Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-02-27
Data orzeczenia:
27 lutego 2014
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
27 lutego 2014
Sygnatura:
II Ca 583/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenie Auto-Casco
Podstawa prawna:
art.805kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt II Ca 583/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia

27 lutego 2014r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący

SSO Bogumił Goraj

Sędziowie

SO Tomasz Adamski (spr.)

SO Aurelia Pietrzak

Protokolant

sekr. sądowy Tomasz Rapacewicz

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014r. w Bydgoszczy

na rozprawie

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w

W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 17 kwietnia 2013r. sygn. akt. I C 1722/11

I zmienia zaskarżony wyrok:

a)  w punkcie I ( pierwszym) w ten sposób, że obniża zasądzoną kwotę z 7868,61 zł do kwoty 5960,37 zł ( pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 37/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 3 listopada 2011 roku, a w pozostałym zakresie powództwo oddala,

b)  w punkcie II (drugim) w ten sposób, że obniża zasądzona kwotę z 2411 zł do kwoty 1504 zł (jeden tysiąc pięćset cztery),

c)  w punkcie III (trzecim) w ten sposób, że zasądza na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem brakującej części wynagrodzenia biegłego od powoda kwotę 37,54 zł (trzydzieści siedem 54/100), a od pozwanej kwotę 112,50 zł (sto dwanaście 50/100),

II oddala apelację w pozostałej części,

III zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 49 zł (czterdzieści dziewięć)

tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Ca 583/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 13 listopada 2012 roku powód M. J. wniósł o zasądzenie od (...) Spółce Akcyjnej na jego rzecz kwoty 7.868,61 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia AC samochodu marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Zgłosił fakt powstania szkody pozwanemu i otrzymał kwotę 11.285 zł tytułem odszkodowania. Powód

nie zgodził się z dokonaną wyceną i zlecił rzeczoznawcy sporządzenie kosztorysu, z którego

i,

wynikało, że należne odszkodowanie wynosi 19.153,68 zł. W związku z tyrrf wezwał pozwanego do zmiany swej decyzji. Podał, że pozwany ubezpieczyciel nie uznał zgłoszonego żądania.

W odpowiedzi na pozew pozwany domagał się oddalenia powództwa i zasądzenia od powoda na jego rzecz kosztów procesu.

. W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwany wskazał, że umowa ubezpieczenia AC została zawarta na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia AC, ustalonych uchwałą Zarządu (...) SA nr (...) z dnia 9 lutego 2009 roku. Podał, że powód nie przedstawił rachunków za naprawę pojazdu, stąd odszkodowanie wyliczane jest według wariantu wycena.

Zgodnie z § 22 odszkodowanie jest ustalane bez podatku VAT w oparciu o średnie stawki roboczogodzin, obowiązujące na terenie jednostki (...) a ceny części zamiennych i materiałów zostają pomniejszone o 35%. Zgodnie z powyższym tak ustalone-odszkodowanie wyczerpuje roszczenie powoda.

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zasądził od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. J. kwotę 7 868,61 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 3 listopada 2011 roku do dnia zapłaty /punkt I/. Ponadto Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 2411 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania /punkt II/. Sąd nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 150,04 zł tytułem brakującej części wynagrodzenia biegłego.

Powyższe rozstrzygnięcie Sąd oparł na następujących ustaleniach faktycznych i

1

rozważaniach natury prawnej.

Powód w dniu 24 listopada 2009 r. zawarł z (...) Bankiem S.A. umowę kredytu na zakup samochodu V. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Na mocy tej umowy powód zobowiązał się do zawarcia umowy ubezpieczenia AC pojazdu w całym okresie kredytowania.

Zgodnie z umową kredytu powód zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia AC spornego pojazdu. Powód wykupił polisę w wersji warsztat.

W dniu 9 listopada 2010 roku na skutek kolizji pojazd powoda uległ uszkodzeniu. Tego dnia pojazd użytkował kolega powoda, za jego wiedza i zgodą.

