która wyraźnie wskazuje, że rynek najmu domu w tej okolicy jest sporadyczny. Twierdzenia powoda, że w ówczesnym czasie panowała zgodna opinia iż dużo korzystniej jest wybudować dom poza K. niż mieszkanie w K. tylko częściowo odpowiada prawdzie. Istotnie taka panowała wówczas opinia i prawdą jest, że nawet w dniu dzisiejszym taniej jest wybudować dom poza miastem niż mieszkanie w K., ale mówiąc o korzyściach i opłacalności ma się na uwadze przede wszystkim fakt, że ten dom/mieszkanie buduje się dla siebie, aby w nim mieszkać. Nigdy nikt w żadnych publikacjach nie twierdził, że bardziej opłacalne jest wybudowanie domu w odległości znacznie oddalonej od dużego miasta niż mieszkania w centrum – w celu jego wynajmu. Argument powoda iż miał mieszkanie w K. nie ma większego znaczenia, albowiem – z punktu widzenia wynajmu - lepiej jest mieć dwa mieszkania w K., niż jedno mieszkanie w K. i jeden dom w znacznej odległości od K..

W pozostałym zakresie sąd dał wiarę zeznaniom powoda, albowiem są spójne i logiczne. Znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym i są zgodne z zasadami logiki.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków albowiem były one spójne, logiczne i znajdowały potwierdzenie w zasadach doświadczenia życiowego.

Sąd dał wiarę dokumentom zgromadzonym w sprawie, albowiem nikt nie kwestionował ich prawdziwości.

Sąd uznał opinię biegłej E. H. (2) za przekonującą. Odpowiada ona na wszystkie postawione przez sąd pytania. Dogłębnie analizuje ona rynek wynajmu domów i wyciąga ona z tego określone wnioski. Biegła szanse na wynajem oceniła na poziomie 50 %.

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie nie jest uzasadnione.

Powodowie pozwali spółkę (...). Ogłoszono jednak upadłość tej spółki obejmującą likwidację majątku dłużnika, a wierzytelność powodów nie została uwzględniona w postępowaniu upadłościowym. Zgodnie zatem z art. 144.1. i 2. ustawy „prawo upadłościowe i naprawcze” postępowanie może toczyć się tylko przeciwko syndykowi, który działa w imieniu własnym, ale na rzecz upadłego. W związku z powyższym o ile sąd będzie mówił w dalszej części uzasadnienia o zobowiązaniu, odpowiedzialności pozwanego to będzie miał na myśli zobowiązanie i odpowiedzialność spółki (...).

Podstawę roszczenia stanowił art. 471 kc oraz art. 361 kc.

Art. 471 d łużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Odszkodowanie za utracone korzyści przysługuje wówczas, jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Jeżeli nie ma tego wysokiego stopnia prawdopodobieństwa to wówczas mówimy o szkodzie ewentualnej, która nie podlega rekompensowaniu przez polski system prawny. Z wysokim stopniem prawdopodobieństwa mamy do czynienia wówczas, jeżeli określony skutek nie następuje wskutek okoliczności za które odpowiada sprawca szkody i gdyby nie to działanie lub zaniechanie sprawcy to określony skutek najprawdopodobniej by nastąpił. Zatem wystąpienie określonego skutku musi graniczyć z pewnością. Nie musi być to pewność na 100 %, ale prawdopodobieństwo wystąpienia skutku musi zdecydowanie przewyższać prawdopodobieństwo, że skutek nie nastąpi. Zatem musi być to prawdopodobieństwo na poziomie co najmniej 75 %.

W przypadku odszkodowania liczonego jako równowartość kwoty jaką można uzyskać za wynajem domu o utraconych korzyściach możemy mówić wówczas, gdy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dom będzie można rzeczywiście wynająć. Nie wystarczy tutaj hipotetyczna, teoretyczna, możliwość.

W przedmiotowej sprawie brak takiego prawdopodobieństwa.

