Niedziela 21 października 2018 Wydanie nr 3891
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2014-02-18
Data orzeczenia:
18 lutego 2014
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
3 grudnia 2014
Sygnatura:
IV U 1561/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Kazimierz Kostrzewa
Protokolant:
stażysta Marta Bartusiak
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenia Społeczne
Podstawa prawna:
art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r., nr 205 poz. 1585), art. 11 ust 3a,art. 13 ust 1 w zw. z art. 13 ust 3 Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 883/2004 z 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L nr 166),
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)

Sygn. akt IV U 1561/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Kazimierz Kostrzewa

Protokolant: stażysta Marta Bartusiak

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 roku w Tarnowie na rozprawie

sprawy z odwołania M. O.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 23 lipca 2013 roku nr (...)

w sprawie M. O.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o ustalenie ustawodawstwa

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 1561/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 18 lutego 2014 r.

Decyzją z dnia 23 lipca 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T., powołując się na art. 83 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585.) oraz art. 11 ust. 3a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L nr 166 z dnia 30.04.2004 r.), art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania Rozporządzenia WE 883/2004 (Dz. Urz. UE L 284/1 z dnia 20 października 2009 r., art. 14 ust.5b powołanego rozporządzenia 987/2009 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem PE i R (UE) nr 465/2012 z dnia 22 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzenie (WE) 987/2009 (Dz. Urz. UE L 149/4 z dnia 8 czerwca 2012 r.) stwierdził, że od dnia 01.09.2012 r. do M. O. ma zastosowanie polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jak wynika z uzasadnienia decyzji M. O. zwrócił się ponownie o ustalenie dlaczego organ rentowy ustala dla niego ustawodawstwo polskie w związku z prowadzeniem przez niego działalności na własny rachunek w Polsce i pracy najemnej na terytorium Republiki Słowackiej. Odwołujący dołączył umowę o pracę z dnia 01.09.2012 r., w której został ustalony wymiar czasu pracy na 1 godzinę tygodniowo z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 40 euro. W dniu 08.11.2012 r. organ rentowy otrzymał aneks do umowy z dnia 03.09.2012 r., z którego wynika, że od dnia 03.09.2012 r. wymiar czasu pracy wynosił 10 godzin miesięcznie, a wynagrodzenie nadal wynosiło 40 euro miesięcznie. Jak wskazał organ rentowy podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia miał poza przytoczonymi na wstępie przepisami przepis art. 14 ust. 5b rozporządzenia 987/2009 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 465/2012, zgodnie z którym praca o marginalnym charakterze nie będzie brana pod uwagę do celów określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa na mocy art. 13 rozporządzenia 883/2004. W dniu 27.05.2013 r. do organu rentowego wpłynęły dokumenty słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego zawierające decyzję stwierdzającą, że od dnia 01.09.2012 r. M. O. nie został objęty ubezpieczeniem chorobowym, emerytalnym i ubezpieczeniem utraty pracy u słowackiego pracodawcy. W ocenie organu rentowego praca najemna M. O. ma mieć jedynie dodatkowy charakter w stosunku do wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w Polsce. Zawarcie umowy o pracę przez odwołującego miało na celu jedynie obejście przepisów prawa, a dostarczenie aneksu do umowy zwiększającego wymiar czasu pracy – służyło jedynie do uczynienia zadość warunkom, które należy spełnić, aby praca najemna nie została uznana za marginalną.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł M. O. podnosząc, iż wbrew stanowisku organu rentowego praca w Polsce ma marginalne znaczenie w przeciwieństwie do pracy jaką świadczy na terenie Słowacji. Otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie. W Polsce prowadzi działalność gospodarczą, ale nie zatrudnia pracowników, nie jest płatnikiem podatku vat i rozlicza się na zasadzie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wnosił o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez ustalenie iż od 1 września 2012 r. w stosunku do niego ma zastosowanie słowackie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych (żądanie sprecyzowane na rozprawie w dniu 10.12.2013 r. k. 62v).