Pozwany przyjął odpowiedzialność za szkodę uznając wstępnie, że wystąpiła szkoda całkowita. W związku z tym wypłacił odszkodowanie w wysokości 11.285 zł. Powód uznał, że kwota ta była zaniżona i zlecił wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę. Z prywatnej ekspertyzy wynikło, że koszty naprawy wynoszą 19.153,61 zł. Mając to na uwadze powód odwołał się od decyzji pozwanego. W odpowiedzi pozwany stwierdził, że w związku z podniesieniem wartości pojazdu koszty naprawy nie przekroczyły 70% jego wartości i nie jest możliwym rozliczenie szkody jako całkowitej. Jednocześnie nie zmienił on decyzji w zakresie wysokości odszkodowania.

Sąd wskazał, iż zgodnie z § 22 ust.l, 2 i 3 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco wycena kosztów naprawy pojazdu dokonywana jest z uwzględnieniem cen usług i części zamiennych stosowanych w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ustalenia odszkodowania. Jeżeli w umowie ubezpieczenia przyjęto wariant „(...) „ ustalenie odszkodowania następuje na podstawie wyceny sporządzonej przez (...) SA według zasad zawartych w systemie A. lub E. bez podatku VAT, z zastosowaniem: - norm czasowych operacji naprawczych określanych przez producenta pojazdu, stawki za 1 roboczogodzinę ustalonej przez (...) SA w oparciu o średnie ceny usług na terenie działalności jednostki organizacyjnej likwidującej szkodę, - cen części zamiennych i materiałów zawartych w systemach, cen części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany, pochodzących z baz producentów i oficjalnych importerów pojazdów, które pomniejsza się w zależności od okresu eksploatacji pojazdu według poniższych wskaźników procentowych do 3 lat 15%, od 3 do 5 lat 25%, od 5 do 8 lat 35%, powyżej 8 lat 50%.

Jeżeli natomiast w umowie ubezpieczenia przyjęto wariant (...):

- ustalenie odszkodowania następuje na podstawie uprzednio uzgodnionych z (...) SA kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę, w oparciu o normy czasowe producenta pojazdu oraz ceny części i materiałów zawarte w systemie A. lub E.;

2

-

na wniosek ubezpieczonego ustalenie odszkodowania może być dokonane według zasad określonych w ust. 2 (.(...)");

-

w razie gdy całkowite koszty naprawy przekraczają wartość ustaloną według zasad określonych w ust. 2 ( (...)), odszkodowanie może być ustalone na podstawie kompletu oryginałów rachunków lub faktur VAT dotyczących robocizny, części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych), pod warunkiem złożenia ich do akt szkodowych (...) SA;

-

w razie dokumentowania naprawy pojazdu rachunkami bez uprzedniego uzgodnienia z (...) SA, o którym mowa w pkt. 1, ustalenie odszkodowania następuje na podstawie tych rachunków, ale zweryfikowanych przez (...) SA do poziomu średnich cen usług naprawczych stosowanych na danym terenie oraz cen części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych) maksymalnie do wartości zawartych w systemie A. lub E..

Koszt naprawy pojazdu powoda w związku ze szkodą w wyniku zdarzenia z dnia9.11.2010 roku z uwzględnieniem treści umowy ubezpieczenia między stronami i ogólnychwarunków tego ubezpieczenia przy użyciu oryginalnych części zamiennych, naprawywykonanej zgodnie z technologią producenta, według stawek roboczogodzin średnichrynkowych na lokalnym rynku, bez zastosowania 35% pomniejszenia wartości częściwynikającego z treści umowy OWU wynosił (...) netto.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie okoliczności bezspornych między stronami, wskazanych dokumentów prywatnych, zeznań świadka P. P., dowodu z przesłuchania powoda oraz pisemnej i ustnej opinii biegłego sądowego J. M..

Sąd Rejonowy uznał za wiarygodne dokumenty prywatne. Strony ich nie kwestionowały.

Sąd wskazał, że podstawę materialno - prawną żądania powoda stanowi art. 805 k.c, w świetle którego przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie zakładu ubezpieczeń przy ubezpieczeniu majątkowym polega zaś, stosownie do § 2 cytowanego artykułu, w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. Z art. 805 § 1 k.c. wynika obowiązek zakładu ubezpieczeń zapłaty ubezpieczającemu odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku, ale jego aktualizacja następuje dopiero wówczas, gdy ubezpieczający udowodni, że zaistniał wypadek przewidziany umową ubezpieczenia, powstała szkoda w wykazywanej przez niego wysokości oraz istnienie związku przyczynowego pomiędzy tymi zdarzeniami

j

(postanowienie Sądu Najwyższego z 22 lipca 2005 r. III CZP 49/05). W ocenie Sądu Rejonowego wszystkie przesłanki uzasadniające wypłatę odszkodowania zostały spełnione.

