Sobota 15 grudnia 2018 Wydanie nr 3946
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-08-28
Data orzeczenia:
28 sierpnia 2013
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
12 października 2013
Sygnatura:
VI U 1087/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenia Społeczne Osób Prowadzących Działalność Gospodarczą
Podstawa prawna:
Ust. z 09.11.2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu (...) ( Dz. U. z 2012r. poz. 1551 ze zm. ).
Teza:
Możliwość umorzenia składek została ściśle określona ust. z 09.11.2012r. o umorzeniu należności (...) Dz. U. z 2012r., poz. 1551 ze zm.). i może być stosowana do zaległości faktycznie istniejącej.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)

Sygn. akt.

VI U 1087/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia

28 sierpnia 2013r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

na rozprawie w składzie:

Przewodniczący:

SSO Karolina Chudzinska - Koczorowicz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Agnieszka Korthals

po rozpoznaniu w dniu

28 sierpnia 2013r.

w Bydgoszczy

odwołania

T. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia

21 lutego 2013 r.

21 lutego 2013r.

Nr

Nr (...)

Nr (...)

w sprawie

T. B.

przeciwko:

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o umorzenie składek

oddala odwołania

Sygn. akt VI U 1087/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 21 lutego 2013r. Nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. po rozpatrzeniu wniosków z dnia 16 stycznia 2013 r. i 24 stycznia 2013 r. o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolnicza działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551 ze zm.) umorzył postępowanie w zakresie umorzenia nieopłaconych składek za okres od 19.12.2007 r. do 28.02.2009 r.

Decyzją z dnia 21 lutego 2013r. Nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. po rozpatrzeniu wniosków z dnia 16 stycznia 2013 r. i 24 stycznia 2013 r. o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolnicza działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551 ze zm.) odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosków z dnia 16 stycznia 2013 r. i 24 stycznia 2013 r. o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek za okres od 1.01.1999 r. do 18.12.2007 r.

Odwołanie od obu powyższych decyzji wniósł ubezpieczony domagając się ich zmiany poprzez umorzenie wszystkich należności składkowych jakie posiadał wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W odpowiedzi na odwołania od powyższych decyzji organ rentowy wniósł o ich oddalenie wskazując, że zgodnie z art. 1 ustawy dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolnicza działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551 ze zm.) na wniosek osoby podlegającej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności umarza się nieopłacone składki na te ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę, a także opłaty prolongacyjne , koszty upomnienia , opłaty dodatkowe oraz koszty egzekucyjne naliczane przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 ustawy umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwlokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Jak ustalono w wyniku analizy dokumentacji ubezpieczeniowej skarżący podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 19 grudnia 2007 r. do nadal. Na koncie płatnika występuje zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wyłącznie za okres od 07/09 - 11/10 i od 01/1 - 12/12. Zatem za okres od 12/07 – 02/09 brak jest należności podlegających umorzeniu w oparciu o przywołane regulacje prawne. Zgodnie więc z art. 105 K.p.a. postępowanie jako bezprzedmiotowe podlegało umorzeniu.

Sprawa z odwołania od decyzji z dnia 21 lutego 2013r. Nr (...) została zarejestrowana pod sygnaturą VIU 1087/13, zaś spraw z odwołania od decyzji z dnia 21 lutego 2013r. Nr (...) została zarejestrowana pod sygn. akt VIU 1088/12. Zarządzeniem z dnia 28 maja 2013 r. sprawy połączono do wspólnego prowadzenia pod sygnaturą VIU 1088/13.

Sąd zważył, co następuje :

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność przewiduje możliwość umorzenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, oraz odsetek za zwłokę i pozostałych powstałych kosztów, w tym kosztów egzekucyjnych, dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek. Zgodnie bowiem z art. 1 ust 1 tej ustawy na wniosek osoby podlegającej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która przed dniem 1 września 2012 r. zakończyła prowadzenie pozarolniczej działalności i nie prowadzi jej w dniu wydania decyzji umarza się nieopłacone składki na te ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Ubezpieczony domaga się w odwołaniach od wymienionych wyżej decyzji umorzenia wszystkich zaległości składkowych.

Jak wynika z treści zaskarżonych decyzji ubezpieczony nie zalega z zapłata składek za jakikolwiek okres, który jest objęty wymienionym wyżej aktem prawnym. Ubezpieczony prowadzi bowiem działalność od dnia 19 grudnia 2007 r. do nadal . Za okres od daty rozpoczęcia działalności do dnia 28 lutego 2009 r. nie posiada żadnych zaległości z tytułu nieopłaconych składek.

Ubezpieczony, pomimo wezwania na rozprawę pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania nie stawił się, jak również nie przedstawił w sprawie żadnych dokumentów wskazujących na występowanie zaległości z tytułu nieopłaconych składek, za okresy inne aniżeli wskazane w decyzjach ZUS, ograniczając się do żądania umorzenia wszystkich zaległych należności.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż powód nie wykazał, aby wniesione przez niego odwołania były uzasadnione i zgodnie z art. 477 14 § 1 k.p.c. wspomniane odwołania oddalił.

SSO Karolina Chudzinska-Koczorowicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.