Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-01-28
Data orzeczenia:
28 stycznia 2015
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
27 lutego 2015
Sygnatura:
IV U 1385/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jerzy Zalasiński
Protokolant:
st. sekr. sądowy Dorota Malewicka
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenia Społeczne
Podstawa prawna:
art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Teza:
przy ustalaniu czy istnieje obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie społeczne od określonych składników wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, stosuje się przepisy obowiązujące w okresie, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 1385/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2015r. w S.

odwołania T. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 3 grudnia 2013 r. Nr (...)-2003

w sprawie T. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość kapitału początkowego

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala T. W. wysokość kapitału początkowego na dzień 01 stycznia 1999r. w kwocie 126 702,07 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwa złote 7/100).

Sygn. akt IV U 1385/13

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 09.10.2013r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. wyliczył ubezpieczonemu T. W. wysokość kapitału początkowego w kwocie 129.914,99 zł przyjmując do ustalenia podstawy wymiaru przeciętną podstawę wymiaru składek z kolejnych lat kalendarzowych do 1989r. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 100,11%. Od tej decyzji odwołanie złożył ubezpieczony T. W. wnosząc o ponowne wyliczenie wysokości kapitału początkowego, ponieważ ZUS przyjął mniej korzystną wersję.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że zaskarżona decyzja jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się podstawę wymiaru składek za okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 ze zm.) na wniosek ubezpieczonego podstawę wymiaru emerytury lub renty może stanowić ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Sąd Okręgowy ustalając wysokość kapitału początkowego oparł się na opinii biegłej księgowej A. D. (k. 16-19). Sąd podzielił opinię biegłej w całej rozciągłości, ponieważ biegła oparła swoje wyliczenia o dokumenty znajdujące się w aktach ZUS i aktach osobowych w postaci zaświadczeń, świadectw pracy, kart zasiłkowych i kart wynagrodzeń w poszczególnych okresach. Wyliczony w oparciu o tak ustalone wynagrodzenie T. W. wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 104,85%. Wysokość kapitału początkowego wyniosła kwotę 126.702,07 zł (k.19). Organ rentowy nie wnosił zastrzeżeń do treści opinii biegłej. Wobec powyższego Sąd uznał okoliczności dowodzone opinią biegłej za przyznane. Sąd podzielił opinię biegłej w całej rozciągłości. Biegła oparła swoje wyliczenia o dostępną dokumentację znajdującą się w aktach ZUS. Należy zaznaczyć, że wyliczenie wysokości kapitału początkowego w zaskarżonej decyzji obarczone jest błędem rachunkowym. Przy przyjęciu wskaźników zawartych w tej decyzji wysokość kapitału początkowego powinna wynieść 122.914,99, a nie 129.914,99 (588,11x209=122.914,99).

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art. 477 14 par. 2 kpc orzekł jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.