Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-02-22
Data orzeczenia:
22 lutego 2013
Data publikacji:
12 października 2018
Sygnatura:
V U 130/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Odelska
Protokolant:
sekr.sądowy Magdalena Dygulska
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenia Społeczne Rolników
Podstawa prawna:
art. 3 ust. 4 ustawy z 20.12.1990 r. (o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU Nr 50, poz. 291 z 2008 r. ze zm.)
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24)

Sygn. akt V U 130/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2013r.

Sąd Okręgowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Odelska

Protokolant: sekr.sądowy Magdalena Dygulska

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z odwołania J. T.

od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w S.

z dnia 14 listopada 2012 r., znak DU- (...)

o ustalenie objęcia ubezpieczeniem społecznym

I.  oddala odwołanie

II.  zasądza od ubezpieczonego J. T. na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w S. kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14.11.2012 r., znak DU-400/- (...), Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w G. P. Terenowa w S. stwierdził ustanie ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia emerytalno-rentowego dla ubezpieczonego J. T. od dnia 01.10.2012 r.

Ubezpieczony nie zgadza się decyzją ustalającą z dniem 01.10. (...). ustanie podlegania ubezpieczeniu społecznego rolników na wniosek w pełnym zakresie.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie w całości oraz zasądzenie oraz zasądzenie od ubezpieczonego na rzecz organu rentowego kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych powtarzając te same argumenty co w zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje :

W dniu 19.06.2012 r. ubezpieczony J. T. zgłosił się do ubezpieczenia społecznego rolników na wniosek w pełnym zakresie. Oświadczył, że prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 0,6065 ha przeliczeniowych oraz w nim pracuje.

Dowód :/akta KRUS- wniosek z dnia 19.06.2012 r.- k. 55-55v/

Decyzją z dnia 26.06.2012 r., znak DU-400- (...), Prezes KRUS stwierdził, że J. T. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników od dnia 19.06.2012 r. oraz ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Ubezpieczony zgodnie z pkt 4 informacji zawartej w decyzji został pouczony, iż nieopłacenie składki w terminie jest traktowane jako odstąpienie od ubezpieczenia na wniosek, chyba, że przed upływem terminu płatności składki rolnik złoży podanie o jej odroczenie lub udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było wynikiem zaistnienia trudnych do przewidzenia i niezawinionych przez płatnika okoliczności.

Dowód: /akta KRUS: decyzja KRUS z dnia 26.06.2012 r. – k. 59-59v./

Za IV kwartał 2012 r. ubezpieczony nie opłacił składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

Bezsporne

W dniu 14.11.2012 r. KRUS wydał decyzję ustalającą z dniem 01.10.2012 r. ustanie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na wniosek w pełnym zakresie.

Dowód: /akta KRUS: decyzja KRUS z dnia 14.11.2012 r. –k. 62/

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Odwołanie ubezpieczonego J. T. nie jest uzasadnione i podlega oddaleniu.

W myśl art. 7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) ubezpieczeniu społecznemu rolników na wniosek w pełnym zakresie podlega rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego, a także jego małżonek i domownik, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty ani do świadczeń z ubezpieczeń społecznych a działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 4 powyżej powołanej ustawy równoznaczne z odstąpieniem od ubezpieczenia na wniosek jest nieopłacenie w terminie składki, chyba że rolnik obowiązany do jej opłacenia, przed upływem terminu płatności, wystąpił o jego odroczenie albo nieopłacenie składki w terminie było skutkiem siły wyższej.

Na gruncie tej sprawy KRUS prawidłowo stwierdził ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, albowiem składka za IV kwartał 2012 r. nie została opłacona przez J. T..

Powyższe w myśl przytoczonego przepisu skutkować zatem musiało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem 1.10.2012 r.

Mając na względzie powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie, o czym orzeczono w pkt I sentencji wyroku.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3, art. 99 i 108 § 1 k.p.c. zasądzając od ubezpieczonego jako przegrywającej sprawę koszty poniesione przez pozwanego tytułem zastępstwa procesowego. O zasądzenie tych kosztów pozwany organ rentowy wnosił w odpowiedzi na odwołanie. Sąd zasądził kwotę 60 zł stanowiącą minimalne wynagrodzenie pełnomocnika procesowego będącego radcą prawnym należną w sprawach o świadczenie z ubezpieczeń społecznych tj. w oparciu 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), o czym orzeczono w punkcie II sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.