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego z uwagi na położenie domów nie ma realnej szansy na ich wynajem. Rynek najmu podobnych nieruchomości jest bardzo ograniczony. Rynek najmu podobnych domów mieszkalnych w szacowanej okolicy jest sporadyczny. Potencjalny klient to osoba przebywająca w delegacji, jak również najemcy okazjonalni. Potencjalna grupa najemców to firmy poszukujące lokum dla swoich pracowników pod warunkiem, że jest to odpowiednia lokalizacja, aby pracownik mógł być dyspozycyjny. Osoby z K. nie wynajmują nieruchomości w tej lokalizacji, gdyż za zbliżona kwotę można wynająć dom znacznie bliżej centrum. Powodem może być atrakcyjna cena bądź lokalne uwarunkowania okazjonalne. Zatem wynajęcie domów przez powodów było mało prawdopodobne. Zależało ono od bardzo wielu przypadkowych, okazjonalnych okoliczności. Biegły prawdopodobieństwo określił na poziomie 50 %. W ocenie sądu to prawdopodobieństwo jest nieco zawyżone. Należy podkreślić, że ważniejszym jest nie sam stopień prawdopodobieństwa określony procentowo przez biegłego, ale słowne opisanie czynników od których zależy czy powodowie byliby w stanie wynająć domy. Nawet, jeżeli przyjmiemy te 50% prawdopodobieństwa to i tak to wyklucza przyjęcia szkody jako utraconych korzyści. Co najwyżej możemy mówić o szkodzie ewentualnej, a nie o utraconych korzyściach. Szkoda ewentualna nie podlega rekompensacie.

Sąd nie uwzględnił zarzutu pozwanego co do braku winy w opóźnieniu wykonania zobowiązania czy też przyczynienia się powodów do opóźnienia.

Te okoliczności w żaden sposób nie zostały udowodnione przez pozwanego, a to na nim spoczywał ciężar dowodu – na zasadzie art. 6kc.

Odnośnie zarzutu, że powód R. K. zmieniał swoją wizję budowy nie są uzasadnione. Oczywistym jest, że w trakcie prac mogą się zmieniać wizje inwestora. Jednakże skoro nie zawierano aneksów co do przedłużenia umów to to oznacza, że nie miało to zasadniczego znaczenia dla czasu inwestycji i to inne czynniki zadecydowały o zwłoce, a nie postawa powoda. Gdyby powód odmówił podpisania aneksu to wtedy pozwany realizowałby umowę wg. poprzedniej koncepcji.

Sąd nie uwzględnił zarzutu strony pozwanej co do braku zapłaty. Zarzut ten jest gołosłowny. Strona pozwana twierdzi, że powodowie nie wywiązali się z umowy, a z samych treści umów wynika, że I. G. zapłaciła cenę sprzedaży, a powodowie K. 365 582,63zł.

Wprawdzie powodowie K. nie przedłożyli dowodu zapłaty kwoty 180 770 zł (uzupełnienie ceny), ale pozwany wcale nie wskazał, że ta kwota nie została zapłacona. Posłużył się tylko ogólnikami. Ponadto należy wskazać, że co do tej kwoty powodowie K. poddali się egzekucji z aktu notarialnego. Zatem gdyby rzeczywiście powodowie nie zapłacili tej kwoty to zapewne pozwany dysponowałby tytułem wykonawczym i przedstawił by go w sądzie.

Co się zaś tyczy kwoty 27 626,92 zł oraz kwoty 18 667,22 zł – tj. roszczeń zgłoszonych w umowach sprzedaży z tytułu wzrostu cen, to roszczenia z tego tytułu nie zostały wykazane, a ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na pozwanym (art. 6 kc). W tym zakresie nie zostały wykazane ani przesłanki żądania zwiększonego wynagrodzenia, ani w ogóle fakt wzrostu cen, ani ich wysokość. Należy zauważyć, że pozwany w żaden sposób nie uzasadnił zasadności tej wierzytelności.

O kosztach sąd orzekł stosując zasadę z art. 100 kpc.