Ustalenie wysokości odszkodowania musiało nastąpić z uwzględnieniem treści umowy, a w celu ustalenia rzeczywistych kosztów celowe zasięgniecie było opinii biegłego.

Opinię opracowano na podstawie akt sprawy i oględzin pojazdu w dwóch wariantach wyceny. (...) kosztów naprawy została dokonana zgodnie z umową ubezpieczenia AC w oparciu o powszechnie uznany i stosowany program komputerowy A.. Program ten pozwala na skalkulowanie kosztów naprawy zgodnie z normami producenta samochodu tj. dokładnie określa czynność naprawczą czas jej wykonania oraz potrzebne części zamienne i ich cenę.

Według biegłego całkowity koszt naprawy pojazdu powoda, przy użyciu oryginalnych części zamiennych, naprawy wykonanej zgodnie z technologią producenta, według stawek roboczogodzin średnich rynkowych na lokalnym rynku, z zastosowaniem 35 % pomniejszenia wartości części wynikającego z treści ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco w wariancie „(...)" - wynosił: 14 135,55 zł netto, 17 245,37 zł brutto. Z kolei całkowity koszt naprawy pojazdu powoda, przy użyciu oryginalnych części zamiennych, naprawy wykonanej zgodnie z technologią producenta, według stawek roboczogodzin średnich rynkowych na lokalnym rynku, bez potrącenia wartości części wynikającego z treści umowy ubezpieczenia ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco w wariancie (...) -wynosił: 19 656,02 zł netto, 23 980,34 zł brutto.

W ustnej opinii uzupełniającej biegły wyjaśnił, że z polisy .ubezpieczenia AC powoda

wynikało, iż powód miał wykupioną wersję ubezpieczenia - (...). W tej wersji w razie

powstania szkody nie występuje potrącenie wartości części z uwagi na wiek pojazdu. Biegły

dodał, że przyjął ceny części producenta, jakie obowiązywały w dniu wyrządzenia szkody, tj.

w listopadzie 2010 r. Stawki roboczogodzin robocizny przyjął zaś takie, jakie obowiązywały

na lokalnym (...) rynku na dzień wyrządzenia szkody i wynosiły one: za prace

blacharsko montażowe- 90 zł netto, prace lakiernicze- 100 zł netto. Były to średnie stawki dla

warsztatów, które posiadały technologie konieczne do naprawy tego pojazdu. Biegły wskazał

także na różnice między jego wyceną a wyceną sporządzoną przez ubezpieczyciela, co mogło

wynikać z zastosowania innych stawek.

Sąd uznał opinię za fachową i rzetelną, była ona zupełna, jasna i obiektywna. Została

sporządzona zgodnie z wymogami, w sposób precyzyjny odpowiadała na pytania. Te same

uwagi sad odniósł do ustnej opinii uzupełniającej. Biegły wskazał, iż powód wykupił wariant

warsztat, a zatem brak było podstaw do pomniejszenia odszkodowania o 35% z uwagi na

4

wiek pojazdu.

W ocenie Sądu przeprowadzone postępowanie dowodowe jednoznacznie wykazało, że

koszt naprawienia pojazdu powoda przekraczał przyznaną jemu w toku ; postępowania

likwidacyjnego kwotę 11.285 zł. Biegły sądowy wskazał, że w wariancie obejmującym

zastosowanie oryginalnych części zamiennych, naprawy wykonanej zgodnie z technologią

producenta, według stawek roboczogodzin średnich rynkowych na lokalnym rynku, bez

dokonywania potrąceń wynosiło 23.980,34 zł brutto. Należy wskazać, że w orzecznictwie

utrwalony jest pogląd, że niedopuszczalne jest wprowadzenie zapisu umownego

umożliwiającego ubezpieczycielowi przyznawanie odszkodowania w cenach netto w

przypadku gdy stroną umowy jest konsument. Tym samym odszkodowanie przysługujące na

podstawie umowy ubezpieczenia autocasco, ustalone według cen części oryginalnych i usług

obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim poszkodowany, nie może

obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego (por. wyrok Sądu

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2009 r. VI ACa 1473/08). Z uwagi na fakt, że

powód nie rozszerzył powództwa Sąd na podstawie art. 805 k.c. w związku z zawartą przez

strony umową oraz postanowieniami § 22 ust. 1-3 ogólnych warunków ubezpieczenia

autocasco zasądził od pozwanego na rzecz powoda żądaną przez niego w pozwie kwotę

7.868,61 zł stanowiącą różnicę między wypłaconym odszkodowaniem a częścią należnego

odszkodowania.