W piśmie z dnia 23.12.2013 r. odwołujący podniósł, iż został mu nadany numer ubezpieczenia społecznego przez instytucję słowacką tj. (...), co w jego ocenie wyklucza dokonywanie ustaleń przeciwko dowodowi ubezpieczenia społecznego w innym państwie – w świetle uchwały SN z dnia 18 marca 2010 r. II UZP 2/10, OSNP 2010 Nr 17-18, poz. 216.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. wniósł o jego oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. O. urodzony w dniu (...) prowadzi działalność gospodarczą w Polsce początkowo pod nazwa (...)a następnie po zmianie branży pod nazwą M. O. (...)w T. i z tego tytułu odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce w okresie od 01.09.2010 r. do 31.08.2012 r. Nie zatrudnia pracowników. Z tytułu prowadzonej działalności osiągnął w 2012 r. dochód w wysokości 2496,68 zł. W 2013 r. za okres od stycznia do listopada 2013 r. osiągnął stratę w wysokości -13879,03 zł.

Dowód: wydruk ze strony http://prod.ceidg.gov.pl –k. 1 ar,

PIT-36 za 2012 r. –k. 85-90 as,

kserokopia księgi przychodów i rozchodów za 2013 r. –k. 37-38, 81-82 as,

zeznania odwołującego –k. 114-115 as,

W dniu 01.09.2012 r. odwołujący zawarł umowę o pracę ze spółką (...) s r.o., zgodnie z którą został ustalony wymiar czasu pracy na 1 godzinę tygodniowo z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 40 euro. Umowę tę przedłożył odwołujący w organie rentowym w dniu 10.09.2012 r.

W dniu 08.11.2012 r. organ rentowy otrzymał aneks do umowy z dnia 03.09.2012 r., z którego wynika, że od dnia 03.09.2012 r. wymiar czasu pracy odwołującego wynosił 10 godzin miesięcznie, a wynagrodzenie pozostało bez zmian tj. nadal wynosiło 40 euro miesięcznie. Jak wynika z potwierdzenia wykonania pracy na rzecz (...) s r.o. odwołujący w dniu 01.09.2012 r. miał przepracować 10 godzin mimo, że aneks ustalający taki wymiar czasu pracy został sporządzony dopiero w dniu 03.09.2012 r. Ponadto z potwierdzeń wykonania pracy wynika, że w okresie od 09.2012 r. do 01.2013 r. odwołujący czynności wykonywał przez 1 dzień w miesiącu przypadający w dniu 01.09.2012 r. tj. sobota, w dniu 05.10.2012 r. piątek, w dniu 09.11.2012 r. piątek, w dniu 14.12.2012 r. w piątek, 18.01.2013 r. w piątek, a od 02.2013 r. do 07.2013 r. wykonywał je przez 2 dni w tygodniu tj. 11-12.02.2013 r. piątek sobota, w dniu 18-19.03.2013 r. poniedziałek-wtorek, w dniu 9-10.04.2013 r. wtorek- środa, 11-12.05.2013 r. sobota niedziela, 15-16.06.2013 r. sobota niedziela, 20-21.07.2013 r. sobota niedziela. W okresie od 08-12.2013 r. czynności znowu miał wykonywać przez 1 dzień w miesiącu tj. w dniu 19.08.2013 r. poniedziałek, w dniu 05.09.2013 r. w czwartek, w dniu 15.10.2013 r. tj. w czwartek, 18.11.2013 r. poniedziałek i w dniu 05.12.2013 r. tj. w poniedziałek.

W kserokopii PIT/ZG za 2012 r. dołączonej do odwołania odwołujący nie wykazał dochodu z tytułu zatrudnienia za granicą. W toku postępowania przedłożył drugą kserokopię PIT/ZG za 2012 r. , w której wskazał że osiągnął dochód ze stosunku pracy na terenie Słowacji w wysokości 669,60 zł. W PIT-36 za 2012 r. nie wykazał takiego dochodu ani ze stosunku pracy ani z innych źródeł. Jak wynika z dokumentów w języku słowackim odwołujący z tytułu zatrudnienia w (...) osiągał dochody w wysokości: za poszczególne miesiące 2012 r. w wysokości 34,64 EURO. W 2013 r. jego wynagrodzenie wyniosło 143,75 zł, za kwiecień 2013 r. 146,52 zł, za maj 2013 r. wyniosło 150 zł, za czerwiec 2013 r. wyniosło 147,22 zł., za lipiec 2013 r. wyniosło 147,91 zł, za sierpień 2013 r. wyniosło 146,18 zł, za wrzesień 2013 r. wyniosło 144,48 zł, za października 2013 r. wyniosło 144,79 zł. W dniu 31.08.2012 r. M. O. nadano numer ubezpieczenia tj. (...) z tytułu zatrudnienia w (...) s r.o. od 01.09.2012 r.