Opłata od pozwu.

Powodowie R. K. i Ł. K. (1) przegrali sprawę co do kwoty 146 993zł, a więc opłatę od pozwu od tej kwoty w wysokości 7350 zł (5 % z 146 993zł) powinni ponieść oni.

Powodowie L. G. i W. G. przegrali sprawę co do kwoty 109 782 zł, a więc opłatę od pozwu od tej kwoty w wysokości 5490 zł (5 % z 109 782 zł) powinni ponieść oni.

Pozwany sprawę z powództwa R. K. i Ł. K. (1) przegrał co do kwoty 76 758,37 zł, a więc opłatę od pozwu od tej kwoty w wysokości 3840 zł (5 % z 76 758,37 zł) powinien ponieść on.

Pozwany sprawę z powództwa L. G. i W. G. przegrał co do kwoty 62 968,67 zł, a więc opłatę od pozwu od tej kwoty w wysokości 3149 zł (5 % z 62 968,67 zł zł) powinien ponieść on.

Wydatki i opłata za wniosek o zabezpieczenie.

Ostatecznie powodowie R. K. i Ł. K. (1) żądali 223 750, 80 zł, a otrzymali 76 758,37 zł, a więc relacja wygrana/przegrana wynosi 34 %/66%.

Ostatecznie powodowie L. G. i W. G. żądali 172 750 zł, a otrzymali 62 968,67 zł., a więc relacja wygrana/przegrana wynosi 37 %/63 %.

Wszyscy powodowie przez cały proces działali wspólnie. W stosunku do wszystkich powodów znaczenie miały te same okoliczności faktyczne i prawne. Dlatego też sąd uznał, że przy rozliczaniu wydatków zbiorczo rozliczył wydatki ustalając ogólnie w jakim stopniu wygrali powodowie, a w jakim stopniu wygrał pozwany.

Jeżeli potraktujemy sprawę zbiorczo to wspólnie powodowie wygrali/przegrali sprawę w relacji 35%/65 %.

Wydatki w sprawie wyniosły 11 294,91 zł.

Zatem powodów obciąża kwota 7341,69 zł (65 % z 11 294,91 zł), a pozwanego 3953,22 zł (35 % czyli 11 294,91 zł). Oznacza to, że powodów R. K. i Ł. K. (1) obciążają wydatki w wysokości 3670,85 zł (1/2 z 7341,69 zł), a powodów L. G. i W. G. w wysokości 3670,84 zł (1/2 z 7341,69 zł).

Opłata od wniosku o zabezpieczenie wyniosła 300 zł.

Zatem powodów obciąża kwota 195 zł (65 % z 300 zł), a pozwanego 105 zł (35 % czyli 300zł). Oznacza to, że powodów R. K. i Ł. K. (1) obciąża opłata w wysokości 97,50 zł (1/2 z 195 zł), a powodów L. G. i W. G. w wysokości 97,50 zł (1/2 z 195 zł).

Podsumowując:

Powodowie R. K. i Ł. K. (1) powinni uiścić tytułem kosztów sądowych kwotę 11 118, 35 zł (7 350 zł. + 3670,85 zł +97,50 zł).

Powodowie L. G. i W. G. powinni uiścić tytułem kosztów sądowych kwotę 9258,34 zł (5490 zł. + 3670,85 zł +97,50 zł).

Pozwany powinien uiścić tytułem kosztów sądowych kwotę 11 047, 22 zł (3840 + 3149 + 3953,22 + 105).

Wynagrodzenie pełnomocników.

Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika od każdej ze spraw wynosi 3600 zł, a wynika to z §6.6 w związku z §4.2. i § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. „w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu” w związku z § 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. „w sprawie opłat za czynności adwokackie”

Powodowie R. K. i Ł. K. (1) zobowiązani są wiec do zapłaty pozwanemu kwotę 2376 zł (66% z 3600 zł), a pozwany zobowiązany jest zapłacić tym powodom kwotę 1224 zł (34 % z 3600 zł). Po potrąceniu powodowie winni zapłacić pozwanemu kwotę 1152zł (2376-1224).