O odsetkach ustawowych Sąd orzekł w oparciu o art. 481 §1 k.c. w związku z art. 359§2 k.c. w związku z art. 817 §1 k.c. zgodnie z żądaniem powoda zasądzając je od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty mając na uwadze fakt uprzedniego zawiadomienia pozwanego o szkodzie jak i fakt, że ubezpieczyciel przed procesem odmówił dopłaty odszkodowania.

Na marginesie powyższych uwag odnośnie zarzutów pozwanego w zakresie naruszania przepisów postępowania uproszczonego zważył Sad Rejonowy, że niniejsza sprawa została rozpoznana z pominięciem przepisów regulujących to postępowanie w oparciu o art. 505 7 kpc z uwagi na fakt iż rozstrzygniecie sprawy wymagało wiadomości specjalnych.

Powód w ustawowym terminie złożył wnioski dowodowe.

O kosztach postępowania orzekł Sąd Rejonowy na podstawie art. 98 kpc przewidującego zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Powód wygrał w całości należy mu się zwrot wszystkich kosztów, a w nich 1200zł wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej

5

pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002, nr 163, poż. 1349), opłata sądowa od pozwu w wysokości 394 zł, zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego w kwocie 800 zł, oplata skarbowa od pełnomocnictwa procesowego w wymiarze 17 'zł.

Z uwagi na fakt, iż pozostały nie rozliczone koszty związane z wynagrodzeniem biegłego, które tymczasowo poniósł Skarb Państwa Sąd na podstawie art. 108 k.p.c. w związku z art. 130 4 § 1 k.p.c. i z art. 98 k.p.c. obciążył tymi kosztami pozwanego zasądzając od niego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 150,04 zł tytułem nieuiszczonych wydatków.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany, zaskarżając go w części co do punktu 1 do kwoty 5018,06 zł a w zakresie punktu 2 i 3 co do kosztów postępowania.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił; - naruszenie przepisu art. 805 kc poprzez jego niewłaściwą interpretację i uznanie, iż powodowi przysługuje odszkodowanie wyliczone według wariantu (...) bez konieczności przedstawienia rachunków za naprawę i pomimo złożonego wniosku o rozliczenie szkody według wariantu (...),

-

naruszenie art. 65 kc poprzez niewłaściwą interpretację postanowień umowy i przyjęcie, że powodowi przysługuje odszkodowanie wyliczone według wariantu (...) bez konieczności przedstawienia rachunków za naprawę,

-

naruszenie art. 132 § 1 kpc poprzez odmowę zwrotu pisma procesowego powoda, zawierającego spóźniony wniosek dowodowy o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego i złożony w sposób nieprzewidziany w procedurze,

-

naruszenie art. 505 5 § 1 kpc w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia pozwu, poprzez dopuszczenie w postępowaniu uproszczonym spóźnionego dowodu z opinii biegłego.

W związku ze złożoną apelacją wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa co do kwoty 5018,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 listopada 2011 roku do dnia zapłaty oraz odpowiednie rozdzielenie kosztów postępowania między strony oraz o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwany pismem z dnia 12 lipca 2013 roku wniósł o oddalenie apelacji i zasądzeniekosztów postępowania. ■

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego zasługiwała na częściowe uwzględnienie i doprowadziła do skutku zgodnego z postulowanym w niej wnioskiem w postaci zmiany zaskarżonego orzeczenia, a oddaleniem apelacji jako niezasadnej w pozostałym zakresie.