Dowód: umowa z dnia 01.09.2012 r. –k. 9-2 ar,

aneks do umowy z dnia 03.09.2012 r. 2-19 ar,

kserokopii dokumentacji płacowej –k. 21-27 as,

kserokopii potwierdzenia operacji –k. 29-30, 71-74 as,

potwierdzenie wykonania pracy –k. 31-35, 75-78 as,

kserokopia PIT/ZG za 2012 r. szt. 2 –k. 20 i 96 as,

kserokopia nadania nr ubezpieczenia –k. 83 ar,

Decyzją z dnia 27 listopada 2012 r. organ rentowy ustalił, że odwołujący od dnia 01.09.2012 r. podlega ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 13 ust. 1 lit. b w zw. z art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L nr 166 z dnia 30.04.2004 r. organ rentowy ustalił, że odwołujący prowadzi działalności gospodarczą w Polsce i jest zatrudniony przez przedsiębiorstwo mające siedzibę na terenie Słowacji , firmę (...) s r.o. z siedzibą P. 76, (...) C., Sloveńska Republika i wykonuje pracę na rzecz tego przedsiębiorstwa na terenie Słowacji. Organ rentowy uznał, że praca najemna na charakter marginalny tj. ma niewielkie znaczenie pod względem czasu oraz zysku ekonomicznego. Organ rentowy poinformował ponadto, iż ustalenie polskiego ustawodawstwa ma charakter tymczasowy (art. 16 ust. 2 rozporządzenia 987/2009) i opiera się na złożonych przez odwołującego dokumentach. Ustalenie ustawodawstwa polskiego stanie się ostateczne w ciągu dwóch miesięcy od poinformowania o tym fakcie przez Oddział ZUS słowackiej instytucji właściwej, jeżeli nie zgłosi ona zastrzeżeń do tak ustalonego ustawodawstwa.

Dowód: decyzja z dnia 27.11.2012 r. –k. 16 ar,

W dniu 27.05.2013 r. do organu rentowego wpłynęły dokumenty słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego zawierające decyzję z dnia 04.03.2013 r. stwierdzającą, że od dnia 01.09.2012 r. M. O. nie został objęty ubezpieczeniem chorobowym, emerytalnym i ubezpieczeniem utraty pracy u słowackiego pracodawcy.

Dowód: decyzja z dnia 03.04.2013 r. z tłumaczeniem –k. 75, 80 ar.

Z informacji słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego z dnia 29.07.2013 r. skierowanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. odnoszącego się wprawdzie do innego pracownika, ale wykonującego pracę najemną na terenie Słowacji w firmie (...) s r.o., wynika iż odpowiedni oddział słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego i Narodowy Inspektorat Pracy stoi na stanowisku, iż firma (...) s r.o. jest firmą fikcyjną i na terenie Republiki Słowackiej nie dochodzi do faktycznego wykonywania pracy przez jej pracowników. Wniosek tego rodzaju został wywiedziony z przeprowadzonej kontroli.

Dowód: pismo ZUS z załącznikiem z dnia 29.07.2013 r. – k. 42-43 as,

dokumentacja kontroli –k. 46-55 as,

Powyższe okoliczności faktyczne sprawy Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w aktach rentowych dokumentach oraz przedłożonych w toku postępowania oraz częściowo zeznań odwołującego. Sąd uznał za wiarygodne dokumenty pochodzące od słowackiego organu zabezpieczenia społecznego w tym decyzji z dnia 04.03.2013 r., dokumentacji kontrolnej firmy (...) s r.o. oraz pismo z dnia 29.07.2013 r.

Jeżeli chodzi o dokumentację potwierdzająca istnienie stosunku pracy i wykonywanie pracy to budzi ona wątpliwości co do jej rzetelności. Odwołujący w dniu 01.09.2012 r. zawarł umowę o pracę ze spółką (...) s r.o., zgodnie z którą został ustalony wymiar czasu pracy na 1 godzinę tygodniowo z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 40 euro. Umowę tę przedłożył odwołujący w organie rentowym w dniu 10.09.2012 r. Fakt przedłożenia dopiero w dniu 08.11.2012 r. organowi rentowemu aneksu do umowy z dnia 03.09.2012 r., z którego wynika, że od dnia 03.09.2012 r. wymiar czasu pracy odwołującego wynosił 10 godzin miesięcznie, a wynagrodzenie pozostało bez zmian tj. nadal wynosiło 40 euro miesięcznie budzi wątpliwość co do terminu jego sporządzenia. Ponadto jak wynika z potwierdzenia wykonania pracy na rzecz (...) s r.o. odwołujący w dniu 01.09.2012 r. miał przepracować 10 godzin mimo, że aneks ustalający taki wymiar czasu pracy został sporządzony dopiero w dniu 03.09.2012 r. Dodatkowo już w dniu 31.08.2012 r. został sporządzony i wniesiony do uprawnionego organu słowackiego wniosek o nadanie numeru ubezpieczenia dla odwołującego tj. jeszcze przed podpisaniem umowy z firmą (...) s r.o. co nastąpiło dopiero w dniu 01.09.2012 r. W kserokopii PIT/ZG za 2012 r. dołączonej do odwołania odwołujący nie wykazał dochodu z tytułu zatrudnienia za granicą. W toku postępowania przedłożył drugą kserokopię PIT/ZG za 2012 r. , w której wskazał, że osiągnął dochód ze stosunku pracy na terenie Słowacji w wysokości 669,60 zł. W PIT-36 za 2012 r. nie wykazał takiego dochodu ani ze stosunku pracy ani z innych źródeł. Jak wynika z dokumentów w języku słowackim odwołujący z tytułu zatrudnienia w (...) osiągał dochody w wysokości: za poszczególne miesiące 2012 r. w wysokości 34,64 EURO. W 2013 r. jego wynagrodzenie wyniosło 143,75 zł, za kwiecień 2013 r. 146,52 zł, za maj 2013 r. wyniosło 150 zł, za czerwiec 2013 r. wyniosło 147,22 zł., za lipiec 2013 r. wyniosło 147,91 zł, za sierpień 2013 r. wyniosło 146,18 zł, za wrzesień 2013 r. wyniosło 144,48 zł, za października 2013 r. wyniosło 144,79 zł.

Sąd uznał zeznania odwołującego za wiarygodne jedynie w zakresie prowadzonej przez niego w Polsce działalności gospodarczej i wysokości uzyskiwanych z tego tytułu dochodu/strat. W pozostałym zakresie uznał je za wiarygodne o tyle o ile były one zgodne z dowodami z dokumentów uznanymi przez Sąd za wiarygodne.

Sąd rozważył co następuje:

Odwołanie M. O. nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem postępowania było ustalenie, czy organ rentowy prawidłowo zaskarżoną decyzją ustalił, że od dnia 01.09.2012 r. do M. O. ma zastosowanie polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L nr 166 z dnia 30.04.2004 r.) osoby, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Ustawodawstwo takie określane jest zgodnie z przepisami niniejszego tytułu. W myśl ustępu 3 pkt. a powołanego artykułu zgodnie z przepisami art. 12 do 16: osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego;

Rozporządzenie to wskazuje także ustawodawstwo właściwe w razie zbiegu pracy najemnej z działalnością na własny rachunek. Zgodnie z art. 13 ust. 3 tego rozporządzenia 883/2004 osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub, jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami ust. 1. Stosownie do treści art. 14 ust. 5 b rozporządzenia 987/2009 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem PE i R (UE) nr 465/2012 z dnia 22 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzenie (WE) 987/2009 (Dz. Urz. UE L 149/4 z dnia 8 czerwca 2012 r.) praca o charakterze marginalnym nie będzie brana pod uwagę do celów określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa na mocy art. 13 rozporządzenia 883/2004.

W myśl art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania Rozporządzenia WE 883/2004 (Dz. Urz. UE L 284/1 z dnia 20 października 2009 r. wyznaczona instytucja państwa członkowskiego miejsca zamieszkania niezwłocznie ustala ustawodawstwo mające zastosowanie do zainteresowanego, uwzględniając art. 13 rozporządzenia podstawowego oraz art. 14 rozporządzenia wykonawczego. Takie wstępne określenie mającego zastosowanie ustawodawstwa ma charakter tymczasowy. Instytucja ta informuje wyznaczone instytucje każdego państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca, o swoim tymczasowym określeniu.