Powodowie L. G. i W. G. zobowiązani są wiec do zapłaty pozwanemu kwotę 2268 zł (63% z 3600 zł), a pozwany zobowiązany jest zapłacić tym powodom kwotę 1332 zł (37 % z 3600 zł). Po potrąceniu powodowie winni zapłacić pozwanemu kwotę 936 zł (2268 – 1332).

Podsumowanie i rozliczenie kosztów procesu.

Powodowie R. K. i Ł. K. (1) do zapłaty mają kwotę 11 118,35 zł. tytułem kosztów sądowych oraz kwotę 1224 zł. tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.

Powodowie L. G. i W. G. do zapłaty mają kwotę 9 258,34 zł. tytułem kosztów sądowych oraz kwotę 936 zł. tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.

Powodowie łącznie uiścili kwotę 24 215 zł. Zatem na powodów R. K. i Ł. K. (1) oraz na powodów L. G. i W. G. przypada kwota po 12 107,50zł.

Oznacza to, że z tytułu rozliczenia kosztów sądowych powodowie R. K. i Ł. K. (1) mają nadpłatę w wysokości 989,15 zł (12107,50 – 11 118,35), a powodowie L. G. i W. G. mają nadpłatę w wysokości 2849,16 zł (12107,50 – 9258,34).

Pozwany nie uiścił żadnej kwoty zatem do zapłaty ma 11 047, 22 zł oraz przysługuje mu zwrot wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 1224 zł od powodów R. K. i Ł. K. (1), a od powodów L. G. i W. G. w wysokości 936 zł.

Powodowie L. G. i W. G. mają nadpłatę 2849,16 zł tytułem kosztów sądowych, która winien pokryć pozwany. Jednocześnie powodowie powinni zwrócić pozwanemu wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 936 zł. Po dokonaniu potrącenia pozwany ma do zwrotu na rzecz tych powodów kwotę 1913,16 zł (2849,16 – 936).

Powodowie R. K. i Ł. K. (1) mają nadpłatę 989,15 zł tytułem kosztów sądowych, która winien pokryć pozwany. Jednocześnie powodowie powinni zwrócić pozwanemu wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 1224 zł. Po dokonaniu potrącenia powodowie mają do zwrotu na rzecz tych pozwanego kwotę 234,85 zł.

W związku z oświadczeniem pełnomocnika powodów z rozprawy z dnia 24.05.2016r. w którym podniósł, aby sąd dokonał rozliczenia wpłaconych zaliczek i opłat wg. własnego uznania Sąd dokonał przesunięcia kwoty 234,85 zł nadpłaty L. G. i W. G. na rzecz powodów R. K. i Ł. K. (1), a następnie dokonał potrącenia tej kwoty z kwotą należną pozwanemu do powodów K.. W wyniku tej operacji koszty procesu należne pomiędzy powodami R. K. i Ł. K. (1), a pozwanym wzajemnie się zniosły, a powodom L. G. i W. G. pozostała nadpłata 1750, 31 zł (, którą sąd zasądził od pozwanego w pkt II wyroku.

Pozwany w sumie miał do pokrycia koszty sądowe w wysokości 11 047, 22 zł. Wskutek wzajemnych potrąceń pozwany uiścił z tego tytułu 2088 zł. którą pokryli wcześniej powodowie. W punkcie II wyroku sąd zasądził zwrot kosztów sądowych w wysokości 1750,31 zł.

Zatem do pokrycia kosztów sądowych pozostała kwota 7208,91 zł, która nie znalazła pokrycia w dotychczasowych wpłatach i sąd nakazał ściągnąć ta kwotę od pozwanego na rzecz Skarby państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie na zasadzie art. 113 ustawy „o kosztach sądowych w sprawach cywilnych”.

Opłaty od pełnomocnictwa sąd wzajemnie zniósł.

Mając powyższe na uwadze orzec należało jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.