Na wstępie rozważań należy wskazać, iż chybione są zarzuty skarżącego naruszenia przepisów o postępowaniu uproszczonym. Jak wskazywał słusznie Sąd Rejonowy niniejsza sprawa rozpoznana została z pominięciem przepisów regulujących postępowanie uproszczone w oparciu o art. 505 7 kpc, z uwagi na zawiłość sprawy i konieczność zasięgnięcia wiadomości specjalnych. Wbrew twierdzeniom skarżącego powód dochował ustawowego terminu do złożenia wniosków dowodowych zgodnie z treścią art. 505 5 kpc. Powód mógł bowiem przytoczyć nowe okoliczności faktyczne i wnioski dowodowe nie' później niż w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu odpowiedzi na pozew (art. 505 5 § 2 kpc), co też powód uczynił. Nawet jeśli brak jest dowodu doręczenia pisma z dnia 15 stycznia 2013 roku bezpośrednio pełnomocnikowi powoda, w myśl art. 132 kpc, to i tak składając wnioSek o powołanie opinii biegłego na pierwszej wyznaczonej rozprawie, w dniu 16 stycznia 2013 roku pełnomocnik powoda zmieścił się w ustawowym terminie przewidzianym w art. 505 kpc. Tym bardziej, iż ustawodawca nie wprowadził obowiązku składania ewentualnych wniosków tylko w piśmie procesowym, przeciwnie pozostawiając powodowi prawo wyboru formy zgłoszenia ewentualnego wniosku (w piśmie procesowym, czy na pierwszej rozprawie), ograniczając tę możliwość jedynie czasowo.

Powyższe oznacza, iż skoro wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego nie musiał być zawarty w piśmie procesowym, to też uchybienie przez pefeiomocnika powoda treści art. 132 kpc i niezwrócenie przez Sąd Rejonowy przedmiotowego pisma w myśl art. 132 § 1 kpc in fine nie mogły mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia. . * / • s

Sama odmienna ocena tych okoliczności dokonywana przez apelującą nie podważa trafności czynności podejmowanych przez Sąd I instancji.

Ingerencji Sądu odwoławczego wymagała jednak wskazana przez Sąd Rejonowy, a wynikająca z umowy ubezpieczenia AC podstawa przyznania odszkodowania, a w konsekwencji wysokość zasądzonego odszkodowania.

Niewątpliwie w treści zawartej między stronami umowy ubezpieczenia w § 22 wskazane były dwa możliwe warianty ustalenia wysokości odszkodowania. Pierwszy z nich wariant (...) oraz drugi wariant (...).

O ile Sąd Rejonowy słusznie ustalił, iż powód w polisie zaznaczył wariant (...) to jednak nie mógł jedynie na tej podstawie, z pominięciem postanowień umowy jak i oświadczenia powoda, ustalić, że powodowi należy się w związku z tym E odszkodowanie w wariancie (...).

Przede wszystkim jak tramie podnosi skarżący z treści § 22 ust. *B/ÓWUrfw wersji (...)

7

-

ustalenie odszkodowania następuje na podstawie uprzednio uzgodnionych z (...) SA kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę, w oparciu o normy czasowe producenta pojazdu oraz ceny części i materiałów zawarte w systemie A. lub E.;

-

na wniosek ubezpieczonego ustalenie odszkodowania może być dokonane według zasad określonych w ust. 2 (.(...)");

-

w razie gdy całkowite koszty naprawy przekraczają wartość ustaloną według zasad określonych w ust. 2 ( (...)), odszkodowanie może być ustalone na pcjdstąwie kompletu oryginałów rachunków lub faktur VAT dotyczących robocizny, części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych), pod warunkiem złożenia ich do akt szkodowych (...) SA;

-

w razie dokumentowania naprawy pojazdu rachunkami bez uprzedniego uzgodnienia z (...) SA, o którym mowa w pkt. 1, ustalenie odszkodowania następuje na podstawie tych rachunków, ale zweryfikowanych przez (...) SA do poziomu średnich cen usług naprawczych stosowanych na danym terenie oraz cen części zamiennych i materiałów (w tym lakierniczych) maksymalnie do wartości zawartych w systemie A. lub E..

Sposób ustalenia odszkodowania - w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie (...) był zatem uzależniony od tego czy, po pierwsze ubezpieczony nie złożył wniosku o rozliczenie szkody w wariancie (...), po drugie zaś od tego czy ubezpieczony przedłożył rachunki lub faktury VAT i czy koszty naprawy były uzgadniane z (...) SA.

Reasumując, w sytuacji gdy ubezpieczony nie przedłożył faktur za dokonaną naprawę, bądź też gdy złożył wniosek o rozliczenie kosztów w wariancie (...), odszkodowanie zawsze ustalane winno być w oparciu o wariant (...).