Stosownie do ust. 3 powołanego artykułu tymczasowe określenie mającego zastosowanie ustawodawstwa, przewidziane w ust. 2, staje się ostateczne w terminie dwóch miesięcy od momentu poinformowania o nim instytucji wyznaczonych przez właściwe władze zainteresowanych państw członkowskich, zgodnie z ust. 2, o ile ustawodawstwo nie zostało już ostatecznie określone na podstawie ust. 4, lub przynajmniej jedna z zainteresowanych instytucji informuje instytucję wyznaczoną przez właściwą władzę państwa członkowskiego miejsca zamieszkania przed upływem tego dwumiesięcznego terminu o niemożności zaakceptowania określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa lub o swojej odmiennej opinii w tej kwestii.

Decyzją z dnia 27 listopada 2012 r. organ rentowy ustalił, że M. O. od dnia 01.09.2012 r. podlega ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 13 ust. 1 lit. b w zw. z art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L nr 166 z dnia 30.04.2004 r. Organ rentowy ustalił, że odwołujący prowadzi działalności gospodarczą w Polsce i jest zatrudniony przez przedsiębiorstwo mające siedzibę na terenie Słowacji , firmę (...) s r.o. z siedzibą P. 76, (...) C., S. Republika i wykonuje pracę na rzecz tego przedsiębiorstwa na terenie Słowacji. Organ rentowy uznał, że praca najemna odwołującego na charakter marginalny tj. ma niewielkie znaczenie pod względem czasu oraz zysku ekonomicznego. Organ rentowy poinformował ponadto, iż ustalenie polskiego ustawodawstwa ma charakter tymczasowy (art. 16 ust. 2 rozporządzenia 987/2009) i opiera się na złożonych przez odwołującego dokumentach. Ustalenie ustawodawstwa polskiego stanie się ostateczne w ciągu dwóch miesięcy od poinformowania o tym fakcie przez Oddział ZUS słowackiej instytucji właściwej, jeżeli nie zgłosi ona zastrzeżeń do tak ustalonego ustawodawstwa. W dniu 27.05.2013 r. do organu rentowego wpłynęły dokumenty słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego zawierające decyzję z dnia 04.03.2013 r. stwierdzającą, że od dnia 01.09.2012 r. M. O. nie został objęty ubezpieczeniem chorobowym, emerytalnym i ubezpieczeniem utraty pracy u słowackiego pracodawcy. W tej sytuacji organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję na mocy powołanych wyżej przepisów, ustalającą, że do M. O. od dnia 01.09.2012 r. ma zastosowanie polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jak wynika z cytowanych przepisów w szczególności z art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L nr 166 z dnia 30.04.2004 r.) osoby, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Skoro z decyzji z dnia 04.03.2013 r. słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego wynika, że od dnia 01.09.2012 r. M. O. nie został objęty ubezpieczeniem chorobowym, emerytalnym i ubezpieczeniem utraty pracy u słowackiego pracodawcy to zasadnym było ustalenie, że od dnia 01.09.2012 r. odwołujący podlega ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Nie jest możliwe aby osoba podlegająca przepisom wskazanego rozporządzenia nie podlegała żadnemu ustawodawstwu.

M. O. prowadzi działalność gospodarczą w Polsce początkowo pod nazwą (...) a następnie po zmianie branży pod nazwą M. O. (...) w T. i z tego tytułu odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce w okresie od 01.09.2010 r. do 31.08.2012 r. Nie zatrudnia pracowników. Z tytułu prowadzonej działalności osiągnął w 2012 r. dochód w wysokości 2496,68 zł. W 2013 r. za okres od stycznia do listopada 2013 r. osiągnął stratę w wysokości -13879,03 zł. Odwołujący w dniu 01.09.2012 r. zawarł umowę o pracę ze spółką (...) s r.o., zgodnie z którą został ustalony wymiar czasu pracy na 1 godzinę tygodniowo z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 40 euro. Umowę tę przedłożył odwołujący w organie rentowym w dniu 10.09.2012 r. Natomiast w dniu 08.11.2012 r. organ rentowy otrzymał aneks do umowy z dnia 03.09.2012 r., z którego wynika, że od dnia 03.09.2012 r. wymiar czasu pracy odwołującego wynosił 10 godzin miesięcznie, a wynagrodzenie pozostało bez zmian tj. nadal wynosiło 40 euro miesięcznie. Jak wynika z potwierdzenia wykonania pracy na rzecz (...) s r.o. odwołujący w dniu 01.09.2012 r. miał przepracować 10 godzin mimo, że aneks ustalający taki wymiar czasu pracy został sporządzony dopiero w dniu 03.09.2012 r. w tej sytuacji dokumentacja pracownicza przedstawiona przez odwołującego w ocenie Sądu jest niewiarygodna.

W kserokopii PIT/ZG za 2012 r. dołączonej do odwołania odwołujący nie wykazał dochodu z tytułu zatrudnienia za granicą. W toku postępowania przedłożył drugą kserokopię PIT/ZG za 2012 r. , w której wskazał, że osiągnął dochód ze stosunku pracy na terenie Słowacji w wysokości 669,60 zł. W PIT-36 za 2012 r. nie wykazał takiego dochodu ani ze stosunku pracy ani z innych źródeł. Jak wynika z dokumentów w języku słowackim odwołujący z tytułu zatrudnienia w (...) osiągał dochody w wysokości: za poszczególne miesiące 2012 r. w wysokości 34,64 EURO. W 2013 r. jego wynagrodzenie wyniosło 143,75 zł, za kwiecień 2013 r. 146,52 zł, za maj 2013 r. wyniosło 150 zł, za czerwiec 2013 r. wyniosło 147,22 zł., za lipiec 2013 r. wyniosło 147,91 zł, za sierpień 2013 r. wyniosło 146,18 zł, za wrzesień 2013 r. wyniosło 144,48 zł, za października 2013 r. wyniosło 144,79 zł. W ocenie Sądu, o ile w ogóle odwołujący rzeczywiście wykonuje pracę na rzecz (...) s r.o. co w świetle informacji słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego z dnia 29.07.2013 r. jest wątpliwe skoro odpowiedni oddział słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego i Narodowy Inspektorat Pracy stoi na stanowisku, iż firma (...) s r.o. jest firmą fikcyjną i na terenie Republiki Słowackiej nie dochodzi do faktycznego wykonywania pracy przez jej pracowników to znaczenie tej pracy dla odwołującego ma charakter marginalny. Odwołujący czynnościom ewentualnie wykonywanym w ramach tej umowy ma poświęcać 1 sporadycznie 2 dni w miesiącu zdarzało się że zgodnie z potwierdzeniami praca wypadała w sobotę-niedzielę, a wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 40 EURO miesięcznie co stanowi ok. 150 zł nie może zostać uznane w ocenie Sądu za kwotę wskazującą na podstawowe znaczenie dla utrzymania się odwołującego. Biorąc pod uwagę powyższe naprowadzone okoliczności w ocenie Sądu ewentualna praca odwołującego w firmie (...) s r.o. ma charakter marginalny.

W piśmie z dnia 23.12.2013 r. odwołujący podniósł, iż został mu nadany numer ubezpieczenia społecznego przez instytucję słowacką tj. (...), co w jego ocenie wyklucza dokonywanie ustaleń przeciwko dowodowi ubezpieczenia społecznego w innym państwie – w świetle uchwały SN z dnia 18 marca 2010 r. II UZP 2/10, OSNP 2010 Nr 17-18, poz. 216. Wbrew stanowisku odwołującego przywołana uchwała nie odnosi się do stanu faktycznego będącego przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie i została wydana po przedstawieniu przez Sąd Apelacyjny -Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia budzącego poważne wątpliwości zagadnienia prawnego: "czy sprawa z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej podmiotowi prowadzącemu pozarolniczą działalność gospodarczą wydania zaświadczeń dotyczących ustawodawstwa właściwego formularz E 101 jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych w rozumieniu art. 476 § 2 pkt 1 k.p.c. i czy w przypadku wniesienia odwołania od takiej decyzji odwołującemu się przysługuje droga sądowa w rozumieniu art. 2 k.p.c." Ponadto należy zauważyć, że ewentualny numer ubezpieczenia został odwołującemu nadany na wniosek sporządzony w dniu 31.08.2012 r. tj. jeszcze przed podpisaniem umowy z firmą (...) s r.o. co nastąpiło dopiero w dniu 01.09.2012 r.

Wobec powyższych okoliczności, na mocy powołanych wyżej przepisów prawa materialnego i art. 477 14§ 1 kpc, należało orzec jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.