Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-12-30
Data orzeczenia:
30 grudnia 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
14 marca 2016
Sygnatura:
V U 1087/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Romuald Kompanowski
Protokolant:
Anna Werner-Dudek
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenia Społeczne Osób Prowadzących Działalność Gospodarczą
Podstawa prawna:
art. 14 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)

Sygn. akt VU 1087/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Romuald Kompanowski

Protokolant Anna Werner-Dudek

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. w Kaliszu

odwołania J. R.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 23 lipca 2015 r. Nr (...)

w sprawie J. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o ustalenie ubezpieczenia

oddala odwołanie

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 lipca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. stwierdził, że J. R. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności: podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresach od 3 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r

W odwołaniu od powyższej decyzji J. R. wniosła o jej zmianę i ustalenie, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie wskazanym w decyzji a nadto w okresie od dnia 1 lutego 2015 r. do nadal.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wnosił o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił, co następuje:

Stan faktyczny w sprawie jest zasadniczo bezsporny. Odwołująca bowiem jako podmiot prowadzący jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą: (...) w K.podlegała od listopada 2005 r. do marca 2007 r., od sierpnia 2007 r. do października 2007 i od 3 października 2011 r. do nadal obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Od dnia 3 października 2011 r. odwołująca zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i za okres do kwietnia 2012 r. składki na to ubezpieczenie opłacała w terminie i w prawidłowej wysokości. Za miesiąc maj 2012 r. odwołująca składkę na to ubezpieczenie zapłaciła po terminie. W kolejnych miesiącach składki na to ubezpieczenie płacone były po obowiązującym terminie płatności, który przypadał na 10 –ty dzień miesiąca a za okres po wyrejestrowaniu pracownika – na 15 –ty dzień miesiąca. Przyczyną takiego stanu rzeczy był ustalony z kontrahentem odwołującej termin przekazywania należności na rzecz odwołującej za wykonanie przez nią usługi. Dopiero za okres od lutego 2015 r. odwołująca zaczęła opłacać składki w terminie.

dowód: zeznania odwołującej.

Sąd zważył, co następuje:

Mając na uwadze treść art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. w świetle poczynionych w sprawie ustaleń, decyzja organu rentowego z dnia 23 lipca 2015 r. w zakresie w jakim pomija okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od dnia 1 lutego 2015 r. była uzasadniona. Uprawniony jest bowiem pogląd, iż składkę na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc maj 2012 r. i za kolejne miesiące 2012 r. 2013 r. 2014 r. oraz za styczeń 2015 r. odwołująca zapłaciła po terminie. Nie było jednocześnie warunków aby przywrócić odwołującej uchybiony termin albowiem stosownego wniosku do ZUS o przywrócenie terminu odwołująca reprezentowania przez fachowego pełnomocnika procesowego nie złożyła.

Stosownie do przepisu art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosowanym w niniejszej sprawie w oparciu o przepis art. 32 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 13 listopada 1998 r. za termin dokonania zapłaty składek uważa się w obrocie bezgotówkowym dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

Brak jest ustawowo uregulowanej definicji momentu obciążenia rachunku bankowego. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN za obciążenie uważa się nałożenie na kogoś zobowiązania, zlecenie komuś wykonania czegoś, natomiast obciążeniem konta jest zapisanie transakcji na danym koncie (oczywiście posiadacz rachunku winien posiadać na nim środki finansowe w niezbędnej wysokości w tym dniu). Na dzień przypadający na płatność składek odwołująca wymaganych środków na rachunku bankowym nie posiadała co przyznała w toku składanych w sprawie zeznań. Zatem wieloletni okres uchybiania w terminie płatności składek, wskazuje na ustanie ubezpieczenia od dnia 1 maja 2012 r. Aby odwołująca w tych warunkach mogła podlegać od dnia 1 lutego 2015 r. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu konieczne jest zgłoszenie wniosku co najmniej w dniu 1 lutego 2015 r. Odwołująca takiego wniosku nie złożyła. Wniosku takiego nie mogły zastąpić deklaracje KOA składane w lipcu 2015 r.

W tych warunkach odwołanie jako niezasadne podlegało oddaleniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.