Jak wynika natomiast z analizy akt szkodowych pozwanego Zakładu (...), powód nie tylko złożył w toku postępowania likwidacyjnego wniosek o rozliczenie szkody według wariantu (...), co wynika z treści pism kierowanych przez powoda ((k. 64, 42 akt szkodowych), ale i nie przedstawił jakichkolwiek rachunków lub faktur za naprawę swego pojazdu.

Konsekwencją powyższych ustaleń - zarówno wniosku powoda, jak i treści warunków umowy ubezpieczenia zawartej między stronami - jest możliwość ustalenia wysokości odszkodowania jedynie w oparciu o wariant (...). Zgodnie z opinią biegłego wydanej w niniejszej sprawie wysokość odszkodowania w wariancie (...) wynosiła

odpowiednio 14 135,55 zł netto oraz 17 245,37 zł brutto (k. 103 akt). :

.a W tym miejscu należy ponownie podkreślić, iż Sąd Okręgowy podobnie jak Sąd

Rejonowy, wbrew twierdzeniom skarżącej, w pełni podziela stanowisko wyrażone w

judykaturze, iż niedopuszczalne jest wprowadzenie zapisu umownego umożliwiającego

8

ubezpieczycielowi przyznawanie odszkodowania w cenach netto, w sytuacji, gdy stroną umowy jest konsument. Oznacza to, iż należne poszkodowanemu odszkodowanie obejmuje kwotę podatku od towarów i usług, w takim zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego (tak m.in uchwala Sądu Najwyższego z 15 listopada 2001 roku, sygn. akt III CZP 68/01, OSNC 2002/6/74, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1997 r., sygn. akt III CZP 14/97 OSNC 1997/8/103, wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2002 roku, sygn. akt V CKN 908/00, lex 54365, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 22 lutego 2007 roku, I ACa 1179/06, baza lex 298601)),

. Podstawą ustalenia należnego powodowi odszkodowania była więc kwota brutto wariantu (...), czyli kwota - 17245,37 zł.

Skoro ustalono, iż w toku postępowania likwidacyjnego pozwany wypłacił powodowi kwotę 11285 zł to należne mu dodatkowo odszkodowanie w oparciu o wariant (...) wynosić powinno 5960,37 zł, a nie jak ustalił Sąd Rejonowy 7868,61 zł.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 kpc, zmieniłzaskarżony wyrok w punkcie I i obniżył zasądzoną kwotę z 7868,61 zł do kwoty 5960,37 zł zustawowymi odsetkami od dnia 3 listopada 2011 roku, a w pozostałym zakresie powództwooddalił.

Konsekwencją powyższej zmiany, była także konieczność zmiany wyroku w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesu zawartego w punkcie II i III wyroku i odpowiednio obniżenie zasądzonej w punkcie II kwoty z 2411 zł do kwoty 1504, zł, albowiem powód wygrał w 75% a nie 100%. Natomiast w zakresie punktu III należało zasądzić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem brakującej części wynagrodzenia biegłego od powoda kwotę 37,54 zł a od pozwanej kwotę 112,50 zł.

W pozostałym zakresie, apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie, co skutkowało jej oddaleniem na podstawie art. 385 kpc.

O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 100kpc. Pozwana w apelacji żądała obniżenia należnego powodowi odszkodowania o kwotę5019zł. Sąd Okręgowy obniżył należne powodowi odszkodowanie jedynie o-kwotę 1908,24zł., w konsekwencji czego pozwana wygrała postępowanie apelacyjne w 38%, a powód(wnoszący o oddalenie apelacji) w 62% .

Koszty postępowania apelacyjnego wyniosły łącznie 1451 zł, w tym po stronie powoda stanowiły one kwotę 600 zł z tytułu kosztów zastępstwa pełnomocnika będącego radcą prawnym stosownie do § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez

9

Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002, nr 163, poż. 1349), zaś po strome pozwanej również koszty pełnomocnika będącego radcą prawnym w wysokości 600 zł w myśl cytowanego wyżej Rozporządzenia oraz kwota 251 zł tytułem opłaty od apelacji. Uwzględniając, iż powód wygrał postępowanie wf62% powinien ponieść koszty w wysokości 551 zł (1451x38%). Ponieważ powód poniósł koszty w wysokości 600 zł. Sąd Okręgowy na podstawie art. 100 kpc zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 49 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.