Wtorek 22 stycznia 2019 Wydanie nr 3984
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-01-27
Data orzeczenia:
27 stycznia 2015
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
4 kwietnia 2015
Sygnatura:
VIII U 1279/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Maria Gawlik
Protokolant:
Justyna Jarzombek
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenia Społeczne Pracowników
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1442 ze zm.)
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)

Sygn. akt VIII U 1279/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Maria Gawlik

Protokolant:

Justyna Jarzombek

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 r. w Gliwicach

sprawy P. B. (1) (B.) i (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o podleganie pracowniczym ubezpieczeniom społecznym

na skutek odwołań (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Sp. z o.o. w T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 15 kwietnia 2014 r. nr (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż stwierdza, że P. B. (1) jako pracownik u płatnika składek i (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od 1 listopada 2013r.;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. na rzecz odwołującej kwotę 60zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

(-) SSO Maria Gawlik

Sygn. akt VIII U 1279/14

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 15.04.2014r. Zakład Ubezpieczeń społecznych Oddział w Z. stwierdził, że P. B. (1) jako pracownik u płatnika składek (...) Spółce z ograniczona odpowiedzialnością w T. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu oraz wypadkowemu od dnia 1.11.2013r.

Organ rentowy zaskarżoną decyzję wydał na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Odwołania od zaskarżonej decyzji zostały wniesione przez P. B. (1) oraz płatnika składek – (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w T., którzy domagali się zmiany zaskarżonej decyzji przez uznanie, że P. B. (1) jako pracownik u płatnika składek podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia 1.11.2013r.

W uzasadnieniu odwołań zarówno odwołująca jak i płatnik składek nie zgodzili się ze stanowiskiem organu rentowego, według którego umowa o pracę z odwołującą została zawarta dla pozoru.

Zdaniem odwołujących płatnik składek posiadał rzeczywistą potrzebę zatrudnienia odwołującej, które było ekonomicznie uzasadnione. Wynagrodzenie ubezpieczonej nie odbiegało od wynagrodzeń innych osób zatrudnionych na takich stanowiskach, a nawet było znacznie niższe.

Ubezpieczona planowała pracować do końca ciąży oraz po jej rozwiązaniu. Jednak przerwała pracę z uwagi na przedwczesny poród w 7 miesiącu ciąży.

Swoje stanowiska odwołująca oraz płatnik składek szczegółowo przedstawili w uzasadnieniach odwołań.

W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie uznając, że zaskarżona decyzja jest słuszna i zasadna. Zdaniem organu rentowego zawarcie umowy w dniu 1.11.2013r. przez płatnika składek z odwołującą nastąpiła z naruszeniem zasad współżycia społecznego, polegającym na świadomym osiągnięciu nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych, a zatem zasadnym jest kwestionowanie przez organ rentowy faktu zatrudnienia P. B. (1).

Sąd przychylił się do wniosku organu rentowego i połączył odwołanie P. B. (2) ze sprawą z odwołania płatnika składek do łącznego rozpoznania z uwagi na ten sam przedmiot zaskarżenia.

Rozpoznając odwołanie Sąd ustalił i zważył co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust 1 i art. 13 pkt. 1 ustawy cytowanej na wstępie, obowiązkowo u ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu oraz wypadkowemu podlegają osoby, które są pracownikami od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy.

Ponadto stosownie do treści art. 18 ustawy systemowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 i pkt. 18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt. 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt. 5 i ust. 12. W przypadku ubezpieczonych będących pracownikami podstawę wymiaru składek stanowi przychód z tytułu wynagrodzenia.

Jak wynika z zapisów art. 83 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 86 ust. 2 pkt. 1 wymienionej ustawy ZUS jest uprawniony do przeprowadzania kontroli oraz do wydawania decyzji w sprawach zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ustalania wymiaru składek.

Z powyższego wynika uprawnienie ZUS do przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez płatników składek i ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym oceny zgodności z prawem tytułu stanowiącego podstawę do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami. Natomiast art. 38 powołanej ustawy stanowi, że w razie sporu dotyczącego obowiązku ubezpieczeń społecznych, ZUS wydaje decyzję osobie zainteresowanej oraz płatnikowi składek.

Sąd Okręgowy w Gliwicach na podstawie akt organu rentowego, akt osobowych odwołującej P. B. (1), jej zeznań oraz zeznań przedstawicieli płatnika składek: D. S. (1) i D. S. (2) uznał, że odwołania zasługują na uwzględnienie.

Sąd nie zgodził się z treścią zaskarżonej decyzji stwierdzającej, że P. B. (1), jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia 1.11.2013r.

Zdaniem Sądu postępowanie dowodowe wykazało, ze odwołująca w ramach zawartej umowy o pracę wykonywała powierzoną jej pracę, a jej efekty zadowalały pracodawcę.

Odwołująca była zatrudniona przez płatnika składek na stanowisku specjalisty do spraw organizacji firmy i zarządzania projektami w pełnym wymiarze czasu pracy.

W tej sytuacji Sąd nie podzielił stanowiska organu rentowego, że płatnik składek zawarł z odwołującą umowę o pracę z naruszeniem zasad współżycia społecznego, polegającym na świadomym osiąganiu nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych, czyli dla pozoru co oznacza, że osoba, która zawarła taką umowę nie podlega pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy w Gliwicach z mocy art. 477 14§2 k.p.c. orzekł o zmianie zaskarżonej decyzji.

O kosztach Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 98 k.p.c.

SSO Maria Gawlik